два заряду знаходиться на відстань точка електричний визначити напруженість поля знайти

два заряду знаходиться на відстань точка електричний визначити напруженість поля знайти


задача 10195

Третина тонкого кільця радіуса R = 10 cм несе розподілений заряд Q = 50 нКл. Визначити напруженість Е електричного поля, створюваного розподіленим зарядом у точці О, що збігається з центром кільця.

задача 11104

У вершинах квадрата зі стороною 5 см знаходяться два позитивних і два негативних заряди рівних по модулю |Q1| = |Q2| = |Q3| = |Q4| = |Q| = 2нКл. Визначте напруженість і потенціал електричного поля в центрі квадрата.

задача 11291

Два точкових заряди q1 = 1 нКл і q2 = –3 нКл розташовані на відстані 20 см один від одного. Знайти напруженість поля в точці, розташованій на продовженні лінії, що з'єднує заряди на відстані 10 см першого заряду.

задача 11376

Три точкових заряди +1 нКл, –1 нКл і +1 нКл відповідно розташовані у вершинах квадрата зі стороною 1 см. Обчисліть напруженість і потенціал електричного поля в вершині, де відсутній заряд. Побудуйте вектор напруженості поля на кресленні.

задача 11670

Електричне поле створено двома точковими зарядами Q1 = 10 нКл і Q2 = -20 нКл, що знаходяться на відстані d = 20 см одна від одної. Визначити напруженість E поля в точці, віддаленій від першого заряду на r1 = 30 см і від другого на r2 = 50 см.

задача 11696

Напруженість Е однорідного електричного поля в деякій точці дорівнює 600 В/м. Обчислити різницю потенціалів U між цією точкою і іншою, що лежить на прямій, яка складає кут α = 60° з напрямом вектора напруженості. Відстань, між точками дорівнює 2 мм.

задача 11992

Напруженості поля точкового позитивного заряду q в точках А і В рівні ЕА і ЕВ. Знайдіть роботу електричних сил при переміщенні точкового заряду q0 з точки А в точку В.

задача 12025

Напруженість електричного поля на осі зарядженого кільця має максимальне значення на відстані L від центру кільця. У скільки разів напруженість електричного поля в точці, розташованій на відстані 0,5L від центру кільця, буде менше максимального значення напруженості?

задача 12073

На провідній тонкій сфері радіусом R розподілений позитивний заряд Q = 2q. В центрі сфери знаходиться точковий позитивний заряд q. Знайти напруженість Е(r) електричного поля як функцію відстані r від центра сфери. Побудувати приблизний графік залежності Е(r).

задача 12116

В однорідному електричному полі з напруженістю 1 кВ/м перемістили заряд -25 нКл в напрямку силової лінії на відстань 2 см. Знайти роботу сил поля, зміну потенційної енергії заряду і різницю потенціалів між початковим і кінцевим пунктом.

задача 12258

Протон (маса 1,67·10–27 кг, заряд 1,6·10–19 Кл) рухається уздовж силових ліній однорідного електричного поля з напруженістю Е = 10 кВ/м. У процесі руху його швидкість змінилася від величини 106 м/с до 2·106 м/с. Визначити відстань, пройдену при цьому зарядом.

задача 12348

Два заряди q1 = –1 нКл і q2 = 2 нКл знаходяться на відстані d = 20 см один від іншого. Знайти напруженість і потенціал поля, створеного цими зарядами, в точці, розташованій між зарядами на лінії, що з'єднує заряди на відстані r = 15 см від першого з них.

задача 12437

Відстань між двома точковими зарядами, розташованими в вакуумі, дорівнює l = 18 см. Визначте напруженість поля в точці А, віддаленій від першого заряду на відстань r1 = 15 см і від другого на r2 = 10 см. Q1 = –3 нКл, Q2 = 4 нКл.

задача 12634

Знайти напруженість поля у точці, у якій на заряд 5·10–9 Кл діє сила 3·10–4 Н. Знайти заряд, який створює поле, якщо розглянута точка віддалена від нього на 10 см.

задача 13034

Потенціал електричного поля має вигляд: φ = 10(x2 + у2) + 20z2 (В). Знайти модуль напруженості поля в точці з координатами: x = 137 см, y = 481 см, z = 183 см.

задача 13386

При значенні напруженості електричного поля E0 = 3·106 (В/м) повітря перестає бути надійним ізолятором та в ньому відбуваються іскрові розряди. Яким мінімальним може бути радіус кулі R, щоб вона могла утримувати заряд Q = 1 Кл (в повітрі).

задача 13403

Відстань l між зарядами Q = ±2 нКл дорівнює 20 см. Визначте напруженість E поля, створеного цими зарядами в точці, що знаходиться на відстані r1 = 15 см від першого і r = 10 см від другого заряду.

Задача 26561

Тонке провідне кільце радіусом R = 10 см несе негативний заряд q = -5,00·10-9 Кл. Знайти напруженість і потенціал на осі кільця в точці, віддаленій від центру на відстані a = 15 см.

задача 13678

Радіостанція працює на частоті 500 кГц. В деякий момент часу в точці А електричне поле електромагнітної хвилі дорівнює нулю, найближча до неї точка В, в якій величина електричного поля хвилі приймає максимальне значення, знаходиться на відстані ... м.

задача 13800

Яка сила буде діяти на заряд 2 нКл, якщо його розмістити в точці поля, напруженість якого становить 0,5 В/м?

задача 13898

Точкові заряди 20 нКл і –10 нКл знаходяться в повітрі на відстані 10 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій на 8 см від першого і на 6 см від другого зарядів.

задача 14130

В однорідному вертикально спрямованому електричному полі знаходиться крапелька коптильної рідини, що несе заряд, рівний заряду 10 електронів. Визначити масу крапельки, якщо вона знаходиться в рівновазі при напруженості електричного поля 0,3·106 В/м.

задача 14157

У вершинах трикутника знаходяться заряди q1 = q3 = 2 нКл і q2 = –9 нКл. Визначити напруженість електричного поля в т.O (див. рис.), якщо а = 13 см.

задача 14160

Потенціал електричного поля, створюваного системою зарядів, має вигляд φ = а(2х5у–ху5) + bx3z3, де а = 1 B/м6, b = 0,5 В/м6. Знайти модуль напруженості електричного поля в точці з координатами х = 1 м, у = 2 м, z = 2 м.

задача 14643

Два точкових заряди 1,2 мКл і -0,3 мКл знаходяться на відстані 0,12 м один від одного. Знайти потенціал поля в точці, де напруженість поля, створеного зарядами, дорівнює нулю.

задача 14790

Дано два точкові заряди –|q| і +4|q|. Як зміняться потенціал и модуль напруженості електричного поля у точці "А", якщо заряд –|q| прибрати?

задача 14792

Як зміняться потенціал и модуль напруженості електричного поля двох однакових точкових зарядів у точці "А", якщо один заряд прибрати?

задача 14813

У центрі куба розміщений точковий заряд. Як зміниться потік вектора напруженості електричного поля через грань куба, якщо збільшити його розміри?

задача 15550

Чому дорівнює величина напруженості електричного поля, створюваного двома точковими зарядами q = 5 нКл і 1,6q в середині відрізка з'єднуючою їх прямою, якщо відстань між ними складає d = 50 см? Відповідь виразити в В/м, округливши до цілих. Значення сталої k прийняти рівною 9·109 Н·м2/Кл2. Вважати, що середина відрізка знаходиться у вакуумі.

задача 15701

Чому дорівнює величина напруженості електричного поля, створюваного двома точковими зарядами q = 5 нКл і 1,6q в середині відрізка з'єднуючої їх прямий, якщо відстань між ними складає d = 50 см? Відповідь виразити в В/м, округливши до цілих. Значення сталої k прийняти рівною 9·109 Н·м2/Кл2. Вважати, що середина відрізка знаходиться у вакуумі.

задача 15917

Знайти напруженість електричного поля в центрі квадрата зі стороною a = 8 см, в трьох вершинах якого розташовані три однакових позитивних заряди Q = 1,5·10–9 Кл.

задача 16118

Три заряди q1 = –7, q2 = –7, q3 = 9 нКл розташовані як показано на малюнку. Відстані а = 3 см, b = 3 см, с = 2 см. Визначити напруженість і потенціал в точці А.

задача 16206

Нa відстані 8 см один від одного знаходяться заряди q1 = 2·10–8 Кл і q2 = –2·10–8 Кл. Знайти напруженість: 1) в точці, що лежить на середині прямої, яка з'єднує заряди; 2) в точці, розташованій на відстані 8 см від кожного заряду; 3) визначити роботу, яка буде здійснена, якщо перший заряд перемети на відстань 10 см від другого. 4) Знайти енергію системи цих зарядів. 5) Знайти розміщення прямої, потенціал якої дорівнює нулю.

задача 16217

Три заряди q1 = 15 нКл, q2 = 5 нКл, q3 = 5 нКл розташовані, як показано на малюнку. r1 = 3 см, r2 = 8 см, r3 = 11 см. Визначити напруженість і потенціал в точці A.

задача 16289

У вершинах квадрата зі стороною а = 10 см розташовані два позитивних і два негативних рівних за величиною заряди q = 10–9 Кл. Визначити: 1) напруженість і потенціал в центрі квадрата, якщо заряди рівних знаків розташовані а) через один; б) по два поруч. 2) Визначити енергію системи зарядів в обох випадках.

задача 16291

У вершинах квадрата зі стороною 14 см розташовані три точкових заряди 5 нКл, -6 нКл, -6 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються електричним полем даної системи при переміщенні заряду 0,6 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 16294

Дві квадратні пластини зі стороною 350 мм, закріплені на відстані 1,8 мм одна від одної, утворюють плоский конденсатор, підключений до джерела постійної напруги 250 В. Пластини розташували вертикально і занурюють в посудину з гасом зі швидкістю 5,2 мм/с. Знайдіть силу струму, що тече при цьому по дротах.

задача 16294

На відстані 8 см один від одного знаходяться заряди q1 = 2·10–8 Кл і q2 = –10–8 Кл. Знайти напруженість і потенціал: 1) в точці, що лежить на середині прямої, що з'єднує заряди; 2) в точці, розташованій на відстані 8 см від кожного заряду; 3) знайти енергію системи зарядів; 4) яку роботу потрібно здійснити, щоб видалити перший заряд на відстань 16 см від другого?

задача 16308

Два заряди q1 = 1 нКл і q2 = –9 нКл закріплені на відстані l = 80 см один від одного. Визначити положення точок на прямій, що проходить через заряди, в якій напруженість електричного поля дорівнює нулю. Чому дорівнює потенціал в цій точці?

задача 16314

У вершинах квадрата зі стороною 6 см розташовані три точкових заряди 5 нКл, 3 нКл, 5 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються електричним полем даної системи при переміщенні заряду –0,4 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 16351

Поле, створене точковим зарядом Q = 30 нКл, діє на заряд Q1 = 1 нКл, поміщений в деякій точці поля, з силою F = 0,2 мН. Знайти напруженість і потенціал в цій точці, а також відстань її від заряду Q.

задача 16388

У вакуумі на відстані r = 10 см один від одного розташовані два точкових заряди q1 = 8 нКл і q2 = –6 нКл. Напруженість сумарного поля в точці А, рівновіддаленої від зарядів, дорівнює ... кВ/м.

задача 16573

У вершинах квадрата зі стороною 8 см розташовані три точкових заряди 5 нКл, 6 нКл, 5 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються електричним полем даної системи при переміщенні заряду -0,2 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 16587

У вершинах квадрата зі стороною 4 см розташовані три точкові заряди –2 нКл, 2 нКл, –4 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються електричним полем даної системи при переміщенні заряду –0,6 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 16952

У трьох послідовних вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, q2 і q3. Напруженість і потенціал електричного поля в вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, нКлq2, нКлq3, нКлφ, ВE, В/м
–8,14,27,3350?

задача 16953

У трьох послідовних вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, q2 і q3. Напруженість і потенціал електричного поля в вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, нКлq2, нКлq3, нКлφ, ВE, В/м
51–5,8–1,6110?

задача 16954

У трьох послідовних вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, q2 і q3. Напруженість і потенціал електричного поля в вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, нКлq2, нКлq3, нКлφ, ВE, В/м
183,21,7–160?

задача 16955

У трьох послідовних вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, q2 і q3. Напруженість і потенціал електричного поля в вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, нКлq2, нКлq3, нКлφ, ВE, В/м
23–7,42,5–430?

задача 16956

У трьох послідовних вершинах квадрата зі стороною а знаходяться заряди q1, q2 і q3. Напруженість і потенціал електричного поля в вільній вершині рівні відповідно Е і φ. Визначити невідому величину.
a, смq1, нКлq2, нКлq3, нКлφ, ВE, В/м
121,11,5–2,3?

задача 17229

Потенціал поля, що створюється системою зарядів, має вигляд: φ = ах2 + by2 – cz2, a, b і с — позитивні константи. Знайти напруженість поля Е(x, у, z).

задача 17270

Діагоналі ромба мають довжину 40 см і 20 см. На кінцях довгої діагоналі знаходяться точкові заряди –4 нКл і –8 нКл, а на кінцях короткої +2 нКл і +6 нКл. Знайти потенціал і напруженість в центрі ромба.

задача 17361

Знайти лінійну щільність заряду нескінченно довгої нитки, якщо в полі нитки рухається заряд Q = 10–9 Кл вздовж радіальної прямої від точок, що знаходяться на відстанях а = 1 см від нитки до b = 4 см, при цьому швидкість заряду збільшилася від 2·105 м/с до 3·106 м/с.

задача 17587

У вершинах прямокутного трикутника (сторони якого А:B:С = 5:4:3) розташовані однакові заряди q. Знайти вектор напруженості і потенціал електричного поля в точці, що лежить на середині гіпотенузи. Довжина гіпотенузи 10 см, величина зарядів Q = 1 нКл. Визначити енергію системи зарядів.

задача 17621

Два точкових заряди q1 і q2 (перший заряд позитивний, другий — негативний) розташовані на відстані а = 10 см один від одного. Величини зарядів q1 = 1 нКл, q2 = –2 нКл. Визначити 1) енергію системи зарядів; 2) положення точки, в якій напруженість електричного поля, створеного цими зарядами, дорівнює нулю; 3) потенціал електричного поля в цій точці.

задача 17678

У вершинах квадрата зі стороною 12 см розташовані три точкових заряди -6 нКл, -6 нКл, 6 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються полем електричним даної системи при переміщенні заряду -0,4 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 17783

Електричне поле створено трьома нитками, що сходяться до однієї точки А під кутом 60 градусів одна до одної. Довжина нитки дорівнює a = b = с = 0,1 м. Нитки заряджені однойменними зарядами лінійною щільністю τ1 = τ2 = τ3 = 10–7 Кл/м. Розрахувати напруженість електричного поля в точці А.

задача 17810

У вершинах квадрата зі стороною 18 см розташовані три точкових заряди 8 нКл, 8 нКл, -8 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються полем електричним даної системи при переміщенні заряду 0,8 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 17867

Точкові заряди q1 = 10 нКл і q2 = –20 нКл знаходяться в повітрі на відстані 10 см один від одного. Визначити напруженість поля в точці А, віддаленій на відстань 6 см від першого і на 8 см від другого. Як зміниться потенційна енергія взаємодії зарядів, якщо перемістити другий заряд в цю точку? Яку для цього потрібно здійснити роботу?

задача 18147

Середня відстань між двома хмарами r = 10 км. Електричні заряди їх відповідно q1 = 10 Кл і q2 = 20 Кл. З якою силою взаємодіють хмари?

задача 18956

Точковий заряд рухається зі швидкістю v = 900 м/с. В деякий момент в точці Р напруженість поля цього заряду Е = 600 В/м, а між векторами Е і v кут α = 30°. Знайти індукцію В магнітного поля даного заряду в точці Р в цей момент.

задача 19143

Дві довгі заряджені нитки з лінійними густинами зарядів +10–8 Кл/м і –10–9 Кл/м знаходяться на відстані 20 см один від одного. Знайти напруженість електричного поля, створеного нитками в точці, що знаходиться на відстані 20 см від першої і 20 см від другої нитки. Яка сила, яка діє на заряд –10–16 Кл, поміщений в цю точку?

задача 19251

Точкові заряди q1 = 10–9 Кл и q2 = 5·10–9 Кл мають координати відповідно (0,0) і (2,0) і знаходяться в вакуумі. Знайти напруженість результуючого поля Е в точці (5, 3√3).

задача 19295

Заряди q1 = q і q2 = –q знаходяться на відстані l один від одного. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій на відстані r від першого заряду і що лежить на лінії, перпендикулярній l, яка з'єднує ці заряди.

задача 19545

Точкові заряди Q1 = 1 нКл, Q2 = 1 нКл, Q3 = –1 нКл, Q4 = –1 нКл, Q5 = –1 нКл, Q6 = 1 нКл, розташовані на координатній площині (

задача 19771

Відстань d між двома точковими зарядами q1 = 9 нКл і q2 = –1 нКл дорівнює 8 см. На якій відстані від першого заряду знаходиться точка, в якій напруженість поля зарядів Е дорівнює нулю?

задача 19773

Відстань d між двома точковими зарядами q1 = 9 нКл і q2 = 1 нКл дорівнює 8 см. На якій відстані від першого заряду знаходиться точка, в якій напруженість поля Е зарядів дорівнює нулю?

задача 19778

У вакуумі на відстані r = 10 см один від одного розташовані два точкових заряди q1 = 8 нКл і q2 = –6 нКл. Відстань АВ = 5 см, ε = 1. У скільки разів відрізняються значення напруженості сумарного електричного поля в точках А і В?

задача 19782

Відстань між двома точковими зарядами q1 = 1 нКл і q2 = –2 нКл дорівнює l = 5 см. Визначити напруженість поля Е в точці, що знаходиться на відстані r1 = 3 см від першого і на r2 = 4 см від другого зарядів?

задача 19783

Відстань між двома точковими зарядами q1 = –0,33 нКл і q2 = 0,33 нКл дорівнює а = 10 см. Знайти напруженість поля в точці, що знаходиться на перпендикулярі, відновленому до середини лінії, що з'єднує обидва заряди, на відстані b = 10 см від неї?

задача 19784

Відстань d між двома точковими зарядами q1 = 10 нКл і q2 = –20 нКл дорівнює 20 см. Визначити напруженість Е поля в точці, віддаленій від першого заряду на відстань r1 = 30 см і від другого r2 = 50 см.

задача 19928

Відстань між двома точковими зарядами 2 нКл і -3 нКл, розташованими в вакуумі, дорівнює 20 см. Визначити напруженість і потенціал поля, створюваного цими зарядами в точці, віддаленій від першого заряду на відстань 15 см і від другого заряду на 10 см.

задача 20104

Два електрона рухаються в одному напрямку вздовж однієї прямої з однаковою по модулю швидкістю 104 м/с. Знайти напруженість магнітного поля зарядів при відстані між ними 4·10–8 см. Точка, для якої визначається напруженість магнітного поля, лежить на серединному до траєкторії перпендикулярі на висоті 3·10–8 см.

задача 20344

Заряд Q рухається з постійною швидкістю v. Визначити електричне та магнітне поле в точках, віддалених від заряду на відстань r.

задача 20377

Визначити напруженість електричного поля, створеного провідною сферою в воді (ε = 81) поблизу її поверхні. Радіус сфери 5 см, заряд 1 нКл. Скористатися теоремою Гауса.

задача 20446

Два заряду -q і 2q знаходяться на відстані 5 см один від одного. Знайти силу, з якою вони будуть діяти на заряд q, що знаходиться на відстані 4 см від першого і 3 см від другого заряду. Модуль |q| = 1 нКл. Визначити енергію системи даних трьох зарядів.

задача 20546

Точкові заряди Q1 = 1 нКл, Q2 = 1 нКл, Q3 = –1 нКл, Q4 = –1 нКл розташовані на площині в вузлах решітки з осередком у формі квадрата зі стороною а = 0,1 м. Вузли решітки, в яких знаходяться зазначені заряди, задані радіус-векторами r1 = (0, 0), r2 = (0, a), r3 = (–a, a), r4 = (–a, 0). В інших вузлах заряди відсутні. Визначити напруженість і потенціал електричного поля в точці r = (–a, –а), r = (0, –a). Зробіть пояснювальне креслення.

задача 20674

У центрі металевої сфери радіуса R = 10 см і заряду q = 30 нКл знаходиться точковий позитивний заряд q0 = 10 нКл. Знайти модуль напруженості поля і потенціали в точках, віддалених від центру сфери на відстані r1 = 5 см і r2 = 15 см.

задача 20686

Два заряди q1 = 3q і q2 = –q (где q = 10–9 Кл) знаходяться на відстані 12 см один від одного. На якій відстані від першого заряду знаходиться точка, в якій напруженість поля дорівнює нулю? Розрахувати потенціал поля в цій точці.

задача 20716

Дві кульки з зарядами q1 = 5 нКл і q2 = –10 нКл знаходяться на відстані r1 = 40 см один від одного. Чому дорівнює потенціал поля цих зарядів в точці А, що знаходиться на прямій, яка з'єднує обидва заряди, і праворуч від заряду q2 на відстані 20 см від нього?

задача 20717

Дві кульки з зарядами q1 = 5 нКл і q2 = 10 нКл знаходяться на відстані r1 = 40 см один від одного. Чому дорівнює потенціал поля цих зарядів в точці, що знаходиться на перпендикулярі, проведеному до другого заряду і на відстані 20 см від цього заряду?

задача 20721

Дві кульки з зарядами q1 = 5 нКл і q2 = –10 нКл знаходяться на відстані r1 = 40 см одна від одної. Чому дорівнює потенціал поля цих зарядів в точці, що знаходиться на відстані d = 20 см на перпендикулярі, проведеному до середини відрізка, що з'єднує заряди?

задача 20794

Точкові заряди Q1 = 1 нКл і Q2 = –1 нКл розташовані на площині в вузлах решітки з осередком у формі квадрата зі стороною а = 0,1 м. Вузли решітки, в яких знаходяться зазначені заряди, задані радіус-векторами r1 = (a, а), r2 = (–a, а). В інших вузлах заряди відсутні. Визначити напруженість (і покажіть її напрямок на кресленні) і потенціал електричного поля в точці r = (0, 0).

задача 20795

Точкові заряди Q1 = 2 нКл, Q2 = –1 нКл, Q3 = –1 нКл, розташовані на площині в вузлах решітки з осередком у формі квадрата зі стороною а = 0,1 м. Вузли решітки, в яких знаходяться зазначені заряди, задані радіус-векторами r1 = (0, 0), r2 = (a, 0), r3 = (0, а). В інших вузлах заряди відсутні. Визначити напруженість і потенціал електричного поля в точці r = (a, а). Зробіть пояснювальне креслення.

задача 20796

Точкові заряди Q1 = 1 нКл, Q2 = 1 нКл, Q3 = –2 нКл розташовані на площині в вузлах решітки з осередком у формі квадрата зі стороною а = 0,1 м. Вузли решітки, в яких знаходяться зазначені заряди, задані радіус-векторами r1 = (0, a), r2 = (0, –а), r3 = (А, 0). В інших вузлах заряди відсутні. Визначити напруженість і потенціал електричного поля в точці r = (–a, 0). Зробіть пояснювальне креслення.

задача 20837

Два коаксіальних нескінченних циліндра заряджені з лінійними щільностями заряду τ1 = 1 Кл/м и τ2 = –1 Кл/м. Знайти напруженість поля: 1) в точці, яка знаходиться між циліндрами і віддалена на відстань 0,2 м від їх загальної осі; 2) в точці, яка знаходиться поза циліндрів і віддалена на відстань 1 м від загальної осі.

задача 21108

Електричне поле створено двома точковими зарядами q1 = 10 нКл і q2 = –20 нКл, знаходяться на відстані 0,5 м один від одного. Визначте напруженість поля в точці, віддаленій від першого заряду на відстань 0,3 м, а від другого на відстань 0,4 м.

задача 21406

Знайти напруженість електричного поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 4 см від точкового заряду q1 = 30·10–9 Кл і на відстані r2 = 4 см від точкового заряду q2 = –30·10–9 Кл. Заряди q1 і q2 розташовані на відстані r = 5 см один від одного. Визначити силу, з якою поле діє на заряд q = 2·10–9 Кл, поміщений в цю точку поля.

задача 21464

Зразок кремнію знаходиться при температурі 300 К. Визначте концентрацію вільних електронів і дірок. Знайдіть величину щільності струму через зразок при напруженості електричного поля 100 кВ/м. Рухливості носіїв зарядів: електронів μn = 0,13 м2/(В·с), дірок μp = 0,05 м2/(В·с). Ширина забороненої зони 1,1 еВ.

задача 21506

У вершинах квадрата зі стороною 21 см розташовані три точкових заряди 4 нКл, 4 нКл, 7 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюється полем електричним даної системи при переміщенні заряду -0,5 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 21533

Потенціал поля, що створюється системою зарядів, має вигляд φ = ах2+by2+cz2, а, b і с — позитивні константи. Знайти напруженість поля Е(x, y, z).

задача 21739

У вершинах квадрата зі стороною 15 см розташовані три точкових заряди 6 нКл, 6 нКл, -4 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються полем електричним даної системи при переміщенні заряду -0,7 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 21831

У вершинах квадрата зі стороною 5 см розташовані три точкових заряди -3 нКл, 2 нКл, 2 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються електричним полем даної системи при переміщенні заряду 0,5 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 21960

Система двох точкових електричних зарядів q1 = –10–8 Кл і q2 = 10–8 Кл має електричний момент, рівний ре = 5·10–10 Кл·м. Визначте напруженість поля в точках, розташованих на прямій, що з'єднує заряди, на відстанях r1 = 5 см і r2 = 2 м від середини диполя.

задача 22035

Визначте заряд Q поміщеної в гліцерин (ρ0 = 1,26 г/см3) свинцевої кульки (ρ = 11,3 г/см3) діаметром d = 7,0 мм, якщо в однорідному електричному полі кулька виявилася зваженою в гліцерині. Електричне поле направлено вертикально вгору, його напруженість Е = 9,0 кВ/см.

задача 22057

У вершинах квадрата зі стороною а = 2 см розташовані два позитивних і два негативних заряди; абсолютне значення кожного з них Q = 1 нКл. Визначити напруженість Е електричного поля і потенціал в точці А (середина збоку) в вакуумі.

задача 22647

У вершинах квадрата зі стороною 1 см розташовані три точкових заряди 2 нКл, 3 нКл, 3 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюються електричним полем даної системи при переміщенні заряду 0,9 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 22648

У вершинах квадрата зі стороною 1 см розташовані три точкових заряди 2 нКл, 3 нКл, 3 нКл. Знайдіть напруженість і потенціал електричного поля, створюваного системою цих зарядів в точці М. Обчисліть енергію цієї системи зарядів і роботу, що здійснюється електричним полем даної системи при переміщенні заряду -0,8 нКл з точки М в центр квадрата.

задача 22813

Електричне поле створено двома точковими зарядами q1 = 20 нКл і q2 = –10 нКл що знаходяться на відстані 40 см один від одного. Визначити напруженість Е поля в точці, віддаленій від першого заряду на 30 см і від другого на 50 см.

задача 23043

Знайти напруженість електричного поля E у точці A(4, 2), потенціал якого залежить від координат згідно із законом φ = a(2x–xy), де a = 4 В/м.

задача 23135

Відстань між зарядами q = ±2 нКл дорівнює l = 20 см. Визначити напруженість електростатичного поля, створеного цими зарядами у точці, що знаходиться на відстані r1 = 16 см від першого та r2 = 12 см від другого заряду.

задача 23419

Відстань між двома точковими позитивними зарядами Q1 = 9Q і Q2 = Q дорівнює 8 см. На якій відстані r від першого заряду знаходиться точка, в якій напруженість Е поля зарядів дорівнює нулю? Де була б ця точка, якби другий заряд був негативним?

задача 23516

У вершинах квадрата зі стороною а = 0,1 м розміщені однакові точкові заряди величиною q = 10 нКл. Визначити напруженість та потенціал електричного поля у точці знаходження 1-го заряду. Визначити енергію системи зарядів.

задача 23536

На відстані 6 см один від одного знаходяться заряди q1 = 2·10–8 Кл і q2 = 2·10–8 Кл. 1) Знайти напруженість і потенціал у точці, розташованій за 3 см від центру прямої, що з'єднує заряди; 2) накреслити та обчислити силу, що діє на заряд q3 = –5·10–8 Кл, поміщений у цю точку; 3) визначити енергію системи трьох зарядів; 4) знайти роботу необхідну для переміщення заряду q3 у нескінченність.

задача 23541

На відстані 6 см один від одного знаходяться заряди q1 = 2·10 Кл і q2 = 2·10–8 Кл. 1) Знайти напруженість і потенціал у точці, розташованій за 4 см від центру прямої, що з'єднує заряди. 2) Накреслити та обчислити силу, що діє на заряд –5·10–8 Кл, поміщений у цю точку. 3) Яка енергія системи трьох зарядів?

задача 23673

Два точкові заряди q і 4q розташовані на відстані l один від одного. На якій відстані від першого заряду напруженість електричного поля дорівнює нулю?

задача 23861

Відстань між двома точковими позитивними зарядами q1 = 20·10–8 Кл і q2 = 5·10–8 Кл дорівнює а = 3 см. На якій відстані від першого заряду знаходиться точка, в якій напруженість Е поля зарядів дорівнює нулю?

задача 23862

(две задачи)
Задача 1. Відстань між двома точковими позитивними зарядами q1 = 20·10–8 Кл і q2 = 5·10–8 Кл дорівнює а = 3 см. На якій відстані від першого заряду знаходиться точка, в якій напруженість Е поля зарядів дорівнює нулю?
Задача 2. Використовуючи умову задачі 1, розрахуйте, яка робота здійснюється при перенесенні точкового заряду q0 = 10–8 Кл з нескінченності у знайдену точку (з нульовою напруженістю).

задача 23863

Електричне поле створене двома точковими зарядами q1 = 32 нКл і q2 = –18 нКл, що знаходяться на відстані d = 50 мм один від одного. Визначити напруженість E та потенціал φ поля в точці, віддаленій від першого заряду на r1 = 40 мм і від другого на r2 = 30 мм.

задача 23908

В однорідному електричному полі напруженістю 120 В/м переміщається вздовж силової лінії заряд 6·10–4 Кл та проходить шлях 20 см. Знайти роботу переміщення заряду.

задача 24018

Три однакові заряди по 1 нКл кожен розташовані у вершинах прямокутного трикутника з катетами 60 і 80 см. Знайти величину та напрямок напруженості електричного поля, створюваного всіма зарядами в точці перетину гіпотенузи з перпендикуляром, опущеним з вершини прямого кута.

задача 24023

Простір між двома паралельними нескінченними площинами з поверхневою щільністю зарядів σ = –2·10–8 і σ = +4·10–8 Кл/м2 заповнено склом. Визначити напруженість поля: а) між площинами; б) поза площинами.

задача 24024

На відстані 8 см один від одного в повітрі знаходяться два заряди по 3 нКл. Визначити напруженість та потенціал поля у точці, що знаходиться на відстані 5 см від зарядів.

задача 24267

Точкові заряди Q1 = 20 нКл і Q2 = –10 нКл знаходяться в повітрі на відстані r = 10 см один від одного. Визначте напруженість поля Е у точці, віддаленій на відстань r1 = 8 см від першого та r2 = 7 см від другого заряду.

задача 24286

Встановіть залежність напруженості електричного поля від відстані Е(r) за заданим графіком потенціалу поля φ(r).

задача 24427

Електричне поле створено нескінченною площиною з поверхневою щільністю заряду 200 нКл/м та зарядженою сферою радіусом R = 20 см, що знаходиться на відстані 0,5 м від площини. Заряд сфери q = 150 нКл. Визначити напруженість поля в точці, що однаково віддалена від площини та центру сфери.

задача 24521

Робота однорідного поля напруженістю E = 2 В/м щодо переміщення позитивного електричного заряду q = 0,5 Кл під кутом α = 60° до силових ліній цього поля на відстані l = 6 м, дорівнює ... 1) 2,0 Дж 2) 3,0 Дж 3) 4,0 Дж 4) 6,0 Дж.

задача 24617

Два точкові однойменні заряди 16·10–6 Кл і 24·10–6 Кл знаходяться на відстані 10 см один від одного. Знайти напруженість поля в точці, що віддаляється на 4 см від першого заряду на прямий, що з'єднує заряди.

задача 60007

Електричне поле створено двома точковими зарядами: Q1 = 30 нКл і Q2 = –10 нКл. Відстань d між зарядами дорівнює 20 см. Визначити напруженість електричного поля в точці, що знаходиться на відстані r1 = 15 см від першого і на відстані r2 = 10 см від другого зарядів.

задача 60099

Два однакові позитивні заряди 81 нКл знаходяться на відстані 60 см один від одного. Знайти на перпендикулярі встановленому з середини прямої, що з'єднує заряди, в точку, в якій напруженість електричного поля має максимум. Відповідь дати в см.

задача 60144

Металевій кулі радіуса 30 см надали заряд 6 нКл. Визначте напруженість електричного поля на поверхні кулі.

задача 60176

Знайти напруженість електричного поля в точці, віддаленій від першого заряду на r 1 і від другого на r2, якщо поле створене двома точковими зарядами +q1 і q2, що знаходяться на відстані d один від одного.

задача 60306

У двох протилежних вершинах квадрата зі стороною 59 см знаходяться заряди по 46 пКл. Знайти напруженість поля в двох інших вершинах квадрата.

задача 60308

На заряд 818 нКл, що знаходиться в деякій точці електричного поля, діє сила 255 мкн. Визначити напруженість поля в цій точці.

задача 60347

Напруженість електричного поля Землі 148 В/м і спрямована вертикально вниз. Яке прискорення матиме порошинка 18 мікрограмів, що несе позитивний заряд 712 пКл? Опір повітря не враховувати.

задача 60348

Напруженість електричного поля Землі 126 В/м і спрямована вертикально вниз. Яке прискорення матиме порошинка масою 9 мікрограмів, що несе негативний заряд 620 пКл? Опір повітря не враховувати.

задача 60445

Капелька масою 641 мікрограмів знаходиться в рівновазі в однорідному електричному полі з напруженістю 820 В/м. Визначити заряд крапельки.

задача 60495

Порошинка, що має заряд 0,016 нКл і масу 4·10–10 кг, знаходиться в однорідному електричному полі у вакуумі. Знайти значення і напрям напруженості поля, при якій порошинка буде залишатися в спокої, якщо вертикальна складова поля Землі дорівнює 780 В/м.

задача 60499

Знайти потенціали і напруженість електричного поля в точках А і В, що знаходяться від точкового заряду q = 167 нКл на відстанях 5 і 20 см, a також роботу електричних сил при переміщенні точкового заряду 1 нКл з точки А в точку В.

задача 60511

Два точкових однойменних заряди по 2,7·10–8 Кл знаходяться в повітрі на відстані 5 см один від одного. Визначити напруженість поля, створюваного цими зарядами в точці, віддаленій на відстань 3 см від одного заряду і 4 см від іншого. Рішення пояснити малюнком.

задача 60520

Відстань між двома точковими зарядами q1 = 5 нКл і q2 = –10 нКл дорівнює r = 15 см. Знайти напруженість поля E в точці, що знаходиться на відстані 9 см від позитивного заряду і 12 см від негативного заряду.

задача 60522

Електричне поле створено двома нескінченними паралельними площинами з поверхневою щільністю заряду σ1 = 2 нКл/м2 і σ2 = 4 нКл/м2. Визначити напруженість поля Е між площинами і поза площин, показати графічно напрямок векторів напруженості.

задача 60541

Електричне поле створено двома нескінченно великими паралельними площинами з поверхневими плотностями зарядів 60,0 і 100 нКл/м2. Визначте напруженість поля між площинами, а також поза площин.

задача 60565

Беручи протон і електрон, з яких складається атом водню, за точкові заряди, що знаходяться на відстані 50 пм, знайти напруженість поля в точках B і С (см. рис).

задача 60570

Чотири однакових за модулем заряди знаходяться в вершинах квадрата. Вкажіть напрямок вектора напруженості в його центрі.

задача 60574

Як зміниться напруженість поля, створеного точковим зарядом, якщо його збільшити в 3 рази при збільшенні відстані до точки поля в 2 рази?

задача 60582

Як зміниться напруженість поля, створеного точковим зарядом, якщо його зменшити в 2 рази при зменшенні відстані до точки поля в 2 рази?

задача 60601

Напруженість однорідного електричного поля між двома пластинками дорівнює 25 кВ/м, напруга між ними 5 кВ. Знайдіть відстань між пластинками.

Другие предметы