фазова групова швидкість в середовищі довжина хвилі

фазова групова швидкість в середовищі довжина хвилі


задача 11374

Задано рівняння плоскої хвилі ξ(х,t) = Acos(ωt–kx), де A = 0,5 см, ω = 628c–1, k = 2 м–1. Визначити: 1) частоту коливань ν і довжину хвилі λ ; 2) фазову швидкість θ; 3) максимальні значення швидкості max і прискорення max коливань частинок середовища.

задача 13419

Знайдіть залежність між груповою u і фазовою v швидкістю для закону дисперсії — електромагнітні хвилі в іоносфері, (c — швидкість світла у вакуумі, b — постійна, λ — довжина хвилі в середовищі).

задача 13770

На малюнку показана орієнтація векторів напруженості електричного (E) і магнітного (H) полів в електромагнітній хвилі. Вектор фазової швидкості електромагнітної хвилі орієнтований в напрямку...

задача 14561

Різниця фаз коливань джерела хвиль в пружному середовищі дорівнює Δφ = 0,5π рад, і точки цього середовища знаходяться на відстані l = 2 м від джерела. Частота коливань становить ν = 5 Гц. Розрахуйте величину фазової швидкості хвилі.

задача 16633

Джерело коливань, знаходиться в пружному середовищі, і точки цього середовища знаходяться на відстані l = 2 м від джерела. Частота коливань ν = 5 Гц, фазова швидкість хвилі υ = 40 м/с. Чому дорівнює різниця фаз (Δφ) коливань?

задача 18206

Плоскі хвилі переходять із середовища, в якому фазова швидкість хвилі дорівнює V, в середу, в якій фазова швидкість в два рази більше. Що відбувається при цьому з частотою ω і довжиною хвилі λ?

задача 18223

Висловити групову швидкість U = dω/dk через фазову швидкість електромагнітної хвилі V і dV/dλ, а також через V і dn/dλ. У цих законах n — показник заломлення, k — хвильовий вектор, ω — циклічна частота, λ — довжина хвилі.

задача 18224

Висловити групову швидкість U = dω/dk через фазову швидкість V і dV/dλ.

задача 18227

Вивести формулу групової швидкості U = dω/dk для волн (ω — циклічна частота, k — хвильової вектор), фазова швидкість яких в залежності від довжини хвилі описується виразом , де с і А — постійні величини, λ — довжина хвилі.

задача 19953

На малюнку показана орієнтація векторів напруженості електричного (E) і магнітного (H) полів в електромагнітній хвилі. Вектор фазової швидкості електромагнітної хвилі орієнтований в напрямку ...

задача 20833

Знайти відношення групової швидкості до фазової для світла з довжиною хвилі 0,6 мкм в середовищі з показником заломлення 1,5 і дисперсією –5·104 м–1.

задача 21663

Плоска хвиля описується рівнянням: h = 5cos(pt/2–pх) м, де t – час, а x – координата. Знайти фазову швидкість хвилі.

задача 21857

Показник заломлення прозорої речовини для невеликого інтервалу довжин хвиль (хвильового пакета) далеко від ліній поглинання, пов'язаний з довжиною хвилі співвідношенням n = A+B/λ2. Визначити дисперсію речовини, фазову швидкість, групову швидкість електромагнітних хвиль.

задача 22153

Знайти залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = a/, де а – стала.

задача 22154

Знайти залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = c/ω2, де с — стала.

задача 24977

Плоска поперечна хвиля задана рівнянням s(x, t) = 3,0·10–4 cos (314t – x) (тут s і x дано в метрах, t - у секундах). Визначте частоту ν, фазову швидкість u та довжину λ хвилі; швидкість υ та прискорення a частинок середовища, визначте максимальні значення цих величин υмакс і aмакс.

задача 60530

Хвильове рівняння плоскої електромагнітної хвилі в склі надано у вигляді: . Визначити фазову швидкість електромагнітної хвилі в склі і показник заломлення скла.

задача 80280

Залежність показника заломлення від довжини хвилі світла n = a+b/λ2 , де а, b — const; λ — довжина хвилі світла. Визначити величину фазової і групової швидкостей світла в середовищі.

задача 80532

Знайдіть залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = а/λ, а — константа, λ — довжина хвилі.

задача 80533

Знайдіть залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = a·k, a — константа, k — хвильове число.

задача 80534

Знайдіть залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = а·λ2, а — константа, λ — довжина хвилі.

задача 80535

Знайдіть залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = b/ω, b — константа, ω — частота.

задача 80536

Знайдіть залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = b·ω, b — константа, ω — частота.

задача 80537

Знайдіть залежність між груповою швидкістю u і фазовою v для наступного закону дисперсії: v = b·k2, b — константа, k — хвильове число.

Другие предметы