молекула вуглекислого газу знаходиться маса обсяг температура знайти тиск

молекула вуглекислого газу знаходиться маса обсяг температура знайти тиск


задача 10105

Визначити масу mM однієї молекули вуглекислого газу.

задача 11063

Атмосфера Венери складається в основному з вуглекислого газу. Визначити, у скільки разів щільність ρ1 атмосфери у поверхні Венери більше щільності ρ2 атмосфери біля поверхні Землі, вважаючи, що тиск p1 атмосфери Венери, вище тиску p2 атмосфери Землі в 100 разів, а середня температура Т1 на поверхні Венери складає 7/3 від температури T2 на Землі.

задача 12954

Двокомпонентна газова суміш складається з азоту і вуглекислого газу (CO2), що мають об'єми V1 = 2 л і V2 = 3 л відповідно. Знайти її питому теплоємність при постійному об'ємі Vc.

задача 13206

По трубі радіусом r = 1,5 см тече вуглекислий газ (ρ = 7,5 кг/м³) Визначте швидкість його течії, якщо за t = 20 хв через поперечний переріз труби протікає m = 950 г газу.

задача 13215

Знайти середнє значення проекції швидкості молекул вуглекислого газу <Vx>, що знаходиться в рівновазі, які рухаються в позитивному напрямку деякої осі Х при t = 20 °C.

задача 13370

Вуглекислий газ масою 88 г займає при температурі 290 К об'єм 1000 см³. Визначте внутрішню енергію газу, якщо: 1) газ ідеальний; 2) газ реальний. Поправку а прийміть рівною 0,361 Η м4/моль².

задача 14677

Знайти швидкість v течії вуглекислого газу по трубі, якщо відомо, що за час t = 30 хв через поперечний переріз труби протікає маса газу m = 0,51 кг. Щільність газу ρ = 7,5 кг/м3. Діаметр труби D = 2 см.

задача 14723

У посудині об'ємом V = 2 л знаходиться маса m1 = 6 г вуглекислого газу (СО2) і маса m2 закису азоту (N2O) при температурі t = 127 °С. Знайти тиск p суміші в посудині.

задача 14782

Яку масу m вуглекислого газу можна нагріти при p = const від температури t1 = 20 °C до t2 = 100 °С кількістю теплоти Q = 222 Дж? На скільки при цьому зміниться кінетична енергія однієї молекули?

задача 15109

Балон з вуглекислим газом об'ємом 80 літрів при тиску p1 = 9,3 МПа доставляють зі складу, де температура t1 = –8 °C, в приміщення з температурою t2 = 24 °C. Визначити, яким стане тиск газу в балоні, і яку кількість теплоти він отримає?

задача 16080

Визначити середню довжину вільного пробігу молекул вуглекислого газу при нормальних умовах. Середній ефективний діаметр молекули обчислити, вважаючи відомими значення критичної температури і критичного тиску.

задача 17071

У двох посудинах, ємністю V = 20 л кожна, при температурі T = 27°С знаходиться по ν = 50 моль газу. В одній посудині - вуглекислий газ, в іншій - водень. Визначте тиск в кожній посудині, вважаючи газ реальним.

задача 17492

Температури і тиск вуглекислого газу і азоту однакові. Визначити для цих газів відношення коефіцієнтів в'язкості η21, вважаючи діаметри їх молекул однаковими.

задача 18315

Простір між двома коаксіальними циліндрами однакової довжини заповнюється досліджуваним газом. Розрахуйте коефіцієнт внутрішнього тертя для повітря і вуглекислого газу, якщо сила внутрішнього тертя для них становить відповідно 6,2·10–3 і 5·10–3 Н, діаметри циліндрів 210 і 200 мм, їх довжина 230 мм, зовнішній циліндр обертається з кутовою швидкістю, що відповідає 15 об/с.

задача 19731

Знайти число молекул неону в посудині об'ємом 1,5 см3. Тиск неону 103 Па, температура 27°С.

задача 20547

В посудині знаходиться вуглекислий газ. При деякій температурі четверта частина молекул вуглекислого газу розпалася на кисень і окис вуглецю. У скільки разів тиск в посудині при цих умовах буде більше того тиску, який був би, якби молекули вуглекислого газу не розпалися?

задача 20784

З вуглекислим газом з вихідною щільністю 1,15 кг/м2 здійснений процес, наведений на рис.2. Визначте число молей газу, що беруть участь в процесі. На скільки зміниться температура в кінці другого процесу в порівнянні з початком першого процесу? Як змінювалася середня швидкість молекул в процесі переходу газу зі стану 1 в стан 2?

задача 21129

Вуглекислий газ знаходиться в балоні ємністю V = 20,5 л при температурі t = 0° С і тиску Р = 5·105 Па. Визначити температуру і тиск, якщо газ отримає 1,25·104 Дж теплоти.

задача 21402

У балоні, об'єм якого 2,53·10–3 м3, міститься вуглекислий газ. Температура газу 127°С, тиск 15 кПа. Знайти число молекул в балоні і загальне число зіткнень між усіма молекулами за одну секунду, якщо діаметр молекули прийняти рівним 3·10–10 м.

задача 21670

На поверхні Венери температура і атмосферний тиск відповідно рівні 750 К і 9120 кПа. Знайти щільність атмосфери у поверхні планети, вважаючи, що вона складається з вуглекислого газу.

задача 21722

Газ при тиску 99 кПа і при температурі 293 К має об'єм 164 см3. Який об'єм тієї ж маси газу при нормальних умовах?

задача 22117

У посудині об'ємом 1,5 л знаходиться суміш кисню і вуглекислого газу. Маса суміші 40 г, температура 300 К, тиск суміші 2 МПа. Знайти масу кожного з газів.

задача 23579

Визначте, у скільки разів відрізняються коефіцієнти динамічної в'язкості η вуглекислого газу та азоту, якщо обидва гази знаходяться при однаковій температурі і тому самому тиску. Ефективні діаметри молекул цих газів рівні.

задача 24429

У посудині знаходиться суміш m1 = 7 г азоту та m2 = 11 г вуглекислого газу при температурі T = 290 К та тиску p = 1 атм. Знайти густину цієї суміші, вважаючи гази ідеальними.

задача 26236

У закритій посудині відбувається повне згорання шматочка вугілля з утворенням вуглекислого газу. Після цього посудину охолоджують до початкової температури. Порівняйте кінцевий тиск в посудині з вихідним. Обсяг вугілля малий у порівнянні з об'ємом посудини.

задача 50104

Вуглекислий газ масою 88 г знаходиться в посудині ємністю 10 л. Визначити внутрішній тиск газу і власний об'єм молекул.

задача 50257

У посудині об'ємом 20 л при температурі 27 °С знаходиться суміш кисню масою 6 г і вуглекислого газу масою 66 г. Визначити тиск суміші.

задача 50309

У поверхні Землі концентрація молекул гелію менше, ніж концентрація молекул вуглекислого газу в 4310 разів. На якій висоті концентрація молекул гелію буде в стільки ж разів більше, ніж концентрація молекул вуглекислого газу? Вважати, що температура не залежить від висоти і дорівнює 3 °С.

Другие предметы