розпадається на два маса визначити енергію

розпадається на два маса визначити енергію


задача 10621

За деяких умов 40% молекул водню розпалися на атоми. Знайти питомі теплоємності cр і сv такого водню.

задача 10626

Молекули двотомного газу за деяких умов частково розпадаються на окремі атоми. Визначити, скільки відсотків молекул розпалося, якщо відношення теплоемкостей такого газу γ = Ср/Cv = 1,5.

задача 10934

Визначити, яка частка радіоактивного препарату 38Sr90 розпадається протягом часу t = 10 років.

задача 10936

Визначити число N ядер, що розпадаються протягом часу: 1) t1 = 1 добу; 2) t2 = 1 рік, в радіоактивному препараті церію 58Се144 масою m = 1 мг.

задача 11111

Ядро атома розпадається на два осколки масами m1 = 1,6·10-25 кг і m2 = 2,4·10-25 кг. Визначити кінетичну енергію T2 другого осколка, якщо енергія T1 першого осколка дорівнює 18 нДж.

задача 11467

Одна третина молекул азоту масою m = 10 г розпалася на атоми. Визначити повне число N частинок, що знаходяться в газі.

задача 12096

В результаті вибуху тіло розпадається на дві частини, маса однієї з яких в півтора рази більша за іншу. Яку кінетичну енергію набуває кожна частина, якщо в процесі вибуху виділилася енергія 4500 Дж?

задача 17568

Радіоактивний натрій 2411Na розпадається, викидаючи β-частки. Період напіврозпаду натрію 14,8 годин. Обчислити кількість атомів, що розпалися в 1 мг даного радіоактивного препарату за 10 годин.

задача 20496

Є пучок нейтронів з кінетичною енергією 0,025 еВ. Яка частка нейтронів розпадається на довжині пучка 2 м?

задача 21863

Знаючи постійну розпаду λ ядра, визначити: а) ймовірність того, що воно розпадеться за проміжок часу від 0 до t; б) його середній час життя τ.

задача 23891

Скільки грамів радону розпадеться за 8 годин, якщо його початкова маса дорівнює 0,5 кг?

задача 23942

Через який час у препараті кальцію-49 розпадеться 80% атомів?

задача 80308

Визначити число атомів урану , розпалися протягом року, якщо первісна маса урану 1 кг. Обчислити сталу розпаду урану.

Другие предметы