прирощення ентропії знайти температуру газу

прирощення ентропії знайти температуру газу


задача 10643

У циліндрі під поршнем знаходиться азот масою m = 20 г. Газ був нагрітий від температури T1 = 300 К до температури T2 = 450 К при постійному тиску. Визначити теплоту Q, передану газу, вчинену газом роботу А і прирощення ΔU внутрішньої енергії.

задача 13225

Процес розширення ν = 2 моля аргону відбувається так, що тиск газу збільшується прямо пропорційно його об'єму. Знайти приріст ентропії газу при збільшенні його об'єму в η = 2 рази.

задача 13290

Газ розширюється зворотно: а) ізотермічно, б) ізобарно, в) адіабатно. Початкові і кінцеві об'єми у всіх процесах однакові. В якому випадку приріст ентропії газу мінімальний, а в якому максимальний?

задача 13407

Перехід деякої термодинамічної системи з рівноважного стану 1 в рівноважний стан 2 супроводжується отриманням тепла Q і збільшенням вільної енергії ΔF. Температура і ентропія змінюються від значень T1, S1 до Т2, S2. Яку роботу А робить при цьому система?

задача 16496

У скільки разів слід збільшити ізотермічно об'єм ν = 4,0 моля ідеального газу, щоб його ентропія зазнала прирощення δS = 23 Дж/К?

задача 16578

Воду маси m = 1,00 кг нагріли від температури t1 = 10 °С до t2 = 100 °С, при якій вона вся перетворилася на пару. Вважаючи пар ідеальним газом, знайти прирощення ентропії системи.

задача 17602

У циліндрі під поршнем знаходиться газоподібний хлор масою 20 г. Визначити приріст внутрішньої енергії газу при його ізотермічному розширенні від об'єму V1 = 200 см3 до об'єму V2 = 500 см3, розглядаючи його як реальний газ.

задача 19536

У скільки разів слід збільшити ізотермічно об'єм 4 моль ідеального газу, щоб його ентропія зазнала приріст, рівний 23 Дж/К? Побудуйте графік залежності ентропії від об'єму.

задача 20472

При ізобаріческом розширенні маси m = 8 г гелію від об'єму V1 = 10 л до об'єму V2 = 25 л приріст ΔS ентропії дорівнює ... Дж/К.

задача 20501

При переході маси m = 6 г водню від об'єму V1 = 20 л під тиском Р1 = 150 кПа до об'єму V2 = 60 л під тиском Р2 = 100 кПа приріст ΔS ентропії дорівнює ... .

задача 20673

Гелій масою m = 1,7 кг адіабатично розширили в 3 рази і потім ізобарично стиснули до початкового об'єму. Знайти приріст ентропії ΔS при цьому процесі.

задача 23068

ν молей ідеального газу ізотермічно переводять із стану, в якому його тиск Р1, у стан, у якому його тиск Р2. Визначити збільшення ентропії ΔS.

задача 23069

Після повідомлення деякої кількості теплоти водню масою m = 9,5 г, що знаходиться в закритій посудині, газ перейшов зі стану 1 у стан 2 так, що збільшення ентропії склало ΔS = 38,9 Дж/К. Початкова температура газу Т = 245 К. Знайти кінцеву температуру.

задача 23155

При ізохорному нагріванні 2 моль водяної пари збільшення ентропії склало 50 Дж/К. У скільки разів збільшився тиск газу?

задача 26384

Воду масою 1 кг нагріли від температури 10°С до температури 100°С, при якій вона вся перетворилася на пару. Знайти приріст ентропії системи.

Задача 26573

Одноатомний газ був нагрітий при постійному тиску p = 90 кПа. У результаті його обсяг збільшився на ΔV = 2 м3. Знайти: а) виконану газом роботу; б) приріст внутрішньої енергії ΔU газу; в) кількість теплоти Q, передану газу.

задача 50333

У закритій посудині об'ємом V = 2,5 л знаходиться водень при температурі t1 = 17 °C і тиск Р1 = 100 мм рт.ст. Водень охолоджують до температури t2 = –183 °С. Обчислити приріст ентропії.

Другие предметы