концентрація електронів рухливість питомий опір

концентрація електронів рухливість питомий опір


задача 10738

Знайти опір трубки довжиною l = 84 см і площею поперечного перерізу S = 5 мм2, якщо вона наповнена повітрям, іонізованим так, що в 1 см3 його знаходяться при рівновазі n = 107 пар іонів. Іони одновалентні. Рухливість іонів u+ = 1,3·10–4 м2/(В·с) і u = 1,8·10–4м2/(В·с).

задача 10964

Власний напівпровідник (германієвий) має при деякій температурі питомий опір р = 0,5 Ом·м. Визначити концентрацію n носіїв струму, якщо рухливість електронів un = 0,38 м2/(В·с) і дірок up = 0,18 м2/(В·с).

задача 10967

Концентрація n носіїв струму в кремнії дорівнює 5·1010 см–3, рухливості електронів un = 0,15 м3/(В·с) і дірок up = 0,05 м2/(В·с). Визначити опір кремнієвого стрижня довжиною l = 2 см і перетином S = 1 мм2.

задача 10968

Рухливості електронів і дірок в кремнії відповідно рівні un = 1,5·103 см2/(В·с) і up = 5·102 см2/(В·с). Обчислити постійну Холла RH для кремнію, якщо питомий опір кремнію ρ = 6,2·102 Ом·м.

задача 12863

Питомий опір зразка кремнію дорівнює 10 мОм·м. Вважаючи, що в зразку є однакова кількість дірок і електронів, визначити постійну Холла і концентрацію носіїв заряду для цього зразка. Рухливість електронів і дірок взяти з довідкових даних.