температура швидкість визначити інтервал часу

температура швидкість визначити інтервал часу


задача 10490

Визначити частку вільних електронів в металі при температурі T = 0 К, енергії ε яких укладені в інтервалі значень від 1/2εmax до εmax.

задача 10505

Точка рухається по прямій відповідно до рівняння х = At+Bt3, де A = 6 м/с; B = 0,125 м/с3. Визначити середню швидкість <Δs/Δt> точки в інтервалі часу від t1 = 2 с до t2 = 6 с.

задача 11002

Рух точки по прямій задано рівнянням x = At+Bt2, де A = 2 м/с, В = -0,5 м/с2. Визначити середню шляхову швидкість руху точки в інтервалі часу від t1 = 1 с до t2 = 3 с.

задача 11035

Велосипедне колесо обертається з частотою n = 5 с–1. Під дією сил тертя воно зупинилося через інтервал часу Δt = 1 хв. Визначити кутове прискорення ε і число N обертів, яке зробить колесо за цей час.

задача 11701

Електрон знаходиться в однорідному електричному полі напруженістю Е = 200 кВ/м. Який шлях пройде електрон за час t = 1 нс, якщо його початкова швидкість дорівнювала нулю? Якою швидкістю буде володіти електрон в кінці цього інтервалу часу?

задача 12469

Визначте, яка частина молекул азоту при температурі t = 27°С має швидкості, модулі яких лежать в інтервалі від 210 до 215 м/с.

задача 12556

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 11 м воно було два рази з інтервалом в часі 3 с.

задача 12689

Газоподібний азот знаходиться в рівноважному стані при нормальних умовах. Знайти відносне число молекул, що мають позитивні проекції швидкості vx в інтервалах від 60 до 65 м/с і від 300 до 305 м/с. Пояснити отриманий результат.

задача 12702

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 10 м воно було два рази з інтервалом в часі 4 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12703

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 11 м воно було два рази з інтервалом в часі 4 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12704

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 11 м воно було два рази з інтервалом в часі 5 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12705

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 12 м воно було два рази з інтервалом в часі 4 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12706

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 14 м воно було два рази з інтервалом в часі 3 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12707

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 15 м воно було два рази з інтервалом в часі 2 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12708

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 15 м воно було два рази з інтервалом в часі 3 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12709

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 15 м воно було два рази з інтервалом в часі 4 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12710

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 17 м воно було два рази з інтервалом в часі 5 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12711

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 18 м воно було два рази з інтервалом в часі 3 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12712

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 19 м воно було два рази з інтервалом в часі 4 с. Опір повітря не враховувати.

задача 12713

Визначити початкову швидкість, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо на висоті 20 м воно було два рази з інтервалом в часі 4 с. Опір повітря не враховувати.

задача 13011

Залежність пройденого тілом шляху від часу задається рівнянням s = ABt + Ct² + Dt³ (A = 6 м, В = 3 м/с, С = 2 м/с², D = 1 м/с³). Визначте для тіла в інтервалі часу від t1 = 1 с до t2 = 4 с 1) середню швидкість, 2) середнє прискорення.

задача 14102

Визначити частку Δ

задача 14230

Температура кисню 208°С. Визначити відношення числа молекул цього газу, модулі швидкостей яких лежать в інтервалі 798-802 м/с, до числа молекул, модулі швидкостей яких лежать в інтервалі 398-402 м/с.

задача 14231

Температура кисню 28°С. Визначити відношення числа молекул цього газу, модулі швидкостей яких лежать в інтервалі 798-802 м/с, до числа молекул, модулі швидкостей яких лежать в інтервалі 398-402 м/с.

задача 14232

Температура кисню 210°С. Визначити відношення числа молекул цього газу, модулі швидкостей яких лежать в інтервалі 800-804 м/с, до числа молекул, модулі швидкостей яких лежать в інтервалі 400-404 м/с.

задача 14245

Знайти число ΔN молекул кисню, що займає при нормальних умовах об'єм V = 10 мм3, швидкості яких лежать в інтервалі значень від v1 = 0 до v2 = 0,01vвер. Число Лошмідта nл = 2,69·1019 см–3 вважати відомим. На графіку Nf(v) заштрихувати площу, відповідну знайденому значенню Δ

задача 14412

Тіло кинуто вертикально вгору з початковою швидкістю v0 = 9,8 м/с. Побудувати графік залежності висоти h і швидкості v від часу t для інтервалу 0 ≤ t ≤ 2 с через 0,2 с.

задача 15312

Два тіла кинуті вертикально вгору з однієї точки один за одним з інтервалом часу t = 5 с і однаковими початковими швидкості v0 = 2 м/с. Через деякий час t1 відраховується від моменту кидання першого тіла, тіла зустрінуться?

задача 15312

Тіло кинуто під кутом 30° до горизонту. З якою швидкістю було кинуто тіло і яка горизонтальна дальність його польоту, якщо воно перебувало в польоті 2 с? Яка максимальна висота підйому тіла? Опором повітря знехтувати.

задача 15930

Рівняння руху точки має вигляд x = –270+12t. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 20 c, Δt = 2,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15931

Рівняння руху точки має вигляд x = –1,5t. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 10 c, Δt = 1,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15932

Рівняння руху точки має вигляд x = 2+0,4t2. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 40 c, Δt = 4,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15933

Рівняння руху точки має вигляд x = 1–0,2t2. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 30 c, Δt = 3,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15934

Рівняння руху точки має вигляд x = –0,4t2. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 20 c, Δt = 2,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15935

Рівняння руху точки має вигляд x = 2+5t. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 50 c, Δt = 5,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15936

Рівняння руху точки має вигляд x = 150–10t. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 40 c, Δt = 4,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15937

Рівняння руху точки має вигляд x = 400–0,6t. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 100 c, Δt = 10,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15938

Рівняння руху точки має вигляд x = 10t+0,4t2. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 20 c, Δt = 2,0 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 15939

Рівняння руху точки має вигляд x = 2t–t2. По рівнянню визначити: 1) координату х0 точки в початковий момент часу; 2) початкову швидкість v0 точки; 3) прискорення а точки; 4) написати формулу залежності швидкості від часу v = f(t); 5) побудувати графік залежності координати від часу x = f(t) і швидкості від часу v = f(t) в інтервалі 0 < t < τ з кроком Δt (τ = 15 c, Δt = 1,5 c); 6) вказати характер руху точки.

задача 40656

Рух точки задано рівнянням х = At + Bt2, де А = 4м/с, В = –0,05 м/с2 . Побудувати графіки залежності шляху, переміщення, швидкості і прискорення точки в інтервалі часу від t1 = 0 до t2 = 80с.

задача 40884

З високої вежі з інтервалом t = 1 с кидають з нульовою початковою швидкістю два камені. На якій відстані s один від одного знаходитимуться камені в той момент, коли швидкість другого стане рівною 30 м/с?