ідеальний газ совершет процес цикл складається з двох изохор ізобар ізотерм знайти об'єм

ідеальний газ совершет процес цикл складається з двох изохор ізобар ізотерм знайти об'єм


задача 11289

Одноатомний ідеальний газ виконує показаний на малюнку цикл з двох ізохор і двох ізобар. Визначити ККД циклу.

задача 11623

Ідеальний двоатомний газ, що містить кількість речовини ν = 1 моль, здійснює цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар. Найменший обсяг Vmin = 10 л, найбільший Vmax = 20 л, найменший тиск pmin = 246 кПа, найбільший pmax = 410 кПа. Побудувати графік циклу. Визначити температуру Т газу для характерних точок циклу і його термічний ККД η.

задача 11627

Ідеальний багатоатомний газ здійснює цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар, причому найбільший тиск газу в два рази більше найменшого, а найбільший об'єм в чотири рази більше найменшого. Визначити термічний ККД η циклу.

задача 12944

ККД теплової машини, яка працює за циклом, що складається з ізотерми 1 — 2, ізохори 2 — 3 і адіабати 3 — 1, дорівнює η = 75%. Різниця максимальної та мінімальної температур газу в циклі дорівнює ΔT = 100 К. Знайдіть роботу, вчинену одним молем двоатомного газу в ізотермічному процесі.

задача 13244

5 молей кисню здійснюють процес, зображений на рис.3, що складається з ізохори, ізобари і ізотерми. Відомо, що в першому стані тиск P1 = 12·105 Па, об'єм газу в ізобаричному процесі змінюється в 3 рази, об'єм кисню в третьому стані V3 = 24 л, середня кінетична енергія молекул в кінцевому стані Е4 = 2·10–20 Дж. Знайти за цими даними середню квадратичну швидкість руху молекул в першому стані.

задача 14630

На малюнку наведено цикл теплової машини, робочою речовиною якої є 1 кмоль одноатомного ідеального газу. Цикл складається з двох изохор і двох ізотерм. Відомі параметри першого і третього стану: P1 = 1,5·106 Па, Т1 = 480 К і Р3 = 1,5·105 Па, T3 = 280 К. Определите КПД цикла.

задача 15086

Теплова машина працює за циклом, що складається з двох ізотерм і двох изохор, причому найбільша температура 500 К, а найменша 300 К, найбільший об'єм 12 л, а найменший 3 л. Знайдіть ККД циклу.

задача 16095

На графіку представлена експериментальна ізотерма реального газу, отримана при стисненні ненасиченої пари. Які точки на графіку відповідають тиску ненасиченої пари?

задача 16165

На графіку представлена експериментальна ізотерма реального газу, отримана при стисненні ненасиченої пари. Які точки на графіку відповідають тиску ненасиченої пари?

задача 16325

Деяка маса азоту при тиску 100 кПа мала об'єм 5 л, а при тиску 300 кПа – об'єм 2 л. Перехід від першого стану до другого був зроблений в два етапи: спочатку по ізохорі, а потім по ізобарі. Визначити зміну внутрішньої енергії, кількість теплоти і виконану роботу.

задача 16469

Азот здійснює круговий процес, що складається з двох изохор і двох ізобар (див. малюнок). Сумарна кількість теплоти, що отримана газом Q в цьому круговому процесі, дорівнює 1) 4P1V1; 2) 6,5P1V1; 3) 9,5P1V1; 4) 12P1V1.

задача 26287

Над молем одноатомного газу здійснюють замкнутий процес, причому робота, здійснена в результаті цього процесу А = 2026 Дж. Процес складається з ділянки (1-2), на якій тиск є лінійною функцією обсягу, і ізохори (2-3) і процесу (3 -1), в якому теплоємність вважається постійною. Знайдіть цю теплоємність, якщо T1 = T2 = 2T3 = 100 K і V2/V1 = 8.

задача 26414

Ідеальний багатоатомний газ здійснює цикл з двох ізохор і двох ізобар, причому найбільший тиск газу в 2 рази більше найменшого, а найбільший обсяг в 4 рази більше найменшого. Визначити термічний ККД циклу.

задача 40558

Визначити температуру ідеального газу в стані 2 (див. малюнок), якщо стани 2 і 4 лежать на одній ізотермі. Температури T1 і Т3 в станах 1 і 3 відомі.

задача 50140

Побудувати в координатних вісях V, р схему замкнутого циклу зміни стану газу за координатами його проміжних рівноважних станів: 1 (V4, p1) > ізобара — 2 (V2, p1) > адіабата — 3 (V1, p3) > ізохора — 4 (V1, p4) > ізобара — 5 (V3, p4) > адіабата — 6 (V4, p2) > ізохора > 1 (V4, p1), якщо V1 < V2 < V3 < V4 і р1 < р2 < р3 < р4.
На підставі побудованого замкнутого циклу відповісти на питання: а) Який це цикл - прямий або зворотний? Чому?
б) Які процеси відбуваються між кожними рівноважними станами газу в напрямках, зазначених стрілками?
в) При яких процесах газ виробляє позитивну роботу? негативну? не виробляє ніякої роботи?
г) Висловити через площу загальну роботу всього кругового циклу.

задача 50299

Ідеальна теплова машина робить оборотній цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар. B процесі циклу максимальний тиск і об'єм газу в два рази більше мінімального. Визначте ККД циклу для одноатомного і двоатомного газу.

задача 50412

Ідеальний газ змінює свій стан по циклу ABCD, що складається з чотирьох послідовних процесів АВ, ВС, CD, DA.
Користуючись даними, необхідно виконати наступне завдання:
1) Розрахувати відсутні значення Р, V і Т для точок А, В, С, D. Намалювати цикл в координатах, зазначених у 6-ій колонці.
2) Для стану газу в точці А розрахувати середню арифметичну vcp, середню квадратичну vср.кв і найбільш ймовірну vв швидкості молекул. Визначити середні значення повної кінетичної енергії w, кінетичної енергії поступального wп і кінетичної енергії обертального wвр руху молекули.
3) Для заданого в 7-ій колонці процесу записати перший початок термодинаміки і розрахувати: теплоту Q, підведену до газу: зміну внутрішньої енергії газу ΔU; виконану газом роботу A, теплоємність.
ГазКількість речовини, мольПроцесиПараметри стану:
Р, кПа; V, л; Т, К
КоординатиПроцес
11NH30,2AB, CD — ізохори;
BC, DA — ізотерми
VA = 1; PB = 600;
PD = 625; TD = 300
P-TAB


задача 50451

Ідеальний двоатомний газ здійснює цикл, що складається з двох ізотерм і двох изохор, причому найбільша температура газу 600 К, а найменша 300 К, найбільший об'єм 8 л, а найменший 2 л. Знайти ККД циклу і зміну ентропії в кожному процесі і за весь цикл для 1 моля газу.

задача 50453

Побудувати два графіка: а) ізохори для деякої маси двоатомного газу; б) ізохори для цього ж газу за умови, що при деякій температурі Т1 кожна друга молекула розпалася на атоми.