швидкість точки знайти через рівні проміжки часу який опір

швидкість точки знайти через рівні проміжки часу який опір


задача 10721

Струм в провіднику опором r = 15 Ом за час t = 5 з рівномірно зростає від нуля до деякого максимуму. За цей час в провіднику виділилася теплота Q = 10 кДж. Визначити середнє значення сили струму <I> в провіднику за цей проміжок часу.

задача 10726

Сила струму в провіднику опором r = 12 Ом рівномірно убуває від I1 = 5 А до I2 = 0 протягом t = 10 с. Визначити теплоту Q, що виділилася в цьому провіднику за вказаний проміжок часу.

задача 11018

З вишки кинули камінь у горизонтальному напрямку. Через проміжок часу t = 2 с камінь впав на землю на відстані s = 40 м від основи вишки. Визначити початкову v0 і кінцеву v швидкості каменю.

задача 11129

Визначити початкову швидкість v0, з якою тіло кинуто вертикально вгору, якщо точку, що знаходиться на висоті h = 60 м, воно проходило два рази з проміжком часу Δt = 4 с. Опір повітря не враховувати.

задача 11432

Кіт Леопольд біг по прямій дорозі з пункту А. Спочатку він протягом проміжку часу t = 1 з біг з прискоренням а = 1 м/с2 (без початкової швидкості). Після цього він почав гальмувати так, що його прискорення стало рівним за величиною 2а і через деякий час він повернувся в пункт А. Чому дорівнює середня шляхова швидкість кота Леопольда?

задача 12265

Залежність пройденого тілом шляху від часу задається рівнянням s = A + Bt + Ct2 + Dt3, де B = 2 м/с2, C = 0,14 м/с2, D = 0,01 м/с3. В який момент часу прискорення тіла дорівнюватиме 1 м/с2, і чому дорівнює середнє прискорення тіла за цей проміжок часу?

задача 12565

Середній проміжок часу між порушенням атома і звільненням енергії становить 10–8 с. Яка при цьому невизначеність в енергії фотона і невизначеність в частоті світла?

задача 12999

Протягом часу t швидкість тіла задається рівнянням виду v = А + Bt + Ct² (0 ≤ t ≤ τ). Визначте середню швидкість за проміжок часу τ.

задача 13012

Залежність пройденого тілом шляху від часу задається рівнянням s = А + Bt + Ct² + Dt³ (С = 0,1 м/с², D = 0,03 м/с³). Визначте: 1) через скільки часу після початку руху прискорення а тіла дорівнюватиме 2 м/с²; 2) середнє прискорення <а> тіла за цей проміжок часу.

задача 13391

Тіло обертається навколо нерухомої осі за законом φ = 6t–2t3. Знайти: 1) число обертів, скоєних тілом до зупинки, 2) середнє кутове прискорення в цьому проміжку часу, 3) повне прискорення точки, що знаходиться на відстані 20 см від осі обертання в момент часу t = 0,8 с.

задача 13420

Визначте величини струмів в окремих гілках (рис. 16.12.) і напругу на опорі R, якщо ε1 = 5 В, ε2 = 4 В, R = 3 Ом, r1 = 0,5 Ом і r2 = 1,0 Ом. Чому дорівнює робота, здійснена джерелами за проміжок часу Δt = 0,1 с?

задача 14945

Тіло кинуто з висоти h вгору під кутом α = 48° до горизонту і впало на землю через проміжок часу τ = 3,2 c на відстані l = 40 м (по горизонталі) від місця падіння. Визначити h.

задача 14947

Тіло кинуто зі швидкістю υ0 = 50 м/с з висоти h = 7,5 м вгору під кутом α до горизонту і впало на землю через проміжок часу τ = 4,1 с. Визначити α.

задача 14949

Тіло кинуто з висоти h = 10,0 м вгору під кутом α = 45° до горизонту і впало на землю через проміжок часу τ на відстані l = 65 м (по горизонталі) від місця падіння. Визначити τ.

задача 15015

Рухаючись з постійним прискоренням в одному напрямку, тіло за два послідовних проміжки часу по 2 секунди кожен проходить шляху 16 м і 8 м. Знайти початкову швидкість тіла.

задача 15059

Конденсатор ємністю С = 400 пФ підключили через опір R = 650 Ом до джерела постійної напруги U0. Через якийсь проміжок часу напруга на конденсаторі складе U = 0,9U0?

задача 15245

Рух матеріальної точки описано рівнянням x = 5 – 6t + 2t2. Знайти середню швидкість за проміжок часу від 1 до 2 с. Знайти швидкість і прискорення точки в початковий і кінцевий моменти часу.

задача 17180

М'яч кинули з початковою швидкістю 22 м/с під кутом 60° до горизонту. Швидкість м'яча буде спрямована під кутом 45° до горизонту двічі під час польоту. Через якийсь проміжок часу це трапиться вдруге?

задача 17181

М'яч кинули з початковою швидкістю 22 м/с під кутом 60° до горизонту. Швидкість м'яча буде спрямована під кутом 45° до горизонту двічі під час польоту. Через якийсь проміжок часу це трапиться в перший раз?

задача 17416

Тіло рухається вздовж осі Х так, що залежність координати від часу задана рівнянням: x = A+Bt+Ct2. Знайти середню швидкість тіла і прискорення за проміжок часу 1-4 с, якщо А = 6 м, В = –3 м/с і С = 2 м/с2.

задача 17688

Матеріальна точка почала рух з початку координат і рухається так, що її швидкість залежить від часу за законом v1 = (αt2 + βt)i+ γt3j (м/с]. Одночасно друга точка почала рух і рухається так, що радіус-вектор залежить від часу за законом r2 = δt3i + θt4j (м], де α, β, γ, δ, θ — постійні. Знайти кут φ між прискореннями точок через проміжок часу τ після початку руху.

задача 19822

Закон руху матеріальної точки має вигляд: X(t) = (3–t)2. Знайти переміщення і пройдений шлях за проміжок часу від t1 = 2 c до t2 = 4 c, а також середню шляхову швидкість і середню швидкість переміщення.

задача 19825

Закон руху матеріальної точки має вигляд: X(t) = A+Bt+Ct2, де A = 25 м, B = 10 м/с, C = 1 м/с2. Знайти переміщення, пройдений шлях, середню шляхову швидкість і середню швидкість переміщення для проміжку часу від t1 = 2 с до t2 = 6 c.

задача 19826

Матеріальна точка рухається за законом: Y(t) = At2–Ct4, де A = 4,5 м/с2, C = 0,25 м/с4. Знайти швидкість і прискорення точки в моменти часу t1 = 2 c і t2 = 4 с. Які середня швидкість переміщення і середня шляхова швидкість для проміжку часу від 2 до 4 с?

задача 19832

На малюнку представлена залежність від часу проекції швидкості тіла на вісь x (Vy = Vz = 0). Визначити координату x тіла при t = 7 c, а також його середню швидкість переміщення і середню шляхову швидкість за проміжок часу від 0 до 7 с, якщо в початковий момент часу тіло перебувало на початку координат.

задача 19911

Закон, що описує обертання маховика з моментом інерції 12 кг·м, виражається наступним рівнянням: φ = At + Bt3, де В = 2 рад/с3. Знайти за проміжок часу від t1 = 0 до t2 = 4 с: a) середнє значення моменту сили, що діє на маховик; b) зміну моменту імпульсу маховика.

задача 20113

Рівняння руху точки по прямій має вигляд: х = 2 + 6t – t2 (м). Знайти: 1) шлях і переміщення точки за проміжок часу від t1 = 2 с до t2 = 4 с; 2) середню швидкість і середнє прискорення точки за цей проміжок; 3) швидкість і прискорення точки в момент часу t = 2 с.

задача 20123

Рівняння руху точки по прямій має вигляд: х = –1–3t2+2t3 (м). Знайти: 1) шлях і переміщення точки за проміжок часу від t1 = 0 с до t2 = 2 с; 2) середню швидкість і середнє прискорення точки за цей проміжок; 3) швидкість і прискорення точки в момент часу t = 1 с.

задача 20254

Протягом якого проміжку часу δt швидкий поїзд довжиною l1 = 300 м, що йде зі швидкістю v1 = 72 км/ч, буде проходити повз зустрічного товарного поїзда довжиною l2 = 600 м, що йде зі швидкістю v2 = 72 км/ч?

задача 20400

На точку масою 2 кг діє постійна сила, рівна 4 Н. Через який проміжок часу точка виявиться на відстані 5 м від початку координат, де вона мала швидкість 3 м/с, спрямовану уздовж дії сили?

задача 20876

Рівняння руху точки по прямій має вигляд: х = –1 + 2t2 – t4 (м). Знайти: 1) шлях і переміщення точки за проміжок часу від t1 = 0 с до t2 = 2 с; 2) середню швидкість і середнє прискорення точки за цей проміжок; 3) швидкість і прискорення точки в момент часу t = 2 с.

задача 20953

Знайти опір RAB між точками А і В (рис. 85). Опори всіх гілок вказані на малюнку.

задача 21064

Визначте величини струмів у всіх ділянках кола (рис. 16.15), якщо ε1 = 24 В, ε2 = 18 В, r1 = 0,2 Ом, r2 = 0,5 Ом, R1 = 20 Ом, R2 = R3 = 2,0 Ом. Чому дорівнює робота, здійснена джерелами за проміжок часу Δt = 0,1 с?

задача 21749

За допомогою ехолота вимірювалася глибина моря. Яка була глибина моря, якщо проміжок часу між виникненням звуку і його прийомом дорівнював 2,5 с? Коефіцієнт стисливості води дорівнює 2,2·109 Н/м2, щільність морської води 1030 кг/м3.

задача 22944

Мідна куля діаметром d = 10 см з абсолютно чорною поверхнею остигає, перебуваючи в термостаті, стінки якого (також абсолютно чорні) підтримуються за нормальної температури, близької до абсолютного нуля. Визначити, до якої температури охолоне куля через проміжок часу τ = 5 ч, якщо його початкова температура Т0 = 300 К. Теплоємність міді С = 0,38 Дж/(г·К), щільність ρ = 8,93 г/см3.

задача 23158

Протягом часу τ швидкість тіла задається рівнянням V = A + Bt + Ct2 (0 < t < τ). Визначити середню швидкість руху та середнє прискорення за проміжок часу від початку руху до τ.

задача 23252

З Москви до Пушкіна з інтервалом у 10 хвилин вийшли два електропоїзди зі швидкістю 10 м/с. З якою швидкістю рухався поїзд, що йде до Москви, якщо він зустрів ці електропоїзди через проміжок часу, що дорівнює 4 хвилини, один після іншого?

задача 23595

Кутова швидкість тіла змінюється відповідно до рівняння ω = А + Bt + Сt2, де А = 3 рад/с, В = 2 рад/с2, С = 0,6 рад/с3. На який кут повернеться тіло за проміжок часу від t1 = 0 до t2 = 10 с. Знайдіть середню кутову швидкість <ω> за цей час.

задача 23725

Закон зміни координати матеріальної точки: х(t) = (3–t)2. Визначити переміщення, середню швидкість переміщення та середню дорожню швидкість матеріальної точки для проміжку часу t = 2÷4 с.

задача 26400

Залежність координати Х від часу t визначається рівнянням X = –1 + 2t – 3t2 + 3t3. Визначте залежність швидкості і прискорення від часу; відстань, пройдену тілом за t = 4 секунди від початку руху; швидкість і прискорення тіла через t = 4 секунди від початку руху; середню швидкість і середнє прискорення за останню секунду руху. Побудуйте графіки залежності швидкості і прискорення тіла в проміжку часу від 0 до 4 секунд.

Задача 26593

На матеріальну точку М діє сила F = 3t2i + 4tj. Визначити проекцію імпульсу сили на вісь Ох за проміжок часу τ = t2 - t1, де t2 = 2 с, t1 = 0.

задача 40141

Швидкість реактивного літака на деякій ділянці змінюється з відстанню за законом v = D + Bs. Знайти роботу за проміжок часу (t1,t2), якщо маса літака m. B момент часу t1 швидкість дорівнює v1.

задача 40468

Тіло обертається по колу згідно рівняння φ = A + Bt + Ct3, де A = 2 рад; B = 1 рад/с; C = -0,5 рад/с3. Знайти повне прискорення точки, що знаходиться на відстані 1 м від осі обертання для моменту часу 2 с, а також середню кутову швидкість в проміжку часу від 1 до 2 с.

задача 40498

Матеріальна точка починає обертатися з постійним кутовим прискоренням. Визначте кутове прискорення ε точки, якщо через проміжок часу t = 5 с кут α між векторами повного прискорення і швидкості становить 51°.

задача 40529

Залежність пройденого тілом шляху від часу задається рівнянням S = A + Bt + Ct2 + Dt3. Через який час після початку руху прискорення тіла дорівнюватиме 1 м/с2? Чому дорівнює середнє прискорення тіла за цей проміжок часу?

Другие предметы