пластина визначити відстань між знайти центр

пластина визначити відстань між знайти центр


задача 10226

Електрон, пройшовши в плоскому конденсаторі шлях від однієї пластини до іншої, придбав швидкість v = 105 м/с. Відстань між пластинами d = 8 мм. Знайти: 1) різницю потенціалів U між пластинами; 2) поверхневу щільність заряду σ на пластинах.

задача 10701

Електрон, пройшовши в плоскому конденсаторі шлях від однієї пластини до іншої, придбав швидкість v = 108 см/с. Відстань між пластинами d = 5,3 мм. Знайти: 1) різницю потенціалів між пластинами; 2) поверхневу щільність заряду на пластинах.

задача 10954

Скляна пластинка покрита з обох сторін плівкою прозорої речовини. Для світла довжини хвилі у вакуумі λ0 = 480 нм показник заломлення пластинки n = 1,44, показник заломлення плівки n' = 1,20, показник заломлення повітря n0 практично дорівнює одиниці. При якій мінімальній товщині плівок a світло вказаної довжини хвилі буде проходити через пластинку без втрат на відбиття?

задача 11364

Природне світло падає нормально на пластину віконного скла (n = 1,5). Яка частина світлового потоку пройде через скло?

задача 11591

Тонка металева пластинка, що має властивості сірого тіла, розташована поза атмосферою. Одна її сторона, що має площу 2 м2, освітлюється Сонцем. Визначити сталу температуру пластинки, якщо падаючий на неї потік сонячного випромінювання дорівнює 1000 Вт.

задача 11653

На яку висоту h піднімається вода між двома паралельними одна одній скляними пластинками, якщо відстань d між ними дорівнює 0,2 мм?

задача 11676

Дві прямокутні однакові паралельні пластини, довжини сторін яких а = 10 см і b = 15 см, розташовані на малій (в порівнянні з лінійними розмірами пластин); відстані одна від одної. На одній з пластин рівномірно розподілений заряд Q1 = 50 нКл, на іншій - заряд Q2 = 150 нКл. Визначити напруженість E електричного поля між пластинами.

задача 11755

Електричне поле створене двома нескінченними паралельними пластинами, що несуть рівномірно розподілений по площі заряд з поверхневою щільністю σ1 = 2 нКл/м2 і σ2 = –5 нКл/м2. Визначити напруженість Е поля: 1) між пластинами; 2) поза пластин. Побудувати графік зміни напруженості вздовж лінії, перпендикулярної пластинам.

задача 11838

Котушка індуктивністю L = 1 мГн і повітряний конденсатор, що складається з двох круглих пластин діаметром D = 20 см кожна, з'єднані паралельно. Відстань d між пластинами дорівнює 1 см. Визначити період Т коливань.

задача 12059

Однорідна тонка пластина має форму кола радіуса R, в якому вирізано круглий отвір радіусом R/2 (див. рисунок). Де знаходиться центр ваги пластини.

задача 12129

Площа кожної пластини плоского конденсатора (повітряного) 5·10–22), відстань між пластинами 1,5·10–3 (м). Знайти ємність конденсатора.

задача 12150

Плоский повітряний конденсатор з відстанню між пластинами 2 см і площею пластин по 560 см2 під'єднали до джерела з ЕРС 350 В, потім відключили. Паралельно пластин в конденсатор вводиться металева пластина товщиною 1 см. Яку (в мкДж) роботу виконує при цьому батарея?

задача 12151

Плоский повітряний конденсатор з відстанню між пластинами 2 см і площею пластин по 560 см2 підключений до мережі з ЕРС 350 В. Паралельно пластин в конденсатор вводиться металева пластина товщиною 1 см. Яку (в мкДж) роботу виконує при цьому батарея?

задача 12200

Промінь світла падає на плоскопараллельную скляну пластину (n = 1,6) під кутом 45°. Визначити товщину пластинки, якщо вийшов з неї промінь зміщений щодо продовження падаючого променя на відстань 2 см.

задача 12256

Дві провідні площини А і В розташовані на відстані 10 см одна від одної. Потенціал пластини А дорівнює +90 В, а пластини В (–90В). Між пластинами поставили заземлену провідну пластину С на відстані 4 см від пластини А. Визначити напруженість електричного поля між пластинами А і С, С і В.

задача 12680

Площа пластин плоского конденсатора S = 0,01 м2 відстань між ними d = 1 см. До пластин прикладена різниця потенціалів U = 300 B. У просторі між пластинами знаходяться плоско паралельна пластинка скла товщиною d1 = 0,5 см і плоско паралельна пластина парафіну товщиною d2 = 0,5 см. Знайти напруженості E1 і E2 електричного поля і падіння потенціалу U1 і U2 в кожному шарі. Якими будуть в цих умовах ємність C конденсатора і поверхнева щільність заряду σ на його пластинах?

задача 12681

Між пластинами плоского конденсатора, що знаходяться на відстані d = 1 см одна від одної, прикладена різниця потенціалів U = 100 B. До однієї з пластин прилягає плоскопаралельна пластинка кристалічного бромистого талію (ε = 173) товщиною d0 = 9,5 мм. Після відключення конденсатора від джерела напруги пластинку кристала виймають. Якою буде після цього різниця потенціалів U між пластинами конденсатора?

задача 12683

Кожна пластина плоского конденсатора має площу S = 0,01 м2, відстань між ними d1 = 1 мм. До пластин конденсатора прикладена різниця потенціалів U = 0,1 кВ. Пластини розсовують до відстані d2 = 25 мм. Знайти енергії W1 і W2 конденсатора до і після розсування пластин, якщо джерело напруги перед розсуванням відключається.

задача 12684

Кожна пластина плоского конденсатора має площу S = 0,01 м2, відстань між ними d1 = 1 мм. До пластин конденсатора прикладена різниця потенціалів U = 0,1 кВ. Пластини розсовують до відстані d2 = 25 мм. Знайти енергії W1 і W2 конденсатора до і після розсування пластин, якщо джерело напруги перед розсуванням не відключається.

задача 12686

Площа пластин плоского повітряного конденсатора S = 0,01 м2, відстань між ними d1 = 1 мм. До пластин конденсатора прикладена різниця потенціалів U = 0,1 кВ. Пластини розсовують до відстані d2 = 25 мм. Знайти енергії W1 і W2 конденсатора до і після розсування пластин, якщо джерело напруги перед розсуванням: а) не відключається; б) відключається.

задача 12726

Расстояние между пластинами плоского конденсатора d = 1 см. От одной из пластин одновременно начинают двигаться протон и α-частица. Какое расстояние l пройдет α-частица за время, в течение которого протон пройдет весь путь от одной пластины к другой?

задача 12741

Відстань між пластинами плоского конденсатора d = 1 см. Від однієї з пластин одночасно починають рухатися протон і α-частинка. Яку відстань l пройде α-частинка за час, протягом якого протон пройде весь шлях від однієї пластини до іншої?

задача 12742

Відстань між пластинами плоского конденсатора d = 4 см. Від однієї з пластин одночасно починають рухатися протон і α-частинка. Яку відстань l пройде α-частинка за час, протягом якого протон пройде весь шлях від однієї пластини до іншої?

задача 13316

Простір між двома паралельними пластинами площею 150 см² кожна, що знаходяться на відстані 5 мм одна від одної, заповнене киснем. Одна пластина підтримується при температурі 17 ° С, інша - при температурі 27 ° С. Визначте кількість теплоти, що пройшла за 5 хв за допомогою теплопровідності від однієї пластини до іншої. Кисень знаходиться при нормальних умовах. Ефективний діаметр молекул кисню вважати рівним 0,36 нм.

задача 13401

На деякій відстані від нескінченної рівномірно зарядженої площини з поверхневою щільністю σ = 0,1 нКл/см2 розміщена кругла пластинка. Кут між площиною пластинки і лініями напруженості дорівнює 30°. Знайти потік Ф вектора E напруженості через цю платівку, якщо її радіус r = 15 см.

задача 13629

У скільки разів зміниться інтенсивність світла, що проходить через два ніколі, кут між головними напрямками яких становить 60°, якщо між ними помістити пластину лівообертального кварцу товщиною 3 мм, вирізану перпендикулярно оптичній осі. Така ж платівка, але товщиною 1,5 мм, повертає на 25°. Втратами світла знехтувати.

задача 14115

Промінь світла падає під кутом 25° на плоскопаралельну скляну пластину і виходить з неї паралельно первісному променю. nст = 1,5. Яка товщина пластинки, якщо відстань між променями дорівнює 1,9 см.

задача 14545

Світлова хвиля з повітря падає на плоскопаралельну пластину завтовшки d (см. рисунок).

Если n1<n2, то оптична різниця ходу Δ21 хвиль 2 і 1, відбитих від нижньої і верхньої граней пластинки, визначається виразом...
1) Δ21 = 2d(n2–n1)
2) Δ21 = 2dn1 + λ/2
3) Δ21 = dn1
4) Δ21 = 2dn1

задача 14626

Негативно заряджена пластина, що створює вертикально спрямоване однорідне електричне поле напруженістю Е = 104 В/м, укріплена на горизонтальній площині. На неї з висоти h = 10 см падає кулька масою m = 20 г, має позитивний заряд q = 10–5 Кл. Який імпульс кулька передасть пластині при абсолютно пружному ударі з нею?

задача 14825

Змінний конденсатор з'єднаний з джерелом постійної ЕРС. Рухливі пластини вводять так, що площа перекриття пластин S~t2. При цьому в ланцюзі тече струм I~tn. Знайти значення "n".

задача 14979

Дві нескінченні паралельні пластини рівномірно заряджені з поверхневою щільністю σ1 = 10 нКл/м і σ2 = –30 нКл/м. Визначити силу взаємодії між пластинами, що припадає на площу, рівну 1 м2.

задача 15145

Електрон летить від однієї пластини плоского конденсатора до іншої. Різниця потенціалів між пластинами U = 3 кВ; відстань між пластинами d = 5 мм. Знайти силу F, що діє на електрон, прискорення а електрона, швидкість v, з якою електрон приходить до другої пластині, і поверхневу щільність заряду σ на пластинах.

задача 15878

У скільки разів відрізняються ємності двох плоских повітряних конденсаторів: один має круглі пластини діаметром D = 10 см, а інший квадратні розміром D×D. Відстань між пластинами першого конденсатора дорівнює d1 = 2 мм, а другого d2 = 10 мм.

задача 16112

Скільки електронів містить порошинка масою 2·10–14 кг, якщо вона знаходиться в рівновазі в полі плоского конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів 150 В. Відстань між пластинами конденсатора 4·10–3 м. Поле вважати однорідним. 2) Яке прискорення придбає порошинка при зміні знаків на пластинах конденсатора? 3) Яка сила буде діяти на порошинку, якщо пластини конденсатора встановити вертикально?

задача 16252

Світло падає на плоскопараллельную пластинку (n = 1,72) зі скла під таким кутом, що відбивання від передньої поверхні пластинки не відбувається. Чи буде світло взагалі відбиватися від пластинки?

задача 16290

Чому дорівнює поверхнева щільність заряду пластин конденсатора, якщо пролетівши від однієї пластини до іншої, електрон придбав швидкість v = 105 м/с, а відстань між пластинами 4 см? Яка об'ємна щільність енергії поля в конденсаторі?

задача 16292

Відстань між пластинами плоского конденсатора 4 см. Протон починає рухатися від позитивної пластини в той момент, коли від негативної пластини починає рухатися електрон. На якій відстані від позитивної пластини вони зустрінуться?

задача 16407

Світлова хвиля з повітря падає на плоскопараллельную пластину завтовшки d (див. рисунок). Якщо n1<n2, то промені 2 і 1, відбиті від нижньої і верхньої граней пластинки, підсилюють один одного в разі, представленому під номером
1) 2d(n2 – n1) = mλ 2) 2dn1 + λ/2 = (2m+1)λ/2
3) 2dn1 = 2mλ/2 4) 2dn1 + λ/2 = 2mλ/2

задача 16968

На цинкову пластинку падає ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 0,2 мкм. Робота виходу електронів з цинку 4 еВ. Визначте максимальну кінетичну енергію електронів, що вилітають з поверхні пластинки.

задача 17327

Між двома вертикальними пластинами на однаковій відстані від них падає порошинка. Внаслідок опору повітря порошинка падає з постійною швидкістю v1 = 2 см/с. Через якийсь час t після подачі на пластини різниці потенціалів U = 3 кВ порошинка досягне однієї з пластин? Яка відстань l по вертикалі порошинка пролетить до потрапляння на пластину? Відстань між пластинами d = 2 см, маса порошинки m = 2·10–9 г, її заряд q = 6,5·10–17 Кл.

задача 17406

Електричне поле створено двома нескінченними паралельними пластинами, зарядженими поверхневою щільністю заряду σ1 = 2 нКл/м2 і σ2 = 5 нКл/м2. Визначити напруженість поля Е між пластинами і поза пластин.

задача 17741

Світловий промінь падає під кутом α = 60° на плоскопараллельную пластинку товщиною d = 10,9 см. Визначте зміщення S променя платівкою, якщо пластинка занурена в рідину. Показники заломлення пластинки і рідини відповідно рівні n2 = 1,5 і n1 = 1,43.

задача 26214

На шляху світлової хвилі, що йде в повітрі, поставили скляну пластинку товщиною d = 1 мм так, що світло на пластинку падає під кутом a = 30°. На скільки змінилися оптична довжина шляху?

задача 26302

Точкові заряди q1 = 1,67·10–9 Кл і q2 = 10–9 Кл знаходиться на відстані d1 = 4 см один від одного. Між ними на рівних відстанях поміщена провідна, відведена до землі пластина товщиною d2 = 2 см. Поверхні пластини перпендикулярні прямій, що з'єднує заряди. Визначити силу діючу на пластину.

задача 26546

На малюнку 2-2 показана в натуральну величину крива лінія, накреслена вістрям, прикріпленим до гілки камертона, що звучить, на вільно падаючій повз нього закопченій скляній пластинці. Визначити частоту камертона.

задача 40597

Тонка прямокутна пластина може вільно обертатися навколо горизонтальної вісі аa1, збігається з однією з її коротких сторін. Довга сторона b = 0,6 м. B точку, що знаходиться нижче осі обертання на відстані x = 0,5 м, вдаряє куля маси m1 = 10 г, летіла горизонтально перпендикулярно пластині зі швидкістю v = 200 м/с. Маса пластини m2 = 8 кг, момент інерції відносно заданої осі J = 1/3m2b2. Яку кутову швидкість набуває пластина, якщо удар абсолютно пружний? При якому значенні x в момент удару не виникне горизонтальна сила реакції вісі, діюча на пластину?

задача 60465

Між двома зарядженими пластинами плоского конденсатора знаходиться точковий заряд q = 1 нКл, на який діє сила F = 20 мН. Визначити заряд пластин, якщо їх площа S = 100 см2.

задача 60494

Визначити заряд в плоскому повітряному конденсаторі ємністю 0,02 мкФ, якщо напруженість поля в конденсаторі становить 320 В/см, a відстань між пластинами дорівнює 0,5 см. Яким буде напруга на пластинах, якщо зазор між ними збільшити в два рази? Визначити енергію конденсатора в обох випадках. table>