кінець тонкий стрижень довжиною масою заряджений вісь щільність лінійний заряд точка відстань коефіцієнт коливання знайти

кінець тонкий стрижень довжиною масою заряджений вісь щільність лінійний заряд точка відстань коефіцієнт коливання знайти


задача 10060

Однорідний стрижень довжиною l = 1,0 м і масою M = 0,7 кг підвішений на горизонтальній осі, що проходить через верхній кінець стрижня. B точку, віддалену від вісі на 2/3l, абсолютно пружно вдаряє куля масою m = 5 кг, що летить перпендикулярно стрижню і його осі. Після удару стрижень відхилився на кут α = 60°. Визначити швидкість кулі.

задача 10291

По тонкому стрижню довжиною l = 40 см рівномірно розподілений заряд Q = 60 нКл. Стрижень обертається з частотою n = 12 с-1 відносно вісі, перпендикулярної стрижня і що проходить через стрижень на відстані a = l/3 від одного з його кінців. Визначити магнітний момент рm, обумовлений обертанням, стрижня.

задача 10671

Два довгих, тонких, рівномірно заряджених стрижня розташовані перпендикулярно один одному так, що точка перетину їх осей знаходиться на відстані a = 8 см і b = 5 см від найближчих кінців стрижнів. Знайти силу, що діє на заряд Q = 10 нКл. поміщений в точку перетину вісей стрижнів.

задача 10676

Визначити напруженість поля, створюваного зарядом, рівномірно розподіленим по тонкому прямому стержню довжиною l = 10 см в точці з лінійної щільністю заряду τ = 100 нКл/м, що лежить на продовженні вісі стрижня на відстані a = 10 см від найближчого кінця. Визначити також силу, що діє в цій точці на точковий заряд Q = 10 нКл.

задача 10767

По тонкому стержню довжиною l = 20 см рівномірно розподілений заряд q = 240 нКл. Стрижень приведений в обертання з постійною кутовою швидкістю ω = 10 рад/с відносно вісі, перпендикулярної стрижня і проходить через його середину. Визначити: 1) магнітний момент рм, обумовлений обертанням зарядженого стрижня; 2) ставлення магнітного моменту до моменту імпульсу (рм/L), якщо стрижень має масу m = 12 г.

задача 10951

Сталевий стрижень довжини 1,00 м закріплений в середині. Поклавши модулі Юнга рівним 2,00·1011 Па, знайти частоти νn власних поздовжніх коливань стрижня. Щільність сталі ρ = 7,8 г/см3.

задача 11143

На кінцях тонкого однорідного стрижня довжиною l і масою 3m прикріплені маленькі кульки масами m і 2m. Визначити момент інерції J такої системи щодо осі, перпендикулярної стрижню і що проходить через точку О, яка лежить на осі стрижня. Обчислення виконати для випадків а, б, в, г, д, зображених на малюнку. При розрахунках прийняти l = 1 м, m = 0,1 кг. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 11231

До сталевого стрижня довжиною l = 3 м і діаметром d = 2 см підвішений вантаж масою m = 2,5·103 кг. Визначити напругу σ в стержні, відносне ε і абсолютне х подовження стрижня.

задача 11348

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленою на ньому маленькою кулькою масою m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити період Т гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульку розглядати як матеріальну точку.

задача 11349

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленими на ньому двома маленькими кульками масами m і 2m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити частоту ν гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 11363

Тонкий стрижень масою m = 1,7 кг і довжиною L = 1,7 м обертається навколо осі, перпендикулярної до його довжини і що проходить через точку стрижня, що знаходиться на відстані L1 = 0,17 м від одного з кінців. Частота обертання стрижня n = 1,7 с–1. Визначити його кінетичну енергію.

задача 11397

На якій відстані від середини однорідного стрижня l, що здійснює малі коливання відносно горизонтальної осі, повинна знаходитися точка підвісу, щоб період коливань був мінімальний?

задача 11675

Тонкий стрижень довжиною l = 12 см заряджений з лінійною густиною τ = 200 нКл/м. Знайти напруженість Е електричного поля в точці, що знаходиться на відстані r = 5 см від стрижня проти його середини.

задача 11780

По тонкому стрижню довжиною l = 20 см рівномірно розподілений заряд Q = 240 нКл. Стрижень приведено в обертання з постійною кутовою швидкістю ω = 10 рад/с щодо осі, перпендикулярної стрижню і проходить через його середину. Визначити: 1) магнітний момент pm, обумовлений обертанням зарядженого стрижня; 2) відношення магнітного моменту до моменту імпульсу (pm/L) якщо стрижень має масу m = 12 г.

задача 12053

Визначити циклічну частоту ω гармонійних коливань фізичного маятника, що складається з однорідного стержня довжини l = 1 м і однорідного плоского диска, укріпленого на стрижні так, як його показано на малюнку. Маса стрижня дорівнює m, маса диска 2т. Горизонтальна вісь z проходить через точку O перпендикулярно площині диска.

задача 12136

Стрижень довжиною 0,75 м несе рівномірно розподілений заряд 120 мкл. Вісь обертання перпендикулярна стрижню і ділить його в пропорції 2:1. Частота 60 об/хв. Визначити магнітний момент цього стрижня.

задача 12252

Дерев'яний стрижень масою 2 кг і довжиною 1м, розташований горизонтально, може обертатися щодо вертикальної осі, яка проходить через його кінець. В інший кінець стрижня потрапляє куля масою 0,02кг, що летить зі швидкістю 600 м/с горизонтально, перпендикулярно стрижню. Визначити швидкість, з якою буде обертатися стрижень, якщо куля застрягне в ньому. Кулю можна вважати матеріальною точкою.

задача 12254

Горизонтальний стержень довжиною 0,8 м і масою 1,5 кг обертається щодо вертикальної осі, яка проходить через його кінець, з кутовою швидкістю 50 c–1. В деякий момент часу до вільного кінця стрижня прикладена гальмівна сила 3,2 Н, лінія дії якої горизонтальна і становить кут 30° з віссю стрижня. Визначити: число оборотів, зроблених стрижнем за 10 c дії сили; момент імпульсу стрижня через 10 c після початку дії сили.

задача 12942

Стрижень довжиною l = 2 м і масою М = 8 кг обертається навколо нерухомої осі, що проходить через верхній кінець стрижня. В середину стрижня вдаряється куля масою m = 9 г, що летить в горизонтальному напрямку зі швидкістю V0 = 400 м/с, і застряє в стрижні. На який кут φ відхилиться стрижень після удару?

задача 13576

В однорідному магнітному полі (В = 0,1 Тл) обертається з постійною кутовою швидкістю (ω = 50 с–1 навколо вертикальної вісі стрижень довжиною l = 0,4 м. Визначте ЕРС індукції, що виникає в стрижні, якщо вісь обертання проходить через кінець стрижня паралельно лініям магнітної індукції.

задача 13656

Стрижень довжиною 1,0 м і масою 7 кг може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, що проходить через його верхній кінець. У нижній кінець стрижня вдаряє куля масою m = 10,0 г, що летить в горизонтальному напрямку зі швидкістю V0 = 500 м/с, і пробиває його. З якою кутовою швидкістю ω починає рухатися стрижень відразу після удару, якщо куля вилітає із стрижня зі швидкістю V = 200 м/с?

задача 13662

Тонкий однорідний стрижень довжиною l = 60 см може вільно обертатися навколо горизонтальної вісі, віддаленої на відстані x = 15 см від його середини. Визначте період коливань стрижня, якщо він здійснює малі коливання.

задача 13837

Чому дорівнює робота з підйому стрижня, взятого за один кінець, на висоту, рівну його довжині, якщо стрижень лежить на площині і має довжину 2 м і масу 5 кг.

задача 13916

Металевий стрижень довжиною 0,5 м переміщається зі швидкісно 3 м/с в магнітному полі нескінченного провідника зі струмом 20 А. Стрижень і провідник розташовані в одній площині перпендикулярно один до одного, причому ближній кінець стержня віддалений від провідника на відстань 1 см. Визначити різницю потенціалів на кінцях стрижня.

задача 14000

Визначити період T гармонійних коливань фізичного маятника, що складається з однорідного стрижня довжини l = 1 м і обруча, скріпленого зі стрижнем так, як це показано на малюнку. Маса стрижня дорівнює 3m, маса обруча 2m. Горизонтальна вісь Oz проходить через точку O перпендикулярно площині обруча.

задача 14005

Однорідний стрижень довжиною рівною 0,5 м здійснює малі коливання у вертикальній площині близько горизонтальної осі, що проходить через її верхній кінець. Знайти період коливань стрижня.

задача 14664

Однорідний стрижень довжиною l = 85 см підвішений на горизонтальній осі, що проходить через верхній кінець стрижня. Яку швидкість v треба надати нижнього кінця стрижня, щоб він зробив повний оборот навколо осі?

задача 14958

Стрижень заряджений з лінійною густиною τ. Він обертається щодо осі, перпендикулярної до стрижня і що проходить через її кінець. Визначити відношення магнітного моменту стрижня до моменту імпульсу. Маса стрижня m.

задача 14960

Тонкий рівномірно заряджений стрижень обертається з постійною кутовою швидкістю навколо осі, перпендикулярної до стрижня і що проходить через її середину. Обчислити відношення магнітного моменту стрижня до моменту імпульсу. Лінійна щільність заряду τ, лінійна щільність стрижня ρ.

задача 15023

Дві нескінченно довгі паралельні нитки, заряджені з однаковою лінійною щільністю τ = 3·10–6 Кл/м, знаходяться на відстані b = 20 мм одна від одної. Яка сила F діє на одиницю довжини кожної нитки?

задача 15129

Електричне поле утворене позитивно зарядженою нескінченно довгою ниткою. Рухаючись під дією цього поля від точки, що знаходиться на відстані r1 = 1 см від нитки, до точки r2 = 4 см, α-частинка змінила свою швидкість від v1 = 2·105 м/с до v2 = 3·106 м/с. Знайти лінійну щільність заряду τ на нитки.

задача 15154

Тонкий стрижень довжиною l = 0,5 м і масою m = 400 г починає обертатися навколо осі, що проходить через середину стрижня перпендикулярно його довжині, з кутовим прискоренням ε = 3 рад/с2. 1. Визначте момент сили, що діє на тіло. На малюнку покажіть напрямок цього моменту. 2. Скільки обертів зробить стрижень за перші три секунди обертання?

задача 15373

У магнітному полі, індукція якого B = 0,05 Тл, обертається стрижень довжиною l = 1 м. Вісь обертання, що проходить через один з кінців стрижня, паралельна напрямку магнітного поля. Знайти магнітний потік Ф, що перетинається стрижнем при кожному обороті.

задача 15524

Однорідний стрижень довжиною L = 38 см робить вільні коливання відносно горизонтальної осі, що проходить крізь верхній кінець стрижня. Знайти період і частоту коливань стрижня.

задача 15527

Однорідний тонкий стрижень довжиною l = 0,5 м здійснює малі коливання у вертикальній площині близько горизонтальної осі, що проходить через верхній кінець стрижня. Знайти частоту коливань стрижня.

задача 15558

Стрижень довжиною 1 м і маси 70 кг може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, що проходить через його верхній кінець. В інший кінець стрижня потрапляє куля маси 10 г, що летить зі швидкістю 500 м/с перпендикулярно стрижню і осі обертання, і застряє в ньому. Знайдіть кутову швидкість стержня після попадання в нього кулі.

задача 15559

Стрижень маси 0,8 кг і довжини 1,8 м може обертатися навколо вертикальної осі, що проходить через його середину. В кінець стрижня перпендикулярно йому потрапляє летіла горизонтально зі швидкістю 50 м/с куля маси 3 г, і застряє в ньому. З якою кутовою швидкістю почне обертатися стрижень?

задача 15572

Однорідний стрижень довжиною l = 1,0 м і масою М = 0,7 кг підвішений на горизонтальній осі, що проходить через верхній кінець стрижня. В точку, віддалену від осі на 2/3l, абсолютно пружно вдаряє куля масою m = 5 г, що летить перпендикулярно стрижню і його осі. Після удару стрижень відхилився на кут α = 60°. Определить скорость пули.

задача 15616

Однорідний стрижень масою m, довжиною l може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, що проходить на відстані l/4 від одного з його кінців. Визначити період коливань цього фізичного маятника.

задача 15656

Тонкий стрижень, який має малий коефіцієнт Пуасона, стиснули з торців так, що його деформація склала ε = 10–2. Знайти відносну зміну швидкості звуку в стрижні.

задача 15704

Тонкий однорідний стрижень довжиною L = 50 см несе рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною τ = 4 нКл/м. Визначити магнітний момент pm, створюваний обертанням стрижня з кутовою швидкістю ω = 100 рад/с навколо осі Oz, перпендикулярної стрижню і що проходить через його кінець.

задача 16042

Знайти період малих вільних коливань тонкого кільця діаметром d = 22 см, що здійснюються щодо осі, що проходить через верхню точку кільця.

задача 16068

Тонкий прямий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною 3 мкKл/м. Обчислити напруженість електричного поля в точці, що лежить на осі стрижня, на відстані 0,1 м від найближчого кінця.

задача 16071

При переміщенні електрона в полі нескінченної зарядженої нитки з точки, розташованої на відстані 0,1 м від нитки, в точку віддалену на 0,3 м від нитки здійснена робота 5 еВ. Обчислити лінійну щільність заряду на нитці.

задача 16434

Тонкий стрижень заряджений рівномірно з лінійною густиною заряду 103 нКл/м. Точковий заряд 50 нКл знаходиться на продовженні осі стрижня на відстані 10 см від найближчого його кінця. Стрижень впливає на заряд з силою 3 мН. Визначити довжину стрижня.

задача 16437

Тонкий прямий стрижень довжиною l = 15 см рівномірно заряджений з лінійною густиною τ = 0,10 мКл/м. На продовженні осі стрижня на відстані а = 10 см від найближчого кінця знаходиться точковий заряд q0 = 10 нКл. Визначити силу взаємодії стержня і заряду.

задача 16438

Тонкий стрижень довжини 20 см рівномірно заряджений з лінійною густиною заряду 20 мкл/м. На продовженні осі стрижня на відстані 10 см від його кінця знаходиться точковий заряд 10 мКл. Знайдіть силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

задача 16439

Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною τ = 10–7 Кл/м. На продовженні осі стрижня на відстані а = 0,1 м від його кінця знаходиться точковий заряд 5·10–9 Кл. Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

задача 16440

Тонкий довгий стрижень несе рівномірно розподілений заряд. На продовженні осі стрижня на відстані 10 см від найближчого кінця знаходиться точковий заряд 40 нКл, який взаємодіє зі стрижнем з силою 6 мкн. Визначити лінійну щільність заряду на стрижні.

задача 16441

Тонкий стрижень довжиною l = 20 см знаходиться у вакуумі і несе рівномірно розподілений заряд Q = 150 нКл. На продовженні осі стрижня на відстані а = 30 см від найближчого його кінця знаходиться точковий заряд Q1 = 100 нКл. Визначити силу F взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

задача 16451

Тонкий довгий рівномірно заряджений стрижень несе на собі заряд з лінійною густиною 5·103 нКл/м. На перпендикулярі до осі стрижня, відновленому з його кінця, знаходиться точковий заряд 10 нКл. Сила взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду дорівнює 4 мН. Визначити відстань від заряду до кінця стрижня.

задача 16523

На двох горизонтальних рейках, розташованих на відстані l = 50 см, лежить стрижень перпендикулярний до рейок. Маса стрижня m = 250 г, коефіцієнт тертя між рейками і стрижнем μ = 0,4. Рейки і стрижень знаходяться в однорідному магнітному полі, лінії якого утворюють зі стрижнем кут 90°, а з горизонтом — кут α = 45°. (см. рисунок). Індукція магнітного поля В = 0,5 Тл. Визначити силу струму в стрижні, при якому стрижень рухається по рейках з прискоренням а = 1 м/с2.

задача 16524

На двох горизонтальних рейках, розташованих на відстані l = 50 см, лежить стрижень перпендикулярний до рейок. Маса стрижня m = 200 г, коефіцієнт тертя між рейками і стрижнем μ = 0,2. Рейки і стрижень знаходяться в однорідному магнітному полі, лінії якого утворюють зі стрижнем кут 90°, а з горизонтом — кут α = 30° (см. рисунок). Індукція магнітного поля В = 200 мТл. Визначити силу струму в стрижні, при якому стрижень рухається по рейках рівномірно.

задача 16981

Поле утворено зарядженим кільцем радіуса R = 0,02 м. Лінійна щільність заряду τ = 10–9 Кл/м. Обчислити різницю потенціалів в точках, що лежать на осі кільця, на відстанях A = 0,01 м і B = 0,03 м від центру кільця.

задача 17074

Стрижень довжиною 20 см має заряд 20 нКл. Знайти напруженість поля в точці, віддаленій на відстань 20 см від обох кінців стрижня.

задача 17190

Однорідний стрижень масою m1 = 0,1 кг може вільно обертатися відносно горизонтальної осі z, що проходить через точку O, в точку A потрапляє кулька, що летить горизонтально, і прилипає до стрижня. Швидкість кульки v = 10 м/с, маса його m2 = 2 г. Визначити лінійну швидкість uB точки B (на стрижні) в початковий момент часу.

задача 17280

Тонкий стрижень довжиною L = 20 см рівномірно заряджений з лінійною густиною τ = 1,5·10–7 Кл/м. На продовженні осі стрижня на відстані 12 см знаходиться заряд Q, на який діє сила F = 2,25·10–3 Н. Чому дорівнює заряд Q?

задача 17281

З тонкої нитки, зарядженої з лінійною щільністю τ = 0,2·10–8 Кл/м, зроблений квадрат зі стороною а = 0,05 м. На осі квадрата на відстані L = 0,08 м від його центру знаходиться заряд Q = 10–7 Кл. Визначити силу, з якою заряджений по периметру квадрат діє на точковий заряд?

задача 17302

Визначити напруженість електричного поля, створюваного стрижнем довжиною L = 6 см рівномірно зарядженим з лінійною щільністю τ = 20·10-6 Кл/м в точці, рівновіддаденій від кінців стрижня на відстані S = 5 см.

задача 17344

Нескінченно довга нитка заряджена з лінійною щільністю τ1 = 10–6 Кл/м. Перпендикулярно їй розташований стрижень довжиною L = 10 см. Найближчий кінець стержня знаходиться на відстані а = 20 см від нитки. Визначити силу, що діє на стрижень, якщо він заряджений з лінійною густиною τ2 = 2·10–6 Кл/м.

задача 17364

Кільце радіуса R = 10 см заряджене лінійної щільністю τ = 3·10–6 Кл/м. Яку роботу треба зробити, щоб перенести заряд Q = 10–6 Кл з центру кільця в точку, розташовану на осі кільця на відстані L = 20 см від його центру.

задача 17384

Знайти силу взаємодії між тонкою нескінченною ниткою з лінійною густиною заряду τ1 = 0,278 нКл/м і тонким стрижнем довжиною l = 17,1 см з лінійною щільністю заряду τ2 = 0,4 нКл/м, якщо їх осі взаємно перпендикулярні, а найближчий кінець стрижня, що лежить в радіальній площині, знаходиться в 10 см від нитки.

задача 17386

Два напівнескінченних, тонких рівномірно заряджених стрижня розташовані перпендикулярно один до одного так, що точка перетину їх осей знаходиться на відстані a = 8 см і b = 5 см від найближчих кінців стрижнів. Знайти силу, що діє на заряд q = 10 нКл, поміщений в точку перетину осей стрижнів, вважаючи лінійну щільність їх зарядів однаковою і рівною τ = 1,5 нКл/см.

задача 17424

Тонкий стрижень зігнутий у кільце радіуса R = 10 см. Він заряджений з лінійною густиною заряду τ = 300 нКл/м. Яку роботу А треба зробити, щоб перенести заряд q = 5 нКл з центру кільця в точку А, розташовану на осі кільця на відстані l = 20 см від його центру?

задача 17451

На малюнку 2.24 зображений тонкий однорідний стрижень, на кінцях якого прикріплені маленькі кульки. Маси стрижня і кульок вказані на малюнку. Визначити координату хс центру мас такої системи у випадках а й б. Довжину l стрижня прийняти в обох випадках дорівнює 1,2 м. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 17563

Два прямих тонких стрижня довжиною l1 = 12 см і l2 = 16 см кожен заряджені з лінійною щільністю τ = 400 нКл/м. Стрижні утворюють прямий кут. Знайти напруженість E поля в точці A (рис. 14.10) .

задача 17781

Тонкий стрижень довжиною L = 10 см заряджений лінійної щільністю τ = 4·10–7 Кл/м. Знайти напруженість електричного поля в точці, що лежить на перпендикулярі, проведеному через один з кінців стрижня, на відстані S = 5 см від його кінця.

задача 17858

Визначити власну довжину стрижня, якщо в лабораторній системі його швидкість v = 0,6с, довжина l = 1,5 м і кут між ним і напрямком руху дорівнює 30°.

задача 18151

Тонкий стрижень довжиною l = 10 см заряджений з лінійною густиною τ = 400 нКл/м. Знайти напруженість Е електричного поля в точці, розташованій на перпендикулярі до стрижня, проведеному через один з його кінців, на відстані r = 8 см від цього кінця.

задача 19669

Для того, щоб розкрутити стрижень маси m1 і довжини l1 навколо вертикальної осі, розташованої перпендикулярно стрижню через його середину, до кутової швидкості ω, необхідно зробити роботу А1. У скільки разів більшу роботу, ніж А1, треба зробити, для того, щоб розкрутити до тієї ж кутової швидкості стрижень маси m2 = 2m1 і довжини l2 = 2l1?

задача 19685

Для того, щоб розкрутити стрижень маси m1 і довжини l1 навколо вертикальної осі, розташованої перпендикулярно стрижню і яка проходить через його середину, до кутової швидкості ω, необхідно здійснити роботу А1. У скільки разів більшу роботу, ніж А2, треба зробити, для того, щоб розкрутити до тієї ж кутової швидкості стрижень маси m2 = 2 m1 і довжини l2 = 1,5 l1?

задача 19976

Вантаж утримується в рівновазі двома стрижнями АС і ВС, шарнірно з'єднаними в точках А, В і С. Стрижень ВС розтягнутий силою F2 = 45 Н, а стрижень АС стиснутий силою Ft = 17 Н. Визначити вагу вантажу, якщо задані кути а = 15° і β = 60°.

задача 19983

Один кінець стрижня АВ закріплений шарнірно в точці А. До іншого кінця В прив'язаний вантаж 1 вагою 50 Н. Стрижень утримується в рівновазі мотузкою BC. Визначити реакцію мотузки BC, якщо кут α = 30°.

задача 20088

Сталевий стрижень довжиною 20 см з площею поперечного перерізу 3 см2 з одного кінця нагрівається до температури 320°С, а іншим кінцем торкається льоду при 0°С. Припускаючи, що передача теплоти відбувається виключно вздовж стрижня (без втрати через стінки), підрахувати масу льоду, що розтанув за 2 хв. теплопровідність сталі 49 Вт/(м·К).

задача 20449

Визначити лінійну щільність заряду нескінченної нитки, якщо при переміщенні заряду q = 10–9 Кл з точки r1 = 5 см в точку з r2 = 10 см його енергія змінилася на 10 еВ.

задача 20609

Тонкий металевий стрижень довжини l = 1,200 м обертається з частотою n = 120 мин–1 в однорідному магнітному полі навколо осі, перпендикулярної до стрижня і віддаленої від одного з його кінців на відстань l1 = 0,250 м. Вектор В паралельний осі обертання, В = 1,00 мТл. Знайти різницю потенціалів U, що виникає між кінцями стержня.

задача 20868

По тонкому стрижню довжиною L = 20 см рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною τ = 2·10–8 Кл/м. Стрижень рівномірно обертається з частотою f = 10 1/с щодо осі, паралельної стрижню, і віддаленій від нього на відстані а = 10 см. Визначити магнітний момент кругового струму, викликаного обертанням стрижня навколо осі.

задача 20875

По тонкому стрижню довжиною L = 20 см рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною Q = 2·10–8 Кл/м. Стрижень рівномірно обертається з частотою f = 10 1/c щодо осі, перпендикулярної до стрижня, і що проходить через його кінець. Визначити магнітний момент кругового струму, створюваного стрижнем, що обертається.

задача 20928

Швидкість руху стрижня в напрямку його осі дорівнює 0,8·с. На скільки відсотків скоротилася його довжина?

задача 21046

Тонкий однорідний стрижень довжиною 1 м може вільно обертатися навколо горизонтальної осі, перпендикулярної стрижню і віддаленої на відстані 20 см від його середини. Визначити період коливань стрижня.

задача 21066

Одну половину тонкого діелектричного стрижня зарядили позитивним зарядом з лінійною щільністю, рівною τ = 10 нКл/м, а іншу — негативним зарядом з такою ж за модулем лінійної щільністю. Визначте потенціал електричного поля в точці, розташованій на продовженні осі стрижня на відстані, рівній половині його довжини від кінця стрижня з позитивним зарядом.

задача 21068

Тонкий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною τ = 10 нКл/м. Довжина стрижня дорівнює L = 10 см. Визначте напруженість електричного поля в точці, віддаленій від кінців стрижня на відстань, рівну його довжині.

задача 21079

Тонкий прямий стрижень довжини 2a, що знаходиться в вакуумі, заряджений рівномірно зарядом q. Знайти модуль вектора напруженості електричного поля як функцію відстані r від центру стрижня для точок прямої перпендикулярної до стрижня і що проходить через його центр.

задача 21190

Дерев'яний стрижень масою m = 2 кг і довжиною l = 1 м підвішений на осі, що проходить через його середину (точка С) перпендикулярно стрижню. В кінець стержня потрапляє куля масою m· = 10 г, що летить перпендикулярно стрижню і осі обертання зі швидкістю v = 500 м/с, і застряє в ньому. Визначити кутову швидкість ω, з якої почне обертатися стрижень.

задача 21352

На невагомому стрижні довжиною l = 1,2 м укріплені два однакових грузика масами по 0,2 кг кожен: один на відстані 1/3 довжини стрижня від одного кінця, інший - на іншому з його кінців. Стрижень з вантажами коливається близько до горизонтальної осі, що проходить через вільний кінець стрижня. Визначити момент інерції даного фізичного маятника.

задача 22429

Знайдіть власну частоту малих коливань конструкції, що складається з стержня масою m і довжиною l і жорстко приєднаної до нього кулі радіусом R = l/2 і масою М = 2m. Відомо, що конструкція може здійснювати коливання навколо нерухомої горизонтальної осі, що проходить через точку О. Прискорення вільного падіння g. Центр кулі збігається з центром стрижня.

задача 22458

Знайдіть період і циклічну частоту гармонічних коливань фізичного маятника, показаного на малюнку. Маятник являє собою однорідний стрижень масою m = 1,50 кг і довжиною l = 0,64 м з маленькою кулькою такої ж маси на нижньому кінці. Вісь обертання розташована на середині стрижня.

задача 22462

Знайдіть масу m2 маленької кульки на кінці однорідного стрижня масою m1 фізичного маятника, представленого на малюнку. Вісь обертання розташована на середині стрижня. Період коливань маятника Т, довжину стрижня l і його масу m1, вважати відомими.

задача 22466

Знайдіть період гармонійних коливань фізичного маятника, показаного на малюнку. Маятник являє собою два однорідних металевих стрижня відомої маси m кожен, зварених перпендикулярно один до одного. Вісь обертання розташована на кінці одного зі стрижнів. Довжина кожного стержня дорівнює l.

задача 23878

Куля, що летить горизонтально, попадає в центр кулі, підвішеної на легкому жорсткому стрижні, і застряє в ній. Маси куль m = 5 г і М = 500 г, швидкість кулі u = 500 м/с. Після удару стрижень і куля повертаються навколо точки підвісу. При якій довжині стрижня куля від удару кулі підніметься до верхньої точки кола?

задача 23935

На дошці завдовжки L = 4 м і масою m = 30 кг гойдаються два хлопчика масами m1 = 30 кг і m2 = 40 кг. В якому місці знаходиться точка опори дошки, якщо хлопчики сидять на її кінцях?

задача 26161

На кінцях тонкого однорідного стрижня довжиною l і масою 3m прикріплені маленькі кульки масами m і 2m. Визначити момент інерції J такої системи щодо осі, перпендикулярної стрижню і що проходить через точку О, яка лежить на осі стрижня. При розрахунках прийняти l = 1 м, m = 0,1 кг. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26162

На кінцях тонкого однорідного стрижня довжиною l і масою 3m прикріплені маленькі кульки масами m і 2m. Визначити момент інерції J такої системи щодо осі, перпендикулярної стрижню і що проходить через точку О, яка лежить на осі стрижня. При розрахунках прийняти l = 1 м, m = 0,1 кг. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26163

На кінцях тонкого однорідного стрижня довжиною l і масою 3m прикріплені маленькі кульки масами m і 2m. Визначити момент інерції J такої системи щодо осі, перпендикулярної стрижню і що проходить через точку О, яка лежить на осі стрижня. При розрахунках прийняти l = 1 м, m = 0,1 кг. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26164

На кінцях тонкого однорідного стрижня довжиною l і масою 3m прикріплені маленькі кульки масами m і 2m. Визначити момент інерції J такої системи щодо осі, перпендикулярної стрижню і що проходить через точку О, яка лежить на осі стрижня. При розрахунках прийняти l = 1 м, m = 0,1 кг. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26166

На кінцях тонкого однорідного стрижня довжиною l і масою 3m прикріплені маленькі кульки масами m і 2m. Визначити момент інерції J такої системи щодо осі, перпендикулярної стрижню і що проходить через точку О, яка лежить на осі стрижня. При розрахунках прийняти l = 1 м, m = 0,1 кг. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26205

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленою на ньому маленькою кулькою масою m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити період Т гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульку розглядати як матеріальну точку.

задача 26206

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленою на ньому маленькою кулькою масою m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити період Т гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульку розглядати як матеріальну точку.

задача 26207

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленою на ньому маленькою кулькою масою m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити період Т гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульку розглядати як матеріальну точку.

задача 26208

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленими на ньому двома маленькими кульками масами m і 2m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити частоту ν гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26209

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленими на ньому двома маленькими кульками масами m і 2m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити частоту ν гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26210

Фізичний маятник являє собою тонкий однорідний стрижень масою m з укріпленими на ньому двома маленькими кульками масами m і 2m. Маятник здійснює коливання біля горизонтальної осі, що проходить через точку О на стрижні. Визначити частоту ν гармонійних коливань маятника для випадків, зображених на малюнку. Довжина l стрижня дорівнює 1 м. Кульки розглядати як матеріальні точки.

задача 26329

Дерев'яний стрижень з масою 1000 г і довжиною 40 см може обертатися близько осі, що проходить через його середину перпендикулярно до стрижня. В кінець стрижня потрапляє куля з масою 10 г, що летить перпендикулярно до осі і до стрижня зі швидкістю 200 м/с. Визначити кутову швидкість, яку отримає стрижень, якщо куля застрягне в ньому.

задача 26478

Яке прискорення отримає заряджена порошинка q = 1 нКл з масою m = 15•10-4 г, якщо вона знаходиться на однаковій відстані d = 1 см від двох зарядів q1 = 10 нКл і q2 = -10 нКл на прямій, що проходить через них?

Задача 26578

Квадратна пластина ABCD вагою G = 115 Н в горизонтальному положенні закріплена шарнірно в трьох вертикальних стрижнях 1, 2 і 3. У точці А прикладена вертикальна сила Q = 185 Н. З рівняння рівноваги моментів сил щодо осі BD визначити зусилля в стрижні 2.

задача 40483

Стрижень довжиною 1,2 м і масою 1 кг закріплений на вертикальній вісі, що проходить через його центр перпендикулярно довжині стрижня. B кінець стрижня потрапляє куля масою 8 г, що летить горизонтально зі швидкістю 100 м /с, і застряє в стержні. З якою кутовою швидкістю почне обертатися стрижень?

задача 40695

Стрижень масою 6 кг і довжиною 40 см обертається навколо вісі, що проходить через його середину перпендикулярно довжині стрижня. Кут повороту стрижня змінюється з часом за законом φ = 3t3–t2+4t+6. Знайти закон зміни моменту сил, що діють на стержень. Який момент сил через 3 с?

задача 40723

Куля масою 10 г, що летить зі швидкістю 600 м/с перпендикулярно стрижню масою 1 кг, довжиною 50 см на вісі, що проходить через його середину, щодо якої стрижень може вільно обертатися, потрапляє в кінець стрижня і застряє в ньому. Знайти частоту обертання стрижня.

задача 40748

До кінців тонкого однорідного стрижня довжиною l і масою 3m прикріплені дві маленькі кульки масами m і 2m. Визначити момент інерції Jz такої системи відносно вісі, перпендикулярної стрижню і що проходить через точку на стрижні, розташовану: а) в центрі стрижня, б) на відстані l/3 від меншої кульки.

задача 60436

На продовженні вісі тонкого прямого рівномірно зарядженого стрижня довжиною 20 см на відстані 10 см від його найближчого кінця знаходиться точковий заряд 10 нКл. Визначити лінійну щільність заряду на стрижні, якщо сила взаємодії стрижня і точкового заряду 6 мкн.

задача 60453

Концентрація носіїв струму в чистому кремнії дорівнює 5·1010 см–3. Визначити опір кремнієвого стрижня довжиною 2 см і перетином 1 мм2. Порівняти з табличними даними.

задача 60544

Обчислити опір R залізного стрижня, діаметр якого d = 1 см і маса стрижня m = 1 кг.

задача 70212

У магнітному полі з індукцією В = 25 мТл обертається стрижень довжиною l. Вісь обертання паралельна силовим лініям магнітного поля і проходить через один з кінців стрижня. Потік магнітної індукції, що перетинається стрижнем при кожному обороті, дорівнює Ф = 314 мВб. Знайти довжину стрижня.

задача 70294

Тонкий металевий стрижень довжиною 50 см обертається в однорідному магнітному полі з індукцією 10 мТл навколо перпендикулярної до стрижня вісі, віддаленої від одного з його кінців на відстані 25 см на продовженні стрижня, роблячи 100 об / хв. Знайти різницю потенціалів, що виникає між кінцями стрижня, якщо кут між віссю обертання і вектором магнітної індукції дорівнює 60°.

Другие предметы