валентний електрон атом стан

валентний електрон атом стан


задача 11761

В електролітичній ванні через розчин пройшов заряд Q = 193 Ккл. При цьому на катоді виділився метал кількістю речовини ν = 1 моль. Визначити валентність Z металу.

задача 22613

Сила струму через напівпровідник підтримується постійною. При температурі 25°С падіння напруги на зразку дорівнює 22,5 В. Зі збільшенням температури до 95°С падіння напруги стало 12 В. Визначте концентрацію власних носіїв заряду при температурі 25°С. Прийняти ефективну щільність станів електронів в зоні провідності Nc = 2,5·1019 см–3, а ефективну щільність станів дірок у валентній зоні Nv = 0,88·1019см–3.

задача 26544

Визначити ширину валентної зони для міді при абсолютному нулі температури і максимальну швидкість вільних електронів, вважаючи, що на кожен атом припадає по одному вільному електрону.

задача 60170

Енергія, необхідна для переходу електрона із зони валентності в зону провідності, в атомах напівпровідників: y германію — 0,72 еВ, y кремнію — 1,1 еВ, в вуглеці — 5,2 еВ. B якому з цих напівпровідників буде найбільша концентрація електронів провідності?

Другие предметы