затратити енергіію маса треба робота якої

затратити енергіію маса треба робота якої


задача 11446

На нагрівання кисню масою m = 160 г на ΔT = 12 К було витрачено кількість теплоти Q = 1,76 кДж. Як протікав процес: при постійному обсязі або постійному тиску?

задача 12493

Яку найменшу енергію зв'язку потрібно затратити, щоб розділити ядро гелію на дві однакові частини?

задача 13081

Матеріальна точка масою m = 1 кг рухалася під дією деякої сили згідно рівняння s = ABt + Ct² − Dt³ (В = 3 м/с, С = 5 м/с², D = 1 м/с³). Визначити потужність N, що витрачається на рух точки в момент часу t = 1 с.

задача 13211

Визначте роботу, яка витрачається на подолання тертя при переміщенні води об'ємом V = 1,5 м³ в горизонтальній трубі від перетину з тиском p1 = 40 кПа до перетину з тиском р2 = 20 кПа.

задача 13340

Деякий газ масою 1 кг знаходиться при температурі Т = 300 К і під тиском р1 = 0,5 МПа. B результаті ізотермічного стиснення тиск газу збільшилася в два рази. Робота, витрачена на стиск, А = –432 кДж. Визначте: 1) який це газ; 2) початковий питомий об'єм газу.

задача 13742

Визначити потенціал в початковій точці переміщення заряду q1 = –6·10–8 Кл, рухається в поле заряду q2 = +4·10–8 Кл, якщо енергія, витрачена на переміщення заряду Е = 6·10–5 Дж, а потенціал кінцевої точки φ2 = 1500 В. Встановити, на якій відстані знаходилися заряди на початку і в кінці переміщення.

задача 14256

Яку мінімальну енергію Eмин потрібно затратити, щоб видалити з ядра 2He4: 1) один нейтрон; 2) один протон? Пояснити, чому ці енергії різні.

задача 14518

На штовхання ядра, кинутого під кутом α = 30° до горизонту, витрачена робота A = 216 Дж. Через який час t і на якій відстані sx від місця кидання ядро впаде на землю? Маса ядра m = 2 кг.

задача 14557

Для нагрівання деякої маси газу на Δt1 = 50 °С при р = const необхідно затратити кількість теплоти Q1 = 670 Дж. Якщо цю ж масу газу охолодити на Δt2 = 100 °С при V = const, то виділяється кількість теплоти Q2 = 1005 Дж. Яке число ступенів свободи i мають молекули цього газу?

задача 15626

Камінь шліфувального верстата має на робочій поверхні швидкість 30 м/с. Оброблювана деталь притискається до каменя з силою 100 Н, коефіцієнт тертя 0,2. Яка потужність витрачається на шліфування?

задача 15626

Яку роботу потрібно зробити, щоб розтягнути на 1 мм сталевий стрижень довжиною 1 м і площею поперечного перерізу, яка дорівнює 1 см2?

задача 16111

У вершинах рівнобедреного трикутника зі сторонами 12 см і основою 6 см знаходяться однакові заряди 10–9 Кл. 1) Визначити напруженість, потенціал і силу, що діє на заряд в вершині трикутника; 2) визначити енергію системи зарядів; 3) визначити роботу, яку потрібно затратити, щоб перемістити заряд з вершини в центр основи трикутника.

задача 16350

Для нагрівання водню масою m = 20 г при постійному тиску витрачена теплота Q = 2,94 кДж. Як зміниться температура газу?

задача 17605

У трьох вершинах квадрата зі стороною 10 см розташовані заряди q1 = q2 = 2·10–8 Кл и q3 = –10–8 Кл. Визначити: 1) напруженість в центрі квадрата і в четвертій вершині; 2) енергію системи зарядів; 3) роботу, яку потрібно затратити, щоб перемістити другий заряд q2 в вільну вершину квадрата.

задача 20407

З пункту А в пункт В автомобіль їде з гори зі швидкістю в два рази більшою, ніж назад в гору. На дорогу з А в В автомобіль витрачає 1 годину. Яка середня швидкість автомобіля з А в В і відразу назад, якщо відстань АС дорівнює 60 км.

задача 20520

Два заряджених конденсатора С1 = 1 мкФ, U1 = 200 В, С2 = 3 мкФ, U2 = 100 В з'єднують в замкнуте коло. Знайти заряди і напруги на ємностях після з'єднання в коло і енергію, витрачену на утворення іскри.

задача 20779

Енергія зв'язку Eсв ядра фтору 9F19 дорівнює 147,8 МеВ, а ядра кисню 8O18

задача 21660

Матеріальна точка масою 1 кг рухалася під дією сили відповідно до рівняння x = 10–2t+t2–2t3 (Довжина в метрах, час у секундах). Знайти потужність, яка витрачається на рух точки в моменти часу t1 = 2 с і t2 = 5 с.

задача 23445

Мідна монета масою 3 г зроблена з Cu. Знайти енергію, яку треба витратити, щоб розділити усі протони та нейтрони в монетці.

задача 23621

Двигун літака на злітній смузі забезпечує силу тяги Fт = 40 кН. Маса літака m = 104 кг. Зліт літака даного типу дозволяється при досягненні швидкості v0 = 360 км/ч. 1. Яка довжина розгону літака, якщо на нього діє сила опору повітря Fc = -αv, де коефіцієнт пропорційності α = 200 Н·с/м? 2. Яка частина роботи сили тяги витрачається на збільшення кінетичної енергії літака до моменту зльоту?

задача 23720

Яку енергію потрібно витратити на відрив нейтрону від ядра 11Na24?

задача 24012

З яким прискоренням рухається поїзд, якщо по дорозі 1200 м його швидкість зросла від 10 м/с до 20 м/с? Скільки часу витратив поїзд на цей шлях?

задача 26233

Людина, що йде вниз по ескалатору, який опускається, витрачає на спуск 1 хв. Якщо людина буде йти вдвічі швидше, вона витратить на 15 с менше. Скільки вона буде спускатися, стоячи на ескалаторі?

задача 26343

В однорідному магнітному полі з індукцією 20 мТл рівномірно рухається прямий провідник довжиною 25 см, по якому тече струм силою 0,3 А. Швидкість провідника 15 см/с і спрямована перпендикулярно силовим лініям поля. Знайти роботу переміщення провідника за 5 с і потужність, витрачену на переміщення.

задача 26715

Визначте відносне подовження алюмінієвого стрижня, якщо при його розтягуванні була витрачена робота А = 6,9 Дж. Довжина стрижня l = 1 м, площа поперечного перерізу S = 1 мм2, модуль Юнга для алюмінію E = 69 ГПа.

задача 40828

Катер по озеру проплив 10 км, потім по річці проти течії річки він проплив 16 км. На весь шлях він затратив 3 год. Швидкість течії річки 2 км/год. Знайти власну швидкість катера.

задача 50371

У котлі парової машини температура становить 150 °С. Температура холодильника 10 °С. Яку теоретично максимальну роботу можна отримати, витративши 4190 Дж теплоти?

задача 50377

Повітря масою М = 3,5 кг з температурою t1 = 40 °С і тиском P1 = 1,4 МПа стискається ізотермічно до кінцевого тиску Р2 = 2,4 МПа. Визначити кінцевий об'єм, витрачену роботу і кількість теплоти, що відводиться від повітря.

задача 50399

При ізотермічному розширенні одного моля водню була витрачена теплота 4 кДж, при цьому об'єм водню збільшився в п'ять разів. При якій температурі протікає процес? Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії газу і яку роботу здійснює газ?

задача 90010

Визначити енергію E, яку потрібно затратити для відриву нейтрона від ядра 2311Na.

задача 90120

Яку найменшу енергію треба затратити, щоб відірвати один нейтрон від ядра ?

задача 90124

Атомна електростанція потужністю Р = 1000 МВт має ККД 20%, Визначте масу m урану-235, що витрачається на добу. Вважайте, що при кожному розпаді ядра урану виділяється енергія W0 = 200 МеВ.

Другие предметы