вісь радіус витка сила між довжина ток магнітний

вісь радіус витка сила між довжина ток магнітний


задача 10314

У середній частині соленоїда, що містить n = 8 витків /см, поміщений круговий виток діаметром d = 4 см. Площина витка розташована під кутом φ = 60º до осі соленоїда. Визначити магнітний потік Ф, що пронизує виток, якщо по обмотці соленоїда тече струм I = 1 А.

задача 10318

Виток, в якому підтримується постійна сила струму I = 60 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі (В = 20 мТл). Діаметр витка d = 10 см. Яку роботу А потрібно здійснити для того, щоб повернути виток відносно вісі, що збігається з діаметром, на кут α = π/3?

задача 10753

Виток діаметром d = 20 см може обертатися біля вертикальної осі, що збігається з одним із діаметрів витка. Виток встановили в площині магнітного меридіана і пустили по ньому струм силою I = 10 А. Який обертаючий момент М потрібно прикласти до витка, щоб утримати його в початковому положенні? Горизонтальну складову індукції магнітного поля Землі прийняти рівною B = 20 мкТл.

задача 10754

Напруженість магнітного поля в центрі кругового витка H = 200 А/м. Магнітний момент витка рм = 1 А·м2. Обчислити силу струму I у витку і радіус R витка.

задача 10758

Виток радіусом R = 10 см, по якому тече струм силою I = 20 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі напруженістю H = 103 А/м. Виток повернули відносно діаметру на кут φ = 60°. Визначити вчинену роботу.

задача 10784

У середній частині соленоїда, що містить n = 10 витків на кожний сантиметр довжини, поміщений круговий виток діаметром d = 1 см. Площина витка розташована під кутом φ = 30° до осі соленоїда. Визначити магнітний потік Ф, що пронизує виток, якщо по обмотці соленоїда тече струм силою I = 10 А.

задача 10791

Виток, в якому підтримується постійна сила струму I = 50 А, вільно встановився в однорідному магнітному полі (В = 0,025 Тл). Діаметр витка d = 20 см. Яку роботу А потрібно здійснити для того, щоб повернути виток відносно вісі, що збігається з діаметром, на кут α = π?

задача 10823

Визначити щільність w енергії магнітного поля в центрі кільцевого провідника, що має радіус R = 25 см і містить N = 100 витків. Сила струму в провіднику I = 2 А.

задача 11199

По провіднику, вигнутому у вигляді кільця радіусом R = 20 см, який містить N = 2000 витків, тече струм силою I = 1 A. Визначити об'ємну густину ω енергії магнітного поля в центрі кільця.

задача 11777

Магнітний момент рm витка дорівнює 0,2 Дж/Тл. Визначити силу струму I в витку, якщо його діаметр d = 10 см.

задача 11778

Напряженность H магнитного поля в центре круговой витка равна 200 А/м. Магнитный момент рm витка равен 1 А·м2 Вычислить силу тока I в витке и радиус R витка.

задача 11782

Дротяний виток радіусом R = 5 см знаходиться в однорідному магнітному полі напруженістю H = 2 кА/м. Площина витка утворює кут α = 60° з напрямком поля. По витку тече струм I = 4 А. Знайти механічний момент М, що діє на виток.

задача 12083

Котушка довжиною 45 см і радіусом 2 см намотана з ніхромового дроту діаметром 0,5 мм щільно виток до витка. Котушка включена в ланцюг змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц. Знайти повний опір котушки і потужність, що виділяється в даному колі.

задача 13521

Круговий виток радіусом R = 15 см розташований щодо нескінченно довгого проводу так, що його площина паралельна проводу. Перпендикуляр, восставленний на провід з центру витка, є нормаллю до площини витка. Сила струму в проводі I1 = 1 А, сила струму у витку I2 = 5 А. Відстань від центру витка до дроту d = 20 см. Визначте магнітну індукцію в центрі витка.

задача 13633

Запишіть рівняння гармонійних коливальних рухів точки, що здійснює коливання з амплітудою А = 8 см, якщо за t = 1 хв здійснюється n = 120 коливань і початкова фаза коливань дорівнює 45°.

задача 14874

Замкнений провідний контур має форму "вісімки".

Як зміниться індуктивність контуру, якщо один з витків повернути навколо осі OO' на 180°?

задача 15354

Напруженість магнітного поля в центрі кругового витка H0 = 0,8 Е. Радіус витка R = 11 см. Знайти напруженість H магнітного поля на осі витка на відстані а = 10 см від його площини.

задача 15355

Два кругових витка радіусом R = 4 см кожен розташовані в паралельних площинах на відстані d = 10 см один від одного. По витках течуть струми I1 = I2 = 2 А. Знайти напруженість H магнітного поля на осі витків в точці, що знаходиться на рівній відстані від них. Завдання вирішити, коли: а) струми у витках течуть в одному напрямку; б) струми у витках течуть в протилежних напрямках.

задача 15362

Нескінченно довгий дріт утворює круговий виток, дотичний до дроту. По дроту йде струм I = 5 А. Знайти радіус R витка, якщо напруженість магнітного поля в центрі витка H = 41 А/м.

задача 16529

Напруженість магнітного поля в центрі круглого витка дорівнює H = 500 А/м. Магнітний момент витка pm = 6 А·м2. Обчислити силу струму I в витку та радіус R витка.

задача 16530

Напруженість магнітного поля в центрі кругового витка дорівнює 1000 А/м. Магнітний момент витка pm = 6,58 А·м2. Обчислити силу струму в витку та радіус витка.

задача 16915

По круговому витку радіуса r = 15,7 см тече струм силою I1 = 4 А. Перпендикулярно площині витка на відстані h = 20 см від його осі розташований прямий провідник, по якому тече струм силою I2 = 6 А. У центр витка влітає заряд q = 16 нКл із швидкістю v = 5 км/с (рис. 53). Вектор v лежить в одній площині з провідником і становить з площиною витка кут α = 30°. Знайти величину сили, що діє на заряд.

задача 17699

Два кругових витка радіусом 4 см кожний розташовані в паралельних площинах на відстані 3 см один від одного (відстань між центрами витків). По витках тече струм 4 А в кожному. Знайти напруженість магнітного поля в центрі одного з витків. Розглянути випадки: 1) напрямок струмів збігаються, 2) струми протилежного напрямку.

задача 20872

Виток радіуса r = 1 см поміщений в центр іншого витка радіуса R = 15 см так, що площини витків взаємно перпендикулярні. Сила струму в обох витках однакова і становить I = 3 А. Визначити механічний момент, що діє на малий виток з боку магнітного поля великого витка.

задача 21496

На постійний магніт, що має форму тонкого циліндра довжиною l = 15 см, намотали рівномірно N = 300 витків тонкого дроту. При пропущенні по ньому струму I = 3 А поле поза магнетиком зникло. Знайти коерцитивної силу Нс матеріалу магніту.

задача 21956

Плоский виток радіуса R зі струмом створює магнітне поле. На осі витка на відстані z1 = 1,8R від його площини знаходиться магнітний диполь, на який діє сила F1. Якщо помістити диполь на відстані z2 = 6,9R, то сила буде F2. Знайти відношення F2/F1.

задача 22743

По круговому контуру проходить струм величиною I = 2 А. Радіус цього контуру r = 1 м. Виток занурений в рідкий кисень. Визначити вектор намагнічення в центрі витка.

задача 22839

Виток радіусом R = 3 см, по якому тече струм, створює магнітне поле напруженістю Н = 1000 А/м в точці, розташованій на осі витка на відстані d = 4 см від його центру. 1. Чому дорівнює сила струму в витку? 2. Визначте магнітний момент витка зі струмом. Покажіть напрямок вектора рm на рисунке.

задача 24646

Напруженість H магнітного поля у центрі кругового витка з магнітним моментом рm = 1,5 А·м2 дорівнює 150 А/м. Визначте: 1) радіус витка; 2) силу струму у витку.

задача 26366

Рамка зі струмом 5 А містить 20 витків тонкого дроту. Визначити магнітний момент рамки зі струмом, якщо її площа 10 см2.

задача 60194

Знайти індукцію магнітного поля на вісі витка в точці, розташованій на відстані d від центру витка, якщо напруженість магнітного поля в центрі кругового витка радіусом r дорівнює Н.

задача 70095

Два витка з магнітними моментами p1 і p2 розташовані так, що вісі їх знаходяться на одній прямій. Відстань між витками r велике в порівнянні з радіусом витків. Визначити силу їх взаємодії.

задача 70098

Знайти напруженість магнітного поля в центрі кругового дротяного витка радіусом 39 см, по якому тече струм 36 А.

задача 70129

Два кругових витка з однаковими струмами 61 А, що мають загальний центр, розташовані у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти напруженість магнітного поля в центрі витків, якщо радіуси їх дорівнюють 23 см і 48 см.

задача 70132

Два кругових витка радіусами 270 і 240 мм розташовані в паралельних площинах. Центри витків лежать на загальному перпендикуляре, відстань між центрами 680 мм. По витках течуть струми в протилежних напрямках. Магнітна індукція поля в точці, розташованій між витками на відстані 360 мм від центру першого витка, дорівнює 3,30 мкТл. Знайти силу струму в першому витку, якщо сила струму в другому витку дорівнює 30,0 А.

задача 70144

Знайти напруженість магнітного поля в центрі кругового дротяного витка радіусом 5 см, по якому тече струм 42 А.

задача 70148

Два кругових витка радіусами 22 см і 57 см зі струмами 56 А та 43 А лежать в паралельних площинах на відстані 7 см. Знайти напруженість магнітного поля в центрі першого витка, якщо їх центри лежать на одному перпендикулярі, а струми спрямовані в протилежні сторони.

задача 70150

На відстані 95 см від центру витка із струмом 40 А в цій же площині розташований прямий нескінченний провідник із струмом 7 А. Знайти максимальну напруженість магнітного поля в центрі витка, якщо його радіус дорівнює 5 см.

задача 70157

На картонний каркас круглого перерізу виток до витка намотаний в один шар провід, товщина якого дорівнює 286 мкм. Знайти щільність енергії магнітного поля всередині котушки при силі струму в обмотці 376 мА. Поле всередині котушки вважати однорідним.

задача 70161

По провіднику, вигнутому у вигляді кільця радіусом R = 20 см, що містить N = 500 витків, тече струм силою I = 1 А. Визначити об'ємну щільність ω енергії магнітного поля в центрі кільця.

задача 70181

На картонний циліндр довжиною 63 см і діаметром 3 см навитими 2284 витків мідного дроту. Знайти індуктивність котушки.

задача 70189

Магнітний момент рамки, по якій тече струм I = 10 А, pm = 1 А·м2. Рамка зі струмом містить N = 20 витків тонкого дроту. Визначити площу рамки.

задача 70191

По двох однакових кругових витках радіусом 6 см, площини яких взаємно перпендикулярні, a центри збігаються, течуть однакові струми силою 3 А. Знайти напруженість і індукцію магнітного поля в центрі витків.

задача 70203

Круговий виток радіусом 18 см зі струмом 6 А розташований в площині, паралельній нескінченно довгому провіднику зі струмом 31 А, розташованій від провідника на відстані 25 см. Знайти напруженість магнітного поля в центрі витка, якщо провідник і діаметр витка лежать в одній площині, перпендикулярній площині витка.

задача 70207

На дерев'яний циліндр, що має основу радіусом 31 см і висоту 27 см, намотані два взаємно перпендикулярних витка з однаковими струмами 78 А. Витки проходять через центри основ. Знайти напруженість магнітного поля в середині вісі циліндра.

задача 70242

По витку радіусом R = 10 см тече струм I = 50 А. Виток поміщений в однорідне магнітне поле B = 0,2 Тл. Визначити момент сил, діючих на виток, якщо площина витка складає кут 60° з лініями індукції, а також роботу, вчинену магнітним полем, при повороті витка в положення стійкої рівноваги.

задача 70251

Рамка, що містить 20 витків дроту, розташована в магнітному полі так, що через неї проходить зовнішній магнітний потік 0,012 Вб. Коли по витках пропустили електричний струм, рамка повернулася і через неї став проходити магнітний потік 0,077 Вб. Визначити роботу, вироблену при повороті рамки, якщо сила струму в ланцюзі дорівнює 8,4 А.

задача 70270

В однорідному магнітному полі напруженістю Н = 2·103 А/м вільно встановився виток радіусом R = 30 см, по якому тече струм силою I = 10 А. Яку роботу А потрібно здійснити, щоб повернути виток відносно діаметру на кут φ = π/6?

задача 70279

Рамка, що містить 25 витків, знаходиться в магнітному полі і через неї проходить магнітний потік 0,012 Вб. Коли пропустили струм, рамка повернулась. Магнітний потік став дорівнює 0,077 Вб. Визначити кут повороту рамки, якщо сила струму дорівнює 8,4 А.

задача 70281

Плоска кругла рамка складається з 20 витків радіусом 2 см, і по ній тече струм силою 1 А. Нормаль до рамки становить кут 90 ° з напрямком магнітного поля напруженістю 30 А/м. Знайти зміну обертального моменту, діючого на рамку, якщо з 20 витків рамки зробити один круглий виток.

задача 70305

Соленоїд містить N = 4000 витків дроту, по якому тече струм I = 20 A. Визначити магнітний потік Ф і потокозчеплення Ψ, якщо індуктивність L = 0,4 Гн.

Другие предметы