молярна маса температура газ знайти тиск

молярна маса температура газ знайти тиск


задача 12049

Чому дорівнює густина повітря на висоті 4 км від поверхні Землі? Температуру повітря вважати постійною і рівною t = 0°C. Тиск повітря біля поверхні Землі дорівнює Р = 105 Н/м2. Молярна маса повітря при цих умовах дорівнює М = 29,0·10–3 кг/моль.

задача 14704

Знайти масу m повітря, що заповнює аудиторію висотою h = 5 м і площею підлоги S = 200 м2. Тиск повітря p = 100 кПа, температура приміщення t = 17 °C. Молярна маса повітря μ = 0,029 кг/моль.

задача 15691

Знайти внутрішню енергію повітря, укладеного в вертикальному стовпі перетином S = 0,1 м2 і висотою h0 = 8,31 км. Молярна маса повітря μ = 29 г/моль, його тиск у поверхні Землі Р0 = 105 Па. Температура газу по всій висоті постійна і дорівнює Т = 290 К.

задача 17130

Знайти для азоту при температурі Т = 300 К відношення числа молекул з компонентами швидкості уздовж осі Х в інтервалі 300 м/c ÷ (300–0,3) м/c до числа молекул з компонентами уздовж тієї ж осі в інтервалі 600 м/c ÷ (600–0,6) м/c. Молярна маса азоту μ = 28·10–3 кг/моль.

задача 17131

Визначити відношення числа молекул газу аргону при температурі Т = 500 К, що мають компоненти швидкості уздовж осі Z в інтервалі 500 м/c ÷ (500–0,5) м/c і 800 м/c ÷ (800–0,8) м/c. Молярна маса аргону μ = 40·10–3 кг/моль.

задача 19228

Ротор центрифуги заповнений азотом при температурі Т = 300 К. Радіус r ротора дорівнює 20 см. При якій частоті обертання n (c–1) ротора тиск газу на його стінку перевищує на 2% тиск газу в центрі ротора. Молярна маса μ азоту дорівнює 28·10–3 кг/моль.

задача 26217

У посудині знаходиться 14 г азоту і 9 г водню при t = 10 °C і тиску 1 МПа. Знайти молярну масу суміші та об'єм посудини.

задача 26412

Знайти кінетичну енергію теплового руху молекул, що знаходяться в 1г повітря при температурі T = 15 °С. Повітря вважати однорідним газом, молярна маса якого μ = 0,29 кг/моль.

задача 50086

В сосуде объемом 2 м3 знаходиться суміш 4 кг гелію і 2 кг водню при температурі 27 °С. Визначити тиск і молярну масу суміші газів.

задача 50103

Визначити кінетичну енергію, що припадає на одну ступінь свободи молекули однорідного газу при температурі 756 К. Молярна маса газу 2 кг/кмоль.

задача 50114

Визначити молярну масу газу, властивості якого відповідають властивостям суміші 160 г кисню і 120 г азоту.

задача 50155

Який об'єм займає 1 кг кисню при температурі 273 К і тиску 8·105 Па? Молярна маса кисню М = 32·10–3 кг/моль.

задача 50275

Яка частина молекул газу при температурі 273 К має швидкості в інтервалі від v до v+10 м/с. v = 405 м/с. Молярна маса газу 40 кг/кмоль. Відповідь виразити в %.

задача 50276

Визначити температуру газу, для якої функція розподілу молекул за абсолютними значеннями швидкостей буде мати максимум швидкості 501 м /с. Молярна маса газу дорівнює 18 кг/ кмоль.

задача 50300

Яка частина молекул газу при температурі 331 К має швидкості в інтервалі від V до V+10 м/с. V = 281 м/с. Молярна маса газу 44 кг/ кмоль. Відповідь виразити в %.

задача 50321

Знайти молярну масу повітря, вважаючи, що воно складається за масою з однієї частини кисню і трьох частин азоту.

задача 50335

Питома теплоємність при постійному тиску деякого газу суд Р = 970 Дж/(кг·К), його молярна маса μ = 30,0 г/моль. Визначити, яким числом ступенів свободи володіють молекули цього газу.