молярна маса температура газ знайти тиск

молярна маса температура газ знайти тиск


задача 12049

Чому дорівнює густина повітря на висоті 4 км від поверхні Землі? Температуру повітря вважати постійною і рівною t = 0°C. Тиск повітря біля поверхні Землі дорівнює Р = 105 Н/м2. Молярна маса повітря при цих умовах дорівнює М = 29,0·10–3 кг/моль.

задача 14704

Знайти масу m повітря, що заповнює аудиторію висотою h = 5 м і площею підлоги S = 200 м2. Тиск повітря p = 100 кПа, температура приміщення t = 17 °C. Молярна маса повітря μ = 0,029 кг/моль.

задача 15691

Знайти внутрішню енергію повітря, укладеного в вертикальному стовпі перетином S = 0,1 м2 і висотою h0 = 8,31 км. Молярна маса повітря μ = 29 г/моль, його тиск у поверхні Землі Р0 = 105 Па. Температура газу по всій висоті постійна і дорівнює Т = 290 К.

задача 17130

Знайти для азоту при температурі Т = 300 К відношення числа молекул з компонентами швидкості уздовж осі Х в інтервалі 300 м/c ÷ (300–0,3) м/c до числа молекул з компонентами уздовж тієї ж осі в інтервалі 600 м/c ÷ (600–0,6) м/c. Молярна маса азоту μ = 28·10–3 кг/моль.

задача 17131

Визначити відношення числа молекул газу аргону при температурі Т = 500 К, що мають компоненти швидкості уздовж осі Z в інтервалі 500 м/c ÷ (500–0,5) м/c і 800 м/c ÷ (800–0,8) м/c. Молярна маса аргону μ = 40·10–3 кг/моль.

задача 17565

Вкажіть номери правильних тверджень про коефіцієнт в'язкості.
1. Залежить від молярної маси газу.
2. Залежить від розміру молекул газу.
3. Залежить від швидкості спрямованого руху молекул газу.
4. Не залежить від розмірів посудини, в якій знаходиться газ.

задача 17601

Від яких характеристик і параметрів стану реального газу залежать значення його критичних параметрів. Вкажіть номер правильної відповіді.
1. Тільки від молярної маси.
2. Від щільності.
3. Від молярної маси і числа ступенів свободи.
4. Тільки від числа ступенів свободи.

задача 19228

Ротор центрифуги заповнений азотом при температурі Т = 300 К. Радіус r ротора дорівнює 20 см. При якій частоті обертання n (c–1) ротора тиск газу на його стінку перевищує на 2% тиск газу в центрі ротора. Молярна маса μ азоту дорівнює 28·10–3 кг/моль.

задача 20498

Для розподілу Максвелла по модулях швидкостей молекул для різних газів при однаковій температурі вірні твердження:
1) Графік 1 відповідає газу з більшою масою молекул.
2) Графік 2 відповідає газу з меншою молярною масою молекул.
3) Площа під цими кривими тим більше, чим більше молярна маса газу.

задача 20592

Для розподілу Максвелла по модулях швидкостей молекул для різних газів при однаковій температурі вірні твердження: 1) Графік 1 відповідає газу з більшою масою молекул. 2) Графік 2 відповідає газу з меншою молярною масою молекул. 3) Площа під цими кривими тим більше, чим більше молярна маса газу.

задача 20751

На якій висоті тиск повітря становить 60% від тиску на рівні моря? Вважайте, що температура повітря скрізь однакова і дорівнює t = 10°C. Прискорення вільного падіння прийняти рівним g = 9,8 м/с2. Молярна маса повітря М = 0,029 кг/моль.

задача 20792

Знайти за допомогою розподілу Максвелла середнє значення проекції квадрата швидкості <|vx2|> молекул газу з молярною масою μ = 32 г/моль при температурі Т = 300 К.

задача 21188

Обчислити молярну теплоємність при постійному тиску Ср водяної пари (Н2О) двома способами: а) коли задані питома теплоємність сР = 1,83 кДж/(кг·К) і молярна маса М = 18 г/моль; б) коли відомо число ступенів свободи молекули Н2О.

задача 21296

Розрахуйте молярну теплоємність сплаву при вказаній температурі.
Склад сплаву% масиТемпература, КТемпература плавлення
Mg44,0620651
Mn46,01260
Cu10,01083
Значення коефіцієнтів a, b, c' рівняння Cp = f(T): Cp = 4,184·(a+b·T+c'·T).
Склад сплаву% массыТемпература, КТемпература плавлення
Mg6,141,50–0,78
Mn5,703,38–0,38
Cu5,871,00–0,287

задача 22864

Знайти питому теплоємність кристала золота при температурі Т = 20 К. Молярна маса золота М = 197·10–3 кг/моль.

задача 23195

При тиску р = 1013·102 Па аргон твердне при T = 84 К, θD(Ar) = 92 К. Експериментально встановлено, що за Т1 = 4 К молярна теплоємність аргону С1 = 0,174 Дж/(моль·К). Визначити молярну теплоємність С2 при Т2 = 2 К.

задача 23993

Визначити молярну масу невідомого газу, властивості якого відповідають властивостям суміші 64 г кисню та 8 г гелію.

задача 24148

Визначити коефіцієнт теплопровідності χ насиченої водяної пари при температурі Т = 373 К (100°С). Ефективний діаметр молекули водяної пари дорівнює 0,30 нм. Молярна маса М = 18·10–3 кг/моль. Знайти залежність коефіцієнта дифузії D від молярної маси М при р = const и T = const.

задача 24570

У посудині об'ємом V знаходиться суміш двох газів: газ із молярною масою μ1 = 2 г/моль в кількості m1 = 1,1 г і газ із молярною масою μ2 = 4 г/моль в кількості m2 = 2,9 г. Тиск у посудині дорівнює p = 0,53 МПа. Температура суміші t=75°C. Визначити об'єм V судини.

задача 24924

Яка маса повітря Δm вийде з кімнати об'єму V = 50 м3 при підвищенні температури від T1 = 250 до Т2 = 300 К при нормальному атмосферному тиску р0 = 0,1 МПа? Молярна маса повітря μ = 29 г/моль.

задача 24925

У посудині міститься суміш трьох газів з масами m1, m2, m3 та з відомими молярними масами μ1, μ2, μ3. Визначте щільність ρ суміші, якщо її тиск р і температура Т відомі.

задача 26217

У посудині знаходиться 14 г азоту і 9 г водню при t = 10 °C і тиску 1 МПа. Знайти молярну масу суміші та об'єм посудини.

задача 26412

Знайти кінетичну енергію теплового руху молекул, що знаходяться в 1г повітря при температурі T = 15 °С. Повітря вважати однорідним газом, молярна маса якого μ = 0,29 кг/моль.

задача 50086

В сосуде объемом 2 м3 знаходиться суміш 4 кг гелію і 2 кг водню при температурі 27 °С. Визначити тиск і молярну масу суміші газів.

задача 50103

Визначити кінетичну енергію, що припадає на одну ступінь свободи молекули однорідного газу при температурі 756 К. Молярна маса газу 2 кг/кмоль.

задача 50114

Визначити молярну масу газу, властивості якого відповідають властивостям суміші 160 г кисню і 120 г азоту.

задача 50155

Який об'єм займає 1 кг кисню при температурі 273 К і тиску 8·105 Па? Молярна маса кисню М = 32·10–3 кг/моль.

задача 50275

Яка частина молекул газу при температурі 273 К має швидкості в інтервалі від v до v+10 м/с. v = 405 м/с. Молярна маса газу 40 кг/кмоль. Відповідь виразити в %.

задача 50276

Визначити температуру газу, для якої функція розподілу молекул за абсолютними значеннями швидкостей буде мати максимум швидкості 501 м /с. Молярна маса газу дорівнює 18 кг/ кмоль.

задача 50300

Яка частина молекул газу при температурі 331 К має швидкості в інтервалі від V до V+10 м/с. V = 281 м/с. Молярна маса газу 44 кг/ кмоль. Відповідь виразити в %.

задача 50321

Знайти молярну масу повітря, вважаючи, що воно складається за масою з однієї частини кисню і трьох частин азоту.

задача 50335

Питома теплоємність при постійному тиску деякого газу суд Р = 970 Дж/(кг·К), його молярна маса μ = 30,0 г/моль. Визначити, яким числом ступенів свободи володіють молекули цього газу.

Другие предметы