пронизує магнітний потік площина ток визначити

пронизує магнітний потік площина ток визначити


задача 10312

Плоский контур площею S = 20 см2 знаходиться в однорідному магнітному полі (В = 0,03 Тл). Визначити магнітний потік Ф, що пронизує контур, якщо площина його складає кут φ = 60º з напрямком ліній індукції.

задача 10321

Визначити магнітний потік Ф, що пронизує соленоїд, якщо його довжина l = 50 см і магнітний момент рm = 0,4 Вб.

задача 10789

Плоский контур площею S = 10 см2 знаходиться в однорідному магнітному полі індукцією В = 0,02 Тл. Визначити магнітний потік Ф, що пронизує контур, якщо площина його складає кут φ = 70° з напрямком ліній індукції.

задача 10796

Рамка площею S = 200 см2 рівномірно обертається з частотою n = 10 с–1 щодо осі, що лежить у площині рамки і перпендикулярній лініям індукції однорідного магнітного поля (B = 0,2 Тл). Визначити середнє значення е.р.с. індукції за час, протягом якого магнітний потік, що пронизує рамку, зміниться від нуля до максимального значення.

задача 11174

В одній площині з довгим прямим проводом, по якому тече струм 1 А, розташована прямокутна рамка так, що дві великі її сторони довжиною 6 см паралельні проводу, а відстань від проводу до найближчої з цих сторін дорівнює 1 см. Менша сторона рамки має довжину 4 см. Який магнітний потік пронизує рамку?

задача 11259

Квадратний контур зі стороною 9 см поміщений в однорідне магнітне поле так, що кут між його площиною з лініями індукції дорівнює 60°. Знайти потік, що пронизує контур, якщо на нього з боку магнітного поля діє момент сил 66 Н·см. Сила струму в контурі дорівнює 7 А.

задача 11813

Визначити, у скільки разів відрізняються магнітні потоки, що пронизують рамку при двох її положеннях щодо прямого провідника зі струмом, представлених на малюнку.

задача 11818

Рамка площадью S = 200 см2 равномерно вращается с частотой n = 10 с-1 относительно оси, лежащей в плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (B = 0,2 Тл). Каково среднее значение ЭДС индукции <εi> за время, в течение которого магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от нуля до максимального значения?

задача 12113

Квадратна рамка зі стороною a = 20 см розташована в одній площині з прямим, нескінченно довгим проводом зі струмом. Відстань l від проводу до середини рамки дорівнює 1 м. Обчислити відносну похибку, яка буде допущена при розрахунку магнітного потоку, що пронизує рамку, якщо поле в межах рамки вважати однорідним, а магнітну індукцію - рівною її значенню в центрі рамки.

задача 12180

Плоский контур, площа якого дорівнює 25 см2, — знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,04 Тл. Визначити магнітний потік, що пронизує контур, якщо площина його складає кут 30° з лініями індукції.

задача 12181

Котушка довжиною 50 см і діаметром 5 см містить 200 витків. По котушці тече струм 1 А. Визначити індуктивність котушки і магнітний потік, що пронизує площу її поперечного перерізу.

задача 13501

На відстані 1 м від довгого прямого проводу зі струмом 1 кА знаходиться кільце радіусом 1 см. Кільце розташоване так, що магнітний потік, що пронизує його, максимальний. Кільце переміщують вздовж прямої, перпендикулярної до дроту, віддаляючи його від дроту. Визначте, на яку відстань перемістили кільце, якщо за час переміщення по кільцю пройшов заряд q = 3,14 нКл. Опір кільця R = 10 Ом.

задача 13559

У однорідне магнітне поле напруженістю H = 100 кА / м поміщена квадратна рамка зі стороною a = 10 см. Площина рамки складає з напрямком магнітного поля кут α = 60°. Визначте магнітний потік, що пронизує рамку.

задача 13676

Коливальний контур містить котушку із загальним числом витків N = 100 индуктивностью L = 10 мкГн і конденсатор ємністю С = 1 КФ. Максимальна напруга Um на обкладинках конденсатора становить 100 В. Визначте максимальний магнітний потік, що пронизує котушку.

задача 14536

В однорідному магнітному полі, напруженість якого 41 А/м. поміщена квадратна рамка. Її площина становить з напрямком магнітного поля кут 30°. Сторона рамки 4 см. Визначити магнітний потік, який пронизує рамку.

задача 15244

По двох довгих паралельних проводах діаметром 2 мм тече струм 10 A. Відстань між осями проводів 1,2 см. Розрахувати магнітний потік, який пронизує ділянку між проводами на протязі 100 м, якщо напрямок струму в одному дроті протилежне напрямку струму в іншому.

задача 15445

Котушка довжиною l = 20 см і діаметром D = 3 см має N = 400 витків. По котушці йде струм I = 2 А. Знайти індуктивність L котушки і магнітний потік Ф, що пронизує площу її поперечного перерізу.

задача 15466

Квадратна рамка з мідного дроту перетином s = 1 мм2 поміщена в магнітне поле, індукція якого змінюється за законом В = В0sin ωt, де B0 = 0,01 Тл, ω = 2π/T і T = 0,02 с. Площа рамки S = 25 см2. Площина рамки перпендикулярна до напрямку магнітного поля. Знайти залежність від часу t і найбільше значення: а) магнітного потоку Ф, що пронизує рамку; б) е.р.с. індукції ε, виникає в рамці; в) струму I, поточного по рамці.

задача 16120

В одній площині з нескінченним прямолінійним дротом із струмом I = 20 А розташована квадратна рамка зі стороною, довжина якої а = 10 см, причому дві сторони рамки паралельні проводу, а відстань d від проводу до найближчої сторони рамки дорівнює 5 см. Визначте магнітний потік Ф , що пронизує рамку.

задача 19642

Имеется два проводящих контура, расположенных в одной плоскости, по одному из которых течет электрический ток, возрастающий по линейному закону.
1) Возникает ли в другом контуре ЭДС индукции?
2) Обращается ли ЭДС индукции во втором контуре в какие-либо моменты времени в нуль?
4) Наводится ли ЭДС самоиндукции в первом контуре (по которому течет ток)?
8) Обращается ли в какие-либо моменты времени в нуль магнитный поток, пронизывающий второй контур? На какие ответы Вы ответили "да"? Укажите сумму их номеров.

задача 19648

На малюнку зображений графік зміни з часом магнітного потоку, що пронизує замкнутий провідний контур. Вкажіть номер графіка, з наведених нижче, що відповідає ЕРС індукції, яка виникає в цьому контурі. Індуктивністю контуру знехтувати.

задача 19651

На малюнку 1 зображено графік зміни з часом магнітного потоку, що пронизує замкнутий проводить контур. Вкажіть номер графіка, з наведених нижче, що відповідає ЕРС індукції, яка виникає в цьому контурі. Індуктивністю контуру знехтувати.

задача 20770

На малюнку представлена залежність магнітного потоку, що пронизує деякий контур, від часу. Графік залежності ЕРС індукції в контурі від часу представлений на малюнку ...

задача 20774

На рисунку приведена квадратична залежність від часу магнітного потоку, що пронизує провідний контур. При цьому залежності модуля ЕРС індукції, що виникає в контурі, від часу відповідає графік ...


задача 21366

Сформулюйте визначення магнітного потоку Ф; потокосцепления Ψ. Виведіть формулу, яка б пов'язала заряд q, що протікає по електричному колі за час Δt, із застосуванням потокозчеплення Ψ кола за цей час.
Потокозчеплення, що пронизує котушку опором R в магнітному полі, дорівнює Ψ. Який заряд q протікає через котушку, кінці якої з'єднані між собою, при зміні напрямку вектора магнітної індукції В на протилежний? Вкажіть номер правильної відповіді і поясніть свій вибір.

задача 21445

Знайти відношення магнітних потоків Ф12, пронизують квадратну рамку при двох її положеннях щодо прямого провідника зі струмом.

задача 21736

Рамка площею S = 220 см2 рівномірно обертається з частотою n = 10 с–1 щодо осі, що лежить в площині рамки і перпендикулярній лініям індукції однорідного магнітного поля (В = 0,12 Тл). Визначити середнє значення ЕРС індукції за час, протягом якого магнітний потік, який пронизує рамку, зміниться від нуля до максимального значення.

задача 22210

В одній площині з нескінченно довгим прямим проводом, по якому тече струм I = 53,7 А, розташована прямокутна рамка так, що дві великі сторони її довжиною l = 69 см паралельні проводу, а відстань від проводу до найближчої з цих сторін дорівнює її ширині. Який магнітний потік Ф, що пронизує рамку?

задача 22524

Сформулюйте визначення магнітного потоку Ф, потокосцепления Ψ. Виведіть формулу, яка б пов'язала заряд, що протікає по електричному колі за час, зі зміною потокозчеплення кола за цей час. Потокозчеплення, що пронизує котушку опором R в магнітному полі, дорівнює Ψ1. Який заряд q протікає через котушку, кінці якої з'єднані між собою, при виключенні магнітного поля? Вкажіть номер правильної відповіді і поясніть свій вибір.

задача 22663

Лінії індукції магнітного поля пронизують рамку площею S = 0,5 м2 під кутом α = 30° до її площини, створюючи магнітний потік, рівний Ф = 2 Вб. Модуль індукції магнітного поля дорівнює... Тл. 1) 8; 2) 2,5; 3) 3; 4) 4,5.

задача 22901

Потокосчеплення, що пронизує котушку, кінці якої з'єднані між собою, опором R в магнітному полі дорівнює Ψ1. При зміні напряму вектора магнітної індукції B на протилежне через котушку протікає заряд q. Вірний вираз для заряду відповідає формулі 1) q = 2Ψ1/R; 2) q = –2Ψ1/R; 3) q = –Ψ1/R; 4) q = 0.

задача 24380

Струм I = 20 А йде по порожній тонкостінній трубі радіусом R = 5 см і повертається суцільним провідником радіусом r = 1 мм, розташованому по осі труби. Довжина труби l = 20 м. Простір між суцільним проводом та трубою заповнений діелектриком. Визначте магнітний потік, що пронизує діелектрик. Побудуйте графік залежності індукції магнітного поля від координати х, якщо х змінюється в інтервалі 0 ≤ х ≤ 2R (початок координат збігається з віссю дроту).

задача 24537

Провідна рамка обертається з постійною кутовою швидкістю в однорідному магнітному полі навколо осі, що лежить у площині рамки і перпендикулярна до індукції B (див. рис.). На малюнку також представлений графік залежності часу потоку вектора магнітної індукції, що пронизує рамку. Максимальне значення магнітного потоку Фm = 4 мВб, опір рамки R = 314 Ом, час вимірюється за секунди. Отримати рівняння, що визначає часову залежність сили індукційного струму та визначити величину індукційного струму в момент часу t = 0,5 с.

задача 70249

Магнітний потік, що пронизує рамку, яка містить 100 витків дроту, змінюється за законом: Ф(t) = 2·10–4cos100πt (Вб). Визначте амплітудне і діюче значення сили струму, який виникає в рамці, якщо рамка замкнута на активний опір 10 Ом, а опір самої рамки дорівнює 2 Ом.

задача 70259

Який магнітний потік пронизував кожен виток котушки, що має 100 витків, якщо при рівномірному зникнення магнітного поля протягом 0,1 с в котушці індукується е.р.с. 10 В?

задача 70291

Рамка площею 429 см2 рівномірно обертається з частотою 48 Гц щодо осі, яка лежить в площині рамки і перпендикулярна лініям однорідного магнітного поля з індукцією 8747 мкTл. Знайти середнє значення е.р.с. індукції за час, протягом якого магнітний потік, що пронизує рамку, зміниться від 0 до максимального значення.

задача 70310

Контур площею 100 см2 знаходиться в однорідному магнітному полі індукцією 10 Тл. Визначте магнітний потік, що пронизує контур, якщо кут між напрямом вектора магнітної індукції і нормаллю до поверхні контуру складає 60°.

Другие предметы