ізотермічне розширення збільшить разів обсяг тиск температура газ масою робота

ізотермічне розширення збільшить разів обсяг тиск температура газ масою робота


задача 10152

Визначити кількість теплоти Q, яке треба повідомити кисню об'ємом V = 50 л при його ізохоричному нагріванні, щоб тиск газу підвищився на δр = 0,5 МПа.

задача 10155

Об'єм водню при ізотермічному розширенні при температурі Т = 300 К збільшився в n = 3 рази. Визначити роботу А, вчинену газом, і теплоту Q, отриману при цьому. Маса m водню дорівнює 200 м.

задача 10157

У скільки разів збільшиться об'єм водню, що містить кількість речовини ν = 0,4 моль при ізотермічному розширенні, якщо при цьому газ отримає кількість теплоти Q = 800 Дж? Температура водню T = 300 К.

задача 10158

Яка робота А відбувається при ізотермічному розширенні водню масою m = 5 г, взятого при температурі T = 290 К, якщо об'єм газу збільшується в три рази?

задача 10173

Яку роботу А треба здійснити при видування мильної бульбашки, щоб збільшити її об'єм від V1 = 8 см3 до V2 = 16 см3? Вважати процес ізотермічним.

задача 10638

При ізотермічному розширенні водню масою m = 1 г об'єм газу V збільшився в два рази. Визначити роботу А розширення, вчинену газом, якщо температура газу T = 300 К. Визначити теплоту Q, передану при цьому газу.

задача 10642

При ізотермічному розширенні одного моля водню, що мав температуру T = 300 К, витрачена теплота Q = 2 кДж. У скільки разів збільшився об'єм газу?

задача 11458

Азот, який займав об'єм V1 = 10 л під тиском p1 = 0,2 МПа, ізотермічно розширився до об'єму V2 = 28 л. Визначити роботу А розширення газу і кількість теплоти Q, отриману газом.

задача 11459

При ізотермічному розширенні кисню, що містив кількість речовини ν = 1 моль і має температуру Т = 300 К, газу було передано кількість теплоти Q = 2 кДж. У скільки разів збільшився об'єм газу?

задача 11605

Азот масою m = 200 г розширюється ізотермічні при температурі Т = 280 К, причому об'єм газу збільшується в два рази. Знайти: 1) зміну ΔU внутрішньої енергії газу; 2) чинену при розширенні газу роботу А; 3) кількість теплоти Q, отриману газом.

задача 11610

Яка робота А відбувається при ізотермічному розширенні водню масою m = 5 г, взятого при температурі T = 290 К, якщо об'єм газу збільшується в три рази?

задача 11611

Яка кількість теплоти Q виділиться, якщо азот масою m = 1 г, узятий при температурі T = 280 К під тиском p1 = 0,1 МПа, ізотермічно стиснуто до тиску p2 = 1 МПа?

задача 11648

Визначити зміну ΔU внутрішньої енергії неону, що містить кількість речовини ν = 1 моль, при ізотермічному розширенні його об'єму від V1 = 1 л до V2 = 2 л.

задача 12052

Зміна ентропії при ізотермічному розширенні 0,5 молей вуглекислого газу від об'єму V1 до V2 = 38 м3 дорівнює ΔS = 5,15 Дж/К. Чому дорівнює початковий об'єм газу V1?

задача 13262

Атмосфера Венери складається з вуглекислого газу і має температуру 500°С. У скільки разів висота венерианської атмосфери перевершує земну? Атмосферу Землі вважати ізотермічною з Т = 250 К. Прискорення вільного падіння Венери дорівнює 8,9 м/с2. Критерій для визначення висоти атмосфери встановіть самостійно.

задача 13339

Азот масою т = 14 г стискають ізотермічно при температурі Т = 300 К від тиску р1 = 100 кПа до тиску р2 = 500 кПа. Визначте: 1) зміну внутрішньої енергії газу; 2) роботу стиснення; 3) кількість теплоти, що виділилася.

задача 13373

Кисень (ν = 1 моль) (реальний газ), що займав при T1 = 400 К об'єм V1 = 1 л, розширюється ізотермічно до V2 = 2V1. Визначте: 1) роботу при розширенні; 2) зміну внутрішньої енергії газу. Поправки a и b прийміть рівними відповідно 0,136 Η·м4/моль² і 3,17·10−5 м³/моль.

задача 13871

1 л гелію при нормальних умовах ізотермічно поширюється до об'єму 2 л. Знайти роботу розширення газу.

задача 13888

Визначити зміну ентропії при ізотермічному розширенні 1 г водню при збільшенні його об'єму в 3 рази.

задача 14233

Визначити зміну ентропії при ізотермічному стисканні 1 моля кисню від об'єму V до об'єму 1/3 V.

задача 14866

Маса m = 10,5 г азоту ізотермічно розширюється при температурі t = –23 °С, причому його тиск змінюється від p1 = 250 кПа до р2 = 100 кПа. Знайти роботу А, виконану газом при розширенні.

задача 14867

При ізотермічному розширенні маси m = 10 г азоту, що знаходиться при температурі t = 17 °С, була здійснена робота А = 860 Дж. У скільки разів змінився тиск азоту при розширенні?

задача 15884

При ізотермічному розширенні газу, займав об'єм V = 2 м3, тиск його змінюється від р1 = 0,5 МПа до р2 = 0,4 МПа. Знайти роботу А, здійснену газом.

задача 15891

Посудина, що містить газ під тиском 1,4·105 Па з'єднали з порожньою посудиною об'ємом 6 л. Після цього в обох судинах встановився тиск 1·105 Па. Знайти об'єм першої судини. Процес ізотермічний.

задача 16535

Три балона об'ємом V1 = 2 л, V2 = 3 л, V3 = 5 л заповнюють киснем під тиском р1 = 2 атм, р2 = 3 атм, р3 = 4 атм, відповідно. Визначити тиск, що встановився в балонах після їх з'єднання один з одним. Процес вважати ізотермічним.

задача 17274

Знайти залежність середнього числа зіткнень <z> молекули ідеального газу за 1 с від тиску Р при наступних процесах: 1) ізотермічному. Зобразити ці залежності на графіках.

задача 17295

В результаті оборотного ізотермічного (при Т = 300 К) розширення 531 г азоту (

задача 17466

Один моль азоту, що займає при тиску P1 = 105 Па об'єм V1 = 10–2 м3, розширюється вдвічі. Вважаючи процес розширення ізотермічним, знайти: а) роботу, вчинену газом; б) зміну ентропії газу.

задача 17947

З судини об'ємом V через отвір перерізом S витікає газ. Вважаючи швидкість витікання пропорційною до тиску в посудині (і = kp), знайдіть час, за який вийде половина газу. Початковий тиск р0. Процесс считайте изотермическим.

задача 18136

Балон об'ємом 45 л заповнений азотом при температурі 300 К. Яку масу азоту випустили з балона, якщо тиск знизився на 150 кПа? Процес вважати ізотермічним.

задача 20375

Визначити зміну ентропії, якщо при ізотермічному розширенні 0,2 кг водню тиск зменшується в 5 разів.

задача 20467

У посудині об'ємом V = 150л знаходиться υ = 200моль аргону при нормальному тиску. У скільки разів треба збільшити температуру, щоб тиск збільшився в n = 2,5 раз? Порівняти з результатами для ідеального газу.

задача 20660

При ізотермічному розширенні 10 г азоту, що знаходиться при температурі 17°С, газ отримав кількість теплоти, що дорівнює 860 Дж. Молярна маса азоту М = 28·10–3 кг/ моль. У скільки разів змінився тиск азоту при розширенні?

задача 20680

Кисень, який займає об'єм V1 = 5 л при тиску p1 = 1 МПа, розширили в 3 рази. Визначити усталений тиск і роботу, здійснену газом, якщо процес протікав ізотермічно.

задача 20711

При ізотермічному розширенні 2 кг водню, взятих при тиску Р1 = 105 Па і об'ємі V1 = 8,31 м3, була здійснена робота А = 5,47·106 Дж. Після ізотермічного розширення газ був адіабатично стиснутий, причому була здійснена така ж по величині робота, що і при розширенні. Побудуйте графік цього процесу в координатах Р-V, попередньо обчисливши параметри другого стану Р2, V2 (в кінці ізотермічного розширення) і параметри кінцевого стану Р3, V3. Обчисліть кількість теплоти, отриману газом за весь процес.

задача 20803

Як зміниться тиск ідеального газу при збільшенні його об'єму в 2 рази і збільшенні його абсолютної температури в 2 рази?

задача 21325

Азот масою m, який перебував під тиском p1 = 2,5·104 Па і що займав об'єм V1 = 1,2·10–2 м3, ізотермічно розширився при температурі Т = 220 К таким чином, що його тиск зменшився в n = 1,7 рази. Робота, вчинена газом при розширенні, дорівнює А. Знайти m, A.

задача 21616

Об'єм водню при ізотермічному розширенні збільшився в три рази. Визначити роботу, зроблену газом, і теплоту, отриману ним при цьому. Маса водню дорівнює 200 м

задача 21617

Об'єм водню при ізотермічному розширенні при температурі T = 250 К збільшився в n = 5 разів. Визначити роботу А, вчинену газом, і теплоту Q, отриману при цьому. Маса m водню дорівнює 200 м

задача 21923

При ізотермічному розширенні 1 моля вуглекислого газу була здійснена робота А = 1,73 кДж, об'єм газу збільшився в два рази. Визначити відношення коефіцієнтів дифузії D2/D1, в'язкості η21 і теплопровідності в кінцевому і початковому станах.

задача 21926

Визначити відношення коефіцієнтів дифузії і в'язкості в кінцевому і початковому станах (D2/D1, η21) при ізотермічному збільшенні об'єму ідеального газу в “а” разів.

задача 23042

Вважаючи атмосферу ізотермічною, а прискорення вільного падіння таким, що не залежить від висоти, обчислимо тиск: а) на висоті 5 км; б) на висоті 10 км; в) у шахті на глибині 2 км. Розрахунок зробити для Т = 293 К. Тиск на рівні моря прийняти рівним р0.

задача 23244

Тиск водню при ізотермічному розширенні (Т = 200 К) зменшився втричі. Визначити роботу, виконану газом, та теплоту, отриману ним при цьому. Маса водню 20 г.

задача 23483

Азот N2 масою 15 г при температурі t = -30 ° С розширюється ізотермічно, змінюючи тиск від 210 кПа до 110 кПа. Визначити роботу розширення, зміну внутрішньої енергії азоту та кількість повідомленої йому теплоти.

задача 23543

Визначити потік тепла, яке переноситься деяким газом при градієнті температури 200 К/м, якщо при ізотермічному збільшенні об'єму 0,1 кг цього газу вдвічі при Т = 400 К відбувається робота А = 5,5 кДж, а η = 5,5·10 Па·с.

задача 23903

Один кубічний метр повітря, що знаходиться при температурі 0°C та тиску 19,6 Н/cм2, ізотермічно розширюється від об'єму V1 до об'єму V2 = 2V1. Знайти зміну ентропії у процесі.

задача 24079

0,8 кг кисню, що має початковий тиск і температуру, рівні P1 = 3·105 Па і T1 = 280 К, розширились ізотермічно. При цьому газ здійснив роботу, рівну A = 81·300 Дж. Визначити тиск та об'єм кисню в кінці його розширення.

задача 24436

Вуглекислий газ масою 500 г, що знаходиться під тиском 0,5 МПа при температурі 127°С, піддали ізотермічному розширенню, в результаті якого тиск газу зменшився втричі. Після цього газ піддали ізобарному стиску до початкового об'єму, потім його тиск було збільшено ізохорно до початкового значення. Визначити зміну внутрішньої енергії газу, роботу, здійснену газом, та кількість теплоти, одержаної газом за цикл. Зобразити цикл на діаграмі "тиск – об'єм".

задача 24638

У скільки разів необхідно збільшити об'єм (ν = 5 моль) ідеального газу при ізотермічному розширенні, якщо його ентропія збільшилася на ΔS = 57,6 Дж/К?

задача 24855

На площині в координатах P-V зобразіть ізотермічне розширення за температури Т газів, що мають маси m1 і m2, причому m1 > m2.

задача 26681

Визначити кількість теплоти, що виділяється при ізотермічному стисненні 7 г азоту при зміні тиску від 0,1 МПа до 0,5 МПа. Температура азоту 25°С.

задача 50098

В результаті ізотермічного розширення об'єм 8 г кисню збільшився в 2 рази. Визначити зміну ентропії газу.

задача 50144

При повільному ізотермічному процесі газу передано 8·106 Дж теплоти. Яку роботу здійснив газ? Що станеться з його об'ємом?

задача 50262

Знайти зміну ентропії при ізотермічному розширенні азоту масою 10 г від тиску 0,1 до 0,05 МПа.

задача 50305

Закритий з торців горизонтальний циліндр об'ємом 6 л заповнений ідеальним газом під тиском 3 МПа і потім розділений легким рухомим поршнем навпіл. Після цього поршень повільно перемістили так, що об'єм газу в одній з частин циліндра став у 3 рази більше об'єму газу в іншій частині. Яка робота здійснена при переміщенні поршня? Процес вважати ізотермічним.

задача 50322

Знайти роботу, вчинену при ізотермічному розширенні азоту масою m = 10,5 г від тиску Р1 = 2,5·105 Па до тиску Р2 = 105 Па. Температура t = –23 °C.

задача 50402

При ізотермічному розширенні 2 куб.метра газу здійснена робота 2,2·105 Дж. У скільки разів зменшився при цьому тиск, якщо початковий тиск дорівнював 5,065·105 Па.

задача 50405

Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура нагрівача 500 К, холодильника 0 °. Робота ізотермічного розширення становить 2 кДж. Визначте термічний ККД циклу; кількість теплоти, віддану газом при ізотермічному стисненні холодильнику.

задача 50421

Газ об'ємом 2 м3 при ізотермічному розширенні змінює тиск від 12·105 Па до 2·105 Па. Визначити роботу розширення, зміну внутрішньої енергії і підведену теплоту.

задача 50425

У ізотермічному процесі розширення 1,2 кг азоту (N2) йому було повідомлено 1200 кДж теплоти. Визначити, як змінився тиск азоту, якщо початкова температура його була 7°С.

задача 50434

У двох посудинах об'ємом 5 л і 7 л знаходиться повітря під тиском 2 атм. і 1 атм. відповідно. Який тиск встановиться, якщо судини з'єднати між собою. Процес вважати ізотермічним.

задача 50452

Яка кількість теплоти витрачається на ізотермічне розширення газу кількістю 10 моль при температурі 300 К, якщо його об'єм зростає в 2 рази?

задача 50469

Як зміниться ентропія 2 молей вуглекислого газу при ізотермічному розширенні, якщо обсяг газу збільшився в чотири рази?

задача 50473

У скільки разів збільшиться обсяг 1 моля водню при ізотермічному розширенні при температурі 27°С, якщо при цьому була витрачена теплота, що дорівнює 4 кДж?

Другие предметы