амплітуда коливання затухаючі коефіцієнт

амплітуда коливання затухаючі коефіцієнт


задача 11354

Амплітуда затухаючих коливань маятника за час t1 = 5 хв зменшилася в два рази. За який час t2, рахуючи від початкового моменту, амплітуда зменшиться у вісім разів?

задача 11355

За час t = 8 хв амплітуда затухаючих коливань маятника зменшилася в три рази. Визначити коефіцієнт загасання δ.

задача 11359

Тіло масою 5 г здійснює затухаючі коливання. Протягом 50 з тіло втратило 60% своєї енергії. Визначити коефіцієнт опору b.

задача 11365

Коливальна система здійснює затухаючі коливання з частотою ν = 1000 Гц. Визначити частоту ν0 власних коливань, якщо резонансна частота νpeз = 998 Гц.

задача 12627

Початкова амплітуда (А0 = 3 см) затухаючого коливання матеріальної точки за 4 хв зменшилася до 1,2 см. Через який проміжок часу вона дорівнюватиме 0,8 см?

задача 12840

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 68 з зменшується у 8 разів. Довжина маятника дорівнює 18 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 60 разів?

задача 12841

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 85 з зменшується у 7 разів. Довжина маятника дорівнює 18 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 42 разів?

задача 12878

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 13 з зменшується в 7 разів. Довжина маятника дорівнює 7 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася в 54 рази?

задача 12884

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 11 с зменшується у 8 разів. Довжина маятника дорівнює 21 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася в 39 разів?

задача 12898

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 38 з зменшується у 7 разів. Довжина маятника дорівнює 10 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 73 разів?

задача 12913

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 2 з зменшується у 7 разів. Довжина маятника дорівнює 9 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 20 разів?

задача 13697

Амплітуда затухаючих коливань математичного маятника за 1 хв зменшилася в 3 рази. Визначте, у скільки разів вона зменшиться за 4 хв.

задача 13702

Тіло масою m = 100 г, здійснюючи затухаючі коливання, за τ = 1 хв втратило 40% своєї енергії. Визначте коефіцієнт опору r.

задача 13716

Власна частота коливань деякої системи становить 500 Гц. Визначте частоту затухаючих коливань цієї системи, якщо резонансна частота 499 Гц.

задача 13717

Період затухаючих коливань системи становить 0,2 с, a відношення амплітуд першого та шостого коливань дорівнює 13. Визначте резонансну частоту даної коливальної системи.

задача 14367

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за час t = 1 хв зменшилася в 2 рази. У скільки разів зменшиться амплітуда коливань за час t = 3 хв?

задача 15521

Тіло масою m = 10 г здійснює затухаючі коливання з максимальною амплітудою Amax = 7 см, початковою фазою φ = 0 і коефіцієнтом загасання δ = 1,6 с–1. На це тіло почала діяти зовнішня періодична сила F, під дією якої встановилися вимушені коливання. Рівняння вимушених коливань має вигляд х = 5sin(10πt–3π/4) см. Знайти (з числовими коефіцієнтами) рівняння власних коливань і рівняння зовнішньої періодичної сили.

задача 17100

Точка здійснює затухаючі коливання з частотою ω і коефіцієнтом загасання β. Знайти амплітуду швидкості точки як функцію часу t, якщо в момент t = 0: а) амплітуда її зсуву дорівнює а0; б) зміщення точки х (0) = 0 і проекція її швидкості vx(0) = 0.

задача 17802

Однорідний магнітний стрижень довжиною l = 10 см, масою m = 6 г, магнітним моментом рт = 2,1·10–3 А·м2 здійснює гармонійні коливання в однорідному магнітному полі індукцією В = 1,5·10–3 Тл. Ось коливань перпендикулярна стрижню і проходить через його середину. У положенні рівноваги напрямки магнітного поля і магнітного моменту стрижня збігаються. Вважається, що амплітуда φm = 0,17 рад. Момент сил опору Мс = –r, де r = 3·10–7 кг·м2/с — коефіцієнт пропорційності, = dφ/dt — кутова швидкість коливань ω

задача 17963

По горизонтальному стрижню здійснює затухаючі коливання вантаж масою 200 г під дією пружини жорсткістю 400 Н/м. Через 10 секунд після початку коливань амплітуда коливань дорівнювала 0,8 см і становила 65% від початкової амплітуди. Напишіть рівняння затухаючих коливань вантажу, визначте всі параметри цього рівняння. Побудуйте графік убування коливальної енергії системи в інтервалі від нуля до часу релаксації. Початкову фазу прийняти рівною π/3 рад.

задача 17978

У коливальному контурі конденсатору з ємністю 10 мкФ надали заряд 1 мкл, після чого виникли загасаючі коливання. Скільки тепла виділиться до моменту, коли максимальна напруга на конденсаторі стане менше початкового максимального напруження в 4 рази?

задача 19129

На малюнку приведена залежність заряду q на одній з обкладок конденсатора при згасаючих коливаннях від часу t. Чи вірно, що ...
1 ... це коливання гармонійне?
2 ... з графіків можна визначити умовний період загасання?
3 ... частота коливань зменшується з часом?
4 ... умовний період коливань більше періоду власних електромагнітних коливань цього контуру?
5 ... амплітуда коливань зменшується з часом?
На скільки питань і які саме Ви відповіли "так, вірно"?

задача 20826

Гиря масою m = 0,50 кг підвішена до пружини, жорсткість якої k = 32,0 Н/м і здійснює затухаючі коливання. Визначити їх період Т в двох випадках: 1) за час, протягом якого відбулося n1 = 88 коливань, амплітуда зменшилася в N1 = 2,00 раза; 2) за час двох коливань (n2 = 2) амплітуда коливань зменшилася в N2 = 20 разів.

задача 20956

Початкова амплітуда згасаючих коливань маятника А0 = 3 см. Через t1 = 10 с амплітуда стала А1 = 1 см. Через якийсь час амплітуда стане рівною A2 = 0,3 см?

задача 20991

Частка масою 90 г, підвішена на пружині, здійснює затухаючі коливання. Частота власних коливань системи 0,5 Гц, початкова амплітуда 1 см, початкова фаза π/3 рад. Відомо, що за 12 с амплітуда коливань частки зменшилася на 30%. Напишіть рівняння коливань частинки, визначте всі параметри цього рівняння. Побудуйте графік убування коливальної енергії системи в інтервалі від нуля до часу релаксації.

задача 21063

Коливальний контур містить котушку з індуктивністю 120 мГн і конденсатор ємністю 3 мкФ. Після порушення коливань в такому контурі вони загасають так, що коливальна енергія зменшується вдвічі за 25 мс, а амплітуда напруги на конденсаторі виявляється рівною 2,5 В. Запишіть рівняння затухаючих коливань для напруги на конденсаторі. Побудуйте графік убування амплітуди напруги на конденсаторі в межах подвоєного часу релаксації. Прийняти початкову фазу рівною нулю.

задача 21158

Тіло масою 48 г здійснює затухаючі коливання на пружині, зануреній у в'язку рідину. Знайти коефіцієнт опору середовища r, якщо за 2,5 с коливальна система втрачає 80% своєї енергії. Визначити, через який час амплітуда зміщення тіла зменшитися в e = 2,718 разів.

задача 21239

Добротність Θ послідовного L-R-С контуру складає 26,17. Через скільки повних коливань амплітуда напруги зменшиться в 11 разів? Вважаючи, що період згасаючих коливань T0, записати закон убутку амплітуди в загальному вигляді, використовуючи згадані параметри.

задача 21737

Амплітуда згасаючих коливань зменшилася в е2 раз (е — підставу натурального логарифма) за 100 мс. Коефіцієнт загасання (в с–1) дорівнює ...

задача 21996

Затухаючі коливання відбуваються в коливальному контурі з індуктивністю котушки 250 мГн, ємністю конденсатора 4 мкФ і опором 20 Ом. У початковий момент часу напруга на обкладинках конденсатора була 30 В, а струм в контурі був відсутній. Запишіть рівняння затухаючих коливань для заряду з числовими коефіцієнтами, визначте час релаксації, число коливань за цей час і добротність контуру.

задача 22354

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 12 с зменшується в 7 разів. Довжина маятника дорівнює 25 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася в 78 разів?

задача 22439

Вантаж масою 120 г, підвішений на пружині жорсткістю 50 Н / м, здійснює затухаючі коливання. Через 8 секунд після початку коливань коливальна енергія системи зменшилася на 60%, а амплітуда коливань дорівнювала 0,7 см. Напишіть рівняння коливань вантажу. Знайдіть всі параметри цих коливань (частоту затухаючих коливань, період, час релаксації, добротність). Побудуйте графік убування амплітуди коливань вантажу в інтервалі від нуля до часу релаксації. Прийняти початкову фазу рівною π/4 рад.

задача 23288

Тіло, маса якого m = 1 кг, здійснює коливання під дією пружної сили (жорсткість k = 10 Н/м). Визначити коефіцієнт опору r в'язкого середовища, якщо період загасаючих коливань T = 2,1 с.

задача 23362

Написати рівняння та побудувати графік загасаючих коливань тіла, якщо коефіцієнт загасання дорівнює 0,01 с–1, частота коливань 0,125 с–1, у початковий момент часу тіло знаходилося в положенні амплітудного відхилення, що дорівнює 10 см. За яке число коливань амплітуда зменшиться в раз?

задача 23368

Математичний маятник довжиною 0,9 м відхилили на 5 см і відпустили, після чого він почав здійснювати загасаючі коливання. Через 5 повних коливань амплітуда зменшилась у 2 рази. Написати рівняння руху цього маятника, якщо вони відбуваються згідно із законом синуса.

задача 23463

p align="justify"> Графік залежності координати х матеріальної точки від часу t для загасають коливань має вигляд, показаний на малюнку. Циклічна частота загасаючих коливань дорівнює ...

задача 23464

Амплітуда загасаючих коливань математичного маятника за час Δt1 = 1 хв зменшилася вдвічі. У скільки разів зменшиться амплітуда за час Δt2 = 4 хв?

задача 24236

За час t = 10 с амплітуда згасаючих коливань маятника зменшилася в 10 разів. За який час амплітуда зменшиться в 100 разів?

задача 24237

За час t = 16,1 з амплітуда згасаючих коливань маятника зменшилася в 5 разів. Знайдіть коефіцієнт загасання.

задача 24243

Амплитуда затухающих колебаний маятника уменьшилась в раз за время t = 10 с. При этом система успела совершить 100 колебаний. Найдите относительную убыль энергии колебательной системы ΔЕ/Е за один период колебаний.

задача 24244

Амплітуда затухаючих коливань маятника за час t = 3 хв зменшилася у 8 разів. Через скільки часу амплітуда зменшиться ще в 4 рази?

задача 24246

Тіло масою m = 5 г здійснює затухаючі коливання. Протягом часу t = 50 с воно втратило 0,6 своєї механічної енергії. Визначте коефіцієнт опору середовища.

задача 24249

Амплітуда затухаючих коливань маятника за час t = 14 с зменшилася в 4 рази. За який час вона зменшиться в е2 разів?

задача 26119

Тіло масою 2 г здійснює затухаючі коливання. Протягом часу 30 з тіло втратило 80% своєї енергії. Визначити коефіцієнт опору.

задача 26126

Енергія затухаючих коливань маятника за 30 секунд зменшується в три рази. Визначте, у скільки разів вона зменшиться за 2 хвилини.

Другие предметы