прикладений коефіцієнт тертя маса дорівнює постійна сила якої

прикладений коефіцієнт тертя маса дорівнює постійна сила якої


задача 11040

На гладкому столі лежить брусок масою m = 4 кг. До бруска прив'язаний шнур, до другого кінця якого прикладена сила F = 10 Н, спрямована паралельно поверхні столу. Знайти прискорення а бруска.

задача 11656

До поршня спринцівки, розташованої горизонтально, прикладена сила F = 15 Н. Визначити швидкість v витікання води з наконечника спринцівки, якщо площа S поршня дорівнює 12 см 2.

задача 13054

На гладкій горизонтальній поверхні знаходиться дошка масою m2, на якій лежить брусок масою m1. Коефіцієнт тертя бруска oб поверхню дошки дорівнює f. До дошки прикладена горизонтальна сила F, що залежить від часу за законом F = At, де А - деяка стала. Визначте: 1) момент часу t0, коли дошка почне вислизати з-під бруска; 2) прискорення бруска а1 і дошки а2 в процесі руху.задача 13270

На похилій площині довжиною 3 м і висотою 1 м знаходиться вантаж масою 60 кг. Яку силу, спрямовану вздовж похилої площини, потрібно докласти, щоб а) утримати цей вантаж; б) рівномірно піднімати його вгору. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,2.

задача 14943

На похилій площині довжиною l = 5 м і висотою h = 3 м знаходиться вантаж масою m = 50 кг. Яку силу F, направлену уздовж площини, треба докласти, щоб витягати вантаж вгору з постійною швидкістю? Коефіцієнт тертя вантажу об поверхню μ = 0,04.

задача 14944

На похилій площині довжиною l = 10 м і висотою h = 5 м знаходиться вантаж масою m = 25 кг. Коефіцієнт тертя μ = 0,2. Яку мінімальну силу F потрібно прикласти до вантажу уздовж площини, щоб витягти вантаж?

задача 15142

Користуючись графіком залежності моменту сил, прикладених до тіла, що обертається, від кута повороту φ (рис. 4) і законом зміни кута повороту φ = 4t, рад, знайти роботу, зроблену за час t = 2 с.

задача 16446

Визначити сили Т натягу шнура, що з'єднує бруски з масами т1 = 1 кг і m2 = 4 кг і прискорення a руху по горизонтальній поверхні без тертя, якщо до них горизонтально і почергово прикласти силу F = 10 Н.

задача 17619

На горизонтальній поверхні покоїться тіло, до якого прикладена сила F (рисунок 14). При яких значеннях кута α тіло буде залишатися в спокої незалежно від величини сили? Коефіцієнт тертя дорівнює 0,15.

задача 26234

Відро з водою масою М = 10 кг піднімають на висоту h = 10 м, прикладаючи сталу силу F = 200 Н. Яку роботу А при цьому здійснюють? Чому дорівнює зміна потенціальної енергії Wр? Як узгоджуються ці результати з законом збереження енергії?

задача 26621

До зубчастого колеса 1 прикладена пара сил з моментом М1 = 40 Н·м. Визначити момент М пари сил, який необхідно прикласти до кривошипа ОА, для того щоб механізм перебував у рівновазі, якщо радіуси r1 = r2.

задача 26640

Однорідна дошка масою 10 кг підперта на відстані 1/4 її довжини. Яку силу, перпендикулярну дошці, треба прикласти до її короткого кінця, щоб утримати дошку в рівновазі?

задача 40842

Суцільний диск діаметром 20 см і масою 4 кг обертається з частотою 10 об/с. Визначити величину сили гальмування, прикладеної до бічної поверхні диска, яка зупинить його за 10 сек.