шорсткий коефіцієнт сила тертя дорівнює

шорсткий коефіцієнт сила тертя дорівнює


задача 17551

Тіло вагою Р знаходиться в рівновазі на шорсткій похилій площині з кутом нахилу 30°. Визначити коефіцієнт тертя ковзання μ.

задача 17714

Частці масою m = 1 кг повідомили початкову швидкість v0 = 1 м/с і вона починає рухатися по шорсткій горизонтальній поверхні, причому коефіцієнт тертя f її об цю поверхню лінійно залежить від координати х: f = αx, где α = 10–3 м–1. Знайти, який шлях пройде частка до зупинки.

задача 18295

Брусок лежить на шорсткій похилій опорі (див. малюнок). На нього діють три сили: сила тяжіння mg, сила нормальної реакції опори N і сила тертя Fтр. Якщо брусок покоїться, то модуль суми сил N і Fтр дорівнює
1) N+Fтр;
2) mg;
3) (N+mg)cosα;
4) Fтрsinα.

задача 20950

На шорсткій кривій, розташованій у вертикальній площині, знаходиться важка точка. Визначити область зміни аргументу х, що відповідає рівноважному стану точки, якщо коефіцієнт тертя f = 0,5, а крива задана рівняннями:

задача 20964

Верхній кінець драбини спирається на гладку вертикальну стіну, а нижній знаходиться на шорсткуватому підлозі. Коефіцієнт тертя між драбиною і підлогою дорівнює 0,5. При якому нахилі драбини вона буде перебувати в рівновазі?

задача 20965

Однорідний стрижень АВ спирається об шорстку підлогу і утримується в рівновазі горизонтальною ниткою ВС (рис. 95). Коефіцієнт тертя між стрижнем і підлогою дорівнює 0,5. При якому нахилі стрижня можлива ця рівновага?

задача 22872

На шорсткій дошці на відстані l від її кінця знаходиться суцільний циліндр (рис.4.26). Дошку починають рухати із прискоренням а0 ліворуч. З якою швидкістю щодо дошки рухатиметься центр мас циліндра в той момент, коли він перебуватиме над краєм дошки? Рух циліндра щодо дошки відбувається без ковзання.

задача 24049

Котушку тягнуть за нитку із силою F. Чому рівні моменти сил, що діють на котушку, щодо точки О? Як спрямовані моменти цих сил? Горизонтальна поверхня шорстка.

задача 40582

Тілу повідомляється початкова швидкість v0 = 6,6 м/с, і воно починає ковзати вгору по шорсткій похилій площині, що складає кут α = 30° з горизонтом. Коефіцієнт тертя ковзання f = 0,2. Визначити час досягнення найвищого положення тіла і пройдений тілом за цей час шлях.

Другие предметы