переміщається зі швидкістю знайти силу якій роботу

переміщається зі швидкістю знайти силу якій роботу


задача 10019

На скільки переміститься відносно берега човен завдовжки l = 3,5 м і масою m = 200 кг, якщо стоїть на кормі людина масою m2 = 80 кг переміститься на ніс човна? Вважати човен розташованим перпендикулярно берегу.

задача 10386

Як і у скільки разів зміниться потік випромінювання абсолютно чорного тіла, якщо максимум енергії випромінювання переміститься з червоної межі видимого спектра (λm1 = 780 нм) на фіолетову (λm2 = 390 нм)?

задача 10527

На спокійній воді ставка знаходитися човен завдовжки l = 4 м, розташована перпендикулярно берегу. На кормі човна стоїть людина. Маса човна з людиною M = 240 кг, маса людини m = 60 кг. Людина перейшла з корми на ніс човна. На скільки перемістилися при цьому відносно берега людина і човен?

задача 12233

Горизонтально летюча куля масою 10 г потрапляє в дерев'яний куб масою 1 кг, що лежить на підлозі, і пробиває його наскрізь. Куб при цьому переміщається по підлозі на відстань 10 см. Коефіцієнт тертя куба об підлогу 0,03. Визначити, яка частина енергії кулі перейшла в тепло, якщо початкова швидкість кулі 500 м/с, а траєкторія кулі проходить через центр куба.

задача 12615

Під дією постійної сили F = 20 Н тіло перемістилося вздовж прямої на відстань 20 м. Визначити роботу сили F, якщо кут між напрямком сили і напрямком переміщення дорівнює 20°.

задача 12616

Під дією змінної сили F тіло перемістилося вздовж прямої на відстань 20 м. Під час руху проекція F сили на напрямок переміщення змінювалася рівномірно від 0 до 20 Н. Знайти роботу змінної сили F.

задача 12910

На спокійній воді ставка стоїть човен масою m = 150 кг і довжиною L = 4 м. На кормі човна знаходиться людина масою m = 80 кг, а на носі — людина масою m = 40 кг. На яку відстань переміститися човен, якщо вони поміняються місцями, рухаючись з однаковою швидкістю щодо човна?

задача 13416

Відстань між зарядом q1 = 10–7 Кл і вільним зарядом q2 = 10–9 Кл дорівнює 10 см. Яку роботу вчинять сили поля, перемістивши заряд q2 на відстань 1 м від заряду q1?

задача 13460

На візку маси m1 = 20 кг, яка може вільно переміщатися уздовж горизонтальних рейок, лежить брусок маси m2 = 5 кг (рис.6). Коефіцієнт тертя між бруском і візком k = 0,2. Брусок тягнуть з силою F, спрямованою паралельно рейкам. Знайти прискорення бруска і візка, якщо сила змінюється за законом F = сt, де з = 4,0 Н/с. Побудувати графіки залежності знайдених прискорень від часу.

задача 13589

Довгий прямий провідник зі струмом I і П-подібний провідник з рухомою перемичкою розташовані в одній площині. Перемичку, довжина якої l, переміщують вправо з постійною швидкістю v. Знайти ЕРС індукції Еi в контурі як функцію відстані r.

задача 13825

Вантаж масою 45 кг переміщається по горизонтальній площині під дією сили 294 Н, спрямованої під кутом 30° до горизонту. Коефіцієнт тертя вантажу об площину 0,1. Визначити прискорення руху вантажу.

задача 14662

Під дією електричного поля електрон перемістився з точки з потенціалом φ1 = 200 В в точку з потенціалом φ2 = 300 В. Знайти кінетичну енергію електрона, зміну потенційної енергії взаємодії з полем і придбану швидкість. Початкову швидкість електрона вважати рівною нулю.

задача 15687

Краплі дощу падають на візок, що стоїть на горизонтальних рейках і здатний без тертя переміщуватись по ним. Маса візка m = 2 кг. Краплі падають зі швидкістю V = 20 м/с під кутом α = 60° до горизонту. За кожну секунду на візок падає μ = 50 г/с води, яка потім сповільнюється до швидкості візка і стікає з неї. Знайти вертикальну складову сили, з якою краплі дощу діють на візок. Знайти залежність швидкості візка від часу U = U(t), якщо U(0) = 0.

задача 16150

Визначити масу точкового заряду 63 нКл, який, переміщаючись з точки з потенціалом 51 В в точку з потенціалом 15 В, збільшує свою швидкість з 296 км/с до 537 км/с. В полі відповіді ввести масу в кг, помноживши її на 1015.

задача 16830

По прямому мідному дроту довжини l = 1000 м і перетином S = 1,0 мм2 тече струм I = 4,5 А. Вважаючи, що на кожен атом міді припадає один вільний електрон, знайти: а) час, за який електрон переміститься від одного кінця дроту до іншого; б) суму електричних сил, що діють на всі вільні електрони в даному проводі.

задача 17365

На відстані S = 4 см від нескінченно довгої зарядженої нитки знаходиться заряд Q = 10–8 Кл. Під дією поля заряд переміщується по радіальній прямій до нитки до відстані L = 2 см. При цьому здійснюється робота А = 5·10–6 Дж. Знайти лінійну щільність заряду нитки.

задача 19554

По довгому прямому проводу пропускають струм силою I = 10 А. На відстані L і 2L від нього розташовані два паралельних йому дроти, замкнутих на одному кінці опором R = 1 Ом (рис.49). По проводам переміщують стрижень-перемичку з постійною швидкістю V = 1 м / с. Знайти значення індукованого струму.

задача 24534

Куля з масою m = 1,5 г і зарядом q = 15 нКл переміщується з точки 1, потенціал якої φ1 = 100 В, у точку 2, потенціал якої φ2 = 300 В. Знайти його швидкість у точці 2, якщо у точці 1 вона дорівнювала v1 = 10 см/с.

задача 24730

Куля з масою m = 1,5 г і зарядом q = –15 нКл переміщується з точки 1, потенціал якої φ1 = 300 В, у точку 2, потенціал якої φ2 = 1800 В. Знайти його швидкість у точці 1, якщо у точці 2 вона стала рівною v2 = 20 см/с.

задача 24874

Дві матеріальні точки рухаються зі швидкостями v1 = 4 м/с і v2 = 3 м/с, спрямованими під прямим кутом один до одного. З якою швидкістю віддаляються матеріальні точки одна від одної? На скільки переміститься перша точка в системі координат, пов'язаної з другою точкою, за час τ = 10 с?

задача 26229

Газ знаходиться у вертикальному циліндрі з площею дна S = 10 см2. Циліндр закритий поршнем, що переміщується без тертя, масою m = 9,8 кг. Початковий об'єм газу V0 = 5,0 л, температура t0 = 0 °С. Тиск зовнішнього повітря ра = 100 кПа. Яку кількість теплоти Q необхідно витратити для нагрівання газу при цих умовах на ΔT = 10 К? Відомо, що підвищення температури газу на ту ж величину при закріпленому поршні потребувало б кількості теплоти Q1 = 90 Дж.

задача 26399

При підйомі за допомогою гідравлічного преса вантажу масою m = 2 т була зроблена робота А = 4,9 кДж. Знайдіть число N ходів малого поршня, що переміщається за один хід на h = 10 см, якщо ККД преса η = 90%, а площа S1 великого поршня більше площі S2 малого в 100 раз.

Задача 26592

Тіло 1 масою 4 кг може рухатися по горизонтальній направляючій. На яку відстань переміститься тіло 1, коли однорідний стрижень 2 масою 2 кг і довжиною l = 0,6 м, опускаючись під дією сили тяжіння, займе вертикальне положення. У початковий момент система перебувала в спокої.

задача 40599

Яку мінімальну роботу потрібно здійснити, щоб перемістити тіло масою m з поверхні Місяця на Землю? Вважати, що в процесі руху взаємне положення Місяця і Землі не змінюється.

задача 60405

Шарик масою 4 г і зарядом 52 нКл переміщається з точки з потенціалом 836 B в точку, потенціал якої дорівнює нулю, де його швидкість стала рівною 619 см/с. Визначити в см/с швидкість, яку мала кулька в першій точці.

задача 60420

Заряд Q1 = 1 нКл переміщається під дією сил поля з однієї точки поля в іншу, при цьому відбувається робота А = 0,2 мкДж. Визначити різницю потенціалів цих точок поля.

задача 60423

Кулька масою m = 10–3 кг має заряд q = 10–8 Кл і переміщається з точки А, потенціал якої φА = 600 В, в точку В з потенціалом φВ = 0. Визначити швидкість кульки в точці А, якщо vB = 0,2 м/с.

задача 70091

Провідник довжиною 10 см переміщують в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл. Вектор швидкості провідника і вектор індукції поля взаємно перпендикулярні. C яким прискоренням потрібно переміщати провідник, щоб різниця потенціалів на його кінцях зростала від 0 до 0,2 B за 2 с.

задача 80438

У скільки разів збільшиться потужність випромінювання абсолютно чорного тіла, якщо максимум випромінювання перемістився від червоної межі видимого світла 760 нм до його фіолетової границі 380 нм?

задача 40837

Тіло перемістилося з точки з координатами (-2;6) в точку с координатами (4;-5). Побудуйте вектор переміщення і його проекції на осі. Визначте довжину проекції і довжину переміщення.

Другие предметы