радіус кривизни траєкторії плоска поверхня лінзи відстань визначити дорівнює світло знайти

радіус кривизни траєкторії плоска поверхня лінзи відстань визначити дорівнює світло знайти


задача 10342

Між скляною пластинкою і плоскоопуклою лінзою, що лежить на ній, знаходиться рідина. Знайти показник заломлення рідини, якщо радіус r3 третього темного кільця Ньютона при спостереженні у відбитому світлі з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм дорівнює 0,82 мм. Радіус кривизни лінзи R = 0,5 м.

задача 10768

Електрон рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції. Визначити силу F, що діє на електрон з боку поля, якщо індукція поля B = 0,1 Тл, а радіус кривизни траєкторії R = 0,5 см.

задача 10832

Між скляною пластинкою і плоскоопуклою лінзою, що лежить на ній, знаходиться рідина. Знайти показник заломлення рідини, якщо радіус r8 восьмого темного кільця Ньютона при спостереженні у відбитому світлі з довжиною хвилі λ = 0,7 мкм дорівнює 2 мм. Радіус кривизни лінзи R = 1 м.

задача 11089

Автомобіль масою m = 5 т рухається зі швидкістю v = 10 м/с по опуклому мосту. Визначити силу F тиску автомобіля на міст у його верхній частині, якщо радіус R кривизни моста дорівнює 50 м.

задача 11295

Заряджена частинка рухається в магнітному полі по колу зі швидкістю 10 Мм/с. Індукція магнітного поля дорівнює 0,3 Тл. Радіус кривизни окружності 4 см. Знайти заряд частинки, якщо відомо, що її енергія дорівнює 12 кеВ.

задача 11299

Електрон рухається по колу в однорідному магнітному полі з індукцією В = 7 мТл. Визначити радіус кривизни траєкторії, якщо кінетична енергія електрона Е = 3,9 кеВ.

задача 11789

Заряджена частинка, рухаючись в магнітному полі по дузі кола радіусом R1 = 2 см, пройшла через свинцеву пластину, розташовану на шляху частинки. Внаслідок втрати енергії часткою радіус кривизни траєкторії змінився і став рівним R2 = 1 см. Визначити відносну зміну енергії частинки.

задача 11792

Електрон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,1 Тл перпендикулярно до ліній індукції. Визначити силу F, що діє на електрон з боку поля, якщо радіус R кривизни траєкторії дорівнює 0,5 см.

задача 11859

Діаметри di і dk двох світлих кілець Ньютона відповідно рівні 4,0 і 4,8 мм. Порядкові номери кілець не визначались, але відомо, що між двома вимірами кільцями розташовано три світлих кільця. Кільця спостерігалися в відбитому світлі (λ = 500 нм). Знайти радіус кривизни плосковипуклої лінзи, взятої для експерименту.

задача 12234

Лінза виготовлена зі скла, показник заломлення якого для червоних променів n к = 1,50, для фіолетових nф = 1,52. Радіуси кривизни R обох поверхонь лінзи однакові і рівні 1 м. Визначити відстань Δf між фокусами лінзи для червоних і фіолетових променів.

задача 12889

Між плосковипуклою лінзою і скляною пластинкою, на якій вона лежить, немає контакту через попадання пилу. При цьому радіус 4-го темного кільця Ньютона, що спостерігається у відбитому світлі, дорівнює 0,280 мм. Якщо пил витерти, то радіус цього кільця стане 1 мм. Радіус кривизни лінзи дорівнює 129 см. Знайти ширину шару пилу.

задача 13623

Рух точки задано рівнянням x = x(t), y = y(t). Знайти рівняння траєкторії точки, побудувати її в масштабі, показати положення точки на траєкторії в момент часу t = z. Для моменту часу z визначити швидкість і прискорення точки, а також її дотичне і нормальне прискорення, радіус кривизни в відповідній точці траєкторії, вектор швидкості і прискорення точки, зобразити на траєкторії. x = b–at–2at2, y = 2a-(b/2)t-bt2, a = 0,7, b = 0,4, k = π/4, z = 1.

задача 14368

Діаметри двох світлих кілець Ньютона di = 4,0 мм і dk = 6,1 мм. Порядкові номери кілець не визначалися, але відомо, що між цими двома виміряними кільцями розташовано три світлих кільця. Кільця спостерігалися в світлі (λ = 500 нм). Знайти радіус R кривизни плоскоопуклої лінзи, взятої для досліду.

задача 14432

Камінь кинули горизонтально зі швидкістю vx = 10 м/с. Знайти радіус кривизни R траєкторії каменю через час t = 3 с після початку руху.

задача 14438

Тіло кинуто зі швидкістю v0 = 10 м/с під кутом α = 45° до горизонту. Знайти радіус кривизни R траєкторії тіла через час t = 1 с після початку руху.

задача 14439

Тіло кинуто зі швидкістю v0 під кутом α до горизонту. Знайти швидкість v0 і кут α, якщо відомо, що висота підйому тіла h = 3 м і радіус кривизни траєкторії тіла у верхній точці траєкторії R = 3 м.

задача 14940

Тіло рухається по криволінійній траєкторії, що має радіус кривизни R = 10 м. Закон руху тіла S = t + 2t2. Визначити лінійну v і кутову швидкість ω, а також нормальне прискорення an автомобіля в момент часу t = 2 c.

задача 14941

Тіло рухається по криволінійній траєкторії, що має радіус кривизни R = 10 м. Закон руху тіла S = Bt + Ct2, де C = 2 м/с2; B = 4 м/с. Визначити лінійну v і кутову швидкість ω, а також нормальне прискорення an автомобіля в момент часу t = 3 c.

задача 15263

При проведенні пожежно – технічної експертизи необхідно ідентифікувати невідому рідину. Для цього визначається показник її заломлення. В установці для спостереження кілець Ньютона простір між лінзою і скляною пластинкою заповнюється цією рідиною. Радіус третього світлого кільця r = 3,51 мм. Спостереження ведеться в прохідному світлі. Радіус кривизни R = 10 м. Довжина хвилі світла λ = 600 нм. Визначити коефіцієнт заломлення рідини і кількісно ідентифікувати її, якщо коефіцієнти заломлення передбачуваних рідин рівні: n1 = 1,47 (гліцерин), n2 = 1,46 (чотирихлористий вуглець), n3 = 1,42 (діоксан), n4 = 1,37 (гексан).

задача 15307

Наибольшая высота подъема тела, брошенного под углом к горизонту, 10 м, а радиус кривизны траектории в точке наивысшего подъема 20 м. Определить начальную скорость тела, дальность полета тела, время движения в воздухе.

задача 15308

Початкова швидкість кинутого каменя 10 м/с, а 0,5 с по тому швидкість каменю стала 7 м/с. Визначити висоту підйому каменю через 0,5 с і радіус кривизни траєкторії в цей момент, максимальну висоту підйому каменю.

задача 15417

Однозарядні іони ізотопів калію (q = |qe| = 1,6·10–19 Кл) з відносними атомними масами 39 і 41 прискорюються різницею потенціалів U = 300 В; потім вони потрапляють в однорідне магнітне поле, перпендикулярне напрямку їх руху. Індукція магнітного поля B = 0,08 Тл. Знайти радіуси кривизни R1 и R2 траекторий этих ионов.

задача 16103

Під яким кутом α до горизонту потрібно встановити ствол гармати, щоб вразити ціль, що знаходиться на відстані l = 10 км, якщо початкова швидкість снаряда v0 = 500 м/с? Визначити радіус кривизни траєкторії снаряда через 10 секунд після пострілу. Опором повітря знехтувати.

задача 16569

Обчисліть радіус четвертого темного кільця Ньютона у відбитому світлі, якщо між лінзою з радіусом кривизни 5 м і плоскою поверхнею, до якої вона притиснута, знаходиться вода з показником заломлення 1,33. Довжина хвилі падаючого світла 590 нм.

задача 16571

Відстань між 4-м і 9-м темними кільцями Ньютона у відбитому світлі дорівнює 3 мм. Радіус кривизни лінзи 25 м. Розрахуйте радіуси кілець.

задача 16745

Установка для отримання кілець Ньютона освітлюється білим світлом, що падає по нормалі до поверхні пластинки. Радіус кривизни лінзи R = 5 м. Спостереження ведеться в прохідному світлі. Знайти радіуси rс і rкр четвертого синього кільця (λс = 400 нм) і третього червоного кільця (λкр = 630 нм).

задача 16757

Між плоскоопуклою лінзою і скляною пластиною, на якій вона лежить, немає контакту внаслідок попадання пилу. При цьому радіус 5-го темного кільця Ньютона 0,8 мм. Якщо пил видалити, то радіус цього кільця стане 0,1 см. Знайти товщину шару пилу, якщо радіус кривизни лінзи 10 см. Спостереження ведеться в прохідному світлі.

задача 16759

При спостереженні кілець Ньютона у відбитому синьому світлі (λс = 450 нм) за допомогою плоскоопуклої лінзи, покладеної на тонку пластинку, радіус третього світлого кільця виявився рівним 1,06 мм. Після заміни синього світлофільтру на червоний було виміряно радіус п'ятого світлого кільця, опинившись рівним 1,77 мм. Знайти радіус кривизни R лінзи і довжину хвилі λкр червоного світла.

задача 16841

Діаметри двох довільно взятих темних кілець Ньютона відповідно рівні 3,0 і 1,0 мм. Між цими кільцями є ще три темних кільця. Кільця спостерігаються у відбитому світлі (λ0 = 0,5 мкм). Знайти радіус кривизни лінзи.

задача 16996

Знайти радіус кривизни лінзи, якщо при спостереженні кілець Ньютона, відстань між другим і третім світлими кільцями у відбитому світлі дорівнює 0,5 мм, освітлення здійснюється світлом з довжиною хвилі 550 нм.

задача 17113

Відстань між десятим і п'ятнадцятим темними кільцями Ньютона при спостереженні у відбитому світлі дорівнює 2,34 мм. Обчислити, радіус кривизни лінзи, що лежить на плоскій пластині, якщо довжина хвилі падаючого світла 546 нм.

задача 17138

Знайти радіус r центральної темної плями кілець Ньютона, якщо між лінзою і пластиною налитий бензол (n = 1,5), радіус кривизни лінзи R = 1 м. Показники заломлення лінзи і пластинки однакові, спостереження ведеться у відбитому світлі з довжиною хвилі λ = 5890 ангстрем.

задача 17583

Рух тіла в полі Землі визначається рівняннями: x = 10t, м; y = 20t – 4,9t2, м. Визначити: 1) залежність проекцій швидкості і прискорення (на вісь X і Y) від часу; 2) початкову та кінцеву швидкості руху; 3) рівняння траєкторії руху тіла у = f(x), максимальну висоту підйому, дальність польоту; 4) радіус кривизни у верхній точці траєкторії.

задача 18196

Знайдіть радіус кривизни параболічної траєкторії в її найвищій точці, враховуючи, що вектор прискорення там спрямований по нормалі до траєкторії. Початкова швидкість v0 спрямована під кутом α до горизонту.

задача 18304

Радіус кривизни плосковипуклой лінзи 12,1 м, діаметр другого світлого кільця Ньютона у відбитому світлі дорівнює 6,6 мм. Знайти довжину хвилі падаючого світла, якщо воно падає нормально.

задача 18898

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 500 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18899

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 600 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18900

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 700 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18901

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 800 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18902

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 900 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18903

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 1000 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18904

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 1500 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18905

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 2000 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18906

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 2200 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 18907

Електрон, пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 400 В, потрапив в однорідне магнітне поле напруженістю Н = 2500 А/м. Визначити радіус R кривизни траєкторій і частоту n обертання електрона в магнітному полі. Вектор швидкості перпендикулярний лініям поля.

задача 19113

Знайти радіус другого світлого кільця Ньютона, якщо між лінзою і пластинкою налитий бензол (показник заломлення якого 1,6). Показники заломлення матеріалу лінзи і пластинки однакові і рівні 1,5. Радіус кривизни лінзи дорівнює 1,5 м. Спостереження ведеться в світлі з довжиною хвилі 589 нм.

задача 19312

Показник заломлення газопроникної жорсткої контактної плоско-опуклою лінзи з радіусом кривизни 8,6 см дорівнює nл = 1,43. Визначте фокусну відстань і оптичну силу цієї лінзи.

задача 19482

Відстань між 16-м та 25-м темними кільцями Ньютона у відбитому світлі дорівнює 0,5 мм. Довжина хвилі падаючого світла 490 нм. Визначити радіус кривизни лінзи. Знайти відстань між 16-м та 25-м кільцями при заміні світлофільтру на червоний λ = 650 нм.

задача 20133

Визначити радіус 4-го темного кільця Ньютона у відбитому світлі, якщо між лінзою з радіусом кривизни 5 м і плоскою поверхнею, до якої на притиснута, знаходиться вода. Світло з довжиною хвилі 0,589 мкм падає нормально.

задача 20299

Камінь кинули зі швидкістю v0 = 15 м/с под углом α = 30° к горизонту. Радиус кривизны R в верхней точке траектории равен … м. (g = 9,8 м/с2)

задача 21243

Визначити радіус кривизни лінзи, що лежить на плоскій пластинці, якщо радіус третього темного кільця Ньютона, що спостерігається в світлі, дорівнює 1,5 мм. Довжина хвилі світла 500 нм.

задача 22027

Визначити радіус кривизни лінзи, якщо відстань між 13 і 5 світлими кільцями Ньютона, які спостерігаються у відбитому світлі з довжиною хвилі 648 нм при нормальному її падінні, дорівнює 3,6 мм.

задача 22264

Плоскоопукла лінза діаметром 3,4 см поміщена на плоский шматок скла. При падінні світла з довжиною хвилі 580 нм по нормалі спостерігач бачить 88 світлих кілець, причому останнє кільце знаходиться на самому краю лінзи. Чому дорівнює радіус кривизни опуклої поверхні лінзи?

задача 22278

Плоскоопукла лінза діаметром 80 см поміщена на плоский шматок скла. При падінні світла з довжиною хвилі 580 нм по нормалі спостерігач бачить 24 світлих кілець, причому останнє кільце знаходиться на самому краю лінзи. Чому дорівнює радіус кривизни опуклої поверхні лінзи?

задача 22359

Визначити початкову швидкість каменя, кинутого під кутом до горизонту, якщо відомо, що найбільша висота підйому дорівнює 14 м, а радіус кривизни траєкторії в її верхній точці дорівнює 51 м.

задача 22756

Радіус кривизни плосковипуклої лінзи 4 м. Чому дорівнює довжина хвилі λ падаючого світла, якщо радіус 5-го світлого кільця у відбитому світлі дорівнює 3,6 мм?

задача 26466

Визначити початкову швидкість каменя, кинутого під кутом до горизонту, якщо відомо, що найбільша висота підйому дорівнює 12 м, а радіус кривизни траєкторії в її верхній точці дорівнює 54 м.

Задача 26571

Визначити початкову швидкість каменя, кинутого під кутом до горизонту, якщо відомо, що найбільша висота підйому дорівнює 29 м, а радіус кривизни траєкторії в її верхній точці дорівнює 59 м.

задача 26641

Прискорення точки а = 1 м/с. Вектори прискорення і швидкості утворюють кут 45°. Визначити швидкість в км/год, якщо радіус кривизни траєкторії ρ = 300 м.

задача 26649

Визначити початкову швидкість каменя, кинутого під кутом до горизонту, якщо відомо, що найбільша висота підйому дорівнює 16 м, а радіус кривизни траєкторії в її верхній точці дорівнює 50 м. Опір повітря не враховувати.

задача 26652

Камінь кинули горизонтально зі швидкістю 16 м/с. Визначте радіус кривизни траєкторії каменю через 2 с після початку руху. Опір повітря не враховувати.

задача 40801

Камінь, кинутий з висоти h = 2,1 м під кутом α = 45° до горизонту, падає на відстані S = 42 м (по горизонталі) від місця кидання. Знайти початкову швидкість каменя, час польоту і максимальну висоту підйому над рівнем Землі. Визначити також радіуси кривизни траєкторії у верхній точці і в точці падіння каменя на Землю.

задача 40865

Автомобіль масою m = 1000 кг рухається на опуклому мосту, що має радіус кривизни R = 50 м, зі швидкістю v1 = 36 км/год. З якою силою F тисне автомобіль на середину моста? З якою найменшою швидкістю v2 повинен рухатися автомобіль, щоб у верхній точці він перестав тиснути на міст?

задача 50282

Кругла скляна пластина торкається до води (див. рис.). Її тягнуть догори за допомогою пружини L. Беручи для простоти розрахунку, що радіус кривизни R на висоті h / 2 дорівнює h / 2, і нехтуючи другою кривизною бічної поверхні води над пластиною, розрахувати силу, з якою натягнута пружина L, при відриві води від пластини з площею перетину 20 см2.

задача 70173

Протон, швидкість якого визначається вектором v = (–2i + 4j – 6k) м/с, потрапляє в область дії магнітного поля з індукцією B = (2i – 4j + 8k) мТл. Визначити силу Лоренца, що діє на протон, кут між векторами v і B і характеристики траєкторії протона (радіус кривизни і крок гвинтової лінії).

задача 80239

В установці для спостереження кілець Ньютона простір між лінзою (показник заломлення nл = 1,6) і пластинкою (показник заломлення nпл = 1,6) заповнений рідиною з показником заломлення nж = 1,45. Задані: R = 0,145 м — радіус кривизни поверхні лінзи; rc = 0,3 мм — радіус світлого кільця; m = 2 — порядковий номер кільця. Визначте λ за умови, що спостереження ведеться у відбитому світлі.

задача 80386

Між плоскоопуклою лінзою і скляною пластинкою, на якій вона лежить, немає контакту через попадання пилу. При цьому радіус 12-го темного кільця Ньютона, спостережуваного у відбитому світлі дорівнює 0,844 мм. Якщо пил витерти, то радіус цього кільця стане 2 мм. Радіус кривизни лінзи дорівнює 346 см. Знайти товщину шару пилу.

задача 80436

Визначити радіус кривизни плоскоопуклої лінзи, яка разом з платівкою дозволяє спостерігати кільця Ньютона при висвітленні жовтою лінією натрію (λ = 589 нм), причому у відбитому світлі відстань між першим і другим світлими кільцями дорівнюватиме 0,5 мм.

задача 80470

Визначити діаметр другого світлого кільця Ньютона, спостережуваного у відбитому світлі з довжиною хвилі 640 нм, якщо радіус кривизни лінзи, що лежить на плоскій пластинці, дорівнює 6,4 м, a промені паралельні головній оптичній осі лінзи. Чому буде дорівнювати діаметр цього ж кільця, якщо лінзу з платівкою опустити у воду, показник заломлення якої дорівнює 1,33?

задача 80477

Визначити, світле чи темне кільце Ньютона у відбитому світлі буде мати радіус 5,3 мм, якщо воно виникло при освітленні лінзи світлом з довжиною хвилі 450 нм, падаючим паралельно головній оптичній осі лінзи. Радіус кривизни лінзи дорівнює 18 м. Який радіус цього ж кільця, якщо в зазорі між лінзою і пластинкою, на якій лежить лінза, буде знаходитися етиловий спирт, показник заломлення якого дорівнює 1,36.

задача 80490

Визначити радіус кривизни і оптичну силу лінзи, що лежить на плоскій пластинці, якщо радіус четвертого світлого кільця Ньютона, спостережуваного у відбитому світлі, дорівнює 4,5 мм. Освітлення проводиться світлом з довжиною хвилі 520 нм, падаючим паралельно головній оптичній осі лінзи. Знайти радіус другого темного кільця.

Другие предметы