прискорення точки рух момент формула виражається рівнянням молярна теплоємність кристала решітка граничний вираз низькій температурі

прискорення точки рух момент формула виражається рівнянням молярна теплоємність кристала решітка граничний вираз низькій температурі


задача 12266

Рух двох матеріальних точок виражається рівняннями x1 = A1 + B1t + C1t2 і x2 = A2 + B2t + C2t2, де A1 = 20 м; B1 = 3 м/с; C1 = –4 м/с2; A2 = 2 м; B2 = 2 м/с; C2 = 0,5 м/с2. В який момент часу швидкості цих точок будуть однакові? Чому рівні швидкості і прискорення цих точок?

задача 13019

Залежність пройденого тілом шляху s від часу t виражається рівнянням s = AtВt² + Ct³ (А = 2 м/с, В = 3 м/с², С = 4 м/с³). Запишіть вирази для швидкості і прискорення. Визначте для моменту часу t = 2 с після початку руху 1) пройдений шлях, 2) швидкість; 3) прискорення.

задача 40472

Рух двох матеріальних точок виражається рівняннями x1 = 20 + 2t – 4t2 и x2 = A + Bt + Ct2. B момент часу t швидкість цих точок однакові. Чому рівні швидкості і прискорення точок в цей момент.

задача 40746

Залежність пройденого тілом шляху від часу виражається рівнянням х = А – Вt2 + Сt3, де А = 2 м, В = 3 м/с2, С = 4 м/с3. Визначити для моменту часу t = 2 с після початку руху тіла: 1) пройдений шлях l; 2) прискорення а, 3) середнє значення прискорення за інтервал часу від t1 = 0 с до t2 = 2 с.

Другие предметы