точка спостереження плоска хвиля відстань зона френеля світло

точка спостереження плоска хвиля відстань зона френеля світло


задача 11881

Знаючи формулу радіуса k-ї зони Френеля для сферичної хвилі (ρk = , вивести відповідну формулу для плоскої хвилі.

задача 11882

Радіус ρ4 четвертої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 3 см. Визначити радіус ρ6 шостої зони Френеля.

задача 12205

Точкове джерело світла з довжиною хвилі 0,6 мкм розміщено на відстані 100 см від діафрагми з круглим отвором радіусом 1 мм. Визначити відстань від хвильової поверхні до точки спостереження, для якої в отворі діафрагми розміщується 5 зон Френеля.

задача 12210

Визначити радіуси перших двох зон Френеля для випадку плоскої хвилі. Відстань від хвильової поверхні до точки спостереження 1 м. Довжина хвилі λ = 0,5 мкм.

задача 12321

Плоска світлова хвиля (λ = 0,5 мкм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром d = 1 см. На якій відстані b від отвору повинна знаходитися точка спостереження, щоб отвір відкривав: 1) одну зону Френеля? 2) дві зони Френеля?

задача 12906

Тонка плівка з показником заломлення 1,56 закриває першу і половину другої зони Френеля для деякої точки спостереження P. При якій товщині плівки освітленість у точці P буде найбільша? Джерело світла монохроматичне, λ = 707 нм.

задача 12920

Тонка плівка з показником заломлення 1,86 закриває першу і половину другої зони Френеля для деякої точки спостереження Р. При якій товщині плівки освітленість у точці Р буде найбільша? Джерело світла монохроматичне, λ = 553 нм.

задача 15546

На екрані P спостерігається дифракція Френеля на круглому отворі D від точкового монохроматичного джерела S. Введіть число відкритих френелівських зон по заданому розподілу інтенсивності в площині екрану уздовж осі x.

задача 15547

На екрані P спостерігається дифракція Френеля на круглому отворі D від точкового монохроматичного джерела S. Введіть число відкритих френелівських зон по заданому розподілу інтенсивності в площині екрану уздовж осі x.

задача 16741

Радіус п'ятої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 4 мм. Чому дорівнює радіус другої зони Френеля?

задача 16741

Радіус п'ятої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 4 мм. Чому дорівнює радіус другої зони Френеля?

задача 16760

Радіус 4-ої зони Френеля для плоского хвильового фронту r4 = 3 мм. Визначити радіус 12-ї зони з тієї ж точки спостереження.

задача 16856

Визначте радіус третьої зони Френеля, якщо відстань від точкового джерела світла (λ = 0,6 мкм) до хвильової поверхні і від хвильової поверхні до точки спостереження дорівнює 1,5 м.

задача 16964

Знайти радіуси rk перших п'яти зон Френеля, якщо відстань від джерела світла до хвильової поверхні a = 1 м, відстань від хвильової поверхні до точки спостереження b = 1 м. Довжина хвилі світла λ = 500 нм.

задача 17085

Диск діаметром 0,5 см з нерівностями 10 мкм розташований на відстані 1 м від точкового джерела S (λ = 0,5 мкм). Вважаючи, що пляму Пуассона видно до тих пір, поки нерівності перекривають зону Френеля не більше ніж на 1/4, знайти min відстань (bm) для його спостереження.

задача 17107

Диск діаметром 0,5 см з нерівностями 20 мкм розташований на відстані 1 м від точкового джерела S (λ = 0,5 мкм). Вважаючи, що пляму Пуассона видно до тих пір, поки нерівності перекривають зону Френеля не більше ніж на 1/4, знайти min відстань (bm) для його спостереження.

задача 17153

При якому мінімальному числі зон Френеля, що укладаються в круглому отворі, центр картини дифракції від цього отвору буде темним?

задача 18018

Визначити кут α між дзеркалами Френеля (рис. 11), якщо відстань Δx між смугами інтерференції на екрані дорівнює 1 мм, а = 1 м, b = 10 см, λ = 4861 А.

задача 19335

Дзеркала Френеля утворюють кут 180°–α = 179°40'. Джерело знаходиться на відстані r = 10 см від лінії перетину дзеркал, екран — на відстані a = 2 м. Довжина хвилі джерела S0 = 0,569 мкм. Яка відстань між темними смугами на екрані?

задача 19346

Під час експерименту з дзеркалами Френеля відстань між уявними зображеннями джерела світла (λ = 0,5 мкм) дорівнювало 0,5 мм, відстань від них до екрана 2 м. Визначити на скільки зміститься положення 5-го максимуму після того, як всю систему помістять в воду з показником заломлення n = 1,33.

задача 19466

Між точковим джерелом світла з довжиною хвилі 500 нм і екраном знаходиться диск діаметром 2 мм. Відстань від диска до екрану в два рази більше, ніж від диска до джерела. Яким має бути відстань від джерела до екрану, щоб диск закривав три перші зони Френеля для точки, що знаходиться в центрі дифракційної картини?

задача 19757

Визначити радіус другої зони Френеля, якщо радіус першої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 3 мм.

задача 19758

Визначити радіус другої зони Френеля для випадку плоскої хвилі. Довжина хвилі дорівнює 0,5 мкм. Відстань від хвильової поверхні до точки спостереження 1,5 м.

задача 19760

Визначити радіус другої зони Френеля, якщо радіус 4-ї зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 3 мм.

задача 19818

На малюнку зображено зони Френеля для сферичної світлової хвилі (S - точкове джерело, P - точка спостереження). Вкажіть правильні твердження. При повністю відкритому фронті хвилі ...
1) амплітуда сумарного коливання в точці Р дорівнює половині амплітуди коливань, створюваних в цій точці першою зоною Френеля
2) у всіх точках спостереження на прямий ОР інтенсивність світла відмінна від нуля
3) сумарна інтенсивність світла в точці Р дорівнює половині інтенсивності, обумовленої першою зоною Френеля
4) сумарна інтенсивність світла в точці Р дорівнює чверті інтенсивності, обумовленої першою зоною Френеля.

задача 19819

На малюнку зображено зони Френеля для сферичної світлової хвилі від точкового джерела S і точки спостереження Р. Вкажіть номери правильних тверджень.
1) Хвилі від двох сусідніх зон Френеля приходять в точку Р в протилежних фазах.
2) Амплітуди коливань, порушуваних в точці Р хвилями від різних зон Френеля, неоднакові.
3) При повністю відкритому фронті хвилі амплітуда сумарного коливання в точці Р дорівнює половині амплітуди коливань, створюваних в ній першою зоною Френеля.
4) Площі зон Френеля не зміняться, якщо точку Р відсунути від границі фронту.

задача 19820

На малюнку представлена схема розбиття хвильової поверхні Ф на зони Френеля. Різниця ходу між променями N1P і N2P і різниця фаз коливань вторинних джерел в точках N1 і N2 дорівнює ...
1) 2λ 2) 1/2λ 3) λ 4) 3/2λ 5) 0
6) 0 7) π/4 8) π/2 9) π 10) 3π/2.
Вкажіть суму номерів правильних співвідношень. Відповідь пояснити.

задача 19965

Обчислити радіус центральної зони Френеля для плоскої хвилі (λ = 5000А), якщо побудова робиться для точки спостереження, що знаходиться на відстані 2 мм від фронту хвилі. Членами з λ2 знехтувати.

задача 20418

Точкове монохроматичне джерело світла і точка спостереження знаходяться на однакових відстанях а по різні боки від непрозорого екрану з круглим отвором, який відкриває для точки спостереження m зон Френеля. Як зміниться число відкритих зон Френеля, якщо екран пересунути в напрямку джерела на відстань а/2?

задача 22024

Світло або темно буде в точці екрану спостереження дифракційної картини для променів, що відхиляються під кутом 30° при нормальному падінні світла з довжиною хвилі 0,6 мкм на вузьку щілину шириною 3 мкм? Скільки зон Френеля виникає в даному випадку?

задача 22592

Обчисліть радіус п'ятої зони Френеля для плоского хвильового фронту (λ = 500 нм), якщо екран спостереження знаходиться від фронту хвилі на відстані 1 м.

задача 22595

Радіус четвертої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 3 мм. Визначити радіус шостої зони Френеля.

задача 22849

Радіус четвертої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює r4 = 3 мм. Визначити радіус шостої зони Френеля r6.

задача 24178

Поставимо на шляху плоскої світлової хвилі інтенсивності I0 непрозорий диск. Точка спостереження М знаходиться на осі диска. Якщо диск закриває для точки спостереження М першу зону Френеля, інтенсивність I у цій точці: 1. I = I0; 2. I = 4I0; 3. I = 2I0; 4. I = 0; 5. I = .

задача 24541

На шляху сферичної світлової хвилі поставлено зонну платівку (З.П.), яка перекриває світло від непарних зон Френеля. Порівняно з повністю відкритим фронтом хвилі інтенсивність світла в точці спостереження Р 1) дорівнює нулю; 2) не зміниться; 3) значно зменшиться; 4) значно зросте.

задача 24542

На шляху сферичної світлової хвилі поставлено зонну платівку (З.П.), яка перекриває світло від парних зон Френеля. Порівняно з повністю відкритим фронтом хвилі інтенсивність світла в точці спостереження Р 1) дорівнює нулю; 2) значно зменшиться; 3) значно зросте; 4) не зміниться.

задача 24658

Визначте радіус третьої зони Френеля для плоскої хвилі. Відстань від хвильової поверхні до точки спостереження дорівнює 1,5 м. Довжина хвилі λ = 0,6 мкм.

задача 80326

Тонка плівка з показником заломлення 1,69 закриває першу і половину другої зони Френеля для деякої точки спостереження Р. При якій товщині плівки освітленість в точці Р буде найбільша? Джерело світла монохроматичне, λ = 672 нм.

задача 80420

Плоска світлова хвиля з довжиною, рівною 488 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 730 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитися точка спостереження, щоб отвір відкривав 7 зон Френеля?

Другие предметы