посудину місткість балона містити маса тиск визначити температура молекули газ знаходиться

посудину місткість балона містити маса тиск визначити температура молекули газ знаходиться


задача 10106

Визначити концентрацію n молекул кисню, що знаходиться в посудині місткістю V = 2 л. кількість речовини ν кисню одно 0,2 моль.

задача 10108

У балоні місткістю V = 3 л міститься кисень масою m = 10 г. Визначити концентрацію n молекул газу.

задача 10126

Визначити середню квадратичну швидкість <vкв> молекули газу, укладеного в посудину місткістю V = 2 л під тиском р = 200 кПа. Маса газу m = 0,3 м.

задача 10142

Визначити середню довжину вільного пробігу <l> молекули азоту в посудині місткістю V = 5 л. Маса газу m = 0,5 г.

задача 10148

У посудині місткістю V = 5 л знаходиться водень масою m = 0,5 м. Визначити середню довжину вільного пробігу <l> молекули водню в цій посудині.

задача 10150

У сферичній колбі місткістю V = 3 л, що містить азот, створений вакуум з тиском р = 80 мкПа. Температура газу T = 250 К. Чи можна вважати вакуум в колбі високим? Примітка. Вакуум вважається високим, якщо довжина вільного пробігу молекул в ньому багато більше лінійних розмірів посудини.

задача 11416

Балон місткістю V = 20 л містить водень при температурі T = 300 К під тиском p = 0,4 МПа. Які будуть температура T1 і тиск p1, якщо газу надати кількість теплоти Q = 6 кДж?

задача 11442

Оболонка повітряної кулі місткістю V = 800 м3 цілком заповнена воднем при температурі T1 = 273 К. На скільки зміниться підйомна сила кулі при підвищенні температури до Т2 = 293 К? Вважати місткість V оболонки незмінною і зовнішній тиск нормальним. У нижній частині оболонки є отвір, через який водень може виходити в навколишній простір.

задача 11444

Газовий термометр складається з кулі з припаяної до нього горизонтальною скляною трубкою. Капелька ртуті, поміщена в трубку, відокремлює об'єм кулі від зовнішнього простору. Площа S поперечного перерізу трубки дорівнює 0,1 см2. При температурі T1 = 273 К крапелька знаходилася на відстані l1 = 30 см від поверхні кулі, при температурі Т2 = 278 К — на відстані l2 = 50 см. Знайти місткість V кулі.

задача 11448

Котел місткістю V = 2 м3 містить перегрітий водяний пар масою m = 10 кг при температурі T = 500 К. Визначити тиск p пара в казані.

задача 11452

Оболонка повітряної кулі має місткість V = 1600 м3. Знайти підйомну силу F водню, що наповнює оболонку, на висоті, де тиск p = 60 кПа і температура T = 280 К. При підйомі кулі водень може виходити через отвір в нижній частині кулі.

задача 11457

У посудині місткістю V = 0,01 м3 міститься суміш газів — азоту масою m1 = 7 г і водню масою m2 = 1 г — при температурі Т = 280 К. Визначити тиск р суміші газів.

задача 11466

У посудині місткістю V = 5 л знаходиться однорідний газ кількістю речовини ν = 0,2 моль. Визначити, який це газ, якщо його щільність ρ = 1,12 кг/м3.

задача 11471

У балоні місткістю V = 3 л знаходиться кисень масою m = 4 м Визначити кількість речовини ν і число N молекул газу.

задача 11472

У посудині місткістю V = 2,24 л при нормальних умовах знаходиться кисень. Визначити кількість речовини ν і масу m кисню, а також концентрацію n його молекул в посудині.

задача 11478

Визначити кількість речовини ν і число N молекул газу, що міститься в колбі місткістю V = 240 см3 при температурі T = 290 К і тиску р = 50 кПа.

задача 11479

У колбі місткістю V = 100 см3 міститься деякий газ при температурі T = 300 К. На скільки знизиться тиск р газу в колбі, якщо внаслідок витоку з колби вийде N = 1020 молекул?

задача 11545

Балон місткістю V = 10 л містить водень масою m = 1 м Визначити середню довжину вільного пробігу <l> молекул.

задача 13268

Знайти обсяг балона, в якому при нормальних умовах утримуються 1024 молекул аміаку NH3.

задача 13281

В закритій посудині місткістю 20 л знаходиться водень масою 6 г і гелій масою 12 г. Визначити 1) тиск; 2) молярну масу газової суміші в посудині, якщо температура суміші T = 300 К.

задача 13283

У балоні місткістю 15л перебуває азот під тиском 100 кПа при температурі t1 = 27 °С. Після того як з балона випустили азот масою 14 г, температура газу стала рівною t2 = 17 °С. Визначте тиск азоту, що залишився в балоні.

задача 13284

Балон місткістю V = 20 л містить суміш водню та азоту при температурі 290 К і тиску 1 МПа. Визначте масу водню, якщо маса суміші дорівнює 150 м.

задача 13287

У посудині місткістю 5 л при нормальних умовах знаходиться азот. Визначте: 1) кількість речовини ν; 2) масу азоту; 3) концентрацію n його молекул в посудині.

задача 13289

У посудині місткістю V = 0,3 л при температурі T = 290 К знаходиться деякий газ. На скільки знизиться тиск газу в посудині, якщо з нього через витік вийде N = 1019 молекул?

задача 13364

Вуглекислий газ масою 2,2 кг знаходиться при температурі 290 К в посудині місткістю 30 л. Визначте тиск газу, якщо: 1) газ реальний; 2) газ ідеальний. Поправки а і b прийміть рівними відповідно 0,361

задача 13845

Скільки молекул газу міститься в балоні об'ємом 10 л при температурі 273 К і тиску 5 МПа?

задача 13848

У балоні 20 мг кисню. Через отвір кожну секунду витікає 1 млрд молекул. За якийсь час усі молекули кисню можуть покинути балон?

задача 13966

Визначити середню квадратичну швидкість молекули азоту, що знаходиться в посудині місткістю 2 л під тиском р = 200 кПа. (Маса газу m = 0,32 г, M = 14·10–3 кг/моль).

задача 15081

В закритій посудині місткістю 5 л знаходяться водень масою 6 г і гелій масою 12 г. Визначити: 1) тиск; 2) молярну масу газової суміші в посудині, якщо температура суміші 300 К.

задача 16095

У судини, що містять по 8 кг землі для проведення агробіологічного експерименту, внесений радіоактивний фосфор 15Р32 з розрахунку 0,3 мкКі на 1 кг маси грунту. Визначити активність радіофосфора в кожній посудині до кінця досліду, тобто через 43 доби.

задача 16477

У сферичній колбі місткістю V = 3,2 л, що містить азот, створений вакуум з тиском p = 80 мкПа. Температура газу T = 255 К. Чи можна вважати вакуум в колбі високим? Примітка. Вакуум вважається високим, якщо довжина вільного пробігу молекул в ньому набагато більше лінійних розмірів судини.

задача 17320

У посудині місткістю V = 2 л знаходиться кисень, кількість речовини v якого дорівнює 0,2 моль. Визначити щільність ρ газу.

задача 17879

Балон місткістю V = 24 л містить вуглекислий газ. Тиск газу дорівнює 1 МПа, температура Т = 273 К. Визначити масу m газу в балоні.

задача 20093

У посудині об'ємом 1,5 м3 міститься 1026 молекул ідеального газу. Тиск в посудині 2·105 Н/м2. Визначити температуру газу в посудині.

задача 20379

До якого тиску накачаний футбольний м'яч місткістю V1 = 3 л за n = 40 хитань поршневого насоса? При кожному ході поршня насоса він захоплює з атмосфери об'єм повітря V2 = 150 см3. Атмосферний тиск нормальний.

задача 20585

У трьох однакових посудинах знаходиться однакова кількість газу, причому Т123. Розподіл швидкостей молекул в посудині з температурою Т1 буде описувати крива ... .

задача 21588

У посудині місткістю V = 0,01 м3 міститься суміш двох газів масами m1 і m2 при температурі Т. Визначити тиск р, концентрацію n і щільність ρ суміші газів. Кисень m1 = 20 г і азот m2 = 3 г, Т = 400 К.

задача 21589

У посудині місткістю V = 0,01 м3 міститься суміш двох газів масами m1 і m2 при температурі Т. Визначити тиск р, концентрацію n і щільність ρ суміші газів. Кисень m1 = 15 г і водень m2 = 2 г, Т = 300 К.

задача 21590

У посудині місткістю V = 0,01 м3 міститься суміш двох газів масами m1 і m2 при температурі Т. Визначити тиск р, концентрацію n і щільність ρ суміші газів. Гелій m1 = 6 г і кисень m2 = 7 г, Т = 420 К;

задача 21717

У балоні місткістю 15 л знаходиться азот під тиском 100 кПа при температурі 300 К. Після того, як з балона випустили азот масою 14 г, температура газу стала рівною 290 К. Визначити тиск азоту, що залишився в балоні.

задача 22043

У посудині міститься суміш газів - азоту масою m1 = 7 г і водню масою m2 = 1 г; температура в посудині Т = 280 К, тиск р = 15 кПа. Визначити щільність суміші газів.

задача 22184

Визначити масу метану (СН4), який міститься в балоні об'ємом 15 л при тиску 106 Па і температурі 27 °С.

задача 22193

У посудині об'ємом 30 л міститься ідеальний газ при температурі 0°С. Після того, як частина газу була випущена назовні, тиск в посудині знизився на 0,78 атм (без зміни температури). Знайти масу випущеного газу. Щільність даного газу при нормальних умовах 1,3 г/л.

задача 22486

В посудині з вертикальними стінками знаходиться ідеальний газ, температура якого лінійно збільшується по висоті від Т1 до Т2. У скільки разів число молекул в нижній половині судини більше, ніж у верхній? Тиск газу вважайте постійним.

задача 22809

Балон місткістю 100 л містить кисень масою 1 г. Визначити середню довжину вільного пробігу молекул.

задача 23480

Скільки молекул води міститься у краплі масою 0,4 г?

задача 50285

Дві судини з обсягами 40 л і 20 л містять газ при однаковій температурі, але різних тисках. Після з'єднання в них встановився тиск 1 МПа. Яким був початковий тиск в більшій посудині, якщо в меншій він був 600 кПа. Температура не змінюється.

задача 50356

Газ масою m = 58,5 г знаходиться в посудині місткістю V = 5 л. Концентрація n молекул газу дорівнює 2,2·1026 м–3. Який це газ?

задача 50360

У двох однакових по місткості судинах знаходяться різні гази: у першому — водень, у другому — кисень. Знайти відношення n1/n2 концентрацій газів, якщо маси газів однакові.

задача 50459

У посудині місткістю 1 л знаходиться кисень масою 1 м. Визначити концентрацію молекул кисню в посудині.

задача 50484

Скільки молекул газу міститься в балоні місткістю V = 30 л при температурі T = 300 К і тиску р = 5 МПа?

задача 50488

В балоні місткістю 25 л знаходиться водень при температурі 290 К. Внаслідок витоку тиск в балоні понизився на 0,4 МПа. Скільки молекул вийшло з балона?

Другие предметы