струм через гальванометр опір витка магнітний який

струм через гальванометр опір витка магнітний який


задача 10324

B дротове кільце, приєднане до балістичного гальванометра, вставили прямий магніт. При цьому по ланцюгу пройшов заряд Q = 50 мкКл. Визначити зміну магнітного потоку ΔФ через кільце, якщо опір ланцюга гальванометра R = 10 Ом.

задача 10794

B дротове кільце, приєднане до балістичного гальванометра, вставили прямий магніт. При цьому по ланцюгу пройшов заряд Q = 10 мкКл. Визначити зміну магнітного потоку ΔФ через кільце, якщо опір ланцюга гальванометра R = 30 Ом.

задача 11607

Рамка гальванометра довжиною а = 4 см і шириною b = 1,5 см, що містить N = 200 витків тонкого дроту, знаходиться в однорідному магнітному полі напруженістю Н = 8·103 А/м. Площина рамки паралельна лініям напруженості поля. Знайти обертовий момент М, що діє на рамку, коли по витках тече струм силою I = 1 мА.

задача 11784

Рамка гальванометра довжиною а = 4 см і шириною b = 1,5 см, що містить N = 200 витків тонкого дроту, знаходиться в магнітному полі з індукцією B = 0,1 Тл. Площина рамки паралельна лініям індукції. Знайти: 1) механічний момент М, що діє на рамку, коли по витку тече струм I = 1 мА; 2) магнітний момент рm рамки при цьому струмі.

задача 12146

У дротове кільце, приєднане до балістичного гальванометра, вставили прямий магніт. По ланцюгу протекла кількість електрики Q = 10 мкКл. Визначити магнітний потік Ф, перетнутий кільцем, якщо опір R ланцюга гальванометра дорівнює 30 Ом.

задача 13299

Два джерела з ЕРС ε1 = 1,5 В і ε2 = 2,0 В внутрішніми опорами r1 = r2 = 0,5 Ом і опори R1 = R2 = 2 ОM, R3 = 1 Ом з'єднані, як показано на рис. 16.13. Опір гальванометра Rg = 3 Ом. Визначте: 1) величину струму, що проходить через гальванометр; 2) теплову потужність, яка виділяється на опорі R1.

задача 13457

Між полюсами електромагніту поміщена котушка, сполучена з балістичним гальванометром. Вісь котушки паралельна лініям магнітної індукції. Опір котушки R1 = 4 Ом, кількість витків N = 15, площа S = 2 см2. Опір гальванометра R2 = 46 Ом. При виключенні струму в обмотці електромагніта по ланцюгу гальванометра протікає заряд q = 90 мкКл. Визначте магнітну індукцію поля електромагніту.

задача 13495

На малюнку ε = 2 В, R1 = 60 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = R4 = 20 Ом і RG = 100 Ом. Визначте силу струму IG через гальванометр.

задача 13571

Площина дротяного витка площею S = 100 см2 і опором R = 5 Ом, що знаходиться в однорідному магнітному полі напруженістю Н = 10 кА / м, перпендикулярна лініям магнітної індукції. При повороті витка в магнітному полі відлік гальванометра, замкнутого на виток, становить 12,6 мкКл. Визначте кут повороту витка.

задача 13911

Джерело струму з ЕРС |ε1| = 6 В і опором R1 = 100 Ом; R2 = 50 Ом; R3 = 40 Ом; R4 = 80 Ом з'єднані, як показано на малюнку. Яку ЕРС ε2 повинно мати друге джерело струму і як воно повинно бути підключено, щоб струм через гальванометр не йшов? Внутрішніми опорами джерел струму знехтувати.

задача 16303

В однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл розташований плоский дротяний контур, площа якого 103 см2, опір 2 Ом. Виток розташований так, що його площина перпендикулярна силовим лініям. Виток замкнутий на гальванометр. Повний заряд, що протік через гальванометр при повороті витка, 7,5·10–3 Кл. На який кут повернули виток?

задача 17155

При включенні шунта опором 100 Ом паралельно до вимірювального приладу стрілка відхиляється на всю шкалу при струмі у зовнішньому колі 3 А. При включенні додаткового опору 300 Ом до незашунтованого гальванометра шкала приладу стає в чотири рази грубіше, ніж без додаткового опору і шунта. Який шунт потрібно взяти для того, щоб стрілка відхилялася на всю шкалу при струмі в зовнішньому колі 7,5 Га?

задача 20610

Між полюсами електромагніту поміщена не велика котушка, розташована так, що осі котушки і полюсних наконечників магніту збігаються. Площа, поперечного перерізу котушки S = 3,00 мм2, число витків N = 60. При повороті котушки на 180° через з'єднаний з нею балістичний гальванометр протікає заряд q = 4,50 мкКл. Визначити напруженість поля H між полюсами. Опір котушки, гальванометра і з'єднувальних проводів R = 40,0 Ом.

задача 21734

У дротове кільце, приєднане до балістичного гальванометра, вставили прямий магніт. При цьому по колу пройшов заряд Q = 10 мкКл. Визначити зміну магнітного потоку ΔФ через кільце, якщо опір кола гальванометра R = 80 Ом.

задача 22202

На деякій відстані розташовані два витка дроту. По першому витку тече струм силою I1 = 10 А. У коло другого включений гальванометр. Повний опір другого кола дорівнює R = 5,0 Ом. Знайдіть взаємну індуктивність витків, якщо при виключенні струму I1 через гальванометр проходить заряд q = 1,0·10–8 Кл.

задача 24261

Первинна обмотка трансформатора має N1 = 2000 витків та підключена до мережі 220 В. Вторинна обмотка має N2 = 200 витків та замкнута на опір R = 100 Ом. Яка потужність виділятиметься на опорі?

задача 24808

На якій відстані знаходиться фотоелемент від лампочки зі світловим потоком 1500 лм, якщо гальванометр показує струм 600 мкА? Площа фотоелемента 10 см2, чутливість 200 мА/лм.

задача 24961

Котушка радіуса r = 25 см, що містить L = 500 м тонкого мідного дроту, обертається з кутовою швидкістю ω = 300 рад/с довкола своєї осі. Через ковзні контакти котушка підключена до балістичного гальванометра. Загальний опір всього кола R = 21 Ом. Знайдіть питомий заряд е/mе носіїв струму в міді, якщо при різкому гальмуванні котушки через гальванометр проходить заряд q = 10 нКл.

задача 24972

В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,10 Тл розташований плоский дротяний виток так, що його площина перпендикулярна до ліній індукції. Виток замкнутий на гальванометр. При повороті витка через гальванометр протікає заряд q = 9,5·10–3 Кл. На який кут α буде при цьому повернутий виток? Площа витка S = 1000 см2, опір витка R = 2,0 Ом.

задача 26269

У ланцюзі (див. малюнок) гальванометр показує відсутність струму. Еталонний елемент має ЕРС ε0 = 1,5 В, внутрішній опір r0 = 1,5 Ом. Опір резисторів R1 = 4 Ом, R2 = 4,5 Ом. Визначте ЕРС ε акумулятора.

задача 60297

B дротове кільце, приєднане до гальванометра з опором 30 Ом, вставили магніт, внаслідок чого стрілка гальванометра відхилилася на 41 справ. Який магнітний потік зчеплений з полюсом магніту, якщо постійна гальванометра дорівнює 30 мкКл/поділ? Опором кільця і проводів знехтувати.

задача 60489

Внутрішній опір гальванометра Ra = 720 Ом, шкала його розрахована на 300 мкА. Як і який додатковий опір потрібно підключити, щоб можна було виміряти їм напругу, рівну 300 В?

задача 60518

Внутрішній опір гальванометра Ra = 680 Ом. Як і який опір потрібно підключити до нього, щоб можна було виміряти струм силою 2,5 А? Шкала гальванометра розрахована на 300 мкА.

задача 70068

Застосовуючи правило Ленца, визначити напрям індукційного струму в котушці АВ, до якої підключений гальванометр Г (див. рис.).

задача 70141

По сусідству розташовані два витки дроту. По першому тече струм 70 А. У ланцюг другого включений гальванометр. Повний опір другого витка 6 Ом. Знайти взаємну індуктивність витків, якщо при включенні струму через гальванометр проходить заряд 25 нКл.

задача 70222

Якої сили струм тече через гальванометр, приєднаний до залізничних рейок, відстань між якими 152 см, коли до нього зі швидкістю 72 км/год наближається поїзд? Вертикальну складову індукції магнітного поля Землі прийняти рівною 50 мкТл; опір гальванометра 50 Ом.

задача 70238

Знайдіть силу струму, який піде через гальванометр, приєднаний до залізничних рейок, якщо до нього зі швидкістю 72 км/год наближається поїзд. Вертикальна складова магнітної індукції магнітного поля Землі 6,4 мТл; опір ланцюга 100 Ом; відстань між рейками 1,2 м. Рейки вважайте ізольованими одна від одної та від Землі.

Другие предметы