монокристал під кутом ковзання порядок

монокристал під кутом ковзання порядок


задача 13908

Вузький паралельний пучок рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі λ = 245 пм падає на природну грань монокристала кам'яної солі. Визначте відстань d між атомними площинами монокристала, якщо дифракційний максимум другого порядку спостерігається при падінні випромінювання до поверхні монокристала під кутом ковзання θ = 61°.

задача 18005

Вузький пучок електронів, що пройшли прискорюючу різницю потенціалів U, падає нормально на поверхню деякого монокристалла. Під кутом θ = 55° до нормалі до поверхні кристала спостерігається максимум відбиття електронів першого порядку. Визначте U, якщо відстань між відбиваючими атомними площинами кристала становить d = 0,2 нм.