по тонкому кільцю радіусом тече струм відстань дорівнює знайти магнітну індукцію в точці

по тонкому кільцю радіусом тече струм відстань дорівнює знайти магнітну індукцію в точці


задача 10263

Магнітний момент рm тонкого кільця, що проводить, pm = 5 A·м2. Визначити магнітну індукцію B в точці А, що знаходиться на осі кільця і віддаленій від точок кільця на відстань r = 20 см.

задача 10266

По тонкому кільцю радіусом R = 20 см тече струм I = 100 А. Визначити магнітну індукцію B на осі кільця в точці А. Кут β = π/3.

задача 10269

По тонкому кільцю тече струм I = 80 А. Визначити магнітну індукцію B в точці А, рівновіддаленій від точок кільця на відстань r = 10 см. Кут α = π/6.

задача 11993

По тонкому провідному кільцю радіусом R = 10 см тече струм силою I = 80 A. Знайти магнітну індукцію B в точці, рівновіддаленій від усіх точок кільця на r = 20 см.

задача 12026

По тонкому проводу у вигляді кільця радіусом R = 20 см тече струм I = 100 А. Перпендикулярно площині кільця порушено однорідне магнітне поле з індукцією В = 20 мТл. Знайти силу F, що розтягує кільце.

задача 12037

По кільцю радіусом R тече струм. На осі кільця на відстані d = 1 м від його площини магнітна індукція В = 10 нТл. Визначити магнітний момент рm кільця зі струмом. Вважати R багато меншим d.

задача 12471

Індукція магнітного поля в центрі квадратної рамки зі стороною 14 см дорівнює 4·10–5 Тл. Знайти струм, що тече по рамці і магнітний момент рамки зі струмом.

задача 13113

Визначте магнітний момент Землі, якщо магнітна індукція на полюсі 68 мкТл, а радіус Землі 6,4·106 м. Чому дорівнює індукція у точці, віддаленій від полюса вгору на відстань, рівну радіусу Землі?

задача 13758

Два кільця, зроблені одне з міді, інше зі сталі, однакового радіуса, знаходяться в магнітному полі. Магнітний потік через кожне з кілець поступово змінюється на Δ

задача 15314

Поїзд йде зі швидкістю 54 км/год по закругленій ділянці колії радіусом 1000 м. Відстань між рейками (по горизонталі) 1,5 м. На скільки зовнішня рейка повинна бути вище внутрішньої?

задача 15669

Лінійний струм I оточений провідною циліндричною оболонкою з внутрішнім радіусом R1 і зовнішнім R2, по якій з однорідною щільністю тече струм I, але в іншу сторону. Знайти розподіл магнітної індукції в цій системі (розрахувати і побудувати на графіку відповідні значення всередині і поза струмоведучою оболонкою).

задача 15693

Лінійний струм величиною 2I = 2 A роздвоюється в точці A на 2 рівних повертаючих струму під кутом α = π/3. Всі струми знаходяться в площині xy. Знайти магнітну індукцію B в точці, що знаходиться на осі z на відстані r0 = 10–2 м від точки A.

задача 16522

По тонкому дротовому кільцю радіусом r = 10 см тече струм I = 10 А. Не змінюючи сили струму в провіднику, йому надали форму квадрата. Визначити:

задача 16533

Однорідне магнітне поле з індукцією В перпендикулярно до площини мідного кільця (питомий опір міді ρм = 1,7·10–8 Ом·м), діаметр кільця 20 см, діаметр дроту кільця 2 мм. Визначити швидкість зміни в часі магнітної індукції, якщо індукційний струм в кільці дорівнює 10 А.

задача 17719

По кільцю, маса якого 10 г і радіус 4,4 см, розташованому горизонтально, проходить струм 5 А. Кільце знаходиться в стані спокою в магнітному полі, яке змінюється з висотою. Визначити градієнт магнітного поля в місці розташування кільця.

задача 18145

По кільцю, маса якого 10 г і радіус 4,37 см, розташованому горизонтально, проходить струм 5 А. Кільце вільно висить в магнітному полі. Визначити градієнт магнітного поля в місці розташування кільця.

задача 18958

Струм I тече по плоскому контуру, показаному на рис. 2.60, де r = r0 (1 + φ). Знайти магнітну індукцію В в точці О.

задача 19452

В середині довгого соленоїда знаходиться коаксіальне йому тонке металеве кільце. Радіус соленоїда R1 = 0,1 м, радіус кільця R2 = 0,05 м, електричний опір кільця r = 25 мкОм. Знайти індукційний струм в кільці, якщо індукція магнітного поля соленоїда починає змінюватися в часі за законом В = 3,18t мТл. Індуктивністю кільця можна знехтувати.

задача 19653

На малюнках представлено тонке металеве кільце, яке падає на стоячий вертикально смуговий магніт так, як показано на малюнку 1, другий раз - так, як показано на малюнку 2. У якому з цих випадків виникає індукційний струм в кільці, якщо виникає, то як він направлений?

задача 19660

На малюнках представлено тонке металеве кільце, яке падає на стоячий вертикально смуговий магніт так, що надівається на нього, вдруге - так, що пролітає повз нього. Площина кільця в обох випадках горизонтальна. В якому з цих випадків виникає індукційний струм в кільці, якщо виникає, то як він спрямований?

задача 20731

По двох тонких провідниках, зігнутих у вигляді кільця радіусом R = 10 см, течуть в одному напрямку однакові струми I = 10 А в кожному. Знайти силу взаємодії цих кілець, якщо площині, в яких лежать кільця, паралельні, а відстань між центрами кілець d = 1 мм.

задача 23217

Кільце, виготовлене з алюмінієвого дроту завдовжки 1 м, поміщене в однорідне магнітне поле. Площа поперечного перерізу дроту дорівнює 14 мм2, питомий опір алюмінію 2,8·10–8 Ом·м. Магнітне поле перпендикулярне площині кільця. Чому дорівнюватиме індукційний струм, що виникає в кільці, якщо індукція магнітного поля почне змінюватися зі швидкістю 5 мТл/с?

задача 24889

Два дротяних кільця радіусами R і r розташовані в паралельних площинах на відстані h так, що їхні центри знаходяться на одній осі. За великим кільцем тече струм, величина якого змінюється за лінійним законом I = I0(1 + αt), де α > 0. Визначити величину та напрямок ЕРС індукції S, що наводиться в кільці меншого радіусу. Вважати R значно більше r.

задача 25075

Знайти індукцію магнітного поля в точці 0 для тонких провідників зі струмом I, що мають конфігурацію, вказану на рис. 4.19 б.

задача 70196

При якій силі струму I, що тече по тонкому кільцю радіусом R = 0,2 м, яке проводить, магнітна індукція B в точці, рівновіддаленій від усіх точок кільця на відстань r = 0,3 м, стане рівною 20 мкТл?

задача 70244

По контуру з тонкого дроту тече струм силою I = 100 А. Визначити індукцію поля, створюваного цим струмом в точці О. Радіус R = 20 см.

задача 70266

Металеве кільце радіусом 4,8 см розмістили в магнітному полі з індукцією 0,012 Тл. Площина кільця перпендикулярна лініям магнітної індукції. Кільце видаляють з поля за час 0,025 с. Знайти середню е.р.с., що виникає при цьому в кільці.

Другие предметы