визначити різницю потенціалів між знайти

визначити різницю потенціалів між знайти


задача 10224

Знайти відношення швидкостей іонів Cu++ і К+, що пройшли однакову різницю потенціалів.

задача 10698

Іон атома водню H+ пройшов різницю потенціалів U1 = 100 В, іон атома калію К+ — різницю потенціалів U2 = 200 В. Знайти відношення швидкостей цих іонів.

задача 10700

Знайти відношення швидкостей іонів Ca++ і Na+, що пройшли однакову різницю потенціалів.

задача 11085

Літак, що летить над поверхнею Землі зі швидкістю 1200 км/год, має розмах крил l = 15 м. Вертикальна складова напруженості магнітного поля Землі в місці польоту дорівнює Hв = 40 А/м. Визначити різницю потенціалів Δφ між кінцями крил. Чи буде горіти малопотужна лампочка, включена в ланцюг між крилами літака?

задача 11596

Для решітки з заданим періодом d знайти різницю кутових напрямків на головні максимуми m-го порядку для довжин хвиль λ і λ+Δλ (при цьому Δλ<<λ).

задача 11655

У широкої частини горизонтально розташованої труби нафта тече зі швидкістю v1 = 2 м/с. Визначити швидкість v2 нафти в вузької частини труби, якщо різниця Δp тисків в широкій і вузькій частинах її дорівнює 6,65 кПа.

задача 11685

При переміщенні заряду Q = 20 нКл між двома точками поля зовнішніми силами була здійснена робота А = 4 мкДж. Визначити роботу A 1 сил поля і різницю Δφ потенціалів цих точок поля.

задача 11702

Яка прискорююча різниця потенціалів U потрібна для того, щоб повідомити швидкість v = 30 Мм/с: 1) електрону; 2) протону?

задача 13217

Для точного вимірювання малих різниць тиску служать U-подібні манометри, які заповнені двома різними рідинами. В одному з них при використанні нитробензола (ρ = 1,203 г/см3) і води (ρ' = 1,000 г/см3) отримали різницю рівнів Δh = 26 мм. Визначте різницю тисків.

задача 13271

Визначте, яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти електрон, щоб його поздовжні розміри зменшилися в два рази.

задача 13976

Заряджена частинка, пройшовши різницю потенціалів U = 600 В, придбала швидкість v = 5·103 м/с. Визначити питомий заряд частинки.

задача 14055

Електрон, який пройшов прискорюючу різницю потенціалів U21, придбав швидкість v = 2,0·106 м/с. Визначити різницю потенціалів U21. Результат записати з точністю 1 знак після коми.

задача 14806

Якому графіку на малюнку відповідає найменша різниця потенціалів між точками з координатами x1 і x2?

задача 15226

Яку долю е.р.с. елемента ε складає різницю потенціалів U на його затисках, якщо опір елемента r в n разів менше зовнішнього опору R? Завдання вирішити для: а) n = 0,1; б) n = 1; в) n = 10.

задача 15670

Заряд частки дорівнює 1,6·10–19 Кл. Прискорююча різниця потенціалів, яку пройшла частка, поздовжні розміри якої зменшилися в дві рази, дорівнює

задача 16509

Швидкість літака 900 км/год, розмах крил 15 м, вертикальна складова магнітної індукції магнітного поля Землі 10–4 Тл. Визначити різницю потенціалів, що виникає на кінцях крил літака.

задача 26245

При включенні в електричний ланцюг провідника діаметром d = 0,5 мм і довжиною l = 4,7 м різниця потенціалів на кінцях провідника U = 1,2 В при величині струму в ланцюзі I = 1 А. Визначити питомий опір матеріалу провідника.

задача 26492

З використанням правил Кірхгофа, знайти сили струмів на всіх ділянках ланцюга і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ?1 = 2,5 В, ?2 = 2,2 В, ?3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 26693

На скільки відсотків зміниться поздовжній розмір протона після проходження ним прискорюючої різниці потенціалів 1 МВ?

задача 60193

Визначити питомий опір провідника довжиною 2 м, якщо при щільності струму 10 в шостому ступені А/м2 на кінцях його підтримується різниця потенціалів 2 В.

задача 60376

Визначити прискорюючу різницю потенціалів U, яку повинен пройти в електричному полі протон, що володіє швидкістю v1 = 104 м/с, щоб швидкість його зросла в n = 4 рази.

задача 60486

Яка потужність виділяється в одиниці об'єму провідника довжиною l = 0,2 м, якщо на його кінцях підтримується різниця потенціалів U = 4 В. Питомий опір провідника ρ = 10–6 Ом·м.

задача 60514

Визначити щільність струму, що тече по резистору довжиною 5 м, якщо на кінцях його підтримується різниця потенціалів 2 В. Питомий опір матеріалу 2·10–6 Ом·м.

задача 60561

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 60564

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 60576

Чому дорівнює різниця потенціалів між точками 1 і 2 в однорідному електричному полі Е = 10 В/м.

задача 60588

Щоб збільшити швидкість від 2·104 до 7·104 м/с, заряджена частка повинна пройти різницю потенціалів 2,3 В. Яку різницю потенціалів повинна пройти ця частка, щоб швидкість збільшилася від 7·104 до 8·104 м/с?

задача 70211

Іон атома водню H+ та іон атома гелію He++ пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів. Знайти відношення швидкостей іонів.