тіло рухається з прискоренням залежність шляху дається рівнянням руху

тіло рухається з прискоренням залежність шляху дається рівнянням руху


задача 12093

На якій висоті над поверхнею Землі прискорення вільного падіння буде дорівнювати половині величини прискорення вільного падіння на її поверхні?

задача 12102

Тіло рухається з постійним прискоренням і в шосту секунду проходить шлях 12 м. Визначити шлях пройдений тілом за шість секунд, якщо початкова швидкість дорівнює нулю.

задача 12242

По заданому рівнянню пройденого тілом шляху s = 4 + 2t + 5t2 побудувати графік залежності швидкості від часу за перші 3 с. Визначити відстань, пройдену тілом за цей час?

задача 13811

Тіло проходить послідовно два однакових відрізка шляху довжиною 10 м кожний з постійним прискоренням. Знайти прискорення тіла і швидкість руху на початку першого відрізка, якщо перший відрізок тіло пройшло за час 1,06 с, а другий — за 2,2 с.

задача 14339

Залежність тілом шляху від часу виражена рівнянням s = 1+0,1t+0,14t3. Через скільки часу після початку руху прискорення тіла дорівнюватиме 1 м/с2?

задача 14423

Залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = At–Bt2+Сt3, де А = 2 м/с, В = 3 м/с2 і C = 4 м/с3. Знайти: а) залежність швидкості v і прискорення а від часу t; б) відстань, пройдену тілом, швидкість v і прискорення а тіла через час t = 2 с після початку руху. Побудувати графік залежності шляху s, швидкості v і прискорення а від часу t для інтервалу 0 < t < 3 с через 0,5 с.

задача 14424

Залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = А–Вt+Сt2, де A = 6 м, В = 3 м/с і С = 2 м/с2. Знайти середню швидкість <v> і середнє прискорення <a> тіла для інтервалу часу 1 < t < 4 с. Побудувати графік залежності шляху s, швидкості v і прискорення а від часу t для інтервалу 0 < t < 5 с через 1 с.

задача 14425

Залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = A+Bt+Ct2, де A = 3 м, В = 2 м/с і С = 1 м/с2. Знайти середню швидкість v і середнє прискорення а тіла за першу, другу і третю секунди його руху.

задача 14426

Залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = A+Bt+Ct2+Dt3, де С = 0,14 м/с2 і D = 0,01 м/с3. Через який час t тіло буде мати прискорення а = 1 м/с2? Знайти середнє прискорення <a> тіла за цей проміжок часу.

задача 14479

Тіло масою m = 0,5 кг рухається так, що залежність пройденого тілом шляху s від часу t дається рівнянням s = A sin ω·t, де А = 5 см і ω = π рад/с. Знайти силу F, що діє на тіло через час t = 1/6 c після початку руху.

задача 15013

Рухаючись з прискоренням 1,5 м/с2, тіло на шляху 80 м збільшило свою швидкість в 4 рази. Знайти початкову швидкість тіла.

задача 15014

За першу секунду руху тіло пройшло шлях 12 м, збільшивши свою швидкість в 3 рази. Знайти прискорення тіла.

задача 15243

Графік залежності прискорення від часу при деякому русі представлений на малюнку. Визначити середню швидкість цього руху за час t = 8 с. Початкова швидкість v0 = 0.

задача 15975

Тіло рухається по прямій відповідно до рівняння S = 0,5t4 + 0,2t2 + 2. Знайти швидкість і прискорення тіла в момент часу 4 с. Які середні значення швидкості і прискорення за перші 4 з руху?

задача 15989

На графіку зображена залежність швидкості тіла, що рухається від часу. Визначити шлях, пройдений їм за дві секунди.

задача 17696

Яке прискорення Сонце повідомляє тілам, що знаходяться на Землі?

задача 20368

На малюнку приведена залежність модуля моментів сил, прикладених до різних тіл, від модуля кутового прискорення тел. Найбільший момент інерції має тіло під номером

задача 20748

Залежність пройденого тілом шляху від часу дається рівнянням S = A + Bt + Ct3, де А = 6 м, В = 5 м/с, С = –0,5 м/с3 — постійні величини. Визначити момент часу, в який вектор швидкості змінить свій напрямок, а також значення прискорення в цей момент часу.

задача 20968

Тіло рухається за законом x = t3–12t. (Всі величини задані в системі СІ). Визначте початкові швидкість і прискорення тіла. Побудуйте графіки залежності координати, швидкості і прискорення тіла від часу. В який момент часу тіло зупиниться? Чому дорівнює його координата в цей момент часу?

задача 23657

Візок масою 500 г переміщають горизонтальною поверхнею за допомогою пружини жорсткістю 40 Н/м, при цьому подовження пружини дорівнює 2,5 см. З яким прискоренням рухається візок, якщо коефіцієнт опору двигуну дорівнює 0,1? Прискорення вільного падіння взяти 10 м/с2.

задача 24419

Залежність пройденого тілом шляху іноді дається рівнянням S = A – Bt + Ct2 + Dt3, де А = 6 м, В = 3 м/с, С = –2 м/с2, D = 0,2 м/с3. Вважаючи рух прямолінійним, визначити для тіла в інтервалі часу від t1 = 1 c до t2 = 4 с 1) середню швидкість; 2) шлях, пройдений тілом; 3) у який час після початку руху точка повернеться у вихідне становище?

задача 24774

Тіло рухається у полі Землі згідно з рівняннями x(t)=4t, y(t)=15t–4,9t2, м. Обчисліть: 1) залежність проекцій швидкості та прискорення на осі OX та OY від часу; 2) час руху; 3) запишіть рівняння траєкторії y=f(x) та назвіть характер руху; 4) накреслити графік залежності y=f(x); 5) повне прискорення, початкову та кінцеву швидкості руху, а також модуль переміщення тіла.

задача 24794

Тіло, що має початкову швидкість 5 м/с, пройшло за п'яту секунду шлях рівний 4,5 м. Визначити прискорення та шлях, пройдений тілом за 10 сек.

задача 24910

На малюнку представлений графік залежності швидкості тіла від часу. Початкова координата тіла x(0) = 0. Побудуйте графіки залежності прискорення та координати тіла, а також пройденого ним шляху від часу. Тіло рухається вздовж осі Ох.

задача 26494

Рівняння руху автомобіля має вигляд x = 3 + 2t + t2 м. Визначити середнє прискорення за першу, другу і третю секунди його руху.

задача 40121

Тіло, маючи початкову швидкість 4 м/с, пройшло за шосту секунду руху шлях 2,9 м. Знайти прискорення тіла.

задача 40676

Знайти швидкість і прискорення матеріальної точки в кінці третьої секунди після початку руху, якщо залежність шляху від часу задано рівнянням S = a + bt + ct2, де а = 10 м; b = 2 м/с; с = 0,5 м/с2.

задача 40693

Залежність пройденого тілом шляху від часу дається рівнянням s = 3+2t+t3. Знайти середню швидкість і середнє прискорення тіла за першу, другу і третю секунду його руху.

задача 40757

Знайти і зобразити графічно залежність прискорення вільного падіння тіла від висоти h над поверхнею Землі. На якій висоті прискорення вільного падіння тіла становить 0,1% цього прискорення біля поверхні Землі?

Другие предметы