температура незмінною обсяг тиск сила струму здійснити роботу який

температура незмінною обсяг тиск сила струму здійснити роботу який


задача 10154

Кисень масою m = 200 г займає об'єм V1 = 100 л і знаходиться під тиском p1 = 200 кПа. При нагріванні газ розширився при постійному тиску до об'єму V2 = 300 л, a потім його тиск зріс до р3 = 500 кПа при незмінному обсязі. Знайти зміну внутрішньої енергії δU газу, вчинену газом роботу А і теплоту Q, передану газу. Побудувати графік процесу.

задача 10316

Квадратний контур зі стороною a = 10 см, в якому тече струм I = 6 А, знаходиться в магнітному полі (B = 0,8 Тл) під кутом α = 50º до ліній індукції. Яку роботу А потрібно здійснити, щоб при незмінній силі струму в контурі змінити його форму на коло?

задача 10317

Плоский контур із струмом I = 5 А вільно встановився в однорідному магнітному полі (B = 0,4 Тл). Площа контуру S = 200 см2. Підтримуючи струм в контурі незмінним, його повернули відносно осі, що лежить у площині контуру, на кут α = 40º. Визначити вчинену при цьому роботу А.

задача 10644

Кисень масою m = 2 кг займає об'єм V1 = 1 м3 і знаходиться під тиском p1 = 0,2 МПа. При нагріванні газ розширився при постійному тиску до об'єму V2 = 3 м3, a потім його тиск зріс до р3 = 0,5 МПа при незмінному об'ємі. Знайти зміну внутрішньої енергії ΔU газа, вчинену газом роботу А і теплоту Q, передану газу. Побудувати графік процесу.

задача 10785

Квадратний контур зі стороною a = 20 см, в якому тече струм силою I = 5 А, знаходиться в магнітному полі з індукцією B = 0,5 Тл під кутом α = 30° до ліній індукції. Яку роботу потрібно здійснити, щоб при незмінній силі струму в контурі змінити його форму з квадрата на коло?

задача 10786

Плоский контур із струмом силою I = 10 А вільно встановився в однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,1 Тл. Площа контуру S = 100 см2. Підтримуючи струм в контурі незмінним, його повернули відносно осі, що лежить у площині контуру, на кут α = 60°. Визначити вчинену при цьому роботу.

задача 11385

Азот масою m = 5 кг, нагрітий на ΔT = 150 К, зберіг незмінний об'єм V. Знайти: 1) кількість теплоти Q, надану газу; 2) зміну ΔU внутрішньої енергії; 3) вчинену газом роботу А.

задача 11505

Барометр в кабіні літака весь час показує однаковий тиск р = 80 кПа, завдяки чому льотчик вважає висоту h польоту незмінною. Однак температура повітря змінилася на ΔT = 1 К. Яку помилку Δh у визначенні висоти допустив льотчик? Вважати, що температура не залежить від висоти і що біля поверхні Землі тиск р0 = 100 кПа.

задача 11595

Кисень за незмінного тиску р = 80 кПа нагрівається. Його обсяг збільшується від V1 = 1 м3 до V2 = 3 м3. Визначити: 1) зміну ΔU внутрішньої енергії кисню; 2) роботу А, вчинену ним при розширенні; 3) кількість теплоти Q, повідомлену газу.

задача 11612

У циліндрі під поршнем знаходиться азот масою m = 0,6 кг, що займає об'єм V1 = 1,2 м3 при температурі Т = 560 К. В результаті підведення теплоти газ розширився і зайняв обсяг V2 = 4,2 м3, причому температура залишилася незмінною. Знайти: 1) зміну ΔU внутрішньої енергії газу; 2) вчинену ним роботу A; 3) кількість теплоти Q, повідомлену газу.

задача 12539

Визначте глибину h озера, якщо об'єм бульбашки газу збільшився в n = 3 рази при підйомі його з дна озера на поверхню. Температуру води вважайте незмінною. Тиск повітря — нормальний атмосферний.

задача 12951

Система, що складається зі стрижня масою M = 213 г і закріплених на ньому двох однакових вантажів масами m = 50 г, обертається з частотою n1 = 30 об/хв відносно центру стрижня. Довжина стрижня a = 40 см, вантажі розміщені симетрично щодо осі обертання на відстань l = 20 см один від одного. У процесі обертання вантажі змістилися уздовж стрижня на відстань Δ = 18 см щодо вихідного положення таким чином, що відстань між ними залишилася незмінною. Визначити частоту обертання отриманої системи n2.

задача 12952

Балон об'ємом V = 7 л містив двохкомпонентну суміш неону і водню. Маса суміші дорівнює m = 7 г, масова частка неону w = 0,2, температура в балоні t = 25°C. Всі молекули водню були замінені атомами гелію таким чином, що тиск не змінився. Визначити значення масової частки неону w' в новій суміші. Температуру вважати незмінною.

задача 13369

Азот (ν = 3 моль) розширюється в вакуум, в результаті чого об'єм газу збільшується від V1 = 1 л до V2 = 5 л. Яку кількість теплоти Q необхідно надати газу, щоб його температура залишилася незмінною? Поправку а прийміть рівною 0,135 Η·м4/моль².

задача 15090

Газова суміш має наступний масовий склад: СО2 = 12%, O2 = 8%, N2 = 80%. До якого тиску треба стиснути цю суміш, що знаходиться при нормальних умовах, щоб щільність її склала 1,6 кг/м3, а температура залишилася незмінною?

задача 17886

На скільки зменшиться атмосферний тиск 100 кПа при підйомі спостерігача над поверхнею Землі на висоту 1000 м? Вважати, що температура повітря незмінна і дорівнює 290 К.

задача 18218

Як змінюється інтенсивність хвилі, якщо її частота збільшується в два рази при 1) постійній швидкості хвилі; 2) незмінній довжині хвилі?

задача 20548

Оболонку повітряної кулі об'ємом V = 800 м3 цілком заповнює водень при температурі Т1 = 273 К. На скільки зміниться підйомна сила кулі при підвищенні температури до

задача 20881

В посудині з ідеальним газом міститься N молекул. Подвоїмо число молекул, зберігаючи незмінною внутрішню енергію газу. Чому дорівнює відношення: а) нової температури до первісної, б) нового тиску до початкового?

задача 21434

Вектор швидкості матеріальної точки, залишаючись незмінним за величиною, повертається за час t на 90°. Чому дорівнює величина діючої на точку сили, якщо відомо, що величина імпульсу точки дорівнює р.

задача 50258

Дві судини, що містять однакові маси одного газу, з'єднані трубкою з краном. B першій посудині тиск 5000 Па, у другій 8000 Па. Який тиск встановиться після відкриття крана, якщо температура залишиться незмінною?

задача 50296

На скільки зміниться щільність ρ водяної пари при збільшенні тиску Р1 = 2МПа до тиску Р2 = 4,5МПа при незмінній температурі Т = 250К.

Другие предметы