незгасаючі коливання коливальний контур знайти

незгасаючі коливання коливальний контур знайти


задача 12748

Яку потужність споживає контур з активним опором 612 Ом при підтримці в ньому незатухаючих коливань з амплітудою струму 377 мА?

задача 12756

Яку потужність споживає контур з активним опором 603 Ом при підтримці у ньому незатухаючих коливань з амплітудою струму 854 мА?

задача 12757

Яку потужність споживає коливальний контур з активним опором 0,23 Ом при підтримці у ньому незатухаючих коливань з амплітудою струму 0,04 А?

задача 12758

Активний опір коливального контуру R = 0,33 Ом. Яку потужність P споживає контур при підтримці у ньому незатухаючих коливань з амплітудою сили струму Im = 30 мА?

задача 12964

Контур складається з котушки з індуктивністю 5,55·10–2 Гн і опором 4 Ом і конденсатора ємністю 9,02·10–7 Ф. Яку потужність повинен споживати контур, щоб в ньому підтримувалися незгасаючі коливання, при яких максимальна напруга на конденсаторі дорівнює 3,344 В?

задача 13434

Контур складається з котушки з індуктивністю L = 30 мкГн і омічним опором R = 1 Ом і конденсатора з ємністю С = 2·103 пкФ. Яку потужність повинен споживати контур, щоб в ньому підтримувалися незгасаючі коливання, при яких максимальна напруга на конденсаторі Um = 0,5 В?

задача 13674

Енергія вільних незатухаючих коливань, що відбуваються в коливальному контурі, 0,2 мДж. При повільному розсовуванні пластин конденсатора частота коливань збільшилася в 2 рази. Визначте роботу, здійснену проти сил електричного поля.

задача 13701

При спостереженні незгасаючих коливань з'ясувалося, що для двох послідовних коливань амплітуда другого менше амплітуди першого на 60%. Період незгасаючих коливань T = 0,5 с. Визначте: 1) коефіцієнт загасання δ; 2) для тих же умов частоту ν0 незгасаючих коливань.

задача 13703

Коливальний контур містить котушку індуктивністю L = 6 мкГн і конденсатор ємністю C = 1,2 мкФ. Для підтримки в коливальному контурі незгасаючих гармонійних коливань з амплітудним значенням напруги на конденсаторі U0 = 2 В необхідно підводити середню потужність <P> = 0,2 мВт. Вважаючи загасання в контурі досить малим, визначте добротність даного контуру.

задача 13707

Коливальний контур містить котушку індуктивністю L = 6 мкГн і конденсатор ємністю C = 1,2 нФ. Для підтримки в коливальному контурі незгасаючих гармонійних коливань з амплітудним значенням напруги на конденсаторі U0 = 2 В необхідно підводити середню потужність <P> = 0,2 мВт. Вважаючи загасання в контурі досить малим, визначте добротність даного контуру.

задача 13710

Коливальний контур містить котушку індуктивністю L = 5 мГн і конденсатор ємністю C = 1,2 мкФ. Для підтримки в коливальному контурі незгасаючих гармонійних коливань з амплітудним значенням напруги на конденсаторі U0 = 1 В необхідно підводити середню потужність <P> = 0,1 мВт. Вважаючи загасання в контурі досить малим, визначте добротність даного контуру.

задача 13740

Активний опір коливального контуру R = 0,4 Ом. Визначте середню потужність <P>, споживану коливальним контуром, при підтримці в ньому незгасаючих гармонійних коливань з амплітудним значенням сили струму Im = 30 мА.

задача 13784

Нижче наведені рівняння власних незатухаючих електромагнітних коливань в чотирьох контурах з однаковою ємністю. Індуктивність L контуру найменша в разі, наведеному під номером
1) q = 10–6cos(4πt + π/4), Кл
2) U = 3cos2πt, В
3) q = 10–8cos(πt + π/6), Кл
4) I = –2·sin2πt, А

задача 14576

Рівняння незатухаючих коливань х = 4sin(600πt) см. Знайти зміщення x від положення рівноваги точки, що знаходиться на відстані l = 75 см від джерела коливань, для моменту часу t = 0,01 с після початку коливань. Швидкість поширення коливань v = 300 м/с.

задача 14919

Математичний маятник, підвішений до стелі вагона, здійснює незгасаючі коливання. Знайти (в%) відносну зміну періоду коливань маятника, якщо вагон почне рухатися в горизонтальному напрямку з постійним прискоренням, рівним 0,5 м/с2.

задача 15497

Ареометр масою m = 0,2 кг плаває в рідині. Якщо занурити його трохи в рідину і відпустити, то він почне здійснювати коливання з періодом T = 3,4 с. Вважаючи коливання незатухающими, знайти щільність рідини ρ, в якій плаває ареометр. Діаметр вертикальної циліндричної трубки ареометра d = 1 см.

задача 16143

Джерело незатухаючих гармонічних коливань рухається за законом S = 5sin314t. Визначити зміщення від положення рівноваги, швидкість і прискорення точки, що знаходиться на відстані 340 м від джерела через одну секунду після початку коливань, якщо швидкість поширення хвиль u = 340 м/с.

задача 16399

Вкажіть неправильне твердження
1. Чим більше активний опір контура, тим гостріше резонансні криві.
2. Напруга на котушці індуктивності може значно перевищити ЕРС джерела.
3. Коливання заряду на конденсаторі, напруги на котушці індуктивності і струму в колі контуру зсунуті по фазі щодо ЕРС джерела.
4. Незгасаючими коливаннями називаються коливання, що відбуваються з постійною в часі амплітудою.
5. Диференціальне рівняння вимушених коливань має вигляд d2q/dt2+2βdq/dt+ω02q = εm/L·cosΩt.

задача 17081

Нижче наведені рівняння власних незатухаючих електромагнітних коливань в чотирьох контурах з однаковою індуктивністю. Ємність C контуру найбільша в разі
1) q = 10–6cos(4πt + π/4), Кл     2) U = 3cos2πt, В
3) q = 10–8cos(πt + π/6), Кл     4) I = –2·sin2πt, А

задача 17955

Визначте логарифмічний декремент загасання коливального контуру з ємністю 2 нФ, індуктивністю 0,15 мГн, якщо на підтримку в цьому контурі незгасаючих коливань з амплітудою напруги 0,9 В потрібно потужність 10–4 Вт.

задача 19127

Нижче наведені рівняння власних незатухаючих електромагнітних коливань. Який контур характеризується найбільшим періодом коливань?
1. I = -I0·sinω0t, I0 = 3А, ω0 = 2π рад/с.
2. U = U0·cos(ω0t+φ0), U0 = 5B, ω0 = 2π рад/с, φ0 = π/4.
3. U = U0·cosω0t, U0 = 3B, ω0 = π рад/с.
4. q = q0·cosω0t, q0 = 10-8Кл, ω0 = 3π рад/с.

задача 19314

При незатухаючих гармонічних коливаннях точки її максимальна швидкість дорівнює 0,1 м/с, а максимальне прискорення дорівнює 1 м/с2. Написати рівняння коливань, вважаючи, що в початковий момент часу зміщення максимальний.

задача 19715

Параметри коливального контуру мають значення: С = 1,00 нФ, L = 6,00 мкГн, R = 0,50 Ом. Яку потужність Р потрібно підводити до контуру, щоб підтримувати в ньому незгасаючі коливання з амплітудою напруги на конденсаторі Um = 10,0 B?

задача 20147

Рівняння незатухаючих коливань має вигляд х = 2sinπt, м. Швидкість розповсюджень коливань в середовищі 300 м / с. Визначте довжину хвилі, м: а) 600; б) 300; в) 150; г) 6,28; д) даних не достатньо.

задача 20378

Точка виконує вільні незгасаючі коливання за законом синуса. Найбільше зміщення точки становить 5 см, максимальна швидкість дорівнює 10 см/с. Визначити максимальне прискорення точки.

задача 20600

У незатухаючій хвилі, що біжить, задана точка М, яка відстоїть від джерела коливань на відстані y = λ/12 в напрямку поширення хвилі. Амплітуда коливань А = 0,050 м. Вважаючи в початковий момент часу зміщення точки Р, що знаходиться в джерелі, максимальним, визначити зміщення від положення рівноваги точки М для моменту t = T/6, a також різницю фаз коливань точок М і Р.

Задача 26560

Рівняння незатухаючих коливань дано у вигляді: У = 4·10-2cos6πt, м. Знайти зміщення від положення рівноваги точки, що знаходиться на відстані 75 см від джерела коливань через 0,01 с після початку коливань. Швидкість поширення коливань 340 м/с.

задача 20815

Рівняння незатухаючих коливань джерела має вигляд ξ = 10 sin πt/2, см. Знайти рівняння хвилі, якщо швидкість поширення коливань v = 300 м/с. Написати рівняння коливання для точки, віддаленої на відстані l = 600 м від джерела коливань. Зобразити графічно залежність зсуву від часу для зазначеної точки.

задача 20957

Рівняння незатухаючих коливань має вигляд х = sin 2,5πt см. Знайти зміщення х від положення рівноваги, швидкість v і прискорення a точки, що знаходиться на відстані l = 20 м від джерела коливань, для моменту часу t = 1 с після початку коливань. Швидкість поширення коливань c = 100 м/с.

задача 22123

Джерело незатухаючих гармонічних коливань рухається по закону s0 = 5sin3140t. Визначити зміщення від положення рівноваги, швидкість і прискорення точки через 1 с, що знаходиться на відстані 340 м від джерела, якщо швидкість поширення хвиль v = 340 м/с після початку коливання.

задача 22211

Чому дорівнює потужність, споживана контуром з активним опором 0,23 Ом при підтримці в ньому незатухаючих коливань з амплітудою струму 0,04 А?

задача 23469

В ідеальному коливальному контурі, індуктивність якого L = 2·10–7 Гн, відбуваються незагасні електромагнітні коливання. Амплітуда заряду на обкладках конденсатора та сили струму в контурі відповідно дорівнюють qm = 2·10–8 Кл і Im = 1 А. Визначити період Т коливань та момент часу, коли енергія Wэл електростатичного поля в конденсаторі становить n = 0,75 повної енергії W контуру: Wэл / W = n = 0,75.

задача 23626

В ідеальному коливальному контурі відбуваються невгамовні коливання з кутовою частотою ω = 0,5·108 рад/с. Електроємність конденсатора С = 2 нФ, амплітуда напруги на ньому дорівнює Um = 10 В. Визначити амплітуду заряду на обкладинках конденсатора qm і силу струму I у контурі в момент, коли енергія Wэл електростатичного поля конденсатора становить n = 0,75 повної енергії W контуру: Wел / W = n = 0,75.

задача 23698

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 10 мкФ, котушки з індуктивністю 0,01 Гн та омічного опору 4 Ом. Яку потужність повинен споживати контур, щоб у ньому підтримувалися коливання, що незатухають, з амплітудою напруги 1 В?

задача 23699

Місткість коливального контуру 1 мкФ, індуктивність 10 мГн. Який омічний опір потрібно включити в коло, щоб зменшити резонансну частоту коливань на 0,01 %.

задача 24107

Енергія вільних незагасних коливань у коливальному контурі становить 0,5 мДж. При повільному розсування пластин конденсатора частота коливань збільшилася втричі. Знайти роботу, виконану проти сил електричного поля.

задача 24741

Енергія вільних незагасних коливань, що відбуваються в коливальному контурі, становить 0,2 мДж. При повільному розсуванні пластин конденсатора частота коливань збільшилася n = 3 разу. Визначити роботу, виконану проти сил електричного поля.

задача 40492

Циклічна частота вільних незгасаючих коливань матеріальної точки ω0. Визначити найменший проміжок часу, за який потенційна енергія коливань зменшується в два рази в порівнянні зі своїм найбільшим значенням.

задача 60319

Яку потужність споживає контур з активним опором 887 Ом при підтримці в ньому незгасаючих коливань з амплітудою струму 342 мА.

Другие предметы