тонкостінний циліндр радіусом визначити масу

тонкостінний циліндр радіусом визначити масу


задача 13142

Порожній тонкостінний циліндр котиться вздовж горизонтальної ділянки дороги зі швидкістю v = 1,5 м/с. Визначте шлях, який він пройде в гору за рахунок кінетичної енергії, якщо ухил гори дорівнює 5 м на кожні 100 м шляху.

задача 13205

На столі стоїть циліндрична посудина, наповнена водою до рівня Η = 20 см від дна. Якщо у воду (ρ = 1 г/см³) опустити плавати тонкостінний нікелевий стакан (ρ' = 8,8 г/см³), то рівень води піднімається на h = 2,2 см. Визначити рівень H1, води в посудині, якщо стакан втопити.

задача 13219

На малюнку 14.1. показані дві тонкостінні сфери, що мають радіуси 0,2 м і заряди 16·10–6 Кл, рівномірно розподілені по поверхні. Відстань між центрами сфер 80 см. Точка C лежить в середині між сферами, точка D всередині сфери в безпосередній близькості від стінки. Знайти різницю потенціалів електричного поля між точками C і D і напруженість в точці D.

задача 15978

На порожній тонкостінний циліндр намотана нитка, вільний кінець якої прикріплений до стелі. Циліндр змотується з нитки під дією власної ваги. Знайти прискорення циліндра і силу натягу нитки, якщо масою і товщиною нитки можна знехтувати. Початкова довжина нитки набагато більше радіуса циліндра.

задача 17353

На нескінченно довгому тонкостінному циліндрі діаметром D = 20 см рівномірно розподілений заряд з поверхневою щільністю σ = 4·10–6 Кл/м2. Визначити напруженість електричного поля в точці, віддаленій від осі циліндра на відстані S = 40 см.

задача 17728

Тонкостінний циліндр масою 1 кг і радіусом 0,1 м знаходиться на вершині пологої гірки висотою 1,5 м. Циліндр без початкової швидкості скочується з гірки і на горизонтальній ділянці шляху стикається з лежачим тонкостінних циліндром масою 0,5 кг і радіусом 0,1 м. Удар абсолютно пружний, прямій, центральний. Яку швидкість придбає другий циліндр після удару? Втратами на тертя знехтувати

задача 17729

Тонкостінний циліндр масою 1 кг і радіусом 0,1 м знаходиться на вершині пологої гірки висотою 1 м. Циліндр без початкової швидкості скочується з гірки і на горизонтальній ділянці шляху стикається з лежачим тонкостінних циліндром масою 1,5 кг і радіусом 0,1 м. Удар абсолютно пружний, прямій, центральний. Яку швидкість буде мати перший циліндр після удару? Втратами на тертя знехтувати

задача 21134

На нескінченному тонкостінному циліндрі діаметром d = 0,164 м рівномірно розподілений заряд з поверхневою щільністю σ = 5,5·10–6 Кл/м2. Визначити напруженість в точці, віддаленій від поверхні циліндра на відстані r = 4,81·10–2 м.

задача 22833

Використовуючи теорему Гаусса, знайдіть напруженість поля, створюваного тонкостінним, нескінченно протяжним, металевим циліндром радіусу R = 5,0 см, як функцію відстані r від осі циліндра. Поверхнева щільність заряду циліндра дорівнює σ = 10 нКл/м2. Побудуйте графік залежності Е = f(r).

задача 23860

Визначити величину опору провідного шару між двома коаксіальними циліндрами. Висота циліндрів h, радіус внутрішнього циліндра r1, радіус зовнішнього – r2, питомий опір матеріалу між циліндрами 1,5 Ом·м. Відповідь вказати з точністю до трьох цифр. Вихідні дані: h = 10 см, r1 = 5 см, r2 = 8 см.

задача 24390

Циліндричний провідник радіусом R1 = 2 мм розташований усередині тонкостінного довгого циліндра радіусом R2 = 2 см так, що їхні осі збігаються. Ними течуть струми рівної величини (I = 10 А), але протилежні за напрямом. Знайти напруженість магнітного поля на відстанях 1 та 3 см від осі системи.

задача 40567

Тонкостінний циліндр, маса якого m = 12,0 кг, a діаметр основи d = 30,0 см, обертається згідно з рівнянням φ = А + Вt + Ct3, де А = 4,00 рад; B = –2,00 рад/с; С = 0,20 рад/с3. Визначити діючий на циліндр момент сил М у момент часу t = 3,00 с.

задача 60318

Тонкостінній кулі, що проводить, радіусом 34 см повідомили заряд 14 пКл. Визначити напруженість електричного поля у вакуумі на відстані 84 см від центру кулі.

задача 60331

Дуже довгий тонкостінний циліндр радіуса R = 0,1 м має заряд, рівномірно розподілений по його поверхні з поверхневою щільністю σ = 10–7 Кл/м2. Уздовж осі циліндра проходить нескінченно тонка нитка, несуча розподілений заряд з лінійною щільністю τ = –2·10–7 Кл/м. Точка А знаходиться всередині циліндра (rA < R), точка В поза циліндра (rB > R). Визначити напруженість поля в точках А і В і побудувати графік залежності Е = f(r). rA = 0,07 м, rB = 0,18 м.

задача 60444

B середовищі, відносна діелектрична проникність якої дорівнює 27, знаходиться тонкостінний нескінченний прямий металевий циліндр діаметром 3 мм, заряджений з постійною лінійною щільністю заряду 40 нКл/м. Знайти напруженість поля на відстані 71 мм від осі циліндра.

задача 70092

Струм I = 20 А йде по порожнистій тонкостінній трубі радіусом R = 5 см і повертається по суцільному провіднику радіусом r = 1 мм, прокладеному по осі труби. Довжина труби l = 20 м. Визначити енергію магнітного поля всієї системи.

Другие предметы