інтенсивний напруженість поля плоска електромагнітна хвиля поширюється визначити знайти амплітуду

інтенсивний напруженість поля плоска електромагнітна хвиля поширюється визначити знайти амплітуду


задача 11434

Електромагнітна хвиля рухається в середовищі з ε = 1,3 і μ = 1 в напрямку = (0.32, –0.51, 0.80). Амплітуда світлового вектора хвилі дорівнює = (1.5, 2.2, 0.8) В/м. Чому дорівнює амплітуда вектора напруженості магнітного поля?

задача 11500

Чому дорівнює амплітуда електричної та магнітної компонент електромагнітного поля електричної лампочки потужністю 100 Вт на відстані 1 м. Розподіл інтенсивності випромінювання вважати сферичним.

задача 13760

Головка опромінювача медичного ультразвукового генератора має діаметр 4,5 см. Визначити повну потужність, що випромінюється головкою при терапевтичній інтенсивності 1 Вт/см2.

задача 13801

B вакуумі вздовж осі χ поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості магнітного поля хвилі дорівнює 1 мА/м. Визначте амплітуду напруженості електричного поля хвилі.

задача 15520

Рівень звукового тиску 40 дБ. Знайти амплітуду звукового тиску і інтенсивність звуку.

задача 18207

Записати рівняння циліндричної хвилі. Встановити закон, за яким змінюється амплітуда і інтенсивність циліндричної хвилі зі зміною відстані від джерела.

задача 18208

Записати рівняння сферичної хвилі. Встановити закон, за яким змінюється амплітуда і інтенсивність сферичної хвилі зі зміною відстані від джерела.

задача 18214

Плоска хвиля з довжиною λ поширюється вздовж напрямку, що утворює з осями X,

задача 18225

Амплітуда напруженості електричного поля плоскої електромагнітної хвилі дорівнює 1000 В/м. Яка амплітуда напруженості магнітного поля цієї ж хвилі?

задача 18226

Яка інтенсивність електромагнітної хвилі в вакуумі, якщо амплітуда напруженості її електричного поля становить 27,5 В/м.

задача 18228

У вакуумі вздовж осі X поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості магнітного поля якої дорівнює 0,05 А/м. Яка амплітуда напруженості електричного поля хвилі і її інтенсивність?

задача 18230

В однорідному середовищі поширюється плоска електромагнітна хвиля, що описується рівнянням E = E0exp(–γx)cos(ωt–kx). Прийнявши довжину хвилі λ = 1 м і γ = 0,1 м–1, знайти різницю фаз Δφ в точках, для яких відношення амплітуд дорівнює 1,01.

задача 18287

У вакуумі вздовж осі X поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості магнітного поля хвилі H0 = 5·10–2 А/м. Визначити: а) амплітуду напруженості електричного поля хвилі E0; б) середню за часом щільність енергії хвилі w.

задача 18288

У вакуумі вздовж осі x поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості магнітного поля якої дорівнює 5 мА/м. Визначте інтенсивність хвилі.

задача 20196

Плоска електромагнітна хвиля описується рівнянням Е = Emycos(ωt–kx), де амплітуда хвилі Еmy = 100 В/м, хвильовий вектор k = 0,5 м–1. Для моментів часу t = 0 і 1 мкс знайти напруженість магнітного поля Н в точці х = 1 м.

задача 20197

Плоска електромагнітна хвиля має амплітуду електричного вектора Ет = 10–4 В/м. Знайти амплітуду магнітного поля і інтенсивність хвилі.

задача 20690

Плоска звукова хвиля, частота якої 100 Гц і амплітуда 5 мкм, поширюється зі швидкістю 300 м/с в повітрі, щільність якого дорівнює 1,2 кг/м3. Визначити інтенсивність хвилі. При вирішенні завдання слід врахувати, що середнє значення квадрата синуса (або косинуса) за період дорівнює 0,5.

задача 20816

На малюнку під номерами 1, 3 вказані вектори швидкості v, а під номерами 2, 4 - вектори Умова-Пойнтінга S плоскої електромагнітної хвилі. Вектори E і B хвилі розташовані в площині х0z у випадках, наведених під номерами ...

задача 20987

Паралельно якій координатній осі поширюється плоска електромагнітна хвиля, якщо в певний момент часу в точці з координатами (х, y, z) напруженість електричного поля Е = (Е, 0, 0), а індукція магнітного поля В = (0, 0, В )? 1) паралельно осі X; 2) паралельно осі Y; 3) паралельно осі Z; 4) така хвиля неможлива.

задача 21160

Плоска електромагнітна хвиля, що має максимальну напруженість електричного поля 20 В/м і частоту 106 Гц, поширюється у вакуумі. Визначити рівняння електромагнітної хвилі з числовими коефіцієнтами, вибравши початкові умови. Знайти інтенсивність хвилі. Привести знімок і осциллограмму подібної хвилі.

задача 21241

Плоска електромагнітна хвиля, що має амплітуду напруженості електромагнітного поля 0,150 В/м, поширюється в вакуумі. Визначити енергію, що проноситься хвилею за 2 с крізь розташовану перпендикулярно до напрямку поширення хвилі площадку 10 см2.

задача 21989

Джерело коливань з періодом 10–2 с і амплітудою 5·10–4 м посилає хвилю, що поширюється в середовищі зі швидкістю 300 м/с. Визначити довжину плоскої хвилі. Написати рівняння хвилі. Визначити максимальну коливальну швидкість частинок середовища.

задача 22021

Плоска електромагнітна хвиля, інтенсивність якої дорівнює 12 Вт/м2, поширюється у вакуумі. Частота коливань хвилі 2·106 Гц. Визначити рівняння електромагнітної хвилі з числовими коефіцієнтами, довільно вибравши початкові умови. При вирішенні завдання слід врахувати, що середнє значення квадрата синуса (або косинуса) за період дорівнює 0,5.

задача 22022

Плоска електромагнітна хвиля, що має амплітуду напруженості електричного поля 0,12 В/м, поширюється в середовищі, діелектрична проникність якого ε = 2 і магнітна проникність μ = 1. Визначити рівняння електромагнітної хвилі з числовими коефіцієнтами, довільно вибравши початкові умови. Частота хвилі 105 Гц. Визначити середнє значення вектора Пойнтінга.

задача 22530

Нижче стрілками вказані вектори швидкості V і вектори Умова-Пойнтінга S плоскої електромагнітної хвилі. В яких випадках вектори E і B хвилі розташовані в площині x0z? Вкажіть суму номерів цих діаграм.

задача 22534

Нижче стрілками вказані вектори швидкості V, а під номерами 2, 8 - вектори Умова-Пойнтінга S плоскої електромагнітної хвилі. В яких випадках вектори E і B хвилі розташовані в площині x0z? Вкажіть суму номерів цих діаграм.

задача 22535

У середовищі з магнітною проникністю μ = 1 і діелектричною проникністю ε = 4 в позитивному напрямку осі 0у поширюється плоска електромагнітна хвиля. На малюнку наведено графік залежності від часу проекції E2 на вісь 0z напруженості електричного поля хвиля в довільній точці осі 0у. Визначте довжину хвилі λ в середовищі і амплітуду Вm індукції магнітного поля хвилі.

задача 23300

Амплітуда напруженості магнітного поля плоскої електромагнітної хвилі, що поширюється в немагнітному середовищі, діелектрична проникність якої ε = 81, дорівнює H0 = 0,05А/м. Визначити амплітуду напруженості електричного поля Е0 та швидкість поширення хвилі в середовищі.

задача 23454

Плоска електромагнітна хвиля поширюється в діелектриці з проникністю ε = 4. Якщо амплітудне значення електричного вектора хвилі Е0 = 0,55 мВ/м, то інтенсивність хвилі дорівнює …

задача 23459

У пружному середовищі щільністю ρ поширюється плоска синусоїдальна хвиля. Визначити, як зміниться щільність потоку енергії хвилі (вектор Умова), якщо амплітуда хвилі збільшиться вчетверо, а частота вдвічі.

задача 23474

У середовищі з магнітною проникністю μ = 1 та діелектричною проникністю ε = 9 у позитивному напрямку осі 0у поширюється пласка електромагнітна хвиля. На малюнку наведено графік залежності проекції Вх індукції магнітного поля хвиля на вісь 0х від координати у довільний момент часу t. Визначте період хвилі Т. Чому дорівнює (в СІ) амплітуда Еm напруженості електричного поля хвилі.

задача 23701

У вакуумі вздовж осі x поширюється пласка електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості електричного поля хвилі дорівнює 10 В/м. Визначити амплітуду напруженості магнітного поля хвилі.

задача 24748

У середовищі з магнітною проникністю μ = 1 та діелектричною проникністю ε = 9 у позитивному напрямку осі 0у поширюється пласка електромагнітна хвиля. Значення напруженостей електричного та магнітного полів відповідно дорівнюють Е = 750 В/м, Н = 2 А/м. Визначити об'ємну густину енергії електромагнітної хвилі (у мікроджоулях на кубічний метр).

задача 24750

У середовищі з магнітною проникністю μ = 1 та діелектричною проникністю ε = 9 у позитивному напрямку осі 0у поширюється пласка електромагнітна хвиля. На малюнку наведено графік залежності проекції Ez на вісь 0z напруженості електричного поля хвиля у довільній точці осі 0у. Визначте довжину хвилі λ в середовищі та амплітуду вектор Пойтинг S хвилі.

задача 40688

Величина напруженості електричного поля В електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 6·103 м в момент часу t = T/4 дорівнює половині амплітуди. Знайти відстань точки від джерела коливань.

задача 80441

Кут між напрямком поширення плоскої електромагнітної хвилі і поверхнею, на яку в повітрі падає хвиля, дорівнює α = 30°. Тиск, який викликає хвиля на поверхню, дорівнює p = 60·10–20 Н/м2. Знайти коефіцієнт відбиття R поверхні, якщо амплітуда напруженості електричного поля Еm = 0,4 мВ/м.

Другие предметы