тверде тіло обертається навколо осі кутова швидкість знайти прискорення

тверде тіло обертається навколо осі кутова швидкість знайти прискорення


задача 13124

Тверде тіло починає обертатися навколо нерухомої осі з кутовим прискоренням ε = At, де А = 4,0·10–2 рад/с3. Через якийсь час після початку обертання вектор повного прискорення довільної точки тіла становитиме кут α = 60° з її вектором швидкості?

задача 13668

На графіку представлена параболічна залежність кута повороту абсолютно твердого тіла відносно нерухомої осі від часу t. Початкова кутова швидкість дорівнює нулю ω0 = 0. Тіло повернеться за 4 секунди на кут ... рад.

задача 13827

Тверде тіло масою 4 кг обертається щодо деякої осі за законом φ = 5+10t+0,5t2. Момент сил відносно цієї осі дорівнює 2 Н·м. Визначити власний момент інерції, якщо відстань між осями 0,5 м.

задача 16023

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі за законом φ = at – bt3, де a = 6,0 рад/с, b = 2,0 рад/с3. Знайти: а) середні значення кутової швидкості та кутового прискорення за проміжок часу від t = 0 до зупинки, б) кутове прискорення в момент зупинки тіла.

задача 19565

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі так, що його кутова швидкість залежить від часу за законом ω = ω0+At+Bt2, де ω0 = 10 рад/с, А = 0,1 рад/с2, В = –0,01 рад/с3. У момент часу t = 0 кут повороту φ0 = 0. На який кут від початку обертання повернеться тіло через t1 = 10 с? Знайти значення кутового прискорення при t1.

задача 19576

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі за законом φ = At – Bt3, де А = 6 рад/с, В = 2 рад/с3. Знайти кутове прискорення β і значення кута повороту φ в момент зупинки тіла.

задача 19833

Тверде тіло починає обертатися навколо осі z з кутовою швидкістю, проекція якої змінюється в часі, як показано на графіку. На який кут (рад) щодо початкового положення виявиться поверненим тіло через 10 секунд після початку руху?

задача 20122

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі за законом φ = 6t – t2 (рад). Визначити: 1) середню кутову швидкість обертання за проміжок часу від t1 = 1 до t2 = 4 с; 2) повне число обертів за той же проміжок часу. Побудувати графік залежності кутової швидкості і кутового прискорення від часу.

задача 20362

Тверде тіло починає обертатися навколо осі Z з кутовий швидкістю, проекція якої змінюється в часі, як показано на графіку. На який кут (в рад) виявиться поверненим тіло щодо початкового положення через 10 с?

задача 20364

Тверде тіло починає обертатися навколо осі Z з кутовою швидкістю, проекція якої змінюється в часі, як показано на графіку. На який кут (в рад) виявиться поверненим тіло через 10 с щодо початкового положення?

задача 20365

Тверде тіло починає обертатися навколо осі

задача 20367

Тверде тіло починає обертатися навколо осі

задача 20477

Деяке тіло починає обертатися з постійним кутовим прискоренням рівним 0,04 рад/с2. Через скільки часу після початку руху повне прискорення будь-якої точки тіла буде направлено під кутом 60° до напрямку швидкості цієї точки? Рішення пояснити малюнком.

задача 20478

Деяке тіло починає обертатися з постійним кутовим прискоренням рівним ε = 0,040 рад/с2. Через скільки часу після початку руху повне прискорення будь-якої точки тіла буде направлено під кутом 76° до напрямку швидкості цієї точки? Рішення пояснити малюнком.

задача 20747

На малюнку приведена залежність кута повороту від часу для твердого тіла. На який кут повернеться тіло за 4 с? Яка буде кінетична енергія тіла через 2 с, якщо момент інерції тіла 2 кг·м2?

задача 20909

У початковий момент часу (t = 0) тверде тіло, що обертається навколо осі z, має проекцію кутової швидкості ωz = 5 рад/с. Залежність проекції кутового прискорення тіла від часу показана на графіку. Визначити кутову швидкість тіла в момент часу t = 10 c.

задача 21391

Тверде тіло обертається з кутовою швидкістю ω = ati +bt2j, де a = 0,5 рад/с2, b = 0,06 рад/с3, i та j - орт осей х і у. Знайти модулі кутової швидкості і кутового прискорення в момент t = 10 с.

задача 23566

Тверда куля діаметром 8 см під дією моменту сил 4,65 мН·м рівномірно прискорюється зі стану спокою і за 15 здійснює 180 повних обертів навколо нерухомої осі, що проходить через центр кулі. Чому дорівнює маса кулі?

задача 24174

У якому з наведених нижче випадків для обчислення кутового прискорення застосовується формула β = ω/t? А) ω = 3t; Б) ω = 2t + 8; В) ω = 9t2.

задача 24351

Тверде тіло обертається із кутовим прискоренням ε та початковою кутовою швидкістю ω0. Через час t після початку обертання вектор повного прискорення точки тіла, що знаходиться на відстані R = 5 м від осі, становить кут α = 30° з напрямом швидкості; vt і ωt — лінійна та кутова швидкості в цей момент часу; а, ап = 0,8 м/с2 і аτ відповідно повне, нормальне та тангенціальне прискорення в цей момент часу. Знайти ε.

задача 24352

Тверде тіло обертається з кутовим прискоренням. Через час t після початку обертання вектор повного прискорення точки тіла, що знаходиться на відстані R = 5 м від осі, становить кут α = 30° з напрямом швидкості; ап = 0,8 м/с2 — нормальне прискорення у цей час. Знайти ε.

задача 24767

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі так, що його кутова швидкість залежить від кута повороту φ за законом ω = ω0–aφ, де ω0 і а — позитивні сталі. У момент часу t = 0 кут φ = 0. Знайти залежність кута повороту та кутової швидкості від часу.

задача 25002

Тверде тіло обертається, сповільнюючись, довкола нерухомої осі з кутовим прискоренням β~√ω, де ω — його кутова швидкість. Знайти середню кутову швидкість тіла за час, протягом якого воно обертатиметься, якщо в початковий момент його кутова швидкість дорівнювала ω0.

задача 40660

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі згідно рівняння φ = At – Bt3, де А = 3 рад/с, B = 1 рад/с3. Знайти: а) середнє значення кутової швидкості та кутового прискорення за проміжок часу від t = 0 до зупинки б) кутове прискорення в момент зупинки тіла.

задача 40710

Рівняння обертального руху твердого тіла має вигляд: φ = 3+3t+t3. Знайти кут повороту, кутову швидкість, кутове прискорення і число оборотів через 4 с після початку відліку часу.

задача 40760

Рівняння обертання твердого тіла φ = 9t2+3t+10 (рад). Визначити кутове прискорення і кутову швидкість через 1 сек після початку обертання. Знайти φ в той момент часу, коли кутова швидкість дорівнює 36 рад/с.

задача 50315

Частинки деякої твердої речовини зважені в рідині. Середнє їх число в шарах, відстань між якими 72 мкм, відрізняються одне від одного в два рази. Температура середовища 288 К. Діаметр частинок 0,4 мкм. На скільки щільність речовини частинок більше щільності рідини?

задача 60538

По твердому кільцю з мідного дроту протікає струм I = 5,0 А. Кільце знаходиться в магнітному полі В = 0,50 Тл, перпендикулярному його площині. Сила Ампера розтягує кільце. Визначити механічне напруження в проводі, якщо радіус кільця R = 5,0 см, а площа перетину дроту S = 3,0 мм2.

Другие предметы