тверде тіло обертається навколо осі кутова швидкість знайти прискорення

тверде тіло обертається навколо осі кутова швидкість знайти прискорення


задача 13124

Тверде тіло починає обертатися навколо нерухомої осі з кутовим прискоренням ε = At, де А = 4,0·10–2 рад/с3. Через якийсь час після початку обертання вектор повного прискорення довільної точки тіла становитиме кут α = 60° з її вектором швидкості?

задача 13668

На графіку представлена параболічна залежність кута повороту абсолютно твердого тіла відносно нерухомої осі від часу t. Початкова кутова швидкість дорівнює нулю ω0 = 0. Тіло повернеться за 4 секунди на кут ... рад.

задача 13827

Тверде тіло масою 4 кг обертається щодо деякої осі за законом φ = 5+10t+0,5t2. Момент сил відносно цієї осі дорівнює 2 Н·м. Визначити власний момент інерції, якщо відстань між осями 0,5 м.

задача 16023

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі за законом φ = at – bt3, де a = 6,0 рад/с, b = 2,0 рад/с3. Знайти: а) середні значення кутової швидкості та кутового прискорення за проміжок часу від t = 0 до зупинки, б) кутове прискорення в момент зупинки тіла.

задача 40660

Тверде тіло обертається навколо нерухомої осі згідно рівняння φ = At – Bt3, де А = 3 рад/с, B = 1 рад/с3. Знайти: а) середнє значення кутової швидкості та кутового прискорення за проміжок часу від t = 0 до зупинки б) кутове прискорення в момент зупинки тіла.

задача 40710

Рівняння обертального руху твердого тіла має вигляд: φ = 3+3t+t3. Знайти кут повороту, кутову швидкість, кутове прискорення і число оборотів через 4 с після початку відліку часу.

задача 40760

Рівняння обертання твердого тіла φ = 9t2+3t+10 (рад). Визначити кутове прискорення і кутову швидкість через 1 сек після початку обертання. Знайти φ в той момент часу, коли кутова швидкість дорівнює 36 рад/с.

задача 50315

Частинки деякої твердої речовини зважені в рідині. Середнє їх число в шарах, відстань між якими 72 мкм, відрізняються одне від одного в два рази. Температура середовища 288 К. Діаметр частинок 0,4 мкм. На скільки щільність речовини частинок більше щільності рідини?

задача 60538

По твердому кільцю з мідного дроту протікає струм I = 5,0 А. Кільце знаходиться в магнітному полі В = 0,50 Тл, перпендикулярному його площині. Сила Ампера розтягує кільце. Визначити механічне напруження в проводі, якщо радіус кільця R = 5,0 см, а площа перетину дроту S = 3,0 мм2.