рух імпульс електрона орбіті атома водню обумовлений взаємодією сил магнітного моменту

рух імпульс електрона орбіті атома водню обумовлений взаємодією сил магнітного моменту


задача 12489

Момент импульсу Ll орбітального руху електрона в атомі водню дорівнює 1,83·10–34 Дж·с. Визначити магнітний момент μl, обумовлений орбітальним рухом електрона.

задача 12490

Момент імпульсу орбітального руху електрона в атомі водню 1,83·10–32 Дж·с. Визначити магнітний момент, обумовлений орбітальним рухом електрона.

задача 14678

Знайти імпульс електрона в атомі водню, якщо індукція магнітного поля, створеного ним в центрі орбіти при обертанні, дорівнює 0,39 Тл.

задача 17123

Обчислити довжину хвилі фотона, якщо випромінювання обумовлено переходом електрона в атомі водню з п'ятого енергетичного рівня на третій. До якої області спектра відноситься це випромінювання?

задача 21918

Обчислити момент імпульсу Землі М0, обумовлений її обертанням навколо своєї осі. Порівняти цей момент з моментом імпульсу М, обумовленим рухом Землі навколо Сонця. Землю вважати однорідним шаром, а орбіту Землі - колом.

задача 22399

Електрон знаходиться в атомі в f-стані. Знайти орбітальний момент імпульсу L електрона і максимальне значення проекції моменту імпульсу Lz на напрям зовнішнього магнітного поля.

задача 22769

Чому дорівнює по теорії Бора орбітальний магнітний момент електрона, що рухається по n-й орбіті атома водню? Порівняти з механічним моментом для тієї ж орбіти.

задача 23211

Обчислити повну енергію, орбітальний момент імпульсу та орбітальний магнітний момент електрона атома водню, що знаходиться в 3d-стані.

задача 26543

Визначити момент імпульсу і його проекцію на заданий напрямок електронів, що знаходяться в стані: a) 3s; б) 2р.

задача 26549

Атом водню, що знаходився спочатку в основному стані, поглинув квант світла і перейшов в p-стан. Визначити зміну моменту імпульсу орбітального руху електрона.

Другие предметы