середня квадратична швидкість молекули знайти температуру газу

середня квадратична швидкість молекули знайти температуру газу


задача 10611

Посудина ємністю V = 4 л містить m = 0,6 г деякого газу під тиском p = 0,2 МПа. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу.

задача 11490

При якій температурі Т молекули кисню мають таку ж середню квадратичну швидкість <vкв>, як молекули водню при температурі T1 = 100 К?

задача 11494

У скільки разів середня квадратична швидкість <vкв> молекул кисню більше середньої квадратичної швидкості пилинки масою m = 10–8 г, що знаходиться серед молекул кисню?

задача 11495

Визначити середню арифметичну швидкість <v> молекул газу, якщо їх середня квадратична швидкість <vкв> = 1 км/с.

задача 12050

Густина деякого газу ρ = 0,06 кг/м3. Середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 600 м/с. Знайти тиск, який газ справляє на стінки посудини.

задача 12584

Знайдіть відношення середніх квадратичних швидкостей молекул водню і кисню при однакових температурах.

задача 12718

Скільки молекул водню знаходиться в посудині місткістю V = 2 л, якщо середня квадратична швидкість руху молекул <vкв> = 500 м/c, а тиск на стінки посудини p = 103 Па?

задача 13255

Знайдіть тиск ідеального газу на стінки посудини, якщо середня квадратична швидкість його молекул 3·103 м/с, концентрація 5·1015 м–3, а маса 2,28·10–26 кг.

задача 13338

Деякий газ масою т = 5 г розширюється ізотермічно від об'єму V1 до об'єму V2 = 2V1. Робота розширення А = 1 кДж. Визначте середню квадратичну швидкість молекул газу.

задача 13858

Знайти кількість молекул водню в 1 см3, якщо тиск дорівнює 200 мм рт.ст., а середня квадратична швидкість його молекул за цих умов дорівнює 2400 м/с.

задача 13935

Скільки молекул кисню міститься в посудині об'ємом 100 см3, якщо при хаотичному русі із середньою квадратичною швидкістю 400 м/с молекули чинять тиск на стінки посудини 0,1 атм?

задача 14745

Знайти число молекул n водню в одиниці об'єму посудини при тиску p = 266,6 Па, якщо середня квадратична швидкість її молекул = 2,4 км/с.

задача 14747

У скільки разів середня квадратична швидкість порошинок, зважених в повітрі, менше середньої квадратичної швидкості молекул повітря? Маса порошинки 10–8 г. Повітря вважати однорідним газом, молярна маса якого μ = 0,029 кг/моль.

задача 14749

У посудині об'ємом V = 2 л знаходиться маса m = 10 г кисню при тиску p = 90,6 кПа. Знайти середню квадратичну швидкість <vкв> молекул газу, число молекул N, що знаходяться в посудині, і щільність ρ газу.

задача 14829

Обчислити середнє число зіткнень <z> за одиницю часу молекул деякого газу, якщо середня довжина вільного пробігу <l> = 5 мкм, а середня квадратична швидкість його молекул vкв = 500 м/с.

задача 15319

Щільність деякого газу ρ = 3·10–2 кг/м3. Знайдіть тиск газу, який він справляє на стінки посудини, якщо середня квадратична швидкість молекул газу дорівнює 500 м/с.

задача 15795

Знайти масу m фотона, імпульс якого дорівнює імпульсу молекули водню при температурі t = 20 °C. Швидкість молекули вважати рівною середній квадратичній швидкості.

задача 15893

Знайти середню квадратичну швидкість молекули газу, що має щільність 1,8 кг/м3 при тиску 1,5 атм.

задача 17268

Знайти імпульс молекули водню при температурі t = 20 °С. Швидкість молекули вважати рівною середній квадратичній швидкості.

задача 17286

Визначити температуру Т азоту, якщо середня квадратична швидкість молекул цього газу більше їх середньої арифметичної швидкості на 40 м/с.

задача 18140

У посудині об'ємом 5 л знаходиться газ масою 0,8 г під тиском 0,4 МПа. Знайти середню квадратичну швидкість молекул газу.

задача 19623

Знайти температуру, при якій середня квадратична швидкість молекул азоту більше середньої швидкості на 40 м/с.

задача 19720

При якій температурі середня квадратична швидкість молекул водню дорівнює такій же швидкості молекул азоту при температурі 120°С?

задача 20307

Чому дорівнює концентрація молекул водню при тиску 2,5·104 Па, якщо їх середня квадратична швидкість 2400 м/с.

задача 20468

Якщо середня квадратична швидкість молекул водню (молярна маса М = 2·10–3 кг/моль) більше найбільш вірогідної на ΔV = 400 м/с, то температура газу дорівнює ... К.

задача 20828

Середня квадратична швидкість деякого газу при нормальних умовах дорівнює 480 м/с. Скільки молекул містить 1 г цього газу?

задача 21326

Робота ізотермічного розширення деякого газу масою m = 22 г від об'єму V1 до об'єму V2 = 1,1V1 дорівнює А = 111,8 Дж. Середня квадратична швидкість молекул газу при цій температурі дорівнює vкв. Знайти vкв.

задача 21357

Знайдіть концентрацію молекул кисню, якщо їх середня квадратична швидкість дорівнює 400 м/с, а тиск 2,5·104 Па.

задача 21516

Визначте середню квадратичну швидкість <Uкв> молекул газу, укладеного в посудині об'ємом V = 4 л під тиском Р = 200 кПа. Маса газу 0,6 м

задача 21865

Знайти відношення середньої квадратичної швидкості молекул газу до швидкості поширення звуку в ідеальному газі при тій же температурі. Газ складається з одноатомних молекул.

задача 22432

Щільність ідеального газу ρ = 0,01 кг/м3, середня квадратична швидкість молекул газу <Vкв> = 480 м/с. Знайти тиск Р, який чиниться газом на стінки посудини.

задача 22469

Визначити частку молекул у відсотках, швидкості яких відрізняються не більше ніж на 0,01% в більшу і меншу сторони від середньої квадратичної швидкості при даній температурі, якщо функція розподілу молекул за абсолютними значеннями швидкостей має вигляд: .

задача 23035

Яку температуру T має маса m = 2 г азоту, що займає об'єм V = 820 см3, при тиску p = 0,2 МПа? Скільки молекул азоту знаходиться у посудині? Яку середню квадратичну швидкість мають молекули цього газу?

задача 23289

За якої температури молекули гелію мають таку ж середню квадратичну швидкість, як молекули водню при температурі 288 До.

задача 23640

Який тиск на стінки судини чинять молекули ідеального газу масою m0 = 3·10–26 кг, якщо їх концентрація n = 5·1026 м–3, а середня квадратична швидкість v = 200 м/с?

задача 23641

Який тиск на стінки судини чинив би ідеальний газ з концентрацією 100 млрд молекул в мм3 при середній квадратичній швидкості руху молекул 1 км/с та масі молекули 3·10–27 кг?

задача 23646

Який тиск на стінки судини чинять молекули ідеального газу масою m0 = 3·10–26 кг, якщо концентрація n = 5·1026 м–3, а середня квадратична швидкість v = 200 м/с?

задача 23857

У посудині міститься маса m = 2,5 г кисню. Знайти число NX молекул кисню, швидкості яких перевищують середню квадратичну швидкість .

задача 23996

За якої температури середня квадратична швидкість атомів гелію дорівнюватиме другій космічній швидкості Землі?

задача 23997

На малюнку схематично зображено молекулу кисню. Момент інерції молекули кисню щодо осі О дорівнює 19,2·10–40 г·см3. Визначити значення середньої квадратичної частоти обертання молекули кисню при 27 °С щодо осі О.

задача 23998

Скільки відсотків молекул кисню має швидкості, що відрізняються від середньої квадратичної швидкості не більше ніж на 1 %?

задача 24172

Обчисліть відносне число молекул газу, швидкості яких відрізняються не більше ніж на 1% від значення середньої квадратичної швидкості.

задача 24729

Середня квадратична швидкість молекул водню дорівнює 3·103 м/с. Число молекул водню в одиниці об'єму судини при тиску p = 200 Па дорівнює ...

задача 24755

Визначити середню квадратичну швидкість молекул кисню за t = 27°C. За якої температури ця швидкість дорівнює 500 м/с?

задача 24802

В результаті ізотермічного розширення маси 8,2 г деякого газу в 4,5 рази виконується робота 820 Дж. Знайти середню квадратичну швидкість молекул газу.

задача 24850

У закритому балоні об'ємом V = 20 л за температури t1 = –80°C укладено m = 0,010 г водню. Молярна маса водню M = 2,0 г/моль. Якщо підвищити температуру водню так, щоб тиск став р2 = 40 кПа, то середня квадратична швидкість vкв молекул зросте... раз.

задача 24858

Частинки гуммігуту діаметром d = 1 мкм беруть участь у броунівському русі. Щільність гуммігуту ρ = 103 кг/м3. Знайти середню квадратичну швидкість частинок гуммігуту за температури t = 0°С.

задача 26307

Вважаючи водень ідеальним газом, обчислити його тиск на стінки посудини при концентрації 1019 см–3 і середньої квадратичної швидкості теплового руху 700 м/с.

задача 50000

Знайти середні квадратичні швидкості при температурі t = 27 ° C молекул азоту, кисню, водню, вуглекислого газу і гелію.

задача 50002

Щільність деякого багатоатомного газу при тиску 4·103 Па складає 5·10–2 кг/м3. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу і середнє значення повної кінетичної енергії молекул в одиниці об'єму.

задача 50156

При якій температурі середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу СО2 дорівнює 400 м/с?

задача 50162

Визначити середню квадратичну швидкість молекул азоту при нормальних умовах, тобто при р0 = 105 Па і щільності ρ0 = 1,25 кг/м3.

задача 50344

При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту дорівнює середній арифметичній швидкості молекул кисню при температурі 198 °С?

задача 50346

Знайти середню квадратичну швидкість молекул газу, густина якого при тиску 325 мм рт.ст. дорівнює 6,228·10–4 г/куб.см.

задача 50352

Знайти число молекул водню в 1 см3, якщо тиск дорівнює 0,266 МПа, a середня квадратична швидкість за даних умов дорівнює 1400 м/с.

задача 50384

Використовуючи розподіл Максвелла за швидкостями, вивести формулу для середньої квадратичної швидкості молекул.

задача 50460

Знайти середню квадратичну швидкість молекул вуглекислого газу, також щільність при температурі 37 гр. і тиску 1,013·105 Па.

задача 50462

У посудині об'ємом 1000 см3 знаходиться 10 г азоту під тиском 9,7·104 Па. Знайти: 1) середню квадратичну швидкість молекул; 2) число молекул, що знаходяться в посудині.

задача 50485

Визначити, який обсяг займає газ при тиску 2·105 Па, якщо маса його 1 кг, а середня квадратична швидкість молекул 600 м/с.

задача 50486

При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту дорівнює 400 м/с?

задача 50494

Середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу дорівнює 1440 км/год. Який тиск газу, якщо в об'ємі 15 л знаходиться 0,5 моль газу?

Другие предметы