середня квадратична швидкість молекули знайти температуру газу

середня квадратична швидкість молекули знайти температуру газу


задача 10611

Посудина ємністю V = 4 л містить m = 0,6 г деякого газу під тиском p = 0,2 МПа. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу.

задача 11490

При якій температурі Т молекули кисню мають таку ж середню квадратичну швидкість <vкв>, як молекули водню при температурі T1 = 100 К?

задача 11494

У скільки разів середня квадратична швидкість <vкв> молекул кисню більше середньої квадратичної швидкості пилинки масою m = 10–8 г, що знаходиться серед молекул кисню?

задача 11495

Визначити середню арифметичну швидкість <v> молекул газу, якщо їх середня квадратична швидкість <vкв> = 1 км/с.

задача 12050

Густина деякого газу ρ = 0,06 кг/м3. Середня квадратична швидкість його молекул дорівнює 600 м/с. Знайти тиск, який газ справляє на стінки посудини.

задача 12584

Знайдіть відношення середніх квадратичних швидкостей молекул водню і кисню при однакових температурах.

задача 12718

Скільки молекул водню знаходиться в посудині місткістю V = 2 л, якщо середня квадратична швидкість руху молекул <vкв> = 500 м/c, а тиск на стінки посудини p = 103 Па?

задача 13255

Знайдіть тиск ідеального газу на стінки посудини, якщо середня квадратична швидкість його молекул 3·103 м/с, концентрація 5·1015 м–3, а маса 2,28·10–26 кг.

задача 13338

Деякий газ масою т = 5 г розширюється ізотермічно від об'єму V1 до об'єму V2 = 2V1. Робота розширення А = 1 кДж. Визначте середню квадратичну швидкість молекул газу.

задача 13858

Знайти кількість молекул водню в 1 см3, якщо тиск дорівнює 200 мм рт.ст., а середня квадратична швидкість його молекул за цих умов дорівнює 2400 м/с.

задача 13935

Скільки молекул кисню міститься в посудині об'ємом 100 см3, якщо при хаотичному русі із середньою квадратичною швидкістю 400 м/с молекули чинять тиск на стінки посудини 0,1 атм?

задача 14745

Знайти число молекул n водню в одиниці об'єму посудини при тиску p = 266,6 Па, якщо середня квадратична швидкість її молекул = 2,4 км/с.

задача 14747

У скільки разів середня квадратична швидкість порошинок, зважених в повітрі, менше середньої квадратичної швидкості молекул повітря? Маса порошинки 10–8 г. Повітря вважати однорідним газом, молярна маса якого μ = 0,029 кг/моль.

задача 14749

У посудині об'ємом V = 2 л знаходиться маса m = 10 г кисню при тиску p = 90,6 кПа. Знайти середню квадратичну швидкість <vкв> молекул газу, число молекул N, що знаходяться в посудині, і щільність ρ газу.

задача 14829

Обчислити середнє число зіткнень <z> за одиницю часу молекул деякого газу, якщо середня довжина вільного пробігу <l> = 5 мкм, а середня квадратична швидкість його молекул vкв = 500 м/с.

задача 15319

Щільність деякого газу ρ = 3·10–2 кг/м3. Знайдіть тиск газу, який він справляє на стінки посудини, якщо середня квадратична швидкість молекул газу дорівнює 500 м/с.

задача 15795

Знайти масу m фотона, імпульс якого дорівнює імпульсу молекули водню при температурі t = 20 °C. Швидкість молекули вважати рівною середній квадратичній швидкості.

задача 15893

Знайти середню квадратичну швидкість молекули газу, що має щільність 1,8 кг/м3 при тиску 1,5 атм.

задача 17268

Знайти імпульс молекули водню при температурі t = 20 °С. Швидкість молекули вважати рівною середній квадратичній швидкості.

задача 17286

Визначити температуру Т азоту, якщо середня квадратична швидкість молекул цього газу більше їх середньої арифметичної швидкості на 40 м/с.

задача 26307

Вважаючи водень ідеальним газом, обчислити його тиск на стінки посудини при концентрації 1019 см–3 і середньої квадратичної швидкості теплового руху 700 м/с.

задача 50000

Знайти середні квадратичні швидкості при температурі t = 27 ° C молекул азоту, кисню, водню, вуглекислого газу і гелію.

задача 50002

Щільність деякого багатоатомного газу при тиску 4·103 Па складає 5·10–2 кг/м3. Визначити середню квадратичну швидкість молекул газу і середнє значення повної кінетичної енергії молекул в одиниці об'єму.

задача 50156

При якій температурі середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу СО2 дорівнює 400 м/с?

задача 50162

Визначити середню квадратичну швидкість молекул азоту при нормальних умовах, тобто при р0 = 105 Па і щільності ρ0 = 1,25 кг/м3.

задача 50344

При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту дорівнює середній арифметичній швидкості молекул кисню при температурі 198 °С?

задача 50346

Знайти середню квадратичну швидкість молекул газу, густина якого при тиску 325 мм рт.ст. дорівнює 6,228·10–4 г/куб.см.

задача 50352

Знайти число молекул водню в 1 см3, якщо тиск дорівнює 0,266 МПа, a середня квадратична швидкість за даних умов дорівнює 1400 м/с.

задача 50384

Використовуючи розподіл Максвелла за швидкостями, вивести формулу для середньої квадратичної швидкості молекул.

задача 50460

Знайти середню квадратичну швидкість молекул вуглекислого газу, також щільність при температурі 37 гр. і тиску 1,013·105 Па.

задача 50462

У посудині об'ємом 1000 см3 знаходиться 10 г азоту під тиском 9,7·104 Па. Знайти: 1) середню квадратичну швидкість молекул; 2) число молекул, що знаходяться в посудині.

задача 50485

Визначити, який обсяг займає газ при тиску 2·105 Па, якщо маса його 1 кг, а середня квадратична швидкість молекул 600 м/с.

задача 50486

При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту дорівнює 400 м/с?

задача 50494

Середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу дорівнює 1440 км/год. Який тиск газу, якщо в об'ємі 15 л знаходиться 0,5 моль газу?