середня кінетична енергія поступального руху молекули визначити температуру

середня кінетична енергія поступального руху молекули визначити температуру


задача 10122

Визначити сумарну кінетичну енергію Eк поступального руху всіх молекул газу, що знаходиться в посудині місткістю V = 3 л під тиском р = 540 кПа.

задача 10123

Кількість речовини гелію ν = 1,5 моль, температура T = 120 К. Визначити сумарну кінетичну енергію Ек поступального руху всіх молекул цього газу.

задача 10128

При якій температурі середня кінетична енергія (εп) поступального руху молекули газу дорівнює 4,14·10–21 Дж?

задача 10129

B азоті зважені найдрібніші пилинки, які рухаються так, як якщо б вони були дуже великими молекулами. Маса кожної пилинки дорівнює 6·10–10 г. Газ знаходиться при температурі Т = 400 К. Визначити середні квадратичні швидкості <vкв>, a також середні кінетичні енергії <εп> поступального руху молекули азоту і порошинки.

задача 10607

Визначити температуру газу, якщо середня кінетична енергія <wпост> поступального руху його молекул дорівнює 2,07·10–21 Дж.

задача 10608

Знайти середню кінетичну енергію <Wпост> поступального руху однієї молекули, a також сумарну кінетичну енергію U всіх молекул, укладених в одному молі і в одному кілограмі гелію при температурі Т = 70 К.

задача 10609

B азоті зважені найдрібніші пилинки, які рухаються так, як якщо б вони були дуже великими молекулами. Маса кожної порошинки m = 10–10 г. Температура газу T = 293 К. Визначити середні квадратичні швидкості <vпост>, a також середні кінетичні енергії <Wпост> поступального руху молекул азоту і порошинок.

задача 10612

Газ займає об'єм V = 1 л під тиском p = 0,2 МПа. Визначити кінетичну енергію поступального руху всіх молекул, що знаходяться в даному обсязі.

задача 11072

Газ займає об'єм V = 10 л під тиском p = 2 атм. Визначити кінетичну енергію поступального руху всіх молекул, що знаходяться в даному об'ємі.

задача 11481

Тиск р газу дорівнює 1 мПа, концентрація n його молекул дорівнює 1010 см3. Визначити: 1) температуру Т газу; 2) середню кінетичну енергію <εп> поступального руху молекул газу.

задача 11482

Визначити середню кінетичну енергію <εп> поступального руху і середнє значення <ε> повної кінетичної енергії молекули водяної пари при температурі Т = 600 К. Знайти також кінетичну енергію W поступального руху всіх молекул пари, що містить кількість речовини ν = 1 кмоль.

задача 11487

Визначити температуру Т водню, при якій середня кінетична енергія <εп> поступального руху молекул достатня для їх розщеплення на атоми, якщо молярна енергія дисоціації водню Wm = 419 кДж/моль. Примітка. Молярною енергією дисоціації називається енергія, що витрачається на дисоціацію всіх молекул газу кількістю речовини ν = 1 моль.

задача 11528

Знайти вираз середньої кінетичної енергії <εп> поступального руху молекул. Функцію розподілу молекул по енергіях вважати відомою.

задача 11530

Визначити частку w молекул ідеального газу, енергії яких відрізняються від середньої енергії <εп> поступального руху молекул при тій же температурі не більше ніж на 1%.

задача 11531

Вивести формулу, що визначає частку w молекул, енергія ε яких багато менше kT. Функцію розподілу молекул по енергіях вважати відомою.

задача 11542

Визначити, у скільки разів середня кінетична енергія <εп> поступального руху молекул ідеального газу відрізняється від найбільш ймовірного значення εп кінетичної енергії поступального руху при тій же температурі.

задача 13148

Для демонстрації законів збереження застосовується маятник Максвелла, що представляє собою масивний диск радіусом R і масою m, туго насаджений на вісь радіусом r, яка підвішується на двох попередньо намотаних на неї нитках. Коли маятник відпускають, то він здійснює зворотно-поступальний рух у вертикальній площині при одночасному русі диска навколо осі. Не враховуючи сили опору і момент інерції осі, визначте: 1) прискорення поступального руху маятника; 2) силу натяжіння нитки.


задача 13218

У посудині об'ємом 20 л знаходиться суміш водню і гелію під тиском 2 атм. Загальна маса суміші 5 м Відомо, що середня кінетична енергія поступального руху молекул суміші газів дорівнює 0,038 еВ. У скільки разів відрізняються маси водню і гелію в суміші?

задача 14127

Тиск ідеального газу 10 МПа, концентрація молекул 8·1010 см–3. Визначити середню кінетичну енергію поступального руху молекул і температуру газу.

задача 14128

Тиск ідеального газу 10 мПа, концентрація молекул 2·1012 см–3. Визначити середню кінетичну енергію поступального руху молекул і температуру газу.

задача 14129

Тиск газу 1 МПа; концентрація молекул 1010 молекул/см3. Знайти: 1) середню кінетичну енергію поступального руху однієї молекули; 2) температуру газу.

задача 14226

Знайти число ΔN молекул азоту, що займає при нормальних умовах об'єм V = 10 мкл, кінетичні енергії ε поступального руху яких лежать в інтервалі значень від ε1 = 0 до ε2 = 0,02εвер. Число Лошмідта nл = 2,69·1019 см–3 вважати відомим.

задача 16030

Максимальна температура, що отримується при потужних імпульсах розрядів, досягає 106 К. Визначити середню квадратичну швидкість і середню кінетичну енергію поступального руху іонів водню при цій температурі. μH = 1·10–3 кг/моль.

задача 16815

Балон містить кисень (М = 0,032 кг/моль) при тиску Р = 2 МПа. Якщо середня кінетична енергія поступального руху молекули кисню дорівнює 6,21·10–21 Дж, то щільність газу дорівнює … кг/м3.

задача 17842

Середня кінетична енергія поступального руху молекул при температурі 6000°С дорівнює 1,6·10–23 Дж. Яка ця енергія при температурах — 200 і 2000°С?

задача 19344

При якій температурі 50% всіх молекул мають кінетичну енергію поступального руху, що перевищує 1 еВ?

задача 20087

Обчислити повну енергію теплового руху молекул 40 г кисню при температурі 47°С. Яку частину цієї енергії становить енергія поступального руху молекул?

задача 20092

Визначити внутрішню енергію і сумарну кінетичну енергію поступального руху молекул азоту, що знаходиться під тиском 105 Н/м2 в посудині об'ємом 16 л.

задача 20887

Кількість кисню О2 дорівнює 0,5 моль. Визначити внутрішню енергію молекул газу, а також середню кінетичну енергію молекули кисню при температурі 320 К.

задача 21282

Тиск газу дорівнює 1 МПа, концентрація його молекул дорівнює 1020 см–3. Визначити температуру газу і середню кінетичну енергію поступального руху молекул газу.

задача 21323

Газ знаходиться під тиском р при температурі T. Концентрація молекул газу дорівнює n = 2,41·1025 м–3, середня кінетична енергія поступального руху однієї молекули — W = 6,21·10–21 Дж. Знайти p, T.

задача 21408

Кінетична енергія поступального руху молекул азоту, що знаходиться в балоні об'ємом 20 л, дорівнює 5 кДж, а середня квадратична швидкість його молекул 2000 м/с. Знайти кількість азоту в балоні і тиск, під яким знаходиться азот.

задача 21425

Чому дорівнює енергія теплового руху 10 г гелію при температурі 20°С? Чому дорівнює енергія поступального руху однієї молекули?

задача 21437

Тиск водню р = 105 Па при концентрації його молекул n = 5·1025 1/м3. Чому дорівнює середня кінетична енергія теплового руху молекул водню?

задача 22044

Знайти середню квадратичну швидкість, середню кінетичну енергію поступального руху і середню повну кінетичну енергію молекули гелію і молекули азоту при температурі t = 27°C.

задача 22049

Знайти середню квадратичну швидкість <vкв>, середню кінетичну енергію поступального руху <Eк> і повну середню кінетичну енергію <E> молекули при тиску р = 0,1 МПа для: 1) гелію і 2) азоту.

задача 22149

Визначити середнє значення повної кінетичної енергії однієї молекули гелію, кисню і водяної пари при температурі Т = 400 К.

задача 22156

Визначити середнє значення повної кінетичної енергії однієї молекули аргону і водяної пари при температурі 500 К.

задача 22723

У посудині об'ємом V = 2,0 л знаходиться газ під тиском Р = 0,50 МПа. Визначте сумарну кінетичну енергію Ек поступального руху всіх молекул цього газу.

задача 23352

На один ступінь свободи молекул вуглекислого газу за певної температури припадає середня енергія Ех = 1,29 еВ. Знайти середні кінетичні енергії поступального та обертального руху молекул. Знайти внутрішню енергію 88 г газу. Чому дорівнює їхня середня квадратична швидкість?

задача 24269

У скільки разів енергія фотона (λ = 550 нм) більша за середню кінетичну енергію поступального руху молекули кисню при температурі 17°С?

задача 24370

Тиск кисню, що у посудині об'ємом V = 4 л за нормальної температури t = 27 °С, становить Р = 0,5 МПа. Визначити сумарну кінетичну енергію поступального руху Ек молекул газу в посудині після збільшення його середньої теплової швидкості вдвічі.

задача 24756

Тиск газу дорівнює 1,5 МПа, концентрація його молекул становить 1020 см–3. Визначити: 1) температуру Т газу; 2) середню кінетичну енергію <Wк> поступального руху молекул газу

задача 24812

Обчислити температуру, за якої енергія теплового руху молекул не буде достатньою для того, щоб молекули подолали силу земного тяжіння і назавжди покинули планету.

задача 24882

Який тиск, що чиниться ідеальним газом на дно і стінки судини, об'єм якої V = 3 м3, якщо в ньому міститься N = 15·1026 молекул і кожна має середню кінетичну енергію поступального руху Е = 6·10–22 Дж?

задача 24923

Під яким тиском перебуває у балоні водень, якщо ємність балона V = 10 л, а сумарна кінетична енергія поступального руху молекул водню WK = 7,5 кДж?

задача 25222

Знайдіть середню кінетичну енергію поступального руху молекул азоту при температурі t = 27 °С.

задача 26413

Кінетична енергія поступального руху молекул азоту, що знаходиться в балоні при тиску Р = 2,5·105 Па, дорівнює Wк = 5 кДж, а середня квадратична швидкість його молекул <vкв> = 2·103 м/с. Знайти масу азоту та об'єм, який він займає.

задача 26664

Визначте середню кінетичну енергію <ε0> поступального руху молекул газу, що знаходиться під тиском 0,1 Па і мають концентрацію молекул 1013 см-3.

задача 26667

Тіло масою m = 2 кг рухається поступально під дією деякої сили згідно рівнянню х = 5 + 3t + t2-0,2t3. Знайти значення цієї сили в момент часу t = 2c і t = 5c. У який момент часу сила дорівнює нулю?

задача 26698

Балон містить азот масою 2 кг при температурі T = 280 K. Визначити сумарну кінетичну енергію Wпост поступального руху всіх молекул газу.

задача 50159

Визначити температуру ідеального газу, якщо середня кінетична енергія поступального руху його молекул дорівнює 7,87·10–21 Дж.

задача 50278

Деяка маса кисню знаходиться при температурі t = 27 ° С і тиску р = 100 кПа. Кінетична енергія поступального руху молекул кисню <Е> = 6,3 Дж. Обчислити кількість молекул N кисню, його масу m і об'єм V.

задача 50303

Використовуючи функцію розподілу швидкостей молекул в пучку f(v) = Av2, визначити найбільш ймовірну кінетичну енергію поступального руху молекул в пучку. Т — температура газу, що дорівнює 617 К, m — маса молекули, А — константа.

задача 50343

Обчислити енергію теплового руху 40 г кисню при температурі 47 ° С. Яку частину цієї енергії становить енергія поступального руху молекул?

задача 70220

Заряджена частинка з енергією 1000 еB рухається в однорідному магнітному полі по гвинтових траєкторії, радіус якої 1 мм. Визначити силу Лоренца, що діє з боку поля на частку, a також її кінетичну енергію поступального руху вздовж осі гвинтової траєкторії, якщо швидкість частки становить з напрямком поля кут 60°.

Другие предметы