коефіцієнт теплопровідності молекула діаметр повітря кількість теплоти площа одно температура знаходиться

коефіцієнт теплопровідності молекула діаметр повітря кількість теплоти площа одно температура знаходиться


задача 11872

Зовнішня поверхня стіни має температуру t1 = –20°С, внутрішня — температуру t2 = +20°С. Товщина стіни 40 см. Знайдіть коефіцієнт теплопровідності матеріалу стіни, якщо через кожен квадратний метр її поверхні щогодини проходить 460,5 кДж тепла.

задача 13314

Визначте коефіцієнт теплопровідності λ азоту, що знаходиться в деякому обсязі при температурі 280 К. Ефективний діаметр молекул азоту прийміть рівним 0,38 нм.

задача 13315

Кисень знаходиться при нормальних умовах. Визначте коефіцієнт теплопровідності λ кисню, якщо ефективний діаметр його молекул дорівнює 0,36 нм.

задача 13878

Знайти коефіцієнт теплопровідності водню, якщо відомо, що коефіцієнт внутрішнього тертя для нього при цих умовах дорівнює 8,6·10–6 Н·с/м2.

задача 14703

Визначити кількість теплоти, що пройшло через бетонні стіни корівника площею 50 м2 за час t = 1 хв, якщо в приміщенні температура t1 = 15 °C, а зовні t2 = –10 °C. Товщина стін ΔX = 25 см. Коефіцієнт теплопровідності H = 0,817 Дж/(м

задача 17290

Визначити кількість теплоти Q, яку втрачає кімната протягом однієї години за рахунок теплопровідності повітря, укладеного між віконними рамами. Площа кожної рами S = 3 м2, відстань між ними дорівнює Х = 20 см, температура повітря в приміщенні t1 = 22°C, за вікном t2 = 8°С. Діаметр молекул повітря дорівнює D = 3 А. Температура між рамами дорівнює середньому арифметичному між температурами T1 і T2, тиск Р = 1 атм.

задача 17483

Яку кількість теплоти Q втрачає приміщення за одну годину через вікно, якщо площа кожної рами S = 4 м2, відстань між рамами d = 30 см, температура в приміщенні 18°С, на вулиці –20°С, тиск 101,3 кПа?

задача 26487

Стельове перекриття парового котла складається з двох шарів теплової ізоляції. Визначити температуру t2 на кордоні між шарами, якщо температура зовнішніх поверхонь перекриття t1 = 800° С і t3 = 60° С, а товщина і теплопровідність кожного шару відповідно рівні: d1 = 500 мм, К1 = 1,3 Вт/(м•К); d2 = 200 мм, К2 = 0,16 Вт/(м•K).

задача 50490

Кисень і азот мають однакові температуру і тиск. Визначити для цих газів: 1) ставлення їх коефіцієнтів внутрішнього тертя; 2) ставлення коефіцієнтів теплопровідності.