Затримували різницю потенціалів вихід електрона з металу довжина хвилі світла

Затримували різницю потенціалів вихід електрона з металу довжина хвилі світла


задача 10915

Електрон знаходиться в потенційному ящику шириною l = 0,2 нм. Визначити в електрон-вольтах найменшу різницю енергетичних рівнів електрона.

задача 11422

Фотоефект у деякого металу починається при частоті падаючого світла 678 ТГц. Визначити частоту світла, при якій електрони, що звільняються ним з поверхні даного металу повністю затримуються різницею потенціалів в 1 В.

задача 11967

Електрон знаходиться в потенційному ящику шириною l = 0,5 нм. Визначити найменшу різницю ΔE енергетичних рівнів електрона. Відповідь висловити в електрон-вольтах.

задача 12057

Фотоефект у металу починається при частоті 6·1014 Гц. Визначити частоту падаючого світла, якщо затримуюча напруга дорівнює 3В.

задача 12474

Визначити довжину хвилі фотона, імпульс якого дорівнює імпульсу електрона, що пролетів прискорюючу різницю потенціалів 4,9 В.

задача 14015

Затримуюча напруга для платинової пластинки (робота виходу 6,3 еВ) становить 3,7 В. При тих же умовах для іншої пластинки затримуюча напруга дорівнює 5,3 В. Визначте роботу виходу електронів з цієї платівки.

задача 14274

Знайти постійну Планка h. Відомо, що електрони, вириті з металу світлом з частотою ν1 = 2,2·1015 Гц, повністю затримуються різницею потенціалів U1 = 6,6 В. А виривані світлом з частотою ν2 = 4,6·1015 Гц — різницею потенціалів U2 = 16,5 В.

задача 15144

Електрон в однорідному електричному полі отримує прискорення a = 1012 м/с2. Знайти напруженість Е електричного поля, швидкість v, яку отримає електрон за час t = 1 мкс свого руху, роботу А сил електричного поля за цей час і різницю потенціалів U, пройдену при цьому електроном. Початкова швидкість електрона v0 = 0.

задача 16404

Знайти затримуючу різницю потенціалів Uз для електронів, що вириваються з поверхні калію (Авих = 2 эВ), світлом з довжиною хвилі λ = 330 нм.

задача 16647

При фотоефекті з платинової поверхні електрони повністю затримуються різницею потенціалів U = 0,8 В. Знайдіть довжину хвилі падаючого випромінювання λ і граничну довжину хвилі λкр, при якій ще можливий фотоефект.

задача 16896

Кінетична енергія електрона дорівнює енергії фотона з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм (зелене світло). Яку затримуючу різницю потенціалів повинен пройти електрон, щоб його швидкість стала дорівнювати нулю?

задача 17006

Мідну кульку, віддалену від інших тіл, опромінюють електромагнітним випромінюванням з довжиною хвилі λ = 0,2 мкм. До якого максимального потенціалу зарядиться кулька? Робота виходу електрона з поверхні міді А = 4,47 еВ.

задача 17058

При фотоефекті електрони, вирвані з металу світлом з довжиною хвилі 0,15 мкм, затримувалися гальмуючим полем 7 В, а для світла з довжиною хвилі 75 нм — 15 В. Визначити за цими даними постійну Планка. Заряд електрона 1,6·10–19, а його маса 9,1·10–31 кг.

задача 18177

Знайдіть частоту світла, що вириває з металу електрони, які повністю затримуються різницею потенціалів 3 В. Фотоефект починається при частоті світла 6·1014 Гц. Визначте роботу виходу електронів з цього металу.

задача 18280

Електрони прискорюються електричним полем під дією різниці потенціалів U = 200 В. Визначити, чи можна одночасно виміряти траєкторію електрона з точністю до 100 пм (з точністю порядку діаметра атома) і його швидкість з точністю до 10%.

задача 25906

У скільки разів збільшиться маса рухомого електрона в порівнянні з масою спокою, якщо електрон, пройшовши прискорюючу різниця потенціалів, придбав кінетичну енергію Т = 0,76 МеВ.

задача 26275

Визначте дебройлівську довжину хвилі λ1 протона, що пройшов різницю потенціалів U = 3,0 MB; дебройлівську довжину хвилі λ2 електрона, що пройшов ту ж різницю потенціалів.

задача 60543

Електрон вилетів зі швидкістю v = 1,2·107 м/с з точки з потенціалом φ = 600 В в напрямку силових ліній поля. Визначити потенціал точки, в якій електрон загальмується. Маса електрона m = 9·10–31 кг, заряд электрона e = 1,6·10–19 Кл.

задача 80213

При освітленні деякого металу випромінюванням з довжиною хвилі 508 нм затримує потенціал дорівнює 0,318 В, при іншій довжині хвилі затримуючий потенціал стає рівним 1,615 В. Визначити довжину хвилі випромінювання в другому випадку.

задача 80485

Фотоефект у деякого металу починається при частоті падаючого світла 678 ТГц. Визначити частоту світла, при якій електрони, що звільняються ним з поверхні даного металу, повністю затримуються різницею потенціалів в 1 В.