опромінення поверхні електрон отримає максимальну енергію межа фотоефект випроменити довжину хвилі світла

опромінення поверхні електрон отримає максимальну енергію межа фотоефект випроменити довжину хвилі світла


задача 11599

Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні γ-квантами з енергією 1,53 МеВ.

задача 11908

На дзеркальце з ідеально відзеркалювальною поверхнею площею S = 1,5 см2 падає нормально світло від електричної дуги. Визначити імпульс р, отриманий дзеркальцем, якщо поверхнева щільність потоку випромінювання φ, падаючого на дзеркальце, дорівнює 0,1 МВт/м2. Тривалість опромінення t = 1 с.

задача 12031

Червона межа фотоефекту для деякого металу відповідає довжині хвилі λкр = 275 нм. Знайдіть максимальну швидкість випущених фотоелектронів при опромінюванні цього металу світлом частотою ν = 1,3·1015 Гц.

задача 12346

Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні цинку при опроміненні його випромінюванням з довжиною хвилі λ = 247 нм.

задача 12353

Визначити максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні γ-квантами з довжиною хвилі λ = 0,5 нм. Врахувати залежність швидкості електронів від енергії фотонів.

задача 12355

Визначити максимальну швидкість vmax фотоелектронів, що вириваються з поверхні цинку (робота виходу А = 4 еВ) при опроміненні γ-випромінюванням з довжиною хвилі λ = 2,47 пм.

задача 12420

Для припинення фотоефекту, викликаного опроміненням ультрафіолетовим світлом платинової пластинки, потрібно докласти затримуючу різницю потенціалів U1 = 3,7 В. Якщо платинову пластинку замінити другою платівкою, то затримуючу різницю потенціалів доведеться збільшити до 6 В. Визначити роботу А виходу електронів з поверхні цієї платівки.

задача 12425

Максимальна швидкість vmax фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні його γ-фотонами, дорівнює 291 Мм/с. Визначити енергію ε γ-фотонів.

задача 12448

Фотоелектрони, вирвані з поверхні металу, повністю затримуються при прикладанні затримуючої напруги U0 = 2,0 B. Визначте: 1) роботу виходу електронів з цього металу; 2) частоту застосовуваного опромінення. Метал — селен.

задача 14014

Вибивані світлом при фотоефекті електрони при опроміненні фотокатода видимим світлом повністю затримуються зворотним напругою U0 = 1,2 В. Спеціальні вимірювання показали, що довжина хвилі падаючого світла λ = 400 нм. Визначте червону межу фотоефекту.

задача 14016

Визначте, до якого потенціалу зарядиться усамітнена срібна кулька при опроміненні її ультрафіолетовим світлом довжиною хвилі λ = 208 нм. Робота виходу електронів з срібла А = 4,7 еВ.

задача 14395

Для ослаблення зростання бактерій в будь-якій речовині її опромінюють ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі l = 254 нм. Інтенсивність опромінення 3·10–4 Вт/см2. Яка кількість фотонів падає на 1 см2 речовини, що опромінюється за 1 с?

задача 15279

При опроміненні цезію світлом з довжиною хвилі 0,4 мкм максимальна швидкість фотоелектронів, що вилетіли, дорівнює 660 км/с. Який найменший імпульс фотона, який може викликати фотоефект?

задача 15555

При опроміненні речовини фотонами з довжиною хвилі 5 пм відбувається комптонівське розсіювання фотонів під кутом 30°. Знайти імпульс електрона віддачі.

задача 15556

При опроміненні речовини фотонами з довжиною хвилі 6 пм відбувається комптонівське розсіювання фотонів під кутом 30°. Знайти імпульс електрона віддачі.

задача 15557

При опроміненні речовини фотонами з довжиною хвилі 0,05 А розсіювання фотонів відбувається під кутом β = 20°. Який імпульс електрона віддачі.

задача 15734

Обчислити кінетичну енергію фотоелектронів, що вилетів з натрію при опроміненні світлом довжиною хвилі λ = 200 нм. Робота виходу електрона з натрію A = 2,27 еВ.

задача 16369

Визначте, на яку максимальну відстань від поверхні електрода може віддалиться фотоелектрон, вирваний з поверхні срібного електрода при опроміненні його монохроматичним світлом з довжиною хвилі λ = 85 нм, якщо поза електродом є затримуюче електричне поле напруженістю Е = 10 В/см. Червона межа фотоефекту для срібла λ0 = 264 нм.

задача 17235

Червона межа фотоефекту рубідію дорівнює 0,81 мкм. Визначити швидкість фотоелектронів при опроміненні рубідію монохроматичним світлом з довжиною хвилі 0,4 мкм. Яку затримуючу різницю потенціалів треба прикласти до фотоелемента, щоб припинити фототок? На скільки треба змінити затримуючу різницю потенціалів при зменшенні довжини хвилі падаючого світла на 200 нм?

задача 17530

До якого максимального потенціалу зарядиться віддалена від інших тіл мідна кулька при опроміненні її електромагнітним випромінюванням з довжиною хвилі λ = 140 нм?

задача 18010

Середня потужність експозиційної дози опромінення в рентгенівському кабінеті дорівнює 6,45·10–12 Кл/ (кг·с). Лікар знаходиться протягом дня 5 ч в цьому кабінеті. Яка його доза опромінення за 6 робочих днів?

задача 18011

У скільки разів енергія, поглинена 1 см3 м'язової тканини при дозі опромінення в 1 р, буде перевищувати енергію, поглинену 1 см3 повітря, якщо ефективні атомні номери (порядковий номер елемента, 1 г якого поглинає ту ж енергію випромінювання, що і 1 г складного речовини при однакових умовах опромінення) тканини і повітря приблизно рівні?

задача 18013

Визначити, у скільки разів збільшилася доза на поверхні поля опромінення при рентгенотерапії, якщо опромінення помилково здійснювалося з відстані 30 см замість розрахункового 40 см.

задача 18014

Іонізація, створювана космічними променями на рівні моря на 50° північної широти, 2,74 пар іонів / (см3·сек). Визначити дозу опромінення (в р) за тиждень. Порівняти цю дозу з гранично допустимої, яка дорівнює 0,1 р.

задача 18172

Який максимальний заряд набуває віддалена від інших тіл мідна кулька при опроміненні її електромагнітним випромінюванням з довжиною хвилі 140 нм? Електроємність кульки 1 пФ.

задача 18308

Опромінення літієвого фотокатода проводиться фіолетовими променями, довжина хвилі яких дорівнює 0,4 мкм. Визначити швидкість фотоелектронів, якщо довжина хвилі червоної межі фотоефекту для літію дорівнює 0,52 мкм.

задача 19174

Яку швидкість отримують вирвані з калієвого фотокатода електрони при опроміненні його фіолетовим світлом з довжиною хвилі λ = 420 нм? Робота виходу А = 2 еВ. Визначте масу фотона падаючого світла.

задача 19290

У разі опромінення металу γ-квантами з нього вилітають фотоелектрони з максимальною швидкістю vmax = 290 Мм/с. Визначити енергію квантів E, їх імпульс р і масу m.

задача 19922

Середня потужність експозиційної дози опромінення в рентгенівському кабінеті дорівнює 6,45·10–7 Кл/(кг·с). Лікар знаходиться протягом 5 ч в цьому кабінеті. Яка його доза опромінення за 6 робочих днів?

задача 20940

Визначте роботу виходу електрона з поверхні речовини, якщо при опроміненні його світлом з довжиною хвилі 590 нм, швидкість вибитих електронів дорівнює 0,28·107 м/с.

задача 21143

На скільки градусів збільшиться температура фантома (моделі людського тіла) масою 80 кг, якщо його теплоємність 4,2·103 Дж/кг при дозі опромінення 600 рад?

задача 21286

Фотоефект спостерігається при опроміненні заліза світлом з довжиною хвилі λ = 290 нм. Яку затримуючу напругу U(В) треба прикласти до металу, щоб максимальна швидкість вирваних електронів зменшилася в 3 рази? Робота виходу електрона з заліза дорівнює A = 4,36 еВ.

задача 22158

Максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні його γ-квантами, дорівнює 2,91·108 м/с. Визначити енергію γ-квантов (роботою виходу знехтувати).

задача 22190

Максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні його γ-квантами рівна 2,1·108 м/с. Визначити енергію γ-квантов. Роботою виходу знехтувати.

задача 22674

Визначити червону границю λкр фотоефекту для цезію, якщо при опроміненні його поверхні фіолетовим світлом з довжиною хвилі λ = 400 нм максимальна швидкість фотоелектронів V = 650 км/с.

задача 22778

Речовина 11Na23 опромінюється дейтронами і перетворюється в радіоактивний ізотоп 11Na24 з періодом напіврозпаду 11,5 ч. Яка частка радіоактивного натрію залишається через добу після припинення опромінення дейтронами?

задача 23172

Зразок йоду опромінюється потоком нейтронів такої інтенсивності, що в 1 с утворюється 16 мільйонів атомів радіоактивного йоду-128 період напіврозпаду якого 25 хв. Знайти число атомів йоду-128 через 68 хв після початку опромінення.

задача 23937

Визначте постійну Планка, якщо відомо, що фотоелектрони, що вириваються з поверхні катода випромінюванням з довжиною хвилі 240 нм, затримуються при потенціалі 0,2, а при опроміненні цього катода випромінюванням з довжиною хвилі 254 нм фотострум припиняється при затримуючому потенціалі 0,485.

задача 24407

При фотоефекті з платинової поверхні величина потенціалу, що затримує, дорівнює 0,8 В. Знайти: 1) довжину хвилі застосовуваного опромінення; 2) максимальну довжину хвилі, за якої ще можливий фотоефект.

задача 26363

Максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні його монохроматичним випромінюванням дорівнює 1,1·106 м/с. Визначити енергію фотонів, якщо робота виходу дорівнює 2,3 еВ.

задача 26679

При опроміненні 27Al нейтронами в реакторі утворюється α-радіоактивний ізотоп 28Al з періодом напіврозпаду Т1/2 = 2,3 хв. Якщо ядра 28Al виникають з постійною швидкістю η = 1010 ядер/с, то: а) яку максимальну кількість ізотопу 27Al можна отримати в реакторі і яка його активність? б) через скільки часу активність досягне 95% від максимальної?

задача 80259

Найменша довжина хвилі випромінювань, застосовувана для опромінення тварин, λ = 280 нм. Визначити частоту та енергію фотона.

задача 80359

Максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні її гамма-фотонами, дорівнює 2,4·108 м/c. Знайти в MеВ енергію фотона. Роботою виходу електронів з металу знехтувати.

задача 80361

Визначити максимальний імпульс фотоелектронів, що вилітають з металу при опроміненні його гамма-фотонами з енергією 1 МеВ.

задача 80410

Інтенсивність паралельного монохроматичного світлового потоку I = 30 Вт/м2. На шляху потоку поміщається пластинка площею S = 100 см2. Платівка відображає 30% падаючої енергії, решту поглинає. Який імпульс буде переданий цій платівці за 5 с опромінення?

задача 80539

Досліджуються властивості фотоемісійного катода. При опроміненні його світлом з довжиною хвилі λ1 = 589 нм з поверхні катода вилітають електрони з максимальною кінетичною енергією W1 = 0,380 еВ. Визначте роботу виходу для матеріалу катода і червону межу фотоефекту. Знайдіть максимальну кінетичну енергію фотоелектронів при опромінюванні фотокатода світлом з довжиною хвилі λ2 = 254 нм.

Другие предметы