струм насичення пластина іон повітря між знайти температуру

струм насичення пластина іон повітря між знайти температуру


задача 10742

На відстані d = 2 см одна від одної розташовані дві пластини площею S = 300 см2 кожна. Повітря між пластинами іонізують рентгенівськими променями. При напрузі U = 150 В між пластинами йде далекий від насичення струм силою I = 4 мкА. Визначити концентрацію n іонів одного знака між пластинами. Заряд кожного іона вважати рівним елементарному заряду.

задача 11193

Струм насичення при несамостійному розряді 8,8 пА. Визначити число пар іонів, створюваних у 1 с із зовнішнім іонізатором.

задача 13502

Визначте роботу виходу електронів з металу, якщо щільність струму насичення двоелектродної лампи при температурі Т1 дорівнює j1, а при температурі Т2 дорівнює j2.

задача 13503

Виведіть залежність швидкості зміни щільності термоелектронного струму насичення від температури.

задача 23764

Визначити, у скільки разів зросте сила струму насичення через p-n-перехід для кремнієвого приладу, якщо температура в процесі роботи зросте від 20 °С до 120 °С. Ширину забороненої зони для кремнію прийняти рівною 1,1 еВ.

Другие предметы