точка рухається в магнітне поле по колу радіусом зі швидкістю визначити знайти прискорення

точка рухається в магнітне поле по колу радіусом зі швидкістю визначити знайти прискорення


задача 10008

Матеріальна точка рухається в площині xу відповідно до рівнянь х=A11t+C1t2 і у=А2+B2t+С2t2, де В1=7 м/с, С1=-2 м/с2, В2=-1 м/с, С2=0,2 м/с2. Знайти модулі швидкості і прискорення точки в момент часу t = 5 с.

задача 10501

Колесо радіусом R = 0,3 м обертається згідно з рівнянням φ = Аt+Bt3, де A = 1 рад/с; В = 0,1 рад/с3. Визначити повне прискорення точок на окружності колеса в момент часу t = 2 с.

задача 10506

Дві матеріальні точки рухаються відповідно до рівнянь х1 = А11t+С1t2 і x2 = А2+C2t2, де A1 = 10 м; В1 = 32 м/с; С1 = –3 м/с2; A2 = 5 м; С2 = 5 м/с2. У який момент часу швидкості цих точок однакові? Чому дорівнюють швидкості і прискорення точок в цей момент?

задача 10773

Заряджена частинка з енергією Т = 1 кеВ рухається в однорідному магнітному полі по колу радіусом R = 1 мм. Визначити силу Fл, діючу на частку з боку поля.

задача 10994

Дві матеріальні точки рухаються відповідно до рівнянь; x1 = A1t+B1t2+C1t3, x2 = A2t+B2t2+C2t3, де A1 = 4 м/c, B1 = 8 м/с2, C1 = -16 м/с3, A2 = 2 м/с, B2 = -4 м/с2, С2 = 1м/с3. У який момент часу t прискорення цих точок будуть однакові? Знайти швидкості v1 и v2 точок в цей момент.

задача 11149

Легковий автомобіль вагою 30 кН починає рухатися накатом зі швидкістю 20 м/с. Визначити його швидкість через 200 м пробігу і середнє прискорення на цьому шляху. Сила опору автомобіля F = 1850 Н.

задача 11194

Радіус Землі в n = 3,66 рази більше радіуса Місяця; середня щільність Землі в k = 1,66 рази більше середньої щільності Місяця. Визначити прискорення вільного падіння gЛ на поверхні Місяця, якщо на поверхні Землі прискорення вільного падіння g вважати відомим.

задача 11195

Радіус R малої планети дорівнює 250 км, середня щільність ρ = 3 г/см3. Визначити прискорення вільного падіння g на поверхні планети.

задача 11197

Штучний супутник обертається навколо Землі по колу на висоті h = 3,6 Мм. Визначити лінійну швидкість v супутника. Радіус R Землі і прискорення вільного падіння g на поверхні Землі вважати відомими.

задача 11305

Точка рівномірно рухається по колу проти годинникової стрілки з періодом Т = 6 с. Діаметр d кола дорівнює 20 см. Написати рівняння руху проекції точки на вісь х, що проходить через центр кола, якщо в момент часу, прийнятий за початковий, проекція на вісь х дорівнює нулю. Знайти зміщення х, швидкість і прискорення проекції точки в момент t = 1 с.

задача 11387

Надано графік швидкості v(t). Побудувати графіки прискорення а(t) і пройденого шляху x(t). Обчислити значення а(t) і x(t) у зазначених точках.

задача 12074

Заряджена частинка з енергією T = 1 кеВ рухається в однорідному магнітному полі по колу радіусом R = 1 см. Знайти силу F, що діє на частинку з боку поля.

задача 12213

Визначити швидкість ν і повне прискорення а точки в момент часу t = 2 с, якщо вона рухається по колу радіусом R = 1 м відповідно до рівняння ξ = At + Bt3, де А = 8 м/с, В = –1 м/с 3, ξ - криволінійна координата, відрахована від деякої точки, прийнятої за початкову, уздовж окружності.

задача 12268

Дві матеріальні точки рухаються відповідно до рівнянь x1 = A1t + B1t2 + C1t3 і x2 = A2t + B2t2 + C2t3, де A1 = 2 м/с; B1 = –4 м/с2; C1 = 1 м/с3; A2 = 4 м/с; B2 = 8 м/с2; C2 = –16 м/с3. В який момент часу швидкості цих точок будуть однакові? Знайти прискорення точок в цей момент часу.

задача 12622

Штучний супутник рухається навколо Землі по колу. Висота супутника над поверхнею Землі 3200 км. Визначити швидкість супутника. Радіус Землі прийняти рівним 6400 км.

задача 12933

Визначити напруженість магнітного поля в центрі кола, по якому частотою 974 Гц обертається альфа-частинка. Радіус кола дорівнює 25 мм.

задача 12986

Визначити напруженість магнітного поля у центрі кола, по якому частотою 538 Гц обертається альфа-частинка. Радіус кола дорівнює 1 мм.

задача 13074

Тіло масою m = 5 кг піднімають з прискоренням а = 2 м/с2. Визначити роботу сили протягом перших п'яти секунд.

задача 13015

Матеріальна точка рухається вздовж прямої так, що її прискорення лінійно зростає і за перші 10 с досягає значення 5 м/c² Визначте наприкінці десятої секунди 1) швидкість точки, 2) пройдений точкою шлях.

задача 13023

Радіус-вектор матеріальної точки змінюється з часом за законом r = 4t²i + 3tj + 2k. Визначте: 1) швидкість v; 2) прискорення a; 3) модуль швидкості в момент часу t = 2 с.

задача 13173

Визначте висоту, на якій прискорення вільного падіння становить 25% від прискорення вільного падіння на поверхні Землі.

задача 13231

З яким прискоренням будуть рухатися вантажі попередньої задачі, якщо в осі блоку діє сила тертя, що створює гальмуючий момент Мторм = 0,1 Н·м, а радіус блоку дорівнює 5 см?

задача 13788

Лінійна швидкість точок, що лежать на колі точильного каменю, дорівнює 12,56 м/с, а його діаметр дорівнює 0,4 м. Знайти період обертання, кутову швидкість і частоту обертання каменю.

задача 13938

Матеріальна точка рухається в площині ху відповідно до рівнянь х = 5 + 7t – 2t2 і у = 3 + t + 0,2t2. Знайти модулі швидкості і прискорення точки в момент часу t = 5 с.

задача 14486

Який кут α з горизонтом становить поверхню бензину в баку автомобіля, що рухається горизонтально з прискоренням а = 2,44 м/с2?

задача 15009

Визначити швидкість ν і повне прискорення а точки в момент часу t = 1,38 с, якщо вона рухається по колу радіусом R = 1,76 м відповідно до рівняння φ = At + Bt3, де А = 6,47 рад/с, В = –1,84 рад/с3.

задача 15131

Визначити швидкість і повне прискорення точки в момент часу 2 с, якщо вона рухається по колу радіусом 1 м відповідно до рівняння φ = At + Bt3, де А = 8 м/с, В = –1 м/с3, t — криволінійна координата, відрахована від деякої точки, прийнятої за початкову, уздовж окружності. Зобразити вектори швидкостей і прискорень (лінійних і кутових) для випадку, коли окружність розташована в горизонтальній площині в зазначений момент часу.

задача 15413

Заряджена частинка рухається в магнітному полі по колу зі швидкістю v = 106 м/с. Індукція, магнітного поля B = 0,3 Тл. Радіус кола R = 4 см. Знайти заряд q частинки, якщо відомо, що її енергія W = 12 кеВ.

задача 15426

Знайти заряд частинки, якщо відомо, що її енергія 12 кеВ і рухається вона в магнітному полі по колу зі швидкістю 106 м/с, а індукція магнітного поля 0,6 Тл. Радіус кола 4 см.

задача 15570

Матеріальна точка рухається з прискоренням по колу. Її лінійна швидкість дорівнює v = a1t. Знайти її повне прискорення в момент, коли вона зробить m обертів після початку руху. Величину a1 вважати відомою.

задача 15720

Визначити масу причепа, який трактор веде з прискоренням а = 0,2 м/с2. Сила опору руху Fтр = 1,5 кН, сила тяги на гаку трактора F = 1,6 кН.

задача 16016

Точка рухається по дузі кола радіуса R. Її швидкість залежить від пройденого шляху s за законом v = a, де a — постійна. Знайти кут її між вектором повного прискорення і вектором швидкості залежно від s.

задача 17584

Точка рухається по колу радіуса R = 0,5 м з постійним дотичним прискоренням 2 м/с2 зі стану спокою. Визначити нормальне і повне прискорення точки в момент часу t = 1 с.

задача 17874

Штучний супутник обертається навколо Землі по колу на висоті 300 км. Визначити лінійну швидкість супутника і період його обертання.

задача 18081

Ліфт з людиною масою 70 кг рухається вертикально вгору з прискоренням 0,3 м/с2. Вага людини в ліфті дорівнює ...

задача 18085

Ліфт з людиною рухається вертикально вгору з прискоренням 0,25 м/с2. Якщо вага людини в ліфті дорівнює 758,5 Н, то маса людини ...

задача 19385

Автомобіль їде в гору, його початкова швидкість 20 м/сек, прискорення негативне і дорівнює 1 м/сек2. Який шлях пройде автомобіль за 40 сек? Пояснити дивний результат.

задача 19808

Заряджена частинка рухається рівномірно і прямолінійно в напрямку, перпендикулярному до схрещених електричного і магнітного полів. Для визначення швидкості її руху спочатку вимкнули електричне поле і визначили радіус кола R = 10 см. Потім залишили тільки електричне поле, відключивши магнітне і визначили, що лінійне відхилення частки від її первісного напрямку руху склало l = 20 см за час t = 1·10–5 с. Знайти за цими даними швидкість частинки.

задача 19829

Тіло рухається по колу радіусом 2 м. Закон його руху описується рівнянням ξ(t) = At+Bt3, де А = 0,5 м/с, В = 0,1 м/с3, а координата ξ(t) відраховується вздовж окружності. Знайти кутові швидкість і прискорення в момент t = 2 с. Чому дорівнює лінійне прискорення тіла в зазначений момент часу?

задача 19830

Матеріальна точка рухається по колу радіусом R = 1 м. Залежність кута повороту від часу має вигляд φ = At4, де A = 1 рад/с4. Визначити лінійне прискорення матеріальної точки через секунду після початку руху, а також кут між лінійним прискоренням і радіусом окружності в цей момент часу.

задача 19992

Матеріальна точка M рухається по колу зі швидкістю v. На рис. 1 показаний графік залежності модуля швидкості від часу. При цьому вектор повного прискорення в момент часу t3 на рис.2 має напрямок ...

задача 20143

Радіус-вектор матеріальної точки змінюється з часом за законом r = t3i + 3t2j. Визначте модуль і вектор швидкості і прискорення.

задача 20145

Тіло рухається в полі з потенційною енергією U = 6/r – 4/r2, Дж. Визначте силу, що діє на тіло в точці з радіусом 0,5 м, і роботу, що здійснюються при переміщенні точки з r1 = 1 м в точку r2 = 2 м.

задача 20864

Протони рухаються по колу радіуса R = 8,1 см в магнітному полі з індукцією В = 0,58 Тл. Яке по величині й напрямку електричне поле треба докласти, щоб протони рухалися по прямій?

задача 21022

Чотири кульки, розміри яких нехтовно малі, рухаються по колах з однаковою кутовою швидкістю. Вкажіть номер кульки, момент імпульсу якої щодо осі, що проходить через центр кола, максимальний. Маси кульок і радіуси кіл: 1) m = 5 г, r = 1 см; 2) m = 10 г, r = 2 см; 3) m = 5 г, r = 3 см; 4) m = 2 г, r = 3 см.

задача 21537

Матеріальна точка рухається по колу. Закон руху має вигляд s(t) = A+Bt+Ct2, А = 0 м, В = 3 м/с, С = –1 м/с2. Знайти залежність лінійної швидкості і тангенціального прискорення точки від часу. Визначити координату s, швидкість v і прискорення ατ, які матиме точка в момент часу t = 1,5 с. Який шлях пройде точка за цей час? Побудувати графіки залежності s(t), v(t) і aτ(t) в інтервалі від t = 0 с до t = 4 с.

задача 21945

Тіло рухається по колу радіуса 2 м так, що його швидкість змінюється за законом v = 2,1+2,5t2. Всі параметри задані в "СИ". Знайти повне прискорення тіла через 2,2 с після початку руху.

задача 21946

Тіло рухається по колу радіуса 3,8 м так, що його колійна координата змінюється за законом х = 4,6+2,1t2. Знайти модуль переміщення тіла за 8 с після початку руху.

задача 23411

Автомобіль масою m = 600 кг в'їжджає на опуклий міст, що є дугою кола радіусом R = 120 м. Швидкість автомобіля дорівнює v = 108 км/год. У деякий момент часу радіус-вектор, проведений із центру кривизни мосту в точку, де знаходиться автомобіль, складає з горизонталлю кут α = 60°. Визначити силу нормального тиску автомобіля на міст у цій точці.

задача 24033

Матеріальна точка рухається по колу, радіус якого 40 м. Залежність шляху, пройденого точкою, від часу задана рівнянням s = 2t3 + 4t2 – 2t + 10. Визначити пройдений шлях, кутову швидкість та кутове прискорення точки через 5 с від початку її руху.

задача 24363

Матеріальна точка M рухається по колу із швидкістю v. На рис.1 показаний графік залежності проекції швидкості vτ на орт τ, спрямований уздовж швидкості v. На рис.2 вкажіть напрямок сили, що діє на точку M в момент часу t1: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

задача 24381

Траєкторія пучка електронів, що рухаються у вакуумі в магнітному полі з напруженістю 5,56·103 А/м, — коло радіусом 3 см. Визначте швидкість та енергію електронів, період обігу та момент імпульсу.

задача 24479

α- частка, що рухається по колу радіусом 10 см в однорідному магнітному полі, має довжину хвилі, що дорівнює 10 пм. Знайти індукцію магнітного поля, у якому рухається частка.

задача 24791

Визначте прискорення вільного падіння на Юпітері, якщо відомо, що середня густина планети дорівнює 1300 кг/м3, а радіус становить 71 000 км. Вважайте, що Юпітер має форму кулі.

задача 25015

Тіло рухається по колу радіусу R = 0,8 м так, що кут повороту φ залежить від часу відповідно до рівняння φ(t)=A+Bt+Ct2+Dt3, де A = 0 рад, B = 0,1 рад/с, C = 0 рад/с2, D = 0,02 рад/с3. Для моменту часу t = 2 с визначте:
а) Кут повороту φ, пройдений шлях s та переміщення Δr.
б) Кутову та лінійну швидкості.
Кутове, тангенціальне, нормальне та повне прискорення.

задача 25019

Тіло рухається по колу радіусу R = 1 м так, що кут повороту φ залежить від часу відповідно до рівняння φ(t) = A+Bt+Ct2+Dt3, де A = 1 рад, B = 0,2 рад/с, C = –0,01 рад/с2, D = 0 рад/с3. Для моменту часу t = 10 с визначте:
а) Кут повороту φ, пройдений шлях s та переміщення |Δr|;
б) кутову та лінійну швидкості;
в) кутове, тангенціальне, нормальне та повне прискорення.

задача 26303

Матеріальна частинка рухається по дузі з радіусом R = 1,00 м. Її швидкість залежить від дугової координати l по закону v=k, де k — деяка постійна. Знайти кут α між векторами повного прискорення і швидкості точки в момент часу, коли її дугова координата l = 0,50 м.

задача 26327

Дві частинки 1 і 2 рухаються по колу з постійними кутовими швидкостями ω1 = π/6 рад/с і ω2 = π/3 рад/с. У початковий момент часу кут між радіусами, проведеними до частинок, дорівнює π/3. У який момент часу частинки зустрінуться? Частинки рухаються в одному напрямку.

задача 26424

Заряджена частинка рухається в магнітному полі по колу радіусом R = 4 см зі швидкістю v = 2,0 м / c. Індукція поля дорівнює В = 0,4 Тл. Знайти заряд частинки, якщо відомо, що її енергія дорівнює W = 32 кеВ.

Задача 26579

Положення точки на площині визначається її радіусом-вектором r = 0,3t2i + 0,1 t3j. Визначити модуль прискорення точки в момент часу t = 2 с.

Задача 26588

Матеріальна точка масою m = 5 кг рухається під дією сил F1 = 3 Н і F2 = 10 Н. Визначити проекцію прискорення точки на вісь Ох.

задача 26623

По горизонтальній платформі масою m2 = 425 кг біжить людина з прискоренням аr = 2 м/с2 щодо платформи. Маса людини т1 = 75 кг. Визначити модуль прискорення платформи. Визначити прискорення центра 3 катка 1, якщо тіла 1 і 2 - однорідні суцільні циліндри з однаковими масами і радіусами.

задача 26686

Визначити прискорення вільного падіння g на висоті h = 200 км над Землею, приймаючи прискорення вільного падіння на поверхні Землі g0 = 9,81 м/с2, а радіус Землі RЗ = 6400 км.

задача 26711

Проекції прискорення точки під час руху визначаються виразами ax = 0,8t (м/с2], ay = 0,8 м/с2. Знайти дотичне прискорення в момент часу t = 2 с, якщо при t0 = 0 швидкість точки v0 = 0.

задача 26712

Дан графік швидкості v = v(t) руху точки по колу радіуса 6 м. Визначити нормальне прискорення точки в момент часу t = 3 с.

задача 40507

Визначте, з яким прискоренням падають тіла на поверхні Місяця, якщо його маса 7,3·1022 кг, а радіус 1,7·106 м.

задача 40564

Матеріальна точка починає рухатися по колу з кутовим прискоренням ε = k·t, де k = 4 рад/c3. Визначити кутову швидкість точки в момент часу t1 = 2 c.

задача 40565

Точка рухається по колу з постійним кутовим прискоренням ε = 3,00 рад/c. Визначити радіус кола, якщо до кінця першої секунди після початку руху повне прискорення точки а = 7,50 м/с.

задача 40584

Точка рухається по колу радіусом 0,4 м згідно рівняння S = 2-cos2t. Визначити нормальне прискорення точки в момент часу t = π/4 с?

задача 40635

По прямій лінії рухаються дві матеріальні точки відповідно до рівнянь: х1 = А1 + В1t + С1t2 і x2 = А2 + В2t + С2t2, где А1 = 10 м; В1 = 1 м/c; С1 = -2 м/c2; А2 = 3 м; В2 = 2 м/с; С2 = 0,2 м/с2. У який момент часу швидкості цих точок будуть однаковими? знайти прискорення а1 і а2 цих точок в момент t = 3 с.

задача 40703

Зміна радіус-вектора матеріальної точки з часом відбувається за законом де A = 2 м/с2; B = 5 м/с; C = 3 м. Визначити: 1) швидкість ; 2) прискорення ; 3) модуль швидкості в момент часу t = 4 с.

задача 40822

Тролейбус, рушаючи з місця, рухається з постійним прискоренням 1,5 м/с2. Через який час він придбає швидкість 54 км/год?

задача 40826

Матеріальна точка рухалася по окружності радіусом 2 м. Знайдіть шлях і переміщення через 1/6 частину обороту, 1/4, 1/2 і повний оборот.

задача 40840

Початкова швидкість дорівнює 2 м/c, кінцева швидкість дорівнює 10 м/с. Час дорівнює 1 хвилина. Знайти відстань і прискорення.

задача 40847

Визначте прискорення автомобіля, якщо при розгоні за 10 сек він набуває швидкість 54 км/год.

задача 40861

Визначте, з яким прискоренням рухається з місця автомобіль, якщо відомо, що за 10 с він досягає швидкості 54 км/год.

задача 70171

Визначити напруженість магнітного поля в центрі кола, по якому з частотою 814 Гц обертається альфа-частинка. Радіус кола дорівнює 42 мм.

Другие предметы