коефіцієнт дифузії молекул тиск температура

коефіцієнт дифузії молекул тиск температура


задача 11556

Середня довжина вільного пробігу <l> атомів гелію при нормальних умовах дорівнює 180 нм. Визначити дифузію D гелію.

задача 11557

Дифузія D кисню при температурі t = 0 ° С дорівнює 0,19 см2/с. Визначити середню довжину вільного пробігу <l> молекул кисню.

задача 11558

Обчислити дифузію D азоту: 1) при нормальних умовах; 2) при тиску p = 100 Па і температурі T = 300 К.

задача 11559

Визначити, у скільки разів відрізняється дифузія D1 газоподібного водню від дифузії D2 газоподібного кисню, якщо обидва гази знаходяться при однакових умовах.

задача 13317

Визначте коефіцієнт дифузії D кисню при нормальних умовах. Ефективний діаметр молекул кисню прийміть рівним 0,36 нм.

задача 14560

Знайти коефіцієнт дифузії D гелію при температурі t = 17 °С і тиску p = 150 кПа. Ефективний діаметр атома Ζ обчислити, вважаючи відомими для гелію критичні значення Тк = 5,2 К і рк = 0,23 МПа.

задача 14756

Ефективні діаметри молекули кисню і атома аргону практично однакові. У скільки разів відрізняються коефіцієнти теплопровідності молекули кисню і атома аргону (к12), знаходяться при однакових умовах. Відносні молекулярні маси Mr1 і Mr2 кисню і аргону рівні 32 і 40. Знайти залежність коефіцієнта дифузії D від температури Т при V = Const.

задача 16162

Визначити відношення коефіцієнта дифузії водню до коефіцієнта дифузії кисню, якщо обидва гази знаходяться за однакових умов.

задача 17175

Вуглекислий газ і азот знаходяться при однакових температурах і тисках. Знайти для цих газів відношення: а) коефіцієнтів дифузії; б) в'язкості; в) теплопровідності. Діаметри цих молекул газів вважати однаковими.

задача 17573

Коефіцієнт дифузії ідеального газу залежить від ...
1. ... розмірів судини, в якій він знаходиться
2. ... тиску в області нормального тиску
3. ... молярної маси газу
4. ... теплоємності газу.
Вкажіть номер правильної відповіді.

задача 17574

Визначити щільність газу при деяких умовах, якщо коефіцієнт дифузії D = 1,42·10–4 м2/с, а коефіцієнт в'язкості η = 8,5·10–6 Па·с.

задача 17634

Коефіцієнт самодифузії кисню при t = 0 °С і p = 1013 пПа дорівнює 1,8·10–5 м2/с. Оцінити середню довжину вільного пробігу молекул кисню при цих умовах.

задача 17843

В результаті деякого процесу коефіцієнт в'язкості ідеального газу збільшився в 2 рази, а коефіцієнт дифузії — в 4 рази. Як і у скільки разів змінився тиск газу?

задача 17993

Обчислити коефіцієнт дифузії повітря при тиску 1·105 Па і температурі 10°С.

задача 19943

Азот знаходиться під тиском 100 кПа при температурі 290 К. Визначити коефіцієнти дифузії і внутрішнього тертя. Ефективний діаметр молекул азоту дорівнює 0,38 нм.

задача 19974

Обчислити коефіцієнт внутрішнього тертя і коефіцієнт дифузії кисню, що знаходиться при тиску 0,2 МПа і температурі 280 К.

задача 20091

Визначити теплопровідність кисню при тиску 0,11 МПа і температурі 47°С, якщо коефіцієнт дифузії 0,2 см2/с.

задача 21372

Яка кількість вуглекислого газу продифундує з грунту в атмосферу за 1 годину з поверхні грядки шириною 50 см і довжиною 18 м, якщо видима поверхня грядки в 1,5 раз менше поверхні грунту, отриманої при її розпушуванні? Коефіцієнт дифузії газів прийняти в середньому 0,05 см2/с, а градієнт щільності газу 4·10–5 г/см4.

задача 21921

Коефіцієнт дифузії деякого газу при нормальних умовах D = 9,1·10–5 м2/c, середня довжина вільного пробігу молекул <λ> = 0,16 мкм. Визначити коефіцієнт Пуассона для цього газу.

задача 21925

В результаті деякого процесу коефіцієнт в'язкості ідеального газу збільшився в α = 3 рази, а коефіцієнт дифузії збільшився в β = 2 рази. Як і у скільки разів зміниться тиск?

задача 26299

За скільки часу 720 мг вуглекислого газу продифузує з чорнозему в атмосферу через 1 м2 його поверхні при градієнті щільності 0,5·10–6 г/см4. Коефіцієнт дифузії 0,04 см2/с.

задача 50270

Визначити середню довжину вільного пробігу молекул, коефіцієнт дифузії і в'язкості азоту при тиску 10 Па і температурі 17 °С.

задача 50363

Визначити масу газу, продифундувавшого за час t = 12 год чepeз поверхню грунту площею S = 10 см2, якщо коефіцієнт дифузії D = 0,05 см2/с. Щільність газу на глибині h = 0,5 м ρ1 = 1,2·10–2 г/см3, а біля поверхні ρ2 = 1,0·10–2 г/см3.

Другие предметы