обертаючи вісь діючий момент знайти кутову

обертаючи вісь діючий момент знайти кутову


задача 10045

Стрижень обертається навколо осі, що проходить через його середину, згідно рівняння φ = At+Bt3, де А = 2 рад/с, В = 0,2 рад/с3. Визначити обертальний момент М, що діє на стрижень через час t = 2 с після початку обертання, якщо момент інерції стрижня J = 0,048 кг·м2.

задача 10275

Коротка котушка площею поперечного перерізу S = 250 см2, містить N = 500 витків дроту, по якому тече струм I = 5 А, поміщена в однорідне магнітне поле напруженістю H = 1000 А / м. Знайти: 1) магнітний момент рm котушки; 2) обертальний момент М, що діє на котушку, якщо вісь котушки становить кут φ = 30º з лініями поля.

задача 10541

Диск радіусом R = 20 см і масою m = 7 кг обертається згідно з рівнянням φ = A+Bt+Ct3, де А = 3 рад; В = –1 рад/c; С = 0,1 рад/с3. Знайти закон, за яким змінюється обертаючий момент, що діє на диск. Визначити момент сил М у момент часу t = 2 с.

задача 10545

Тонкий стрижень довжиною l = 40 см і масою m = 0,6 кг обертається близько осі, що проходить чepeз середину стрижня перпендикулярно його довжині. Рівняння обертання стрижня φ = At+Bt3, де А = 1 рад/с; B = 0,1 рад/с3. Визначити обертальний момент М у момент часу t = 2 с.

задача 10752

Коротка котушка площею поперечного перерізу S = 150 см2, містить N = 200 витків дроту, по якому тече струм силою I = 4 А, поміщена в однорідне магнітне поле напруженістю H = 8000 А / м. Знайти: 1) магнітний момент рм котушки; 2) обертальний момент М, що діє на котушку з боку поля, якщо вісь котушки становить кут φ = 60° з лініями поля.

задача 11152

Тонкий однорідний стрижень довжиною l = 50 см і масою m = 400 г обертається з кутовим прискоренням ε = 3 рад/с2 близько осі, що проходить перпендикулярно стрижню через його середину. Визначити обертовий момент М.

задача 11172

Якір мотора обертається з частотою n = 1500 хв–1. Визначити обертовий момент М, якщо мотор розвиває потужність N = 500 Вт.

задача 12444

Кругла рамка зі струмом, площею S = 20 см2, закріплена паралельно магнітному полю В = 0,1 мТл і на неї діє обертаючий момент М = 0,5 мН·м. Визначте силу струму, що точе по рамці.

задача 12452

Диск масою m = 2 кг і радіусом R = 10 см обертається навколо осі, що проходить через його центр. Рівняння руху диска має вигляд φ = Ct3, де C = –1 рад/с3. Визначити обертовий момент М в момент часу t = 2 с, якщо момент сил гальмування постійний і дорівнює 12 Н·м.

задача 13138

Частота обертання n0 маховика, момент інерції J якого дорівнює 120 кг·м2, становить 240 об/хв. Після припинення дії на нього обертального моменту маховик під дією сил тертя в підшипниках зупинився за час t = π хв. Вважаючи тертя в підшипниках постійним, визначте момент М сил тертя.

задача 13193

Прямокутна рамка з струмом розташована у магнітному полі паралельно лініям індукції і зазнає з боку поля крутний момент, рівний 1 мН·м. Знайти роботу сил поля при повороті рамки на кут 30 градусів.

задача 14387

Стрижень обертається навколо осі, що проходить через його середину, відповідно до рівняння φ = At+Bt3, де A = 2 рад/с, B = 0,2 рад/с3. Визначити обертовий момент М, що діє на стрижень через час t = 2 с після початку обертання, якщо момент інерції стрижня J = 0,048 кг·м2.

задача 14658

Махове колесо, момент інерції якого J = 245 кг·м2, обертається з частотою n = 20 об/с. Після того як на колесо перестав діяти обертовий момент, воно зупинилося, зробивши N = 1000 об. Знайти момент сил тертя Мтр і час t, що минув від моменту припинення дії обертального моменту до зупинки колеса.

задача 14990

Суцільна куля діаметром 20 см і масою 35 кг обертається навколо нерухомої осі, що проходить через його центр, з частотою 5 об/с. На кулю подіяв постійний крутний мемент, внаслідок чого куля зробила 200 об за 15 с. Знайти величину крутного моменту.

задача 14992

Тонкий однорідний стрижень довжиною 50 см і масою 400 г обертається близько вертикальної нерухомої осі, що проходить перпендикулярно стрижню через його середину. Визначити крутний момент, при якому стрижень зі стану спокою за 4 с придбає кутову швидкість 12 с–1.

задача 15137

Кут повороту вала змінюється за законом φ = 2t2 + 5t + 8, рад. Момент інерції вала дорівнює 10 кг·м2. Знайти крутний момент.

задача 15564

Тонкий стрижень довжиною 50 см і масою 400 г обертається з кутовим прискоренням 6 рад/с. квад. близько осі, що проходить через середину стрижня перпендикулярно до нього. Визначити крутний момент.

задача 16027

Двигун рівномірно обертає маховик. Після відключення двигуна маховик робить протягом 30 с 120 оборотів і зупиняється. Момент інерції маховика 0,3 кг·м2. Беручи, що кутове прискорення маховика після відключення двигуна постійне, визначити потужність двигуна при рівномірному обертанні маховика.

задача 16096

На малюнку представлений графік залежності кінетичної енергії обертового Wк тіла, момент інерції якого дорівнює J = 2 кг·м2, від кута повороту φ. Чому дорівнює крутний момент сил, що діє на тіло, в той момент часу, коли кут повороту стане рівним φ = 3 рад.

задача 16097

На малюнку представлений графік залежності кінетичної енергії тіла, що обертається від кута повороту φ. Як змінюється крутний момент М зі збільшенням кута φ?

задача 16383

Маховик обертається за законом, що виражається рівнянням φ(t) = φ0 + 16t – 2t3, рад. Маса його 5 кг, радіус 10 см. Знайти закони, за якими змінюються крутний момент і потужність. Чому дорівнює потужність і момент сил в момент часу t = 3 с?

задача 17733

Контур знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією B = 1 Тл. Верхню рухому частину контуру - провід вигнутий, як показано на малюнку 2, обертають з постійною кутовою швидкістю ω = 1,5π рад/с навколо осі ОО'. Довжина сторони нижнього нерухомого контуру складає 32 см (2а = 32 см). У момент часу t = 0 магнітний потік через контур максимальний. Знайти теплоту, що виділилася в контурі за 0,2 с від початкового моменту часу, якщо його опір R = 19 Ом.

задача 19111

Рамка площею 6 см2, що містить 400 витків дроту, знаходиться в магнітному полі з напруженістю 1,6·105 А/м. По рамці йде струм силою 10–7 А. Визначити магнітний момент рамки і крутний момент, діючий на неї з боку поля, якщо площина рамки становить з напрямком магнітного поля кут 60°.

задача 19909

Куля масою 1 кг і радіусом 5 см, закріплена на кінці тонкого легкого стрижня довжиною 10 см, може обертатися в горизонтальній площині щодо вертикальної осі, що проходить через інший кінець стрижня. З яким прискоренням обертатиметься куля, якщо на неї діє крутний момент, рівний 0,25 Н·м? Скільки обертів зробить куля за 30 с?

задача 20550

Тонкостінний металевий циліндр з діаметром основи D = 30 см і масою m = 12 кг обертається навколо своєї осі згідно кінематичному рівняння для кута повороту: φ(t) = A + Bt + Сt3, де A = 4 рад, В = –2 рад/с, С = 0,2 рад/с3. Визначити діючий на циліндр крутний момент сил М для моменту часу t = 3 с після початку обертання?

задача 20742

На малюнку наведено графік залежності проекції кутової швидкості тіла, що обертається, на вісь обертання від часу. Як змінюється модуль крутного моменту сил, що діє на тіло, на інтервалі часу від t3 до t4?

задача 21349

На диск з моментом інерції 8,0 кг·м2, що покоїться, починає діяти обертовий момент, рівний 10 Н·м, в результаті чого диск приходить в обертання. Визначити роботу, здійснену за перші 10 с.

задача 21497

На маховик, що покоїться, момент інерції якого дорівнює I = 4,5 кг·м2, починає діяти обертовий момент Μ = 1 Н·м. Скільки обертів зробить маховик до того моменту, коли його частота обертання досягне 100 об/хв?

задача 21661

Диск обертається з кутовою швидкістю 62,8 рад/с. Чому дорівнює його кінетична енергія, якщо прикладений до цього диску крутний момент, рівний 50 Н×м, збільшує його кутову швидкість в 2 рази за 2 с?

задача 25943

Махове колесо, що має момент інерції J = 245 кг·м2, обертається, роблячи 20 об/сек. Після того як на колесо перестав діяти обертаючий момент сил, воно зупинилося, зробивши 1000 об. Знайти: 1) момент сил тертя, 2) час, що минув від моменту припинення дії обертального моменту сил до повної зупинки колеса.

задача 26447

Тонкий стрижень довжиною 50 см і масою 400 г обертається під дією обертального моменту M = 0,1 Н·м близько осі, що проходить через точку, яка знаходиться на відстані l = 0,25 м від середини стрижня перпендикулярно до його довжини. Визначити кутове прискорення стрижня.

задача 26552

Два обруча масами 0.2 і 0,4 кг і радіусами 10 і 20 см відповідно починають равноускоренно обертатися, кожен обруч - навколо своєї осі симетрії, перпендикулярній площині обруча. Кутове прискорення першого обруча 3,14 рад/с2. За 20 с від початку обертання перший обруч зробив на 30 обертів більше другого. На скільки відрізняються один від одного обертаючі моменти, що діють на обручі?

задача 26555

Суцільна куля радіусом 10 см і масою 1,5 кг обертається навколо осі, що проходить через її центр, з частотою 5 об / с. На кулю подіяв постійний крутний момент, унаслідок чого куля зробила 200 обертів за 15 с. Знайти цей обертаючий момент і нормальне прискорення точок на поверхні кулі через 20 с від початку його прискореного обертання.

задача 26619

Визначити кутове прискорення однорідного стрижня масою m = 4 кг і довжиною l = 1 м, що обертається навколо осі Oz, якщо до стрижня прикладений крутний момент М2 = 3 Н·м.

задача 40148

Стрижень масою 6 кг і довжиною 40 см обертається навколо осі, що проходить чepeз середину, перпендикулярно довжині стрижня. Кут повороту змінюється в часі за законом φ = 3t3 – t2 + 4t + 6. Визначити обертальний момент, діючий на стрижень через 2с після початку обертання.

задача 40488

Два колеса, що мають форму дисків, масами 0,2 і 0,4 кг і радіусами 10 і 20 см починають обертатися одночасно. Кутове прискорення першого колеса 3,14 рад/с2. Протягом часу 20 с від початку обертання перше колесо зробило на 30 об більше другого. На скільки відрізняються обертаючі моменти, що діють на колеса?

задача 40509

Суцільна кулю радіусом 10 см і масою 0,5 кг обертається навколо осі, що проходить через її центр, з частотою 5 об / с. На кулю подіяв постійний обертаючий момент, внаслідок чого кулю зробила 200 об за 15 с. Знайти цей момент, що обертає, а також нормальне прискорення точок на поверхні кулі через 20 с від початку прискореного обертання.

задача 40510

Дві кулі починають обертатися одночасно. Маса другої кулі в три рази менше, а радіус в два рази більше, ніж у першого. На першу кулю діє обертаючий момент 0,4 Н · м. Який обертаючий момент діє на другу кулю, якщо її кутове прискорення в чотири рази менше, ніж у першої? Скільки обертів зробить друга куля за час, протягом якого перша куля зробить 120 об?

задача 40518

Вантаж масою 3 кг, прив'язаний до нитки, обертають в горизонтальній площині з постійною швидкістю так, що нитка описує конічну поверхню. Кут відхилення нитки від вертикалі дорівнює при цьому 20 град. Знайти натяжіння нитки.

задача 40764

На маховик, момент інерції якого дорівнює 0,5 кг·м2, діє протягом 10 с обертаючий момент М = 4 Н·м. Чому дорівнює кінетична енергія, придбана маховиком.

задача 40850

Вантаж масою 200 г обертають на нитці довжиною 40 см в горизонтальній площині. Чому дорівнює сила натягу нитки, якщо вантаж робить 36 оборотів за одну хвилину.

задача 70179

Визначити максимальний обертаючий момент, діючий на квадратну рамку зі стороною 5 см, вміщену в однорідне магнітне поле з індукцією 0,5 Тл. По рамці тече струм 1 А.

задача 70315

На квадратну рамку площею 1 м2 в однорідному магнітному полі з індукцією 2 Тл діє максимальний обертовий момент, рівний 4 Н·м. Чому дорівнює сила струму в рамці?

Другие предметы