серія Лаймана Бальмера відповідає головний лінії атом водень довжина хвилі фотон визначити знайти

серія Лаймана Бальмера відповідає головний лінії атом водень довжина хвилі фотон визначити знайти


задача 12027

Атом водню взаємодіє з електроном. Яку різницю потенціалів повинен пройти електрон, щоб можна було зареєструвати випромінювання, довжина хвилі якого відповідає п'ятій лінії серії Лаймана?

задача 12166

Визначити максимальну і мінімальну довжини хвиль λ в ультрафіолетовій серії спектра атома водню (серії Лаймана).

задача 12221

Знайти найбільшу λmax і найменшу λmin довжини хвиль в ультрафіолетовій серії водню (серія Лаймана).

задача 12531

Головні лінії серій Лаймана і Бальмера розрізняються по довжині хвилі на Δλ = 534,7 нм. На підставі цих даних визначте постійну Рідберга.

задача 12581

На дифракційну решітку з періодом d нормально падає пучок світла від розрядної трубки, наповненої атомарним воднем. Виявилося, що в спектрі дифракційний максимум k-го, порядку, спостережуваний під кутом φ, відповідав одній з ліній серії Лаймана. Визначте головне квантове число, що відповідає енергетичному рівню, з якого відбувся перехід.

задача 13925

Атом водню, що знаходиться в стані спокою, випустив фотон, який відповідає головній лінії серії Лаймана. Визначити: а) яку швидкість придбав атом; б) на скільки відсотків енергія випущеного фотона відрізняється від енергії відповідного переходу в атомі водню.

задача 14049

Максимальна довжина хвилі спектральної водневої лінії серії Лаймана дорівнює 0,12 мкм. Припускаючи, що постійна Рідберга невідома, визначте максимальну довжину хвилі лінії серії Бальмера.

задача 14253

Обчислити постійну Рідберга, якщо відомо, що для іонів Не+ різниця довжин хвиль між головними лініями серії Бальмера і Лаймана дорівнює 133,7 нм.

задача 14770

Найбільша довжина хвилі спектральної водневої лінії серії Бальмера 656,3 нм. Визначте по цій довжині хвилі найбільшу довжину хвилі у серії Лаймана.

задача 15540

Обчислити довжину хвилі λ спектральної лінії атомарного водню, частота якої ν дорівнює різниці частот двох ліній серії Лаймана λ1 = 102,6 нм λ2 = 97,27 нм. Якій серії належить дана лінія?

задача 16372

Знаючи, що перший потенціал збудження атома водню U1 = 10,2 В, визначте в електрон-вольтах енергію фотона, що відповідає самій довгохвильовій лінії серії Лаймана.

задача 17144

Для атома водню визначте 1) повну енергію електрона En на орбітах з головним квантовим числом n = 1 і n = 5 і 2) довжину хвилі λ фотона, що випромінюється при переході електрона з п'ятого енергетичного рівня на перший — в серії Лаймана (ультрафіолетовій).

задача 19556

Визначте, при якому переході збуджений іон гелію випромінює фотон, довжина хвилі якого дорівнює довжині хвилі головної лінії серії Лаймана водневого спектра.

задача 90128

Визначити довжину хвилі резонансної лінії (лінії серії Лаймана, що має найбільшу довжину хвилі) для атома водню і іонів гелію і літію.