індуктивність контуру ємність конденсатора котушка складається довжина хвилі налаштувати опір ток

індуктивність контуру ємність конденсатора котушка складається довжина хвилі налаштувати опір ток


задача 10341

Джерело струму замкнули на котушку опором R = 20 Ом. Через час t = 0,1 с струм I в котушці досяг 0,95 граничного значення. Визначити індуктивність L котушки.

задача 10859

Змінна напруга, діюче значення якої U = 220 В, a частота ν = 50 Гц, подана на котушку без сердечника з індуктивністю L = 31,8 мГн і активним опором R = 10,0 Ом. a) Знайти кількість теплоти Q, що виділяється в котушці за секунду. б) Як зміниться Q, якщо послідовно з котушкою включити конденсатор ємності С = 319 мкФ?

задача 11997

Контур має опір 2 Ом і індуктивність 0,2 Гн. В мить t = 0 в колі включають е.р.с. Побудуйте графік наростання сили струму в контурі від часу для інтервалу 0

задача 13735

У ланцюг змінного струму з частотою ν = 50 Гц і діючим значенням напруги U = 300 В послідовно включені конденсатор, резистор опором R = 50 Ом і котушка індуктивністю L = 0,1 Гн. Падіння напруги U1:U2 = 1:2. Визначте: 1) ємність конденсатора; 2) діюче значення сили струму.

задача 14537

Через котушку, індуктивність якої дорівнює 0,02 Гн, тече струм, що змінюється з часом за законом I = I0 sinωt, где I0 = 10 А, ω = 2π/Т і Т = 0,02 с. Знайти залежність від часу енергії магнітного поля.

задача 15119

Котушка опором R = 20 Ом і індуктивністю L = 10–2 Гн знаходиться в змінному магнітному полі. Коли створюваний цим полем магнітний потік збільшився на ΔФ = 10–3 Вб, сила струму в котушці зростає на ΔI = 0,05 А. Який заряд проходить за цей час по котушці?

задача 15464

Котушка має індуктивність L = 0,144 Гн і опір R = 10 Ом. Через який час t після включення в котушці потече струм, рівний половині усталеного?

задача 16273

Котушка індуктивності і електрична лампочка з'єднані послідовно і включені в ланцюг змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц. Чому дорівнює індуктивність котушки, якщо через лампочку протікає струм в 0,4 А, а падіння потенціалу на лампочці дорівнює 110 В?

задача 17804

У коло змінного струму послідовно включені резистор опором 1 кОм, котушка з індуктивністю 0,5 Гн і конденсатор з ємністю 1 мкФ. Знайдіть повний опір ланцюга при частоті струму 50 Гц. При якій частоті струму опір ланцюга буде мінімальним?

задача 17938

На скільки % зміниться довжина хвилі, випромінюваної контуром, якщо ємність конденсатора збільшити на 20%, індуктивність котушки зменшити на 80%, а сам контур перемістити з вакууму в воду? Показник заломлення води n = 1,33.

задача 19250

Конденсатор ємністю 0,75 мкФ підключений паралельно котушці з індуктивністю 230 мГн і опором 42 Ома. Через котушку тече постійний струм 0,4 А. Знайдіть рівняння коливань напруги на конденсаторі, що виникають в контурі після відключення контуру від джерела постійного струму.

задача 20277

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 50 нФ і котушки з індуктивністю 25 мГн. Знайти напругу на обкладках конденсатора в момент часу, коли відношення енергії електричного поля до енергії магнітного поля рівні 1/9. У початковий момент через котушку тече струм 75 мА.

задача 20278

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 10 нФ і котушки індуктивністю 15 мГн. Знайти напругу на обкладках конденсатора в момент часу, коли відношення енергії електричного поля до енергії магнітного поля рівні 1/6. У початковий момент через котушку тече струм 15 мА, а зрушення фаз між струмом і напругою 30°.

задача 20280

Визначте довжину хвилі, випромінюваної коливальним контуром, що складається з послідовно з'єднаних конденсаторів ємностями 25 нФ і 75 нФ і котушки з індуктивністю 55,5 мГн.

задача 21807

Заряджений конденсатор ємністю C = 0,2 мкФ підключили до котушки індуктивністю L = 8 мГн. Через який час від моменту підключення енергія електричного поля конденсатора стане рівною енергії магнітного поля котушки?

задача 22159

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю С = 62,5 пФ і котушки індуктивності L = 4 мГн. На яку довжину хвилі настроєний контур?

задача 22565

Коливальний контур складається з котушки індуктивності 0,12 Гн, резистора опору 8 Ом і конденсатора ємністю 0,4 мкФ. Початковий заряд (при t = 0) на обкладинках конденсатора 400 нКл, а початковий струм дорівнює нулю. Знайти спад енергії в контурі за період з-за загасання процесу.

задача 22780

Конденсатор ємністю 0,5 мкФ підключений паралельно до котушки індуктивністю 250 мГн і опором 40 Ом. Через котушку пропустили струм 40 мА і відключили джерело. Запишіть рівняння коливань напруги на конденсаторі після відключення джерела постійного струму. Яким стане значення напруги на конденсаторі через час, рівний чотирьом періодам коливань. У скільки разів зміниться енергія контуру за цей час.

задача 23509

Чому дорівнює діаметр картонного циліндра довжиною 80 см, на який намотаний дріт діаметром 1 мм, щоб така котушка мала індуктивність 5 мГн.

задача 24470

Коливальний контур, що містить послідовно з'єднані котушку індуктивності L, конденсатор ємністю С = 2,5 мкФ та активний опір R = 1,27 кОм, підключений до джерела змінного струму частотою ν = 50 Гц. Індуктивність контуру підібрана таким чином, що в контурі протікає максимально можливий струм. Як зміниться величина цього струму, якщо з конденсатора витече діелектрик з проникністю ε = 3?

задача 24650

Коливальний контур складається з котушки індуктивністю L = 0,1 Гн та конденсатора ємністю С = 39,5 мкФ. Заряд конденсатора Qm = 3 мкКл. Нехтуючи опором контуру, запишіть рівняння: 1) зміни сили струму в колі залежно від часу; 2) зміни напруги на конденсаторі залежно від часу.

задача 60103

Змінна напруга, діюче значення якої 220 В, a частота 50 Гц, подана на котушку без сердечника індуктивністю 31,8 мГн і активним опором 10 Ом. Знайти кількість теплоти, що виділяється в котушці за одну секунду.

задача 60287

Котушка з індуктивністю 52 мГн і активним опором 15 Ом включена послідовно з конденсатором ємністю 0,12 мкФ в ланцюг змінного струму з частотою 50 Гц. Визначте повний опір цього ланцюга.

задача 60471

Вхідний контур радіоприймача складається з котушки індуктивністю 2,5 мГн і плоского конденсатора ємністю 4,0 мкФ. На яку довжину хвилі настроєний радіоприймач?

задача 60562

Контур радіоприймача з конденсатором ємністю 20 пФ налаштований на хвилю 5 м. Визначте індуктивність котушки контуру.

задача 60609

У ланцюг змінного струму з частотою 4 Гц включена котушка індуктивністю 0,001 Гн. Якої ємності конденсатор треба включити в цей ланцюг, щоб здійснився резонанс?

задача 70166

Дві котушки з індуктивністю L1 і L2 з'єднані послідовно. Визначити загальну індуктивність електричного кола. Чи впливає на результат відстань між котушками?

задача 70167

Магнітне поле створюється довгою котушкою зі струмом 621 мА, що має індуктивність 6 Гн. Визначити потокозціплення котушки.

Другие предметы