довгий прямолінійний провідник напруженість магнітного поля точка ток відстань

довгий прямолінійний провідник напруженість магнітного поля точка ток відстань


задача 10092

Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник із струмом I = 8,0 А має вигляд, показаний на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 100 мм, прямолінійні ділянки провідника дуже довгі.

задача 10093

Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник із струмом I = 8,0 А має вигляд, показаний на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 100 мм, прямолінійні ділянки провідника дуже довгі.

задача 10779

Перпендикулярно магнітному полю напруженістю Н = 104 А/м порушено електричне поле напруженістю Е = 1000 В / cм. Перпендикулярно обом полям рухається, нe відхиляючись від прямолінійної траєкторії, заряджена частка. Визначити швидкість v частинки.

задача 10824

При якій силі струму в прямолінійній нескінченно довгому провіднику щільність енергії w магнітного поля на відстані r = 1 см від провідника дорівнює 0,1 Дж/м3?

задача 11606

Прямолінійний провідник зі струмом I = 5 A і довжиною l = 1 м обертається зі швидкістю ω = 50 c–1 в площині, перпендикулярній магнітному полю, щодо осі, що проходить через кінець провідника. Напруженість магнітного поля 500 А/м. Визначте роботу, що здійснюються сторонніми силами при обертанні провідника за час t = 5 хв.

задача 11811

Електрон рухається по колу в магнітному полі зі швидкістю v = 0,8с (с — швидкість світла у вакуумі). Магнітна індукція В поля дорівнює 0,01 Тл. Визначити радіус кола в двох випадках: 1) без урахування збільшення маси зі швидкістю; 2) з огляду на це збільшення.

задача 11811

Перпендикулярно магнітному полю з індукцією В = 0,1 Тл порушено електричне поле напруженістю Е = 100 кВ/м. Перпендикулярно обом полям рухається, не відхиляючись від прямолінійної траєкторії, заряджена частка. Обчислити швидкість v частинки.

задача 12087

В однорідному вертикальному магнітному полі з індукцією 2 мТл знаходиться вільно підвішений горизонтальний прямолінійний мідний провідник. З яким прискоренням провідник почне виштовхувати з поля, якщо щільність струму в провіднику 10 мА/мм2? Густина міді 8,9 г/см3.

задача 12319

Прямолінійний провідник рухається зі швидкістю 25 м/с в однорідному магнітному полі з індукцією 0,0038 Тл перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Чому дорівнює довжина провідника якщо на його кінцях є різниця потенціалів 25 мВ.

задача 12512

По кільцевому провіднику радіусом 10 см тече струм I1 = 4 А. Паралельно площині кільцевого провідника на відстані 2 см від його центру проходить нескінченно довгий прямолінійний провідник, по якому тече струм I2 = 2 А. Визначити індукцію і напруженість магнітного поля в центрі кільця. Розглянути всі можливі випадки.

задача 12968

Провідник зі струмом 75 А має форму кола з радіусом 20 см, у якій третя частина дуги замінена прямолінійним провідником. Визначити напруженість магнітного поля в центрі кола.

задача 13415

Внутрішній циліндричний провідник довгого прямолінійного коаксіального проводу радіусом R1 = 1,5 мм заряджений з лінійною щільністю τ1 = 0,20 нКл/м. Зовнішній циліндричний провідник цього проводу радіусом R2 = 3 мм заряджений з лінійною щільністю τ2 = −0,15 нКл/м. Простір між провідниками заповнений гумою (ε = 3). Визначте напруженість електростатичного поля в точках, що лежать від осі проводу на відстанях: 1) r1 = 1 мм; 2) r2 = 2 мм; 3) r3 = 5 мм.

задача 13530

Визначте напруженість H поля, створюваного електроном, який рухаються прямолінійно рівномірно зі швидкістю v = 5000 км/c, в точці, що знаходиться від нього на відстані r = 10 нм і що лежить на перпендикулярі до v, який проходить чepeз миттєве положення електрона.

задача 13535

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 0,5 кВ, рухається паралельно прямолінійному довгому провіднику на відстані r = 1 см від нього. Визначте силу, що діє на електрон, якщо через провідник пропускати струм I = 10 А.

задача 13776

Два прямолінійних довгих провідника розташовані паралельно на відстані d = 10 см один від одного. По провідникам течуть струми I1 = I2 = 5 А в протилежних напрямках. Знайти модуль і напрямок напруженості магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані а = 10 см від кожного провідника.

задача 14686

В однорідному магнітному полі з індукцією 0,5 Тл на двох паралельних нитках довжиною 1 м висить відрізок прямолінійного мідного дроту діаметром 1 мм і довжиною 40 см. Який буде натяг ниток, якщо по провіднику пропустити струм силою 10 А? Силові лінії магнітного поля направлені вертикально вгору.

задача 14737

На малюнку зображені перетини двох прямолінійних нескінченно довгих провідників зі струмами. Відстань між провідниками AB = 10 см, струми I1 = 20 А і I2 = 30 А. Знайти напруженості H магнітного поля, викликаного струмами I1 і I2 в точках M1, M2 і M3. Відстані M1A = 2 см, AM2 = 4 см і BM3 = 3 см.

задача 14798

Різниця потенціалів між точками А і В на силовій лінії електричного поля прямолінійної нескінченної рівномірно і позитивно зарядженої нитки знайшли за формулою φА–φВ = ЕА·(rА–rВ), де r

задача 14799

Три нескінченні, прямолінійні, позитивно и рівномірно заряджені нитки проходять через вершини квадрата перпендикулярно його площині.

Як зміниться напруженість електричного поля у центрі квадрата, якщо розміри квадрата збільшити?

задача 14817

Поблизу нескінченної, прямолінійної и рівномірно зарядженої нитки подумки побудована замкнута поверхня, що має форму циліндра, співвісного з ниткою. Як зміниться потік вектора напруженості електричного поля через бічну поверхню циліндра, якщо обрізати нитку близько основ назовні циліндра?

задача 14834

На малюнку зображені два нескінченно довгих прямолінійних провідника, перпендикулярні площині креслення. Токи в провідниках спрямовані "від нас", причому I1 = 2·I2.

В якій з п'яти зазначених точок індукція магнітного поля дорівнює нулю?

задача 14835

На малюнку зображені два нескінченно довгих прямолінійних провідника, перпендикулярні площині креслення. Токи в провідниках спрямовані "від нас", причому I1 = 2·I2.

В якій з п'яти зазначених точок індукція магнітного поля максимальна?

задача 14837

Два прямолінійних нескінченно довгих провідника, в яких є електричний струм розташовані в одній площині перпендикулярно один одному. У яких квадрантах знаходяться точки, де індукція магнітного поля дорівнює нулю?

задача 14845

На прямолінійному нескінченному провіднику зроблена петля у вигляді кола. Провідник і петля лежать в одній площині. Отримати вираз для розрахунку магнітної індукції в центрі петлі.

задача 14849

По осі кругового контуру з електричним струмом проходить нескінченно довгий прямолінійний провідник з електричним струмом.

Як діє магнітне поле провідника на круговий контур? (Контур: стискається, розширюється, переміщується уздовж провідника в напрямку струму провідника або в протилежному напрямку, не відчуває ніякої дії)

задача 14868

Плоска, прямокутна провідна рамка переміщується в площині прямолінійного нескінченного провідника з електричним струмом так, що її сторона залишається паралельною провіднику або обертається навколо провідника так, що її сторона паралельна провіднику і знаходиться на постійній відстані від провідника. Чи індукується в рамці ЕРС в цих випадках?

задача 14871

Поблизу нескінченно довгого прямолінійного проводу зі струмом в одній площині з проводом розташовані два однакових провідних контури.

Струм в проводі вимикають. Порівняти заряди, що протікають по контурах I і II.

задача 15339

На малюнку зображені перерізи двох прямолінійних нескінченно довгих провідників зі струмами. Відстань між провідниками AB = 10 см, струми I1 = 20 А і I2 = 30 А. Знайти напруженості H магнітного поля, викликаного струмами I1 і I2 в точках M1, M2 і M3. Відстані M1A = 2 см, AM2 = 4 см і BM3 = 3 см.

задача 15344

Два прямолінійних нескінченно довгих провідника розташовані перпендикулярно один до одного і знаходяться у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти напруженості H1 і H2 магнітного поля в точках М1 і М2, якщо струми I1 = 2 А і I2 = 3 А. Відстані AM1 = AM2 = 1 см і АВ = 2 см.

задача 15392

Два прямолінійних довгих паралельних провідника знаходяться на відстані d1 = 10 см один від одного. По провідниках в одному напрямку течуть струми I1 = 20 А і I2 = 30 А. Яку роботу Al треба здійснити (на одиницю довжини провідників), щоб розсунути ці провідники до відстані d2 = 20 см?

задача 15393

Два прямолінійних довгих паралельних провідника знаходяться на деякій відстані один від одного. По провідниках течуть однакові струми в одному напрямку. Знайти струми I1 і I2, що течуть по кожному з провідників, якщо відомо, що для того, щоб розсунути ці провідники на вдвічі більшу відстань, довелося здійснити роботу (на одиницю довжини провідників) N = 55 мкДж/м.

задача 16332

Два прямолінійних нескінченно довгих провідника розташовані перпендикулярно один одному і перебувають у взаємно перпендикулярних площинах. Знайти індукції

задача 16849

Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник із струмом I = 8,0 А має вигляд, показаний на малюнку. Радіус зігнутої частини провідника R = 100 мм, прямолінійні ділянки провідника дуже довгі.

задача 17681

Три провідника зі струмами I, I/4, 3I/4 лежать в одній площині і з'єднані в точці О. Знайти напруженість магнітного поля на прямій, що проходить через точку О, перпендикулярній всім трьом провідникам. (I = 10 А, відстань до точки спостереження 5 см).

задача 17746

Прямолінійний провідник, активна довжина якого 0,2 м, поміщений перпендикулярно лініям індукції магнітного поля. Який струм проходить по провіднику, якщо магнітне поле з індукцією 0,4 Тл діє на нього з силою 2,4 Н? Побудувати картину силових ліній індукції магнітного поля.

задача 19261

Прямолінійний провідник довжиною l = 1,5 м знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 2 Тл. Сила струму в провіднику I = 3 А. Напрямок струму становить кут α = 45° з вектором магнітної індукції (рис. 13.29). Знайти силу, що діє на провідник.

задача 19282

Електрон, що рухається прямолінійно, створює в точці, яка знаходиться від нього на відстані r = 10 нм, магнітне поле. Максимальне значення напруженості магнітного поля Hmax = 640 А/м. Визначити швидкість V електрона.

задача 19633

Прямокутна провідна рамка віддаляється від прямолінійного провідника зі струмом в перпендикулярному до нього напрямку, як показано на малюнку. Застосувавши правило Ленца, визначте напрямок виникаючого в рамці індукційного струму.

задача 19815

Електрон, прискорений різницею потенціалів U = 0,5 кВ, рухається паралельно прямолінійному довгому провіднику на відстані r = 1 см від нього. Визначити силу, що діє на електрон, якщо через провідник пропускати струм I = 10 А.

задача 20182

Прямолінійний провідник масою 3,0 кг, по якому проходить постійний струм силою 5,0 А, піднімається вертикально вгору в однорідному магнітному полі з індукцією 3,0 Тл. Через 2,0 с після початку руху він набуває швидкість 10 м/с. Визначте довжину провідника, якщо він розташований під кутом 30° до ліній магнітної індукції.

задача 20508

Нескінченний прямий провід на деякій ділянці містить петлю у вигляді квадрата зі стороною 12 см, одна з діагоналей якого перпендикулярна прямолінійній ділянці, що стосується вершини, причому петля і провід лежать в одній площині. Знайти напруженість магнітного поля в центрі такої петлі, якщо струм в провіднику дорівнює 24 А.

задача 20523

Яким чином треба розташувати прямолінійний алюмінієвий провідник в однорідному горизонтальному магнітному полі з індукцією 0,04 Тл і якої сили струм пропустити по ньому, щоб він знаходився в рівновазі? Радіус провідника 1 мм, щільність алюмінію 2600 кг/м3.

задача 21065

Визначити індукцію В магнітного поля в точці О, якщо провідник з струмом I = 10 А має вигляд, показаний на рис. 17.13. Радіус зігнутої частини провідника дорівнює R = 0,2 м, прямолінійні ділянки провідника передбачаються дуже довгими.

задача 21075

Визначте напруженість однорідного горизонтального магнітного поля, в якому в рівновазі знаходиться незакріплений прямолінійний мідний провідник зі струмом I = 15 А. Діаметр провідника d = 4 мм.

задача 21299

Два нескінченно довгих прямолінійних провідника зі струмами 6 А і 8 А схрещені перпендикулярно один до одного. Визначити індукцію і напруженість магнітного поля на середині найкоротшої відстані між провідниками, рівної 20 см.

задача 21482

Однорідне магнітне поле з магнітною індукцією 1 Тл діє на прямолінійний провідник зі струмом з силою 0,5 Н. Довжина провідника 20 см. Визначити струм, що проходить по провіднику, розташованому перпендикулярно лініям магнітного поля.

задача 21535

На малюнку зображені перетини трьох прямолінійних нескінченно довгих провідників зі струмами. Відстані АВ = ВС = 5 см, струми I1 = I2 = I і I3 = 2I. Знайти точку на прямій АС, в якій напруженість магнітного поля, викликаного струмами I1, I2 і I3 дорівнює нулю.

задача 21804

Два прямолінійних нескінченно довгих провідника розташовані перпендикулярно один до одного і знаходяться в одній площині (див. рисунок). Знайти напруженості H1 і Н2 магнітного поля в точках M1, і M2, якщо струми I1 = 2 А і I2 = 3 А. Відстані АМ1 = AМ2 = 1 см и ВМ1 = СМ2 = 2 см.

задача 22341

Знайти магнітний потік через площу прямокутної рамки зі сторонами а = 4 см і b = 8 см, який створює нескінченний прямолінійний провідник зі струмом силою 6 А, паралельний стороні b, за умови, що вони лежать в одній площині, а відстань між струмом і найближчою стороною рамки 2 см.

задача 22934

У деякій точці дуже довгого прямолінійного провідника зі струмом 10 А утворена петля у формі кола з радіусом 5 см (рис. 4.4), площина якої перпендикулярна до провідника. Знайти індукцію магнітного поля у центрі цієї петлі.

задача 26368

Чому дорівнює індукція однорідного магнітного поля, якщо при обертанні в ньому прямолінійного провідника довжиною l = 0,2 м навколо одного з його кінців з кутовою швидкістю ω = 50 рад/с на кінцях провідника виникає різниця потенціалів U = 0,2 В?

задача 26438

Однорідне електричне (Е = 3 В/см) і магнітне (В = 0,1 мТл) поля спрямовані взаємно перпендикулярно. Якими мають бути напрямок і величина швидкості електрона, щоб його траєкторія була прямолінійна?

задача 60546

Два нескінченно довгих прямолінійних провідника розташовані перпендикулярно один одному і знаходяться у взаємно перпендикулярних площинах. Знайдіть напруженість магнітного поля в т. M, якщо I1 = 2 А, I2 = 3 A, AM = 1 см, АВ = 2 см.

задача 70131

Визначити швидкість рівномірного прямолінійного руху електрона, якщо відомо, що максимальне значення напруженості створюваного ним магнітного поля на відстані 100 нм від траєкторії дорівнює H = 0,2 A / м. Заряд електрона е = 1,6·10–19 Кл.

задача 70154

Провідник із струмом 80 А має форму кола з радіусом 15 см, у якому третя частина дуги замінена прямолінійним провідником. Визначити напруженість магнітного поля в центрі кола.

задача 70178

Нескінченно довгий провідник із струмом 54 А зігнутий під прямим кутом. Знайти магнітну індукцію в точці, що лежить на одній з прямолінійних ділянок провідника на відстані 50 см від вершини кута.

задача 70255

Прямолінійний провідник довжиною 88 см розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля. Чому дорівнює магнітна індукція однорідного поля, якщо на провідник діє сила 1,6 H при силі струму в ньому 23 А?

задача 70271

По двох прямолінійних нескінченно довгих провідниках, які перебувають на відстані 20 см один від одного, течуть в протилежних напрямках струми силою 5 А і 10 А. Знайти напруженість і індукцію магнітного поля в точці, що лежить посередині між провідниками.

задача 70272

В однорідному магнітному полі з індукцією 0,82 Тл перпендикулярно лініям магнітної індукції розташований прямолінійний провідник, по якому тече струм силою 18 А. Визначити силу, що діє на провідник, якщо його довжина дорівнює 128 см.

задача 70274

Обчислити напруженість і індукцію магнітного поля, створеного відрізком прямолінійного провідника довжиною 8 см в точці, що лежить на перпендикулярі до його середини на відстані 3 см від провідника, по якому тече струм 20 А.

задача 70292

На малюнку зображено переріз двох прямолінійних нескінченно довгих провідників зі струмом. Відстань AB між провідниками дорівнює 10 см, I1 = 20 А, I2 = 30 А. Знайти напруженість магнітного поля в точці M, якщо відстань AM дорівнює 2 см.

задача 70309

В однорідне магнітне поле перпендикулярно лініям магнітної індукції помістили прямолінійний провідник, по якому протікає струм силою 4 А. Визначте індукцію цього поля, якщо воно діє з силою 0,2 Н на кожні 10 см довжини провідника.

Другие предметы