діелектрик пластина плоский конденсатор електрична напруженість заряд відстань визначити поле

діелектрик пластина плоский конденсатор електрична напруженість заряд відстань визначити поле


задача 10238

Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом R = 10 см кожна. Відстань між пластинами d = 2 мм. Конденсатор приєднаний до джерела напруги U = 80 В. Визначити заряд Q і напруженість Е поля конденсатора в двох випадках: а) діелектрик - повітря; б) діелектрик - скло.

задача 10241

Плоский конденсатор з площею пластин S = 200 см2 кожна заряджений до різниці потенціалів U = 2 кB. Відстань між пластинами d = 2 см. Діелектрик - скло. Визначити енергію W поля конденсатора і щільність енергії w поля.

задача 10706

Плоский конденсатор з площею пластин S = 0,06 м2 кожна заряджений до різниці потенціалів U = 1 кB. Відстань між пластинами d = 4 см. Діелектрик — скло. Визначити енергію W поля конденсатора і щільність w енергії поля.

задача 10709

Ємність плоского конденсатора з = 100 пФ. Діелектрик — фарфор. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 600 B і відключили від джерела напруги. Яку роботу потрібно здійснити, щоб вийняти діелектрик з конденсатора?

задача 10710

Плоский конденсатор складається з двох круглих пластин радіусом R = 20 см кожна. Відстань між пластинами d = 5 мм. Конденсатор приєднаний до джерела напруги U = 3 кB. Визначити заряд і напруженість поля конденсатора, якщо діелектриком будуть: а) повітря; б) скло.

задача 11733

Визначити напруженість Е електричного поля, створюваного точковим зарядом Q = 10 нКл на відстані r = 10 см від нього. Діелектрик — масло.

задача 13448

До пластин плоского повітряного конденсатора прикладена різниця потенціалів U1 = 500 В. Площа пластин S = 200 см2, відстань між ними d = 1,5 мм. У простір між пластинами внесли парафін (ε = 2). Визначте різницю потенціалів U2 між пластинами після внесення діелектрика. Визначте також ємності конденсатора C1 і С2 до і після внесення діелектрика.

задача 16526

Простір між пластинами плоского конденсатора об'ємом V = 20 см3 заповнене діелектриком (ε = 5). Пластини конденсатора приєднані до джерела напруги. При цьому поверхнева щільність зв'язаних зарядів на діелектрику σ' = 8,35·10–6 Кл/м2. Яку роботу треба здійснити проти сил електричного поля, якщо видалення діелектрика проводиться після відключення джерела напруги?

задача 16585

Плоский повітряний конденсатор з ємністю С1 = 2·10–6 Ф і конденсатор з порцеляновим діелектриком (ε = 6) між пластинами з ємністю С2 = 8·10–6 Ф з'єднані паралельно і підключені до джерела струму з напругою 100 В. Не відключаючи джерела, з другого конденсатора виймають пластину діелектрика. Знайти зміну ємності, заряду і енергії батареї конденсаторів в результаті цієї операції.

задача 17330

Циліндричний конденсатор складається з внутрішнього циліндра радіусом r = 3 мм, двох шарів діелектрика і зовнішнього циліндра радіусом R = 1 см. Перший шар діелектрика товщиною d1 = 3 мм примикає до внутрішнього циліндру. Знайти відношення падінь потенціалу U1/ U2 в цих шарах.

задача 18056

Плоский конденсатор підключений до джерела постійної напруги. Між пластинами поміщають діелектрик. Як при цьому зміниться поверхнева щільність заряду на пластинах конденсатора σ і напруженість електричного поля між пластинами Е?

задача 18057

Плоский конденсатор відключений від джерела постійної напруги. Між пластинами поміщають діелектрик. Як при цьому зміниться поверхнева щільність заряду на пластинах конденсатора σ і напруженість електричного поля між пластинами Е?

задача 18058

Величина вектора поляризації діелектрика, вміщеного між пластинами плоского конденсатора, дорівнює Р. Чому дорівнює поверхнева щільність некомпенсованого заряду на кордоні діелектрика? Вихідні дані: Р = 4,2·10–5 Кл·м–2.

задача 19459

Показати, що на кордоні діелектрика з провідником поверхнева щільність зв'язаних зарядів σс = σ(ε–1)/ε, де σ — поверхнева щільність вільних зарядів на провіднику.

задача 19879

Електричне поле створено двома нескінченними паралельними пластинами, зарядженими поверхневою щільністю заряду σ1 = 2 нКл/м2 і σ2 = –5 нКл/м2. Визначити напруженість поля Е між пластинами і поза пластин.

задача 19882

Дві паралельні металеві пластини, розташовані в діелектрику (ε = 2,2), мають поверхневою щільністю заряду σ1 = 3 мкКл/м2 і σ2 = 2 мкКл/м2. Знайти напруженість електричного поля всередині і поза пластин.

задача 20758

Електричне поле створено двома нескінченними паралельними площинами, зарядженими з поверхневими щільностями +σ і –2σ. На рисунку показана якісна залежність проекції напруженості поля Ех від координати х поза пластин і між пластинами. На якому графіку показана правильна залежність потенціалу електричного поля від відстані?

задача 20777

Напруженість електричного поля плоского повітряного конденсатора змінюється за законом E = 10·sin1010πt (В/м). Визначте максимальне значення щільності струму зміщення. Вкажіть номер правильної відповіді. При розрахунку прийняти ε0 = 8,85·10–12 Ф/м.

задача 20948

Знайдіть роботу, яку потрібно затратити, щоб вийняти діелектрик з плоского конденсатора, якщо напруга на пластинах підтримується постійним і рівним U = 500 B. Площа пластин S = 50 см2, відстань між пластинами d = 0,50 см, а діелектрична проникність діелектрика ε = 2,0.

задача 21713

Простір між обкладинками зарядженого плоского конденсатора заповнили діелектриком. Після цього електроємність конденсатора збільшилася в n = 7 разів. Знайдіть поверхневу щільність зв'язаних зарядів σ' на діелектрику, якщо відомо, що напруга на конденсаторі U = 200 В, а відстань між його обкладинками d = 3 мм.

задача 21793

При розрядці плоского конденсатора, площа обкладок якого дорівнює 10 см2, заповненого діелектриком з ε = 1000, в підвідних проводах тече струм 1 мкА. Визначити швидкість зміни напруженості електричного поля в конденсаторі.

задача 21813

Простір між пластинами плоского конденсатора заповнено діелектриком, діелектрична сприйнятливість якого χ = 0,08. Відстань між пластинами d = 5 мм. На пластини конденсатора подана різниця потенціалів U = 4 кВ. Знайти поверхневу щільність зв'язаних зарядів σ' на діелектрику і поверхневу щільність заряду σ на пластинах конденсатора?

задача 21840

Плоский конденсатор з площею пластин S = 300 cм2 кожна заряджений до різниці потенціалів U = 1000 В. Відстань між пластинами d = 4 см. Між пластинами знаходиться діелектрик з діелектричною проникністю ε = 6. Визначити енергію поля конденсатора і об'ємну щільність енергії поля.

задача 22978

Пластини плоского конденсатора мають площу 100 см2. Відстань між пластинами 0,5 мм. Діелектрик - скло (ε = 7). Поверхнева густина заряду на обкладках 10–10 Кл/см2 постійна. Визначити: роботу, потрібну для видалення діелектрика з конденсатора; об'ємну щільність енергії поля до та після видалення діелектрика.

задача 23501

Є плоский конденсатор, заповнений діелектриком із діелектричною проникністю ε = 5. Знайти ємність конденсатора, енергію електричного поля та об'ємну щільність енергії поля, модуль вектора напруженості Е в конденсаторі, якщо площа кожної пластини 10 см2, відстань між пластинами 1 мм та різниця потенціалів 100 В.

задача 23896

Відстань між пластинами плоского повітряного конденсатора a значно менша від розміру пластин, поверхнева щільність заряду σ. Знайти напруженість електричного поля E всередині та поза конденсатором.

задача 23897

За деяких умов поляризованість безмежної незарядженої пластини з діелектрика має вигляд P = P0(1–x2/d2), де P0 — вектор, перпендикулярний пластині, x — відстань від середини пластини, d — її півтовщина. Знайти напруженість електричного поля всередині пластини і різницю потенціалів між її поверхнями.

задача 24115

Площа плоского конденсатора 20 см2, а відстань між його пластинами 2 см. Напруга на конденсаторі 200 В. Після відключення конденсатора від джерела, з нього вилучають діелектрик з ε = 5. Знайти роботу з вилучення діелектрика.

задача 60031

Плоский конденсатор заряджений до різниці потенціалів U = 1 кB. Відстань d між пластинами дорівнює 1 см. Діелектрик — скло. Визначити об'ємну щільність енергії поля конденсатора.

задача 60477

Плоский конденсатор з діелектриком (εr = 6, ρv = 1010 Ом·м, ρs = 1010 Ом, tg δ = 7·10–2) має розміри обкладок 5×5 см2 і товщину діелектрика 1 см. Визначити: а) силу струму витоку і розсіювану в діелектрику потужність при постійній напрузі 5 кВ; б) розсіювану в діелектрику потужність при змінній напрузі 5 кВ і частоті 50 Гц.

задача 60496

Площа пластини конденсатора дорівнює 36 см2, товщина шару діелектрика — 0,14 см. Різниця потенціалів на пластинах 300 В. Знайти ємність, заряд і енергію конденсатора. Діелектрик — слюда (ε = 7).

задача 60557

Плоский конденсатор з діелектриком (εr = 2,5, ρν = 1015 Ом·м, ρs =1015 Ом, tgδ = 3·10–4) має розміри обкладок 5×5 см2 і товщину діелектрика 1 см. Визначити: а) силу струму витоку і розсіювану в діелектрику потужність при постійній напрузі 5 кВ; б) розсіювану в діелектрику потужність при змінній напрузі 5 кВ і частоті 50 Гц.

задача 80244

При падінні променів на діелектрик кут падіння, при якому відбитий промінь повністю поляризований, дорівнює 56°20'. Знайти швидкість поширення світла в діелектрику і показник заломлення діелектрика.

Другие предметы