кінець нитка намотана вісь прискорення радіус маса

кінець нитка намотана вісь прискорення радіус маса


задача 11864

Вантаж масою 120 г висить на нитці, що намотана на диск масою 0,8 кг і радіусом 5 см. Через який час після відпускання вантаж пройде відстань 2 м?

задача 13119

На закріплений блок намотана нитка, до кінця якої підвішений вантаж m = 300 г (рис. 18). Через тертя на осі блоку мінімальна маса вантажу, при якій він починає опускатися, дорівнює m0 = 100 г. Визначити прискорення, з яким опускається вантаж, силу натягу нитки, а також залежність від часу моменту імпульсу системи блок+тягар щодо осі блоку. Маса блоку

задача 13143

На однорідний суцільний циліндричний вал радіусом R = 50 см намотана легка нитка, до кінця якої прикріплений вантаж масою m = 6,4 кг. Вантаж, розмотуючи нитку, опускається з прискоренням а = 2 м/c². Визначте: 1) момент інерції J вала; 2) масу m1 вала.


задача 13598

Дві котушки намотані на один сердечник. Індуктивність першої котушки L1 = 0,12 Гн, другої — L2 = 3 Гн. Опір другої котушки R2 = 300 Ом. Визначте силу струму I2 у другій котушці, якщо за час Δt = 0,01 с силу струму в першій котушці зменшити від I1 = 0,5 А до нуля.

задача 14533

На барабан радіусом 0,5 м намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж масою 10 кг. Знайти момент інерції барабана, якщо відомо, що вантаж опускається з прискоренням 2 м/с2.

задача 15052

По ободу маховика масою 10 кг і радіусом 40 см намотана нитка, до кінця якої підвішений вантаж масою 1 кг. Знайти кутове прискорення обертання маховика і натягнення нитки.

задача 15335

Маховик, що має форму диска масою т1 = 48 кг і радіусом R = 0,4 м, може обертатися навколо горизонтальної осі. До кінця нитки, намотаної на маховик, прикріплений вантаж масою т2 = 0,2 кг, який утримується на висоті h = 0,2 м від підлоги. Яку максимальну кутову швидкість придбає маховик, якщо вантаж відпустити?

задача 16060

На барабан масою 10 кг намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж масою 2 кг. Знайти прискорення вантажу і силу натягу шнура. Барабан вважати однорідним циліндром.

задача 16063

На вал маховика радіусом 1 см намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж 0,5 кг. Вантаж опускається з висоти 1,2 м за час 5 с. Визначити момент інерції колеса. Початкова швидкість вантажу дорівнює 0.

задача 16179

Однорідний циліндр масою т1 = 3 кг може обертатися навколо вертикальної осі, що збігається з його віссю симетрії. На циліндр намотана нитка, інший кінець якої, перекинутий через циліндричний блок масою m = 2 кг, прив'язаний до вантажу масою т2 = 5 кг. Визначити прискорення вантажу, якщо блок і циліндр обертаються без тертя.

задача 16231

На гладкій похилій площині, що складає кут α = 30° з горизонтом, знаходиться котушка з ниткою, вільний кінець якої закріплений, як показано на рис. Маса котушки m = 200 г, її момент інерції щодо власної осі J = 0,45 кг·м2, радіус намотаного шару ниток r = 3,0 см. Знайти прискорення осі котушки.

задача 16330

На шків радіуса r = 5 см маятника Обербека намотана нитка, на яку діє постійна сила F = 5 Н. Через якийсь час після початку обертання маятника навколо горизонтальній осі O його момент імпульсу стане рівним 2,5 кг·м2/с?

задача 17216

На барабан масою 9 кг намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж масою 2 кг. Вантаж знаходиться на висоті 2 м над рівнем підлоги. За який час вантаж досягне полу і чому буде дорівнює вага вантажу під час руху?

задача 17556

На барабан радіусом R = 25 см, момент інерції якого J = 1 кг·м2, намотаний шнур, до якого прив'язаний вантаж масою m = 0,5 кг. До початку руху висота вантажу над підлогою дорівнювала h = 1,0 м. 1. Визначте момент імпульсу L барабана в момент удару вантажу об підлогу. На малюнку покажіть напрямок цього моменту імпульсу. 2. Визначте силу натягу нитки Т при русі вантажу.

задача 26317

Однорідна куля масою m1 = 5 кг може обертатися навколо вертикальної осі, що проходить через її центр. На "екватор" кулі намотана нитка, інший кінець якої, перекинутий через циліндричний блок масою m = 1 кг, прив'язаний до вантажу масою m2 = 10 кг. Визначити прискорення вантажу, якщо блок і куля обертаються без тертя.