кінець нитка намотана вісь прискорення радіус маса

кінець нитка намотана вісь прискорення радіус маса


задача 11864

Вантаж масою 120 г висить на нитці, що намотана на диск масою 0,8 кг і радіусом 5 см. Через який час після відпускання вантаж пройде відстань 2 м?

задача 13119

На закріплений блок намотана нитка, до кінця якої підвішений вантаж m = 300 г (рис. 18). Через тертя на осі блоку мінімальна маса вантажу, при якій він починає опускатися, дорівнює m0 = 100 г. Визначити прискорення, з яким опускається вантаж, силу натягу нитки, а також залежність від часу моменту імпульсу системи блок+тягар щодо осі блоку. Маса блоку M = 1 кг, радіус блоку R = 10 см.

задача 13143

На однорідний суцільний циліндричний вал радіусом R = 50 см намотана легка нитка, до кінця якої прикріплений вантаж масою m = 6,4 кг. Вантаж, розмотуючи нитку, опускається з прискоренням а = 2 м/c². Визначте: 1) момент інерції J вала; 2) масу m1 вала.


задача 13598

Дві котушки намотані на один сердечник. Індуктивність першої котушки L1 = 0,12 Гн, другої — L2 = 3 Гн. Опір другої котушки R2 = 300 Ом. Визначте силу струму I2 у другій котушці, якщо за час Δt = 0,01 с силу струму в першій котушці зменшити від I1 = 0,5 А до нуля.

задача 14533

На барабан радіусом 0,5 м намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж масою 10 кг. Знайти момент інерції барабана, якщо відомо, що вантаж опускається з прискоренням 2 м/с2.

задача 15052

По ободу маховика масою 10 кг і радіусом 40 см намотана нитка, до кінця якої підвішений вантаж масою 1 кг. Знайти кутове прискорення обертання маховика і натягнення нитки.

задача 15335

Маховик, що має форму диска масою т1 = 48 кг і радіусом R = 0,4 м, може обертатися навколо горизонтальної осі. До кінця нитки, намотаної на маховик, прикріплений вантаж масою т2 = 0,2 кг, який утримується на висоті h = 0,2 м від підлоги. Яку максимальну кутову швидкість придбає маховик, якщо вантаж відпустити?

задача 16060

На барабан масою 10 кг намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж масою 2 кг. Знайти прискорення вантажу і силу натягу шнура. Барабан вважати однорідним циліндром.

задача 16063

На вал маховика радіусом 1 см намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж 0,5 кг. Вантаж опускається з висоти 1,2 м за час 5 с. Визначити момент інерції колеса. Початкова швидкість вантажу дорівнює 0.

задача 16179

Однорідний циліндр масою т1 = 3 кг може обертатися навколо вертикальної осі, що збігається з його віссю симетрії. На циліндр намотана нитка, інший кінець якої, перекинутий через циліндричний блок масою m = 2 кг, прив'язаний до вантажу масою т2 = 5 кг. Визначити прискорення вантажу, якщо блок і циліндр обертаються без тертя.

задача 16231

На гладкій похилій площині, що складає кут α = 30° з горизонтом, знаходиться котушка з ниткою, вільний кінець якої закріплений, як показано на рис. Маса котушки m = 200 г, її момент інерції щодо власної осі J = 0,45 кг·м2, радіус намотаного шару ниток r = 3,0 см. Знайти прискорення осі котушки.

задача 16330

На шків радіуса r = 5 см маятника Обербека намотана нитка, на яку діє постійна сила F = 5 Н. Через якийсь час після початку обертання маятника навколо горизонтальній осі O його момент імпульсу стане рівним 2,5 кг·м2/с?

задача 17216

На барабан масою 9 кг намотаний шнур, до кінця якого прив'язаний вантаж масою 2 кг. Вантаж знаходиться на висоті 2 м над рівнем підлоги. За який час вантаж досягне полу і чому буде дорівнює вага вантажу під час руху?

задача 17556

На барабан радіусом R = 25 см, момент інерції якого J = 1 кг·м2, намотаний шнур, до якого прив'язаний вантаж масою m = 0,5 кг. До початку руху висота вантажу над підлогою дорівнювала h = 1,0 м. 1. Визначте момент імпульсу L барабана в момент удару вантажу об підлогу. На малюнку покажіть напрямок цього моменту імпульсу. 2. Визначте силу натягу нитки Т при русі вантажу.

задача 19580

На обід масою M = 2,1 кг намотана легка нитка, до кінця якої прикріплений вантаж масою m = 0,3 кг. Вантаж, розмотуючи нитку, опускається на відстань h = 3 м. Визначте: 1) прискорення а вантажу; 2) час t його руху; 3) кінетичну енергію Tвр вала в кінці руху.

задача 19902

На циліндричну поверхню маховика радіусом 50 см намотали гнучку нитку, до вільного кінця якої підвішена гиря масою 0,5 кг, потім гирю відпустили. Гиря почала опускатися, привівши маховик в обертання, і за 4 з пройшла 2 м. Знайти момент інерції маховика.

задача 19912

На однорідний суцільний циліндр масою 3,6 кг і радіусом 5 см намотана легка нитка, до кінця якої прикріплений вантаж масою 0,6 кг. Відомо, що під час руху вантажу вниз через 2 с після початку руху швидкість стала дорівнює 1,5 м/с. Знайти середню величину гальмуючого моменту сил в осі циліндра.

задача 21087

На барабан радіусом R = 40 см і масою М = 3 кг намотана нитка, на якій висить вантаж масою m = 200 г. Чому дорівнює момент сил тертя, що діють на барабан, якщо відомо, що прискорення, з яким вантаж рухається вниз, дорівнює 1 м/с2. Барабан вважати однорідним диском.

задача 21194

На циліндричну поверхню тіла радіусом 0,2 м намотаний легкий шнур. До кінця його прив'язали вантаж масою 3 кг і відпустили. Вантаж почав рухатися вниз з прискоренням 0,5 м/с2. Яке значення моменту інерції тіла відносно нерухомої осі обертання отримали в даному експерименті?

задача 21232

Знайти кутове прискорення диска масою m = 1 кг і радіусом R = 0,3 м, на який намотаний шнур з прив'язаним вантажем масою m1 = 0,5 кг. Знайти натяг шнура.

задача 21469

Легка нитка з прикріпленим до неї вантажем масою 2 кг намотана на суцільний вал радіусом 10 см. При розмотуванні нитки вантаж опускається з прискоренням 0,5 м/с2. Визначити масу і момент інерції вала.

задача 21529

На блок у формі однорідного суцільного циліндра радіусом 10 см і масою 5 кг намотана нитка, до вільного кінця якої підвішено невелике тіло масою 1 кг. Визначити момент імпульсу системи блок-тіло щодо осі блоку через дві секунди після початку руху системи. Вважати, що блок обертається без тертя.

задача 22072

Котушка з мідного дроту має опір R = 10,8 Ом. Маса мідного дроту m = 3,41 кг. Скільки метрів дроту і якого діаметру d намотано на котушці? Dм = 8,93·103 кг/м3; ρм = 1,7·10–8 Ом·м.

задача 22084

Котушка з мідного дроту має опір R = 10,8 Ом. Маса мідного дроту m = 3,41 кг. Скільки метрів дроту і якого діаметру d намотано на котушці? Dм = 8,93·103 кг/м3; ρм = 1,7·10–8 Ом·м.

задача 22701

На порожній тонкостінний циліндр намотана тонка нитка, вільний кінець якої прикріплений до стелі. Знайти прискорення, з яким циліндр опускається під дією сили тяжіння.

задача 22702

Груз масою m1 = 3 кг прив'язаний до нитки, намотаної на барабан (рис.3). Знайти радіус барабана і натяг нитки, якщо момент інерції барабана J = 3,0 кг·м2, а вантаж опускається з прискоренням а = 2,0 м/с2.

задача 23131

Вал у вигляді суцільного циліндра масою m1 = 10 кг насаджений на горизонтальну вісь. На циліндр намотаний шнур, до вільного кінця якого підвішена гиря масою m2 = 2 кг. З яким прискоренням опускатиметься гиря, якщо її надати самій собі? Як зміниться це прискорення, якщо врахувати, що момент сили тертя при обертанні блоку Мтр = 0,9 Н·м, а радіус блоку 10 см.

задача 24428

На горизонтальній площині знаходиться суцільний циліндр радіусом R = 20 см та масою m1 = 3 кг. На циліндр намотана нитка, перекинута через блок, як показано малюнку. До кінця нитки прив'язаний вантаж маси m2 = 2 кг. Циліндр котиться без ковзання. Визначити прискорення циліндра та вантажу. Масою блоку і тертям у його осі знехтувати.

задача 24452

Вал у вигляді суцільного циліндра масою m1 = 10 кг насаджений на горизонтальну вісь. На циліндр намотаний шнур, до вільного кінця якого підвішена гиря масою m2 = 2 кг. З яким прискоренням опускатиметься гиря, якщо її надати самій собі?

задача 24453

Вал у вигляді суцільного циліндра масою m1 = 10 кг насаджений на горизонтальну вісь. На циліндр намотаний шнур, до вільного кінця якого підвішена гиря масою m2 = 2 кг. З якими прискореннями будуть рухатися тіла і якою буде сила натягу нитки, якщо в осі циліндра діє сила тертя, що створює гальмуючий момент 1,2 Н·м, а радіус циліндра дорівнює 0,1 м?

задача 26317

Однорідна куля масою m1 = 5 кг може обертатися навколо вертикальної осі, що проходить через її центр. На "екватор" кулі намотана нитка, інший кінець якої, перекинутий через циліндричний блок масою m = 1 кг, прив'язаний до вантажу масою m2 = 10 кг. Визначити прискорення вантажу, якщо блок і куля обертаються без тертя.

Другие предметы